வஜ்ர பஞ்சர ஸ்தோத்ரம்

வஜ்ர பஞ்சர ஸ்தோத்ரம்1. பரமேஷ்டி நமஸ்காரம் ஸாரம் நவ பதாத்மகம்
ஆத்ம ரக்ஷாகரம் மந்த்ர பஞ்ஜரம் ஸஸ்மராம்ய ஹம்

2. ஓம் ணமோ அர ஹந்தாணம் ஸிர ஸ்கந்த ஸிரஸம்ஸ்திதம்
ஓம் ணமோ ஸித்தாணாம் முகேமுக படம் வரம்

3. ஓம் ணமோ ஆயரியாணம் அங்க ரக்ஷாதி ஸாயினீம்
ஓம் ணமோ உவஜ்ஜாயாணம் அயுதம் ஹஸ்தயோர் த்ரடம்

4. ஓம் ணமோ லோஏ ஸவ்வ ஸாஹூணம்
மோசகே பாதயோ: ஸுபே

5 யஸோ பஞ்ச நமோயாரோ ஸிவ வஜ்ரமயிதலே
ஸவ்ய பாவ பணாசனோ ஸிவ வஜ்ரோ வஜ்ர மயோமஹீ

6. மங்களாணம் ச ஸவ்வேஸிம் காதி ராகாதி காதிகா

7. ஸ்வாஹா பஞ்ச பதம் க்ஞேயம் படமம் ஹவயி மங்களம்
வஜ்ரோ பர்வஜ்ரமயம் க்ஞேயம் விதாநம் தேஹ ரக்ஷணே

8 மஹாப்ரபாவ ரக்ஷேயம் க்ஷுத்ரோ பத்ரவ நாஸிநீ
பரமேஷ்டி பதோத்பூதா கதிதா பூர்வ ஸுரிபி:

9. யஸ்சைவம் குருதே ரக்ஷா பரமேஷ்டி பதை: ஸதா
தஸ்ய தஸ்மாத் பயம் வ்யாதி ராதிஸ்சாபி கதாபி ந


--------------------------------- 

---------------------------------

No comments:

Post a Comment