ஸ்ரீ சுமதி தீர்த்தங்கரர் பூஜை


ஸ்ரீ சுமதி தீர்த்தங்கரர் பூஜை


Image result for sumathinath tirthankarக்கணாங்கஜம் தப்த சுவர்ண வர்ணம்
சுமங்களா பூர்வ பவம் சுவ்ரத்யம்
அசல்ய கூடாத் ஜிதவைத்யமூலம்
கோகாங்க பத்தம் சுமஹாமி பக்த்யா


சுமங்கலாமேக ரதாத்ம ஜாதோ
நாபேய வசம்சாம்புதி பூர்ணசந்த்ர:
கோகத்வஜேஷ்டாபத காந்தி காயா
சம்ப்ராய்க்ய தேஷ்மின் சுமதேர் ஜிநேந்த்ர:


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் பர ப்ரம்மன, அனந்தானந்த ஞானசக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டின் ஜம்பூத்தீப பரத க்ஷேத்ர அயோத்யா  நகரத்து மேகதர மஹாராஜா மங்கலாதேவி உத்பன்ன இக்ஷுவாகு வம்ச திலக பொன் வர்ண 300 சாபோன்னத  சக்கரவாக பக்ஷி லாஞ்சன தும்புரு யக்ஷ புருஷதத்தா  யக்ஷி  உபய பார்ஸ்வ கத அவிசல சமேத சித்திங் கத ப்ருந்தாரக சந்தோக சமன்வித பரிநிர்வாண கல்யாண சோபித தத் புருஷ நாமபி ராமா துரந்தர துக்க ஸம்ஸார ஸாக ரோத்தரண மஹா குசல காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷண நவ கேவல லப்தி ஸமன் வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா ஜ்ஞானாந்தகாரய ப்ரஸஸ்தானந்த நாம தேய விராஜித ஸகல தர்மோபதேசநகர அஷ்டாதஸ தோஷ ரஹித அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ர நாமதீஸ்வர ஸ்ரீ சுமதி தீர்த்தங்கர பரமஜின தேவா அத்ர அவதர அவதர ஸம் வெளஷட் அத்ர திஷ்ட திஷ்ட ட ட அத்ர ம ம ஸன்னி ஹ்தோ பவ பவ வஷட் ஸ்வாஹா.


அஷ்ட விதார்ச்சனை

ஜலம்

சுசிபயோ திபவைர் ம்ரதோபமைர்
விமல நீரஜ சந்தன வாசிதை:
கனககும்ப விநிர்மித சஜ்ஜலை:
சுமதிநாத ஜிநேந்த்ர மஹம் யஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீவிரஷப தீர்த்தங்கரேப்யோ ஜன்ம ஜரா மிருத்யு விநாசநாய திவ்ய ஜலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


கந்தம்

விமல கந்த சுகந்தித திக்முகை:
குஸ்ரண ராத சுதந்தித மிஸ்ரிதை:
துஹிந பூரசு பூரித சந்தனை:
ஸுமதிநாத ஜிநேந்த்ர மஹம் பஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கரேப்யோ சம்ஸார தாப விநாசநாய திவ்ய கந்தம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


அக்ஷதம்

அதிசுதர் தசு முக்தி சுசந்நிபை:
ஸுக்ரத பஞ்சசு மோக்ஷ சுபுஞ்சகை:
கமல சாலிஜ நிர்மல தண்டுலை:
ஸுமதிநாத ஜிநேந்த்ர மஹம் பஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   தீர்த்தங்கரப்யோ அஷய பத ப்ராப்தயே திவ்ய அக்ஷதம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


புஷ்பம்

கமல கேதகி மல்லி சுசம்பகை:
வகுல பாடலி காஞ்சன சந்நிபை:
விவித வர்ண விராஜித புஷ்பகை:
ஸுமதிநாத ஜிநேந்த்ர மஹம் பஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   தீர்த்தங்கரப்யோ காமபான வித்வம் சநாய திவ்ய புஷ்பம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


சரு

சிதசுபக்வ ரசாதி ப்பலோத்தமை:
வர ரசாம்ருத சாரு சுகந்தைகை:
கனக பத்ர த்ரதை சுசருத்தமை
ஸுமதிநாத ஜிநேந்த்ர மஹம் பஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   தீர்த்தங்கரப்யோ க்ஷுதாரோக நிவாரணாய திவ்ய சரும் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


தீபம்

ஸ்திரசிகாமணி ரத்னசமப்ரபை:
குணதமோத்ய க்ரத மணிமண்டலை:
சுரநராதிப சம்ஸ்க்ருத தீபகை:
ஸுமதிநாத ஜிநேந்த்ர மஹம் பஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   தீர்த்தங்கரேப்யோ மோகாந்தகார விநாசனாய திவ்ய தீபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


தூபம்

அகருசந்தன சந்த்ர ஜடாதிகை
அகருதார துருஷ்கசு ஜஹ்நகை:
தகன தக்த சுதூபக தாமகை:
ஸுமதிநாத ஜிநேந்த்ர மஹம் பஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   தீர்த்தங்கரேப்யோ அஷ்டகர்ம தஹநாய திவ்ய தூபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


ஃபலம்

பனச ஜம்பீர நிம்பு கபித்தகை:
சுக்ரத பீஜரசாதி ப்பலோத்தமை:
சரச தாடிம பவ்ய மனப்ரியை:
ஸுமதிநாத ஜிநேந்த்ர மஹம் பஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   தீர்த்தங்கரேப்யோ மோக்ஷப் பல ப்ராப்தயே திவ்ய ஃபலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


அர்க்கியம்

விவித மங்கல வஸ்து விநிர்மிதை:
அமல காஞ்சன பாஜன மத்யகை:
விவித திவ்ய மாகார்க்ய கதம்பகை:
ஸுமதிநாத ஜிநேந்த்ர மஹம் பஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   தீர்த்தங்கரேப்யோ அனர்க்யப்பல ப்ராப்தயே திவ்ய அர்க்கியம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


சாந்திதாராம்

பரமயோஜ முகாமல சந்த்ரயுக்
ப்ரவர திர்த க்ரதானக தாரயா
நரசுரெளக பவோதநி தாபஹம்
ஸுமதிநாத ஜிநேந்த்ர மஹம் பஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அக்ஹம் ஸ்ரீ  திர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய சர்வ கர்மணாம் சாந்தயே சாந்திதாரம் கரோது.


புஷ்பாஞ்சலி

சுமதிநாம கம்பரை: சுரபி வ்ரக்ஷ புஷ்பகை:
வரகுணாதிபம் யஜே பவவிநாசகம் ஜினம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அக்ஹம் ஸ்ரீ  திர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய புஷ்பாஞ்சலிம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா.

----------------------------------------------- 
மேலும் சிறப்பாக பூஜை செய்ய

இதனுடன் சகஸ்ர நாமாஷ்டகத்தை சேர்த்து (1008) படிக்கலாம்
அல்லது 
சத நாமாஷ்டகத்தையும் சேர்த்து (108) படிக்கலாம். (இருந்தால்)
----------------------------------------------- 

ஜயமாலை


ஜய சுமதி ஜிநேந்த்ரம் பரமபவித்ரம்
ஜய வந்தே த்ரிபுவன சாந்தகரம்
ஜய உச்சை கோத்ரம் தாரண போதம்
ஜய வரசித்தம் முனிஜனனுத சாரம்

த்ரிதா லோக வேத்தா மஹாசோக பேத்தா
மகாகாம ச்சேத்தா கஷாய ப்ரபேத்தா
அனந்தானு ப்ரேக்தா மகாக்ஞான நேத்தா
மகா க்ரோத ஹர்த்தா மகாபவ்ய த்ராதா


மஹாமேரு சீர்ஷம் கதம் சார ஸ்தானம்
பரம் தேவ தேவம் க்ருதம் மானகானம்
பரம் நாத சக்ரீபதி சேவ்யமானம்
பரம் ஜாத வைராக்யஜம் சுக்ல த்யானம்


பரம் கர்மநாசோத்பவம் திவ்ய போதம்
பரம் போதரூபம் சதா புத்தி சுத்தா
சத் புத்தி தாதா மஹாசித்தி நேத்தா
சதாலோக க்ஞாதா சதா சித்தி பர்த்தா


பரம்ஹேம வர்ணம் சரீரம் ஸ்வரூபம்
நமோதேவ நாகேந்திர தேவேந்த்ர பூபம்
ஜ்வலஜ் ஜோதிரூபம் மஹாநிவிகல்பம்
ஹரம் மல்லமல்லே சுகம்தர்ப தர்பம்


முனிநாத சேவ்யம் ஜகத்வந்த்ய பாதம்
விசோகம் விமோஹம் மஹாதிவ்ய நாதம்
மஹா வஜ்ர நாராச பந்தம் சரீரம்
யஜே தேவ தேவம் மஹாவீர வீரம்


வந்தே தேவம் சுரக்ருதசேவம்
சுமதி ஜினம் பதிபதி மஹிதம்
நுத கணதரசேவம் சரணசுசேவம்
சாந்திதாச யதிபதி சகிதம்


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ க்லீம் ஐம் அர்ஹம் சம்மேதாக்ய சைலோபரி அவிசல கூடாத் மோக்ஷகத  ஸ்ரீ சுமதி தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய கேசித் ஆர்யகா ஸ்ராவக ஸ்ராவகி காதயோ பாவநா பாவ யந்தி தேஷாம் கர்மக்ஷய நிமித்தம் ஜன்ம ஜராம்ருத்து வினாசநாய மஹா அர்க்யம் ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம் கரோது திவ்ய புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி ஸ்வாஹா


குவாதி வாதா ஜயதா மஹந்தம்
நயப்ரமானைர் வசனைர் ஜகத்சு
ஜைனம் மதம் விஸ்தரி தஞ்சயேந
தம் தேவதேவம் சுமதிம் நமாமி


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ சுமதிநாத தீர்த்தங்கராதி சகல முனி கணேப்யோ அர்க்யம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா

     ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம் ஜம்பூத்வீபத்து பரத க்ஷேத்திரத்து அயோத்தியா நகரத்து இக்ஷ்வாகு வம்சத்து   மேகதர மகாராஜாவிற்கும் மங்கலா தேவிக்கும் உதித்த திருக்குமாரனும் ஒப்பிலா மகா புருடரும், பொன் வண்ணரும் 300 வில் உயரம் உடையவரும் பரம ஔதாரிக தேகத்தை உடையவரும் 40 லட்சம் பூர்வம் பரம ஆயுள் உடையவரும் சக்கரவாக பட்க்ஷி லாஞ்சனத்தை உடையவரும் தும்புரு யக்ஷன் புருஷதத்தா  யக்ஷியர்களால் சேவிக்கப்பட்டவரும் சமரராதி முதலிய 116 கணதர பரமேட்டிகளை உடைய வரும் ஒரு மாதம் பிரதிமா யோகம் கொண்டவரும் சம்மேதகிரியில் சைத்ர  சுக்ல  ஏகாதசியில் 1 கோடாகோடி 54 கோடி 72  லட்சத்து 51  ஆயிரத்து 781  முனிவர்களுடன்  அவிசல கூடத்தில் பரிநிர்வாணம் அடைந்தவருமான ஸ்ரீ சுமதி தீர்த்தங்கர பரம ஜிநேந்திர சுவாமிக்குத் தூய மனம் மொழி மெய்களால் நமோஸ்து! நமோஸ்து! நமோஸ்து!


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ சுமதி தீர்த்தங்கராய பாத தும்புரு சவித புருஷதத்தா   யக்ஷ   யக்ஷியாஸ்ச அன்ய தேவகணா: அஸ்ய யஜமானஸ்ய மன்னார்குடி நாம கிராம சிராவக சிராவகீ ஜனானாம் சர்வ சாந்திம் குருத குருத ஸ்வாஹா.

***************************************
சாந்தி பக்தி


சாந்தி ஜிநம் சஸி நிர்மல வக்த்ரம்
சீல குணவ்ரத ஸம்யம பாத்ரம்
அஷ்ட சதார்சித லக்ஷண காத்ரம்
நெளமி ஜிநோத்தம மம்புஜ நேத்ரம்


பஞ்சம மீப்ஸித சக்ரதராணம்
பூஜித மிந்த்ர நரேந்த்ர கணைஸ்ச
சாந்திகரம் கண ஸாந்தமபீப்ஸு
ஷோடஸ தீர்த்தகர பரணமாமி


திவ்ய தரு: ஸுர புஷ்ப ஸுவ்ருஷ்டி
துந்துபி ராஸந யோஜன கோஷெள
ஆதபவாரண சாமர யுக்மே
யஸ்ய விபாதிச மண்டல தேஜ:


தம் ஜகதர்சித ஸாந்தி ஜிநேந்த்ரம்
சாந்திகரம் சிரஸா ப்ரணமாமி
ஸர்வ கணாயது யச்சது சாந்திம்
மஹ்ய மரம் படதே பரமாம்ச


யோப்யார்சிதா முகுட குண்டல ஹார ரத்நை
சக்ராதிபி: சுரகணை: ஸ்துத பாத பத்மா
தேமேஜிநா: ப்ரவர வம்ஸ ஜகத்ப்ரதீபாஸ்
தீர்த்தங்கரா: ஸதத சாந்திகரா பவந்து


ஸம்பூஜகாநாம் ப்ரதிபாலகாநாம்
யதீந்த்ர ஸாமான்ய தபோத நாநாம்
தேஸஸ்ய ராஷ்ட்ரஸ்ய புரஸ்ய ராக்ஞ:
கரோது சாந்திம் பகவான் ஜிநேந்த்ர:


க்ஷேமம் ஸர்வ ப்ரஜாநாம் ப்ரபவது
பலவான் தார்மிகோ பூமிபால:
காலே காலே ச சம்யக் விகிரது மகவா
வ்யாதயோ வியாந்து நாஸம்


துர்பீக்ஷம் சோரமாரி க்ஷணமபி
ஜகதாம் மாஸ்மபூஜ் ஜீவலோகே
ஜைநேந்த்ரம் தர்ம சக்ரம் ப்ரபவது
ஸததம் ஸர்வ ஸெளக்ய ப்ரதாயி


ப்ரத்வஸ்த காதி கர்மாண
கேவல ஞான பாஸ்கரா:
குர்வந்து ஜகதாம் சாந்திம்
விரஷ பாத்யா ஜினேஸ்வரா:வேண்டுதல்


பிரதமம் கரணம் சரணம் த்ரவ்யம் நம:


சாஸ்த்ராப்யாஸோ ஜிநபதி நுதி ஸங்கதி: ஸர்வதார்யை:

ஸத்வ்ருத்தாநாம் குண கண கதா தோஷ வாதே ச மெளனம்

ஸர்வஸ்யாபி ப்ரிய ஹித வசோ பாவநா சாத்ம தத்வே

ஸம்பத்யந்தாம் மம பவ பவே யாவதே தே பவர்க:

தவபாதெள மம ஹ்ருதயே மம ஹ்ருதயம் தவபாதத்வயே லீநம்

திஷ்டது ஜிநேந்த்ர தாவத் யாவந்நிர்வாண ஸம்ப்ராப்தி:

அக்ர பயத்த ஹீணம் மத்தா ஹீணம் சஜம் மஏ பணியம்

தம் கமஉ ணாணதேவய மஜ்ஜ வி துக்கக்கயம் திந்து.

துக்கக்கவோ கம்மக்கவோ ஸமாஹி மரணம் ச போஹி லா ஹோ ய

மம ஹோ உஜகத பந்தவ தவ ஜிநவர சரண ஸரணேண.

(ஓன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)விஸர்ஜநம்


ஜ்ஞான தோSஜ்ஞானதோ வாபி ஸாஸ்த்ரோக்தம் ந க்ருதம் மயா
தத்ஸர்வம் பூர்ணமே வாஸ்து த்வத் ப்ரஸாதாஜ் ஜிநேஸ்வர.

ஆஹ்வாநம் நைவ ஜாநாமி நைவ ஜாநாமி பூஜனம்
விஸர்ஜனம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஸ்வர

மந்த்ர ஹீனம் க்ரியா ஹீனம் த்ரவிய ஹீனம் ததைசவ
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா.

அன்யதா சரணம் நாஸ்தி: த்வமேவ சரணம் நம:
தஸ்மாத் காருண்ய பாவேனா ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா:

(பஞ்ச முஷ்டியோடு வணங்கி ஒன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)


-----------------------------------------------  -

No comments:

Post a Comment