ஸ்ரீஜ்வாலாமாலினி அஷ்டோத்ர சத நாமவளி
ஸ்ரீஜ்வாலாமாலினி தேவி

அஷ்டோத்ர சத நாம பீஜாட்சர மந்திரங்கள்:-


1. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - அநேகாந்த மூர்த்தியே - நமஹா
2. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – த்வாதசாங்க பான்யை - நமஹா
3. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – ஜிநராஜ பதாம்  போஜ  ஸ்மித  ப்ருங்கோப ஸேவிதாயை - நமஹா
4. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – அஷ்டாபீஷ்ட பலப்பிரதாயயின்மை - நமஹா
5. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் –காம வித்வம் ஸின்யை – நமஹா
6. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் –மஹா தேவ்யை – நமஹா
7. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – ப்ரப்ராமாயை – நமஹா
8. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – பஞ்சப்ரம்ஹ மஹாமூர்த்தயே - நமஹா
9. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – பஞ்ச மந்திர ஜபத்யாயை – நமஹா
10. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – பஞ்ச கல்யாண  நாயகாயை – நமஹா
11. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சித்தாந்த சம்பன்னாயை – நமஹா
12. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – துவாத சாங்க பாராயிண்யை – நமஹா
13. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – தனுர்தாயின்யை – நமஹா
14. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - திரிசூலாங்கன்யை – நமஹா
15. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – நதபாண விபூஷிதாயை – நமஹா
16. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – அபீஷ்ட  பல சம்பூர்ணாயை – நமஹா
17. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - பாசதாரியை - நமஹா
18. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - சக்ரதாரிண்யை – நமஹா
19. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - மந்த்ராயை – நமஹா
20. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – கட்க  தாரிண்யை – நமஹா
21. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – மதஸ்ய  தாரிண்யை – நமஹா
22. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சாம்ப  தாரிண்யை – நமஹா
23. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – ஜைன ஹோமப்ரியாயை – நமஹா
24. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - தேவ்யை – நமஹா
25. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – மஹாமஹிஷ, வாஹின்யை – நமஹா
26. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சர்வ லக்ஷண சம்புர்ணாயை – நமஹா
27. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சர்வாபரண பூஷிதாயை – நமஹா
28. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சவரிவார ஜனாட்யாயை – நமஹா
29. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – த்ரைலோக்யாதிப நாயிகாயை – நமஹா
30. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் –அணிமாதி குனோ பேதாயை – நமஹா
31. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் –சுஸ்யாம ப்ராண  வல்லபாயை – நமஹா
32. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - சரஸ்வத்யை – நமஹா
33. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - மஹாலட்சிம்யை – நமஹா
34. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - யக்ஷியை – நமஹா
35. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சாஸந தேவதாயை – நமஹா
36. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் –சக்ரேஸ்வர்யை – நமஹா
37. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் -  மஹா மாயாயை – நமஹா
38. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – கூஷ்மாண்டியை – நமஹா
39. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - புவனேசுவர்யை – நமஹா
40. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - சர்வேஸ்வர்யை – நமஹா
41. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - மஹாதுர்காயை – நமஹா
42. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - சர்வாண்யை – நமஹா
43. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - ஜகதம்பிகாயை – நமஹா
44. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – ஜ்வாலாமுக்யை – நமஹா
45. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் -விசாலாட்சியை – நமஹா
46. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - ப்ரக்ஞப்தியை – நமஹா
47. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – கணநாயிகையை – நமஹா
48. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – மதனோன் மாதின்யை – நமஹா
49. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - தைத்யாயை – நமஹா
50. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சர்வ ராக்ஷ சமர்தின்யை – நமஹா
51. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – யந்ர மந்திர மூர்த்தயே – நமஹா
52. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – மஹா மூர்த்தியே – நமஹா
53. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – தூர்த்யாயை – நமஹா
54. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் –பர்வத் தாரின்யை – நமஹா
55. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – மஹா சத்யாயை – நமஹா
56. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – மஹா நிஷ்டாயை – நமஹா
57. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – பீத  மூர்த்தயே – நமஹா
58. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - பயங்கர்யை – நமஹா
59. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் –மாரிக்ரூர க்ரஹா  சர்வ க்ரஹாணாம்  வர மர்தின்யை – நமஹா
60. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் -  அபராஜித மூர்த்தயே – நமஹா
61. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் -  மஹாரூபாயை – நமஹா
62. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - வரப்ரதாயை – நமஹா
63. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – ஜாஜ்வல்யஜ்வாலா மாலின்யை – நமஹா
64. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - பாபநாசின்யை – நமஹா
65. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – தாரித்ரிய நாசின்யை – நமஹா
66. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – ஜடா முகுட சங்கா  சாயை – நமஹா
67. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - தரநேத்ராயை – நமஹா
68. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - த்ரிபுரபைரவ்யை – நமஹா
69. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - காள்யாயை – நமஹா
70. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - கரால்யை – நமஹா
71. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - கங்கால்யை – நமஹா
72. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – காலகால மஹேசுவர்யை – நமஹா
73. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - சாமுண்டேசுவர்யை – நமஹா
74. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - வரதாயை – நமஹா
75. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – அர்ஹத் பிம்பாங்க சேகர்யை – நமஹா
76. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சுபோகா வத்யை – நமஹா
77. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - ஸ்ரீதேவ்யை – நமஹா
78. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - ஸ்ரீகாராயை – நமஹா
79. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - புத்திநாயஞ்யை – நமஹா
80. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – பாக்கியலக்ஷ்மீ ப்ரதாயின்யை – நமஹா
81. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – வசியாகர்ஷண  காரிண்யை – நமஹா
82. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - யந்திர மந்தராதி சம்ஸித்தாயை – நமஹா
83. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சித்திவித்ய வ்ரதாயின்யை – நமஹா
84. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – 2ச்சேதின்யை – நமஹா
85. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - ஸ்தம்பின்யை – நமஹா
86. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – வித்வம் சின்யை – நமஹா
87. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - ரக்ஷிண்யை – நமஹா
88. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - த்ரோஹீண்யை – நமஹா
89. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – 4பூத ப்ரேத பிசாச சாதி சாகினீ க்ரஹ் மர்தன்யை – நமஹா
90. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – அகால 2பல  சஞ்சா தாயை – நமஹா
91. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – 2பல  புஷ்பா அலங்கிருதாயை – நமஹா
92. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – அகாலத்ருமயஸ்ய சிம்ஹனாயை – நமஹா
93. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – க்ரஹ நிக்ரஹ நாயஞ்யை – நமஹா
94. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சமுத்ராதிகிரி மத்ய நகர க்ராமவாசின்யை – நமஹா
95. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – கைலாஸாதி மஹா சைலாயை – நமஹா
96. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – மஹோத்பாத விகாதின்யை – நமஹா
97. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - சிந்தாமண்யை – நமஹா
98. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சமத் வாஞ்சசாயை – நமஹா
99. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – தீர்த்தஸ்தான மஹா நத்யை – நமஹா
100 ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – அகண்ய  புண்ய ஸம்பூர்னாயை – நமஹா
101. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சிந்திதார்த்த வரப்ரதாயை – நமஹா
102. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சத்ரு  ஸம்ஹாரிண்யை – நமஹா
103 ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – அவதிக்  ஞானலோசனாயை – நமஹா
104. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - லோகநாதாயை – நமஹா
105. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - ஜகன்மாத்ரே – நமஹா
106. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் – சர்வலோகவ  வசஹ்கர்யை – நமஹா
107. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - ஜகதாம்பாயை – நமஹா
108. ஓம் ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் - ஜகதுத்பவாயை – நமஹா

ஓம் ஆம் க்ரோம் ஸ்ரீ  அநேகாந்த மூர்த்யாதி ஜகதுத்  பவாத்திய அஷ்டோத்திர சதநாம தாரிண்யை ஸ்ரீ ஜவாலாமாலினி தேவ்யை அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி இது ஸ்வாஹா.

No comments:

Post a Comment