ஸ்ரீ முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கர பூஜைஸ்ரீ முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கர பூஜைமித்ரபத்மாவதிசூதம் விஜராத் கச்சப லக்ஷிதம்
சித்தம் சூவ்ரதம் கூடாத் சிதம் ராஜக்ரஹே மஹே

சுமித்ர கோத்ராதிப சத்களத்ர
புத்ர: பவித்ரோ துரிதச் சிதைத்ர
நீலப்ரபம் சூவ்ரத தீர்த்த நாதம்
சம்பராச்ய தேஸ்மின் சுப சப்த தந்தெள

                    

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் பர ப்ரம்மன, அனந்தானந்த ஞானசக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டின் ஜம்பூத்தீப பரத க்ஷேத்ர ராஜகிரக நகரத்து சுமித்திரன் மஹாராஜா பத்மாவதி உத்பன்ன ஹரி  வம்ச திலக நீல (கருப்பு)   வர்ண 20 வில் சாபோன்னத  கூர்மம் (ஆமை)  லாஞ்சன புருஷவர யக்ஷ பகுரூபிணீ  யக்ஷி  உபய பார்ஸ்வ கத  நிர்ஜர கூடாத் சமேத சித்திங் கத ப்ருந்தாரக சந்தோக சமன்வித பரிநிர்வாண கல்யாண சோபித தத் புருஷ நாமபி ராமா துரந்தர துக்க ஸம்ஸார ஸாக ரோத்தரண மஹா குசல காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷண நவ கேவல லப்தி ஸமன் வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா ஜ்ஞானாந்தகாரய ப்ரஸஸ்தானந்த நாம தேய விராஜித ஸகல தர்மோபதேசநகர அஷ்டாதஸ தோஷ ரஹித அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ர நாமதீஸ்வர ஸ்ரீ முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கர பரமஜின தேவா அத்ர அவதர அவதர ஸம் வெளஷட் அத்ர திஷ்ட திஷ்ட ட ட அத்ர ம ம ஸன்னி ஹ்தோ பவ பவ வஷட் ஸ்வாஹா.


அஷ்ட விதார்ச்சனை

ஜலம்

சுகாங்கேய கும்பஸ்த கங்கா ஜலெளகை!
கஜாமோத யுக்தைர் கலதுர் மலெளகை:
ஜகத் தேவ தேவம் க்ரதேந்த்ராதி சேவ்யம்
யஜேஹம் ஜிநேந்ரதம் முனிசூவ்ர தந்தம்
ஓம் ஹ்ரீம்  முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கரேப்யோ ஜன்ம ஜரா மிருத்யு விநாசநாய திவ்ய ஜலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


கந்தம்

சுகந்த ஸ்ரிதா ஹீந்தர சம்தர்ச தாங்கை
லசத் சந்தனைச்சாரு சந்த்ராதி சேவ்யம்
ஜகத் தேவ தேவம் க்ரதேந்த்ராதி சேவ்யம்
யஜேஹம் ஜிநேந்ரதம் முனிசூவ்ர தந்தம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ  முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கரேப்யோ சம்ஸார தாப விநாசநாய திவ்ய கந்தம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


அக்ஷதம்

சுகாலீய புஞ்சை சுபுண்ய: பவித்ரை
சுதேஸோ ஜிதேந்து ப்ரபாஹார தாரை:
ஜகத் தேவ தேவம் க்ரதேந்த்ராதி சேவ்யம்
யஜேஹம் ஜிநேந்ரதம் முனிசூவ்ர தந்தம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கரப்யோ அஷய பத ப்ராப்தயே திவ்ய அக்ஷதம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


புஷ்பம்

அசோகாப்ஜ குந்தாதிகை; சுப்ர சூனை;
ப்பவா ப்ரங்க நாநா ஹத ஸ்ரவ்ய ராகை;
ஜகத் தேவ தேவம் க்ரதேந்த்ராதி சேவ்யம்
யஜேஹம் ஜிநேந்ரதம் முனிசூவ்ர தந்தம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கரப்யோ காமபான வித்வம் சநாய திவ்ய புஷ்பம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


சரு

பய: சர்ப்பி ரிக்ஷு த்ரவை பாயசான்னை;
சுகாங்கேய பாத்ரார்பிதை; சம் நிவேத்யை;
ஜகத் தேவ தேவம் க்ரதேந்த்ராதி சேவ்யம்
யஜேஹம் ஜிநேந்ரதம் முனிசூவ்ர தந்தம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கரப்யோ க்ஷுதாரோக நிவாரணாய திவ்ய சரும் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


தீபம்
க்ரதாமத்ய ரத்னை; ஜிதத்வாந்த ஜாதை;
ப்ரணா: ப்ரயத்னை; ப்ரகாச ப்ரதீபை:
ஜகத் தேவ தேவம் க்ரதேந்த்ராதி சேவ்யம்
யஜேஹம் ஜிநேந்ரதம் முனிசூவ்ர தந்தம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கரேப்யோ மோகாந்தகார விநாசனாய திவ்ய தீபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


தூபம்

சுகானா க்ரதத்பூத தூபை ரதப்ரை
ஜநா நாம் சுதூமாபி குப்த ப்ரசங்கை
ஜகத் தேவ தேவம் க்ரதேந்த்ராதி சேவ்யம்
யஜேஹம் ஜிநேந்ரதம் முனிசூவ்ர தந்தம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கரேப்யோ அஷ்டகர்ம தஹநாய திவ்ய தூபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


ஃபலம்

சுபித்தாம்ர ஜம்பூ லசத் மாதுளுங்கை:
பரசஸ் தோரு ரம்பாதி சம்பத் ப்பலெளகை:
ஜகத் தேவ தேவம் க்ரதேந்த்ராதி சேவ்யம்
யஜேஹம் ஜிநேந்ரதம் முனிசூவ்ர தந்தம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கரேப்யோ மோக்ஷப் பல ப்ராப்தயே திவ்ய ஃபலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:

அர்க்கியம்

குசாத்யை குசோல்லாதி சித்தார்த்த தூர்வை;
கணத் காஞ்சன ஸ்தால சமஸ்தை சதர்க்கை:
ஜகத் தேவ தேவம் க்ரதேந்த்ராதி சேவ்யம்
யஜேஹம் ஜிநேந்ரதம் முனிசூவ்ர தந்தம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கரேப்யோ அனர்க்யப்பல ப்ராப்தயே திவ்ய அர்க்கியம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


சாந்திதாராம்

உசீரோரு கற்பூர சும்பத் சுகந்தை;
ப்ரபூ தோத்க பாநீய தாராபி ரார்க்யம்
ஜகத் தேவ தேவம் க்ரதேந்த்ராதி சேவ்யம்
யஜேஹம் ஜிநேந்ரதம் முனிசூவ்ர தந்தம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ  முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய சர்வ கர்மணாம் சாந்தயே சாந்திதாரம் கரோது.


புஷ்பாஞ்சலி

குணநிதிம்ச சூவ்ரதம் வரவிநேய சூவ்ரதம்
சுமச குந்தைகைர் யஜே பவவிநாசம்கம்ஜினம்.
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ  முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய புஷ்பாஞ்சலிம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா.

----------------------------------------------- 
மேலும் சிறப்பாக பூஜை செய்ய
இதனுடன் சகஸ்ர நாமாஷ்டகத்தை சேர்த்து (1008) படிக்கலாம்
அல்லது 
சத நாமாஷ்டகத்தையும் சேர்த்து (108) படிக்கலாம்.

சதநாமாஷ்டகம்


ஓம் ஷ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம்
ஸ்ரீ முநிஸுவ்ரதேஸாய  நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  மஹாநந்தாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாத்ரப்தாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாஹராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாஷிஸாய நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  மஹாவராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹா பாகாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாஸ்தாநாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாந்தகாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹோதார்யாய நமஹா

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  மஹோகார்யாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாகேவல லப்திபாஜே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாசிஷ்டாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாநிஷ்டாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாதக்ஷாய நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  மஹாசலாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாலக்ஷாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹார்த்தக்ஞாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாவிதுஷே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாத்ஸுகாய நமஹா

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  மஹேஜ்யார்ஹாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாநாதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாநேத்ரே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாபித்ரே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாமநஸே நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  மஹாசிந்தாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாஸாராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாயமிநே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹேந்தரார்ச்சியாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாவந்தியாய நமஹா

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  மஹாவாதிணே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாந்நதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாமூர்த்தயே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மந்த்ர க்ஞாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மந்திரிணே  நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  மந்தர மயாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மநவே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மநிஷிணே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மநப்ரியாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மநோஹாரிணே நமஹா

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  மநோக்ஞாங்காய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மநோஹராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹெள்ஜஸே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹாபுண்ணீயாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மஹர்த்தீஸாய நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  முநயே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  முக்தாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ முக்தி ப்ரரூபகாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  முக்தி பக்த்ரே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  முக்தி தாய நமஹா

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  முமுக்ஷவே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  முக்தி வல்லபாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  முக்தி ப்ரியாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மூர்த்தயே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  ம்ருத்யுஞ்சயாய நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  மோக்ஷ காமிநே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  மெளநிநே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யமிநே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதீடிதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதிசார்ச்சியாய நமஹா

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  யதீசாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதிநாயகாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதிமுக்தாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதிப்ரேக்ஷாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதிஸ்வாமிநே நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  யதீஸ்வராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதயே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதிவராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யத்யாராத்தியாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதிகுணஸ்துதாய நமஹா

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  யதி ஸ்ரேஷ்டாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதி ஜ்யேஷ்டாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதி பக்த்ரே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதி ஹிதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதி துர்யாய நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  யதி ஸ்ரஷ்ரே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதி நாதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதிப்ரபவே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யத்யகராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதி த்ராத்ரே நமஹா

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  பதி பந்தவே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யதி ப்ரியாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யுகாதி புருஷாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகீந்தராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகிராஜே நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  யோகிபதயே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோக்கியாதி நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகீஸ்வராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகீசாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகிநே நமஹா

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  யோகி ப்ராயணாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகி பூஜ்யாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகாங்காய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகவதே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகபாரகாய நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  யோகத்ரதே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகரூபாத்மணே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோக பாஜே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோக பூஷிதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோக்யார்தாய நமஹா

-----------------------------------------------  

ஓம் ஸ்ரீ  யோகி கல்பாங்காய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகித்ரதே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகிவேஷ்டிதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகிப்ரதே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகிமுக்கியர்ச்சியாய நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  யோகிபுவே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகிபூபதயே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  யோகிநே நமோ நமஹா

----------------------------------------------- 

ஜயமாலை


சகலாமலகக சுராதிப வந்தயம்
வரசரணம் ஜினதா தம வந்தயம்
குணநிதி பவசாகர கத பாரம்
நெளமி ஜினம் த்ரிபுவனசுகசாரம்விதித சுலோகா லோக ப்ரகாசம்
கணதர மஹிதர சுபாத பயோஜம்
சம்ஸ்ரித சமவஸ்தித ஸ்ரீ விஹாரம்
நெளமி ஜினம் த்ரிபுவனசுகசாரம்சோகபிதம் கதசோக சம்யுக்தம்
சத்ர த்ரய வந்தித பரிமுக்தம்
க்ரதசம சுமநோ வ்ரஷ்டி முதாரம்
நெளமி ஜினம் த்ரிபுவனசுகசாரம்மித்யாமத பர்வத பேதன தண்டம்
ப்ரபல பயம் ஜய ஜலதி தரண்டம்
விகதமலம் கர்மாரி விதூரம்
நெளமி ஜினம் த்ரிபுவனசுகசாரம்கவிபதி நுதகத சரண சரோஜம்
ப்பணிபதி கின்னா நிர்மித சேவம்
ப்ரகடித தத்வா தத்வ விசாரம்
நெளமி ஜினம் த்ரிபுவனசுகசாரம்ஸ்கல சுவித்யா வாரிதி சந்தரம்
பாதபயோருஹ நுதத விஜேந்தரம்
வர்ஜித தோஷம் விகத விஹாரம்
நெளமி ஜினம் த்ரிபுவனசுகசாரம்சுபதம் மந்தர கிரிவர தீரம்
நிர்மல வாரிதி கருணா ஹாரம்
கமநீயம் வர கருணா ஹாரம்
நெளமி ஜினம் த்ரிபுவனசுகசாரம்சங்கர சேவித விகத விராமம
 பரமா நந்தஜ ஜகதபிராமம்
முக்திரமாகம் தலகல் ஹாரம்
நெளமி ஜினம் த்ரிபுவனசுகசாரம்மித்யாமத பர்வத பேதனதண்டம்
ப்ரபல பயம் ஜய ஜலதி தரண்டம்
விகதமலம் கர்மாரி விதூரம்
நெளமி ஜினம் த்ரிபுவன சுகாசரம்


கவிபதி நுதகத சரண சரோஜம்
ப்பணிபதி கின்னா நிர்மித சேவம்
ப்ரகடித தத்வா தத்வ விசாரம்
நெளமி ஜினம் த்ரிபுவனசுகசாரம்சகல சுவித்யா வாரிதி சந்தரம்
பாதபயோருஹ நுதத விஜேந்தரம்
வர்ஜித தோஷம் விகத விஹாரம்
நெளமி ஜினம் த்ரிபுவனசுகசாரம்

சுபதம் மந்தர கிரிவர தீரம்
நிர்மல நந்தஜ ஜகதாபிராமம்
முக்திரமாகம் தலகல் ஹாரம்
நெளமி ஜினம் த்ரிபுவனசுகசாரம்


சுதர்ம சந்த்ரோ ஜினசந்த்ர தேவோ
தேவேந்த்ர வ்ரந்த ஸ்துத பாதபதம்:
சுரேந்தர நாகேந்தர நரேந்தர பூஜ்ய;
பாயாத பாயான் முனிசூவ்ரதோ ந ;


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ க்லீம் ஐம் அர்ஹம் சம்மேதாக்ய சைலோபரி நிர்ஜர கூடாத் மோக்ஷகத  ஸ்ரீ முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய கேசித் ஆர்யகா ஸ்ராவக ஸ்ராவகி காதயோ பாவநா பாவ யந்தி தேஷாம் கர்மக்ஷய நிமித்தம் ஜன்ம ஜராம்ருத்து வினாசநாய மஹா அர்க்யம் ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம் கரோது திவ்ய புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி ஸ்வாஹா


ப்ரஹந்த யஸ்சித்த பதாய வாக்ய;
மித்யா ரஹீத்ய; ஸ்வயமேவ நித்யம்
லெளகாந்தி கேப்ய; ஸ்தவநம் நிசம்ய:
வந்தே ஜிநேந்த்ரம் முனிசூவ்ரத தந்தம்

முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கராய நமோஸ்து நமோஸ்து:

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீமுனிசூவிரத தீர்த்தங்கராதி சகல முனி   கணேப்யோ அர்க்யம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா

     ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம் ஜம்பூத்வீபத்து பரத க்ஷேத்திரத்து ராஜகிரக நகரத்து ஹரி வம்சத்து சுமித்திரன் மகாராஜாவிற்கும் பத்மாவதி தேவிக்கும் உதித்த திருக்குமாரனும் ஒப்பிலா மகா புருடரும், இந்திர நீல (கருப்பு) வண்ணரும் 20 வில் உயரம் உடையவரும் பரம ஔதாரிக தேகத்தை உடையவரும் 30 ஆயிரம் வருடம் ஆயுள் உடையவரும் கூர்மம் (ஆமை) லாஞ்சனத்தை உடையவரும் புருஷவர யக்ஷன் மகாரூபிணி யக்ஷியர்களால் சேவிக்கப்பட்டவரும் மல்லிசேனர் முதலிய 18 கணதர பரமேட்டிகளை உடைய வரும் ஒரு மாதம் பிரதிமா யோகம் கொண்டவரும் சம்மேதகிரியில் பால்குண கிருஷ்ண துவாதசியில் 99 கோடாகோடி 99 கோடி 99 லட்சத்து 999 முனிவர்களுடன்  நிர்ஜர கூடத்தில் பரிநிர்வாணம் அடைந்தவருமான ஸ்ரீமுனிசூவிரத தீர்த்தங்கர பரம ஜிநேந்திர சுவாமிக்குத் தூய மனம் மொழி மெய்களால் நமோஸ்து! நமோஸ்து! நமோஸ்து!
                    

ஓம் ஹ்ரீம் முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கராய பாத சவித புருஷவர  யக்ஷ பகுரூபிணி  யக்ஷியாஸ்ச அன்ய தேவகணா: அஸ்ய யஜமானஸ்ய மன்னார்குடி நாம கிராம சிராவக சிராவகீ ஜனானாம் சர்வ சாந்திம் குருதகுருத ஸ்வாஹா.


------------------------------------------
சாந்தி பக்தி


சாந்தி ஜிநம் சஸி நிர்மல வக்த்ரம்
சீல குணவ்ரத ஸம்யம பாத்ரம்
அஷ்ட சதார்சித லக்ஷண காத்ரம்
நெளமி ஜிநோத்தம மம்புஜ நேத்ரம்


பஞ்சம மீப்ஸித சக்ரதராணம்
பூஜித மிந்த்ர நரேந்த்ர கணைஸ்ச
சாந்திகரம் கண ஸாந்தமபீப்ஸு
ஷோடஸ தீர்த்தகர பரணமாமி


திவ்ய தரு: ஸுர புஷ்ப ஸுவ்ருஷ்டி
துந்துபி ராஸந யோஜன கோஷெள
ஆதபவாரண சாமர யுக்மே
யஸ்ய விபாதிச மண்டல தேஜ:


தம் ஜகதர்சித ஸாந்தி ஜிநேந்த்ரம்
சாந்திகரம் சிரஸா ப்ரணமாமி
ஸர்வ கணாயது யச்சது சாந்திம்
மஹ்ய மரம் படதே பரமாம்ச


யோப்யார்சிதா முகுட குண்டல ஹார ரத்நை
சக்ராதிபி: சுரகணை: ஸ்துத பாத பத்மா
தேமேஜிநா: ப்ரவர வம்ஸ ஜகத்ப்ரதீபாஸ்
தீர்த்தங்கரா: ஸதத சாந்திகரா பவந்து


ஸம்பூஜகாநாம் ப்ரதிபாலகாநாம்
யதீந்த்ர ஸாமான்ய தபோத நாநாம்
தேஸஸ்ய ராஷ்ட்ரஸ்ய புரஸ்ய ராக்ஞ:
கரோது சாந்திம் பகவான் ஜிநேந்த்ர:


க்ஷேமம் ஸர்வ ப்ரஜாநாம் ப்ரபவது
பலவான் தார்மிகோ பூமிபால:
காலே காலே ச சம்யக் விகிரது மகவா
வ்யாதயோ வியாந்து நாஸம்


துர்பீக்ஷம் சோரமாரி க்ஷணமபி
ஜகதாம் மாஸ்மபூஜ் ஜீவலோகே
ஜைநேந்த்ரம் தர்ம சக்ரம் ப்ரபவது
ஸததம் ஸர்வ ஸெளக்ய ப்ரதாயி


ப்ரத்வஸ்த காதி கர்மாண
கேவல ஞான பாஸ்கரா:
குர்வந்து ஜகதாம் சாந்திம்
விரஷ பாத்யா ஜினேஸ்வரா:வேண்டுதல்


பிரதமம் கரணம் சரணம் த்ரவ்யம் நம:


சாஸ்த்ராப்யாஸோ ஜிநபதி நுதி ஸங்கதி: ஸர்வதார்யை:

ஸத்வ்ருத்தாநாம் குண கண கதா தோஷ வாதே ச மெளனம்

ஸர்வஸ்யாபி ப்ரிய ஹித வசோ பாவநா சாத்ம தத்வே

ஸம்பத்யந்தாம் மம பவ பவே யாவதே தே பவர்க:

தவபாதெள மம ஹ்ருதயே மம ஹ்ருதயம் தவபாதத்வயே லீநம்

திஷ்டது ஜிநேந்த்ர தாவத் யாவந்நிர்வாண ஸம்ப்ராப்தி:

அக்ர பயத்த ஹீணம் மத்தா ஹீணம் சஜம் மஏ பணியம்

தம் கமஉ ணாணதேவய மஜ்ஜ வி துக்கக்கயம் திந்து.

துக்கக்கவோ கம்மக்கவோ ஸமாஹி மரணம் ச போஹி லா ஹோ ய

மம ஹோ உஜகத பந்தவ தவ ஜிநவர சரண ஸரணேண.

(ஓன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)விஸர்ஜநம்


ஜ்ஞான தோSஜ்ஞானதோ வாபி ஸாஸ்த்ரோக்தம் ந க்ருதம் மயா
தத்ஸர்வம் பூர்ணமே வாஸ்து த்வத் ப்ரஸாதாஜ் ஜிநேஸ்வர.

ஆஹ்வாநம் நைவ ஜாநாமி நைவ ஜாநாமி பூஜனம்
விஸர்ஜனம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஸ்வர

மந்த்ர ஹீனம் க்ரியா ஹீனம் த்ரவிய ஹீனம் ததைசவ
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா.

அன்யதா சரணம் நாஸ்தி: த்வமேவ சரணம் நம:
தஸ்மாத் காருண்ய பாவேனா ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா:

(பஞ்ச முஷ்டியோடு வணங்கி ஒன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)


-----------------------------------------------  -

No comments:

Post a Comment