ஸ்ரீ அபிநந்தன தீர்த்தங்கரர் பூஜை


ஸ்ரீ அபிநந்தன தீர்த்தங்கரர் பூஜைRelated image
சித்தார்த்த காஜம் கபிசின்ஹ பாதம்
வ்யோமாதி சந்தரோத் பவ ஸ்வரண வர்ணம்
ஆனந்த கூடாத் கத மோக்ஷ தாமம்
விநீத காயாத பிநந்த மார்ச்யே


சம்பவ சித்தார்த்தாப்யாம்
ஜாத: காஞ்சன சந்நிபம்
சாகேதாதி பதிம்: பூஜ்யம்
வாநராங் கோபிநந்தனம்ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் பர ப்ரம்மன, அனந்தானந்த ஞானசக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டின் ஜம்பூத்தீப பரத க்ஷேத்ர அயோத்யா  நகரத்து ஸ்வயம்வரன் மஹாராஜா சித்தார்த்தா உத்பன்ன இக்ஷுவாகு  வம்ச திலக பொன்  வர்ண 350 சாபோன்னத  கபி (குரங்கு) லாஞ்சன யக்ஷேஸ்வர யக்ஷ வஜ்ரஸ்ருங்கலா  யக்ஷி  உபய பார்ஸ்வ கத  ஆனந்த கூட  சமேத சித்திங் கத ப்ருந்தாரக சந்தோக சமன்வித பரிநிர்வாண கல்யாண சோபித தத் புருஷ நாமபி ராமா துரந்தர துக்க ஸம்ஸார ஸாக ரோத்தரண மஹா குசல காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷண நவ கேவல லப்தி ஸமன் வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா ஜ்ஞானாந்தகாராய ப்ரஸஸ்தானந்த நாம தேய விராஜித ஸகல தர்மோபதேசநகர அஷ்டாதஸ தோஷ ரஹித அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ர நாமதீஸ்வர ஸ்ரீ அபிநந்தன தீர்த்தங்கர பரமஜின தேவா அத்ர அவதர அவதர ஸம் வெளஷட் அத்ர திஷ்ட திஷ்ட ட ட அத்ர ம ம ஸன்னி ஹ்தோ பவ பவ வஷட் ஸ்வாஹா.ஜலம்

கனகும்ப ப்ரதைர் வததாவகை:
ப்ரப்ரதி ப்பாவண திர்த்த சமுத்ரதை:
ஸகமலைர் விமலைர் விசஜ்ஜலை:
சதபிநந்தன தீர்த்தகரம் யஜே
ஓம் ஹ்ரீம்   அபிநந்தன தீர்த்தங்கரேப்யோ ஜன்ம ஜரா மிருத்யு விநாசநாய திவ்ய ஜலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


கந்தம்

ப்ரசுர சந்தர சுசந்தன சத்ரசை:
சுரபி சஞ்சய தோஷித ஷட்பதை:
பவ பவாகஹ தாபஹதம் ஜினம்
சதபி நந்தன தீர்த்தகரம் யஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ அபிநந்தன  தீர்த்தங்கரேப்யோ சம்ஸார தாப விநாசநாய திவ்ய கந்தம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:

அக்ஷதம்

விசதகை! சதகை! கமலோத்பவை:
சுக்ருத சம்ஸ்க்ருத பஞ்ச சுபுஞ்சகை:
சுக்ருத பூமி பவாங்குர சத்குலை:
சதபி நந்தன தீர்த்தகரம் யஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   அபிநந்தன தீர்த்தங்கரப்யோ அஷய பத ப்ராப்தயே திவ்ய அக்ஷதம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:

புஷ்பம்

வகுள சத்குல மல்லி சுமாலதி:
கனக கேதகி சம்பக ராசிபி:
ஸுமனசாம்சு மனோகில ஷட்பதை:
சதபி நந்தன தீர்த்தகரம் யஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   அபிநந்தன தீர்த்தங்கரப்யோ காமபான வித்வம் சநாய திவ்ய புஷ்பம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


சரு

சபரமம் பரமான்ன சிதக்ருதை:
சுக்ருத ஸ்வாத சுமோதக சம்யுதை:
சருபி ருத்த மஹாஜன சம்ஸ்திதை:
சதபி நந்தன தீர்த்தகரம் யஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   அபிநந்தன தீர்த்தங்கரப்யோ க்ஷுதாரோக நிவாரணாய திவ்ய சரும் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


தீபம்

விபுத தாப தமக்ஷய நாயகை
விஜித ரத்னஜ காந்தி சுதீபகை:
ப்ரவிலசத் கிரிமை ஸ்துதி நோத்பவை:
சதபிநந்தன தீர்த்தகரம் யஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   அபிநந்தன தீர்த்தங்கரேப்யோ மோகாந்தகார விநாசனாய திவ்ய தீபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:

தூபம்

அமரதா வகிதா கருமுக்யஜை:
சுரபிலுப்த மதூவ்ரத சத்ரஜை:
சுரபியுக்த பராகரு தூபகை:
சதபி நந்தன தீர்த்தகரம் யஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   அபிநந்தன தீர்த்தங்கரேப்யோ அஷ்டகர்ம தஹநாய திவ்ய தூபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


ஃபலம்

சகலநிப்புரகாள கபித்தகை:
பநச மோச சுதாடிம சங்குலை:
ப்பலபரை சிவசத்ப்பல லப்தயே
சதபி நந்தன தீர்த்தகரம் யஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   அபிநந்தன தீர்த்தங்கரேப்யோ மோக்ஷப் பல ப்ராப்தயே திவ்ய ஃபலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


அர்க்கியம்

வாரிகந்த சதோத்கம சஞ்சயை:
ஹவ்யதீப சுதூப ப்பலெளககை:
நிர்மலைரமல திவ்ய் மஹார்க்யகை
சதபி நந்தன தீர்த்தகரம் யஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   அபிநந்தன தீர்த்தங்கரேப்யோ அனர்க்யப்பல ப்ராப்தயே திவ்ய அர்க்கியம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


சாந்திதாராம்

ப்ரவர பஞ்சம தோயதி சந்நதி
விமலதீர்த்த மனோஹர தாரயா
புவனசூர மனோஜ குதாவஹம்
சதபி நந்தன தீர்த்தகரம் யஜே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அக்ஹம் ஸ்ரீ  திர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய சர்வ கர்மணாம் சாந்தயே சாந்திதாரம் கரோது.


புஷ்பாஞ்சலி

வரகுணெளக சம்யுதம் சதபி நந்தனம் யஜே
லகுளமாள யாசதா பவவிநாசகம் ஜினம்.
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அக்ஹம் ஸ்ரீ  திர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய புஷ்பாஞ்சலிம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா.

----------------------------------------------- 

மேலும் சிறப்பாக பூஜை செய்ய

இதனுடன் சகஸ்ர நாமாஷ்டகத்தை சேர்த்து (1008) படிக்கலாம்

அல்லது 

சத நாமாஷ்டகத்தையும் சேர்த்து (108) படிக்கலாம்.

----------------------------------------------- 


ஜயமாலை


ஜய அபிநந்தன ஜினமோக்ஷ சுசதன ஜய
ஜய சாரத சந்த்ர சுவதன ஜய
ஜய த்ரிபுவன பதிநுததிவ்ய பாத ஜய
ஜய சகல கநாகந திவ்ய நாத ஜயஜய தர்ம மஹீருஹ மூலபூத ஜய்
ஜய சகல் சராசர லோகநாத  ஜய
ஜய ஸ்வயம்வர பூபதிபூத புத்ர ஜய
ஜய பவ்ய பயோருஹ சுக்லபக்ஷ ஜயஜய மாசவைசாக சுக்லபக்ஷ ஜய
ஜய சஷ்டி திவசே விஹித சுயக்ஷ ஜய
ஜய சித்தார்த்தாம்பர கர்பாவதரண ஜய
ஜய மாகசுத்த க்ருத ஜன்ம கல்யாண ஜயஜய ச்சாமீகர வர திவ்ய காய ஜய
ஜய சமூல நிர்மூலித மான கஷாய ஜய
ஜய மாரவிவர்ஜித ப்ரத்ய வாய ஜய
ஜய போதித பவ்ய சுமோக்ஷோபாய ஜயஜய அர்த்த சதுஸ்ஸத ச்சாப தேஹ ஜய
ஜய மாகசுத்த க்ருத பரமதர்ம ஜய
ஜய புஷ்ய சுமாசே சுக்லபக்ஷ ஜய
ஜய ப்ரகடித கேவல க்ஞான ஜய


ஜய ஆயு பஞ்சாசத் பூர்வபக்ஷ ஜய
ஜய பவ்யாபீஷ்டத கல்பவ்ருக்ஷ ஜய
ஜய சமவசரண அரிபீடவாச ஜய
ஜய கணதர யதிக்ருத திவ்யோபாச ஜயஜய சுக்ல பக்ஷ வைசாக மாசே ஜய
ஜய சஷ்டி திவசே கர்ம விநாசே ஜய
ஜய க்ஞான ப்ரகாசே மோக்ஷாவாசே ஜய
ஜய ச்சகாசே பத்ரோ பரமஜிநேசே ஜயஜய ஜய ஜினவர ப்ரவர சுகாகர
ஜய ஜய ஜன்ம ஜராமய மரணஹர
ஜய ஜய அபிநந்தன பாபவிநாசன
ஜய ஜய சுரா சுரபதிசேவித சரணஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ க்லீம் ஐம் அர்ஹம் சம்மேதாக்ய சைலோபரி ஆனந்த கூடாத் மோக்ஷகத  ஸ்ரீ அபிநநதன் தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய கேசித் ஆர்யகா ஸ்ராவக ஸ்ராவகி காதயோ பாவநா பாவ யந்தி தேஷாம் கர்மக்ஷய நிமித்தம் ஜன்ம ஜராம்ருத்து வினாசநாய மஹா அர்க்யம் ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம் கரோது திவ்ய புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி ஸ்வாஹாஸ்வப்னம் யதீயா ஜனீக்ஷபாயாம்
கஜாதி வந்ஹயந்த மிம் ததர்ச
யத்நாத இத்யாஹ குரு: பரோயம்
நெளமி ப்ரமோதா தபிநந்தனம் தம்
ஸ்ரீ அபிநந்தன தீர்த்தங்கராய நமோஸ்து நமோஸ்துஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ அபிநந்தன தீர்த்தங்கராதி சகல முனி கணேப்யோ அர்க்யம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா


     ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம் ஜம்பூத்வீபத்து பரத க்ஷேத்திரத்து அயோத்தியா  நகரத்து இக்ஷ்வாகு வம்சத்து சுயம்வரன்  மகாராஜாவிற்கும் சித்தார்த்த தேவிக்கும் உதித்த திருக்குமாரனும் ஒப்பிலா மகா புருடரும், பொன் வண்ணரும் 350 வில் உயரம் உடையவரும் பரம ஔதாரிக தேகத்தை உடையவரும் 50 லட்சம் பூர்வம் ஆயுள் உடையவரும் கபி  (குரங்கு) லாஞ்சனத்தை உடையவரும் யக்ஷேஸ்வர யக்ஷன் வஜ்ரஸ்ருங்கலா  யக்ஷியர்களால் சேவிக்கப்பட்டவரும் வஜ்ரநாபி ஆதி முதலிய 103 கணதர பரமேட்டிகளை உடைய வரும் ஒரு மாதம் பிரதிமா யோகம் கொண்டவரும் சம்மேதகிரியில் வைகாச சுக்ல சஷ்டியில் 72 கோடாகோடி 36 லட்சத்து   42 ஆயிரத்து  700 முனிவர்களுடன் ஆனந்த  கூடத்தில் பரிநிர்வாணம் அடைந்தவருமான ஸ்ரீஅபிநந்தன  தீர்த்தங்கர பரம ஜிநேந்திர சுவாமிக்குத் தூய மனம் மொழி மெய்களால் நமோஸ்து! நமோஸ்து! நமோஸ்து!ஓம் ஹ்ரீம்  அபிநந்தன தீர்த்தங்கராய பாத சேவித யக்ஷேஸ்வர  யக்ஷ வஜ்ரஸ்ரங்கலா  யக்ஷியஸ்ச அன்ய தேவகணா: அஸ்ய யஜமானஸ்ய மன்னார்குடி நாம கிராம சிராவக சிராவகீ ஜனானாம் சர்வ சாந்திம் குருத குருத ஸ்வாஹா.

--------------------------------------------------------------------------

சாந்தி பக்தி


சாந்தி ஜிநம் சஸி நிர்மல வக்த்ரம்
சீல குணவ்ரத ஸம்யம பாத்ரம்
அஷ்ட சதார்சித லக்ஷண காத்ரம்
நெளமி ஜிநோத்தம மம்புஜ நேத்ரம்


பஞ்சம மீப்ஸித சக்ரதராணம்
பூஜித மிந்த்ர நரேந்த்ர கணைஸ்ச
சாந்திகரம் கண ஸாந்தமபீப்ஸு
ஷோடஸ தீர்த்தகர பரணமாமி


திவ்ய தரு: ஸுர புஷ்ப ஸுவ்ருஷ்டி
துந்துபி ராஸந யோஜன கோஷெள
ஆதபவாரண சாமர யுக்மே
யஸ்ய விபாதிச மண்டல தேஜ:


தம் ஜகதர்சித ஸாந்தி ஜிநேந்த்ரம்
சாந்திகரம் சிரஸா ப்ரணமாமி
ஸர்வ கணாயது யச்சது சாந்திம்
மஹ்ய மரம் படதே பரமாம்ச


யோப்யார்சிதா முகுட குண்டல ஹார ரத்நை
சக்ராதிபி: சுரகணை: ஸ்துத பாத பத்மா
தேமேஜிநா: ப்ரவர வம்ஸ ஜகத்ப்ரதீபாஸ்
தீர்த்தங்கரா: ஸதத சாந்திகரா பவந்து


ஸம்பூஜகாநாம் ப்ரதிபாலகாநாம்
யதீந்த்ர ஸாமான்ய தபோத நாநாம்
தேஸஸ்ய ராஷ்ட்ரஸ்ய புரஸ்ய ராக்ஞ:
கரோது சாந்திம் பகவான் ஜிநேந்த்ர:


க்ஷேமம் ஸர்வ ப்ரஜாநாம் ப்ரபவது
பலவான் தார்மிகோ பூமிபால:
காலே காலே ச சம்யக் விகிரது மகவா
வ்யாதயோ வியாந்து நாஸம்


துர்பீக்ஷம் சோரமாரி க்ஷணமபி
ஜகதாம் மாஸ்மபூஜ் ஜீவலோகே
ஜைநேந்த்ரம் தர்ம சக்ரம் ப்ரபவது
ஸததம் ஸர்வ ஸெளக்ய ப்ரதாயி


ப்ரத்வஸ்த காதி கர்மாண
கேவல ஞான பாஸ்கரா:
குர்வந்து ஜகதாம் சாந்திம்
விரஷ பாத்யா ஜினேஸ்வரா:வேண்டுதல்


பிரதமம் கரணம் சரணம் த்ரவ்யம் நம:


சாஸ்த்ராப்யாஸோ ஜிநபதி நுதி ஸங்கதி: ஸர்வதார்யை:

ஸத்வ்ருத்தாநாம் குண கண கதா தோஷ வாதே ச மெளனம்

ஸர்வஸ்யாபி ப்ரிய ஹித வசோ பாவநா சாத்ம தத்வே

ஸம்பத்யந்தாம் மம பவ பவே யாவதே தே பவர்க:

தவபாதெள மம ஹ்ருதயே மம ஹ்ருதயம் தவபாதத்வயே லீநம்

திஷ்டது ஜிநேந்த்ர தாவத் யாவந்நிர்வாண ஸம்ப்ராப்தி:

அக்ர பயத்த ஹீணம் மத்தா ஹீணம் சஜம் மஏ பணியம்

தம் கமஉ ணாணதேவய மஜ்ஜ வி துக்கக்கயம் திந்து.

துக்கக்கவோ கம்மக்கவோ ஸமாஹி மரணம் ச போஹி லா ஹோ ய

மம ஹோ உஜகத பந்தவ தவ ஜிநவர சரண ஸரணேண.

(ஓன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)விஸர்ஜநம்


ஜ்ஞான தோSஜ்ஞானதோ வாபி ஸாஸ்த்ரோக்தம் ந க்ருதம் மயா
தத்ஸர்வம் பூர்ணமே வாஸ்து த்வத் ப்ரஸாதாஜ் ஜிநேஸ்வர.

ஆஹ்வாநம் நைவ ஜாநாமி நைவ ஜாநாமி பூஜனம்
விஸர்ஜனம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஸ்வர

மந்த்ர ஹீனம் க்ரியா ஹீனம் த்ரவிய ஹீனம் ததைசவ
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா.

அன்யதா சரணம் நாஸ்தி: த்வமேவ சரணம் நம:
தஸ்மாத் காருண்ய பாவேனா ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா:

(பஞ்ச முஷ்டியோடு வணங்கி ஒன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)


-----------------------------------------------  -

No comments:

Post a Comment