ஸ்ரீ சாந்தி தீர்த்தங்கர பூஜைஸ்ரீ சாந்தி தீர்த்தங்கர பூஜை


Image result for shanthinath bhagwanவிஸ்வசேன ரகாசூதம் ம்ருகாங்கம் சாதகெள ஸ்துபம்
சுப்ரபாசாத்கதம் மோக்ஷம் சாந்திதந்திம் புரேமஹே
ஸ்ரீ ஹஸ்திநாக, நகராதிப விஸ்வசேந:
ப்ரேமாகுலை ராகனிசாரு ரத்ன;
ஏணாங்க சக்ரேஸ்வர தீர்தநாத;
த்வாம் பூஜயாமோ வரசாந்தி நாத:ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் பர ப்ரம்மன, அனந்தானந்த ஞானசக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டின் ஜம்பூத்தீப பரத க்ஷேத்ர ஹஸ்திநாபுர நகரத்து விஸ்வசேன மஹாராஜா ஜரா மஹாதேவி உத்பன்ன குரு  வம்ச திலக பொன்  வர்ண 40 வில் சாபோன்னத  ஹரினம் (மான்) லாஞ்சன கருட யக்ஷ மஹாமானசி  யக்ஷி  உபய பார்ஸ்வ கத  சுப்ரபாச கூடாதி சமேத சித்திங் கத ப்ருந்தாரக சந்தோக சமன்வித பரிநிர்வாண கல்யாண சோபித தத் புருஷ நாமபி ராமா துரந்தர துக்க ஸம்ஸார ஸாக ரோத்தரண மஹா குசல காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷண நவ கேவல லப்தி ஸமன் வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா ஜ்ஞானாந்தகாராய ப்ரஸஸ்தானந்த நாம தேய விராஜித ஸகல தர்மோபதேசநகர அஷ்டாதஸ தோஷ ரஹித அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ர நாமதீஸ்வர ஸ்ரீ  சாந்தி தீர்த்தங்கர பரமஜின தேவா அத்ர அவதர அவதர ஸம் வெளஷட் அத்ர திஷ்ட திஷ்ட ட ட அத்ர ம ம ஸன்னி ஹ்தோ பவ பவ வஷட் ஸ்வாஹா.அஷ்ட விதார்ச்சனைஜலம்

விதத்சிந்து நீரை: சுசிதாம்சு சீதை:
கணத் காஞ்சனோத்தார ப்ரகும்ப பூர்ணை:
ஸுரெந்த்ராதி வந்த்யம் ஜகத்புண்ய புஞ்சம்
யஜே சாந்திநாதம் த்ரிலோகைக பந்தும்
ஓம் ஹ்ரீம்  சாந்தி தீர்த்தங்கரேப்யோ ஜன்ம ஜரா மிருத்யு விநாசநாய திவ்ய ஜலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:கந்தம்

ஜகத்தாப நாசை: சசாங்காசு சீதை:
பரத் பரங்க கானை: ப்ரசித்தாரு கந்தை:
ஸுரெந்த்ராதி வந்த்யம் ஜகத்புண்ய புஞ்சம்
யஜே சாந்திநாதம் த்ரிலோகைக பந்தும்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ  சாந்தி தீர்த்தங்கரேப்யோ சம்ஸார தாப விநாசநாய திவ்ய கந்தம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:அக்ஷதம்

பிசக்ஸ்வேத சுப்ரை: சுகந்தாக்ஷ தெளகை:
ம்ரகாங்காம்சு சாத்யை ரகண்டாலி ராமை:
ஸுரெந்த்ராதி வந்த்யம் ஜகத்புண்ய புஞ்சம்
யஜே சாந்திநாதம் த்ரிலோகைக பந்தும்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சாந்தி தீர்த்தங்கரப்யோ அஷய பத ப்ராப்தயே திவ்ய அக்ஷதம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:புஷ்பம்

ஸ்புரச் சம்பகெளகை! ஹடத்தாட தெளகை:
லசந்குந்தமல்லி சரோஜாதி புஷ்பை!
ஸுரெந்த்ராதி வந்த்யம் ஜகத்புண்ய புஞ்சம்
யஜே சாந்திநாதம் த்ரிலோகைக பந்தும்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சாந்தி தீர்த்தங்கரப்யோ காமபான வித்வம் சநாய திவ்ய புஷ்பம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:சரு

சரன்மேக குந்தெளக கந்தாதி சுப்ரை:
லசன் மண்டலாதி ப்ரசஸ்தோரு பக்ஷை:
ஸுரெந்த்ராதி வந்த்யம் ஜகத்புண்ய புஞ்சம்
யஜே சாந்திநாதம் த்ரிலோகைக பந்தும்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சாந்தி தீர்த்தங்கரப்யோ க்ஷுதாரோக நிவாரணாய திவ்ய சரும் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:தீபம்

தமஸ்தோம சுண்டால சங்காத சங்கை
ஸ்தித ஸ்தூல கர்பூர ஜாத ப்ரதீபை:
ஸுரெந்த்ராதி வந்த்யம் ஜகத்புண்ய புஞ்சம்
யஜே சாந்திநாதம் த்ரிலோகைக பந்தும்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சாந்தி தீர்த்தங்கரேப்யோ மோகாந்தகார விநாசனாய திவ்ய தீபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:தூபம்

வியன்மண்டலாபூர்ண தூபைருதாரை:
நிலிம்பாங்கநாநந்த க்ருதத் காந்த தூபை:
ஸுரெந்த்ராதி வந்த்யம் ஜகத்புண்ய புஞ்சம்
யஜே சாந்திநாதம் த்ரிலோகைக பந்தும்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சாந்தி தீர்த்தங்கரேப்யோ அஷ்டகர்ம தஹநாய திவ்ய தூபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:ஃபலம்

கபிந்தாம்ர ஜம்பூ லசன்மாது லுங்கை:
ப்ரசஸ்தோரு ரம்பாதி சும்பத் ப்பலெளகை:
ஸுரெந்த்ராதி வந்த்யம் ஜகத்புண்ய புஞ்சம்
யஜே சாந்திநாதம் த்ரிலோகைக பந்தும்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சாந்தி தீர்த்தங்கரேப்யோ மோக்ஷப் பல ப்ராப்தயே திவ்ய ஃபலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:அர்க்கியம்

சுவர்ணோத்க பாத்ரஸ்த கந்தாக்ஷ தெளகை:
சுசித்தார்த்த சத்புஷ்ப ஹவ்யை மஹார்க்யை:
ஸுரெந்த்ராதி வந்த்யம் ஜகத்புண்ய புஞ்சம்
யஜே சாந்திநாதம் த்ரிலோகைக பந்தும்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சாந்தி தீர்த்தங்கரேப்யோ அனர்க்யப்பல ப்ராப்தயே திவ்ய அர்க்கியம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:சாந்திதாராம்

அமரர் கூடி பகவனுக்கு ஆற்றுவர் அபிஷேகமே அமலமான அர்ச்சனைகள் அன்புடாற்றி பாடுவார்.
கமலபாதம் முன்னர் நின்று கலை தெறித்து ஆடுவார். சுமதியோடு சாந்தி தாரை சுகந்த பூவும் சொறிகுவார்.
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ சாந்தி தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய சர்வ கர்மணாம் சாந்தயே சாந்திதாரம் கரோது.


புஷ்பாஞ்சலி

புவன வர்த்தி கீர்த்திகம் பரமசாந்தி நாமகம் விசகிலைர்யேஜ சதா பவவிநாகம் ஜினம்.
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ  சாந்தி தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய புஷ்பாஞ்சலிம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா.


----------------------------------------------- 
மேலும் சிறப்பாக பூஜை செய்ய
இதனுடன் சகஸ்ர நாமாஷ்டகத்தை சேர்த்து (1008) படிக்கலாம்
அல்லது 
சத நாமாஷ்டகத்தையும் சேர்த்து (108) படிக்கலாம்.
----------------------------------------------- ஜயமாலை


ஜய ஸ்ரீ ஜினபம் முனி மானச ஹம் சம்
ஜய செளக்ய கரம் ஜகதா மவதம்சம்
ஜய பவ்ய ஜனாப்ஜம் விகாசதி நேசம்
ஜய வாஞ்சித தம்வரி நெளமி ஜிநேசம்


ஜய  போத பயோநிதி வர்த்தன சந்த்ரம்
ஜய மான மதேப விநாச ம்ருகேந்த்ரம்
ஜய பாத பயோருஹ விநமத சுநேந்த்ரம்
ஜய வாஞ்சித தம்வரி நெளமி ஜிநேசம்


ஜய சத் வசனாம்ருத தோஷித லோபம்
ஜய க்ஞான சுலோசன, லோகித லோகம்
ஜய சோகித முக்தி மஜம் புவனேசம்
ஜய வாஞ்சித தம்வரி நெளமி ஜிநேசம்ஜய த்ம்ச மஹீருஹ மூலகுடாரம்
ஜய சீலித ரஞ்சித துர்தரமாரம்
ஜய ப்ராப்த பவாம்புதி பார ரமேசம்
ஜய வாஞ்சித தம்வரி நெளமி ஜிநேசம்ஜய துக்க தவாப்த தபாநல நீரம்
ஜய கர்ம க்கானாக்கன பூரி சமீரம்
ஜய காம மஹோஜி கோடி திநேசம்
ஜய வாஞ்சித தம்வரி நெளமி ஜிநேசம்ஜய சுந்தர ரூப சுமந்தர தீரம்
ஜய மோக மஹாமத மர்த்தன வீரம்
ஜய பத்ம தளாயத நேத்ரமதீரம்
ஜய வாஞ்சித தம்வரி நெளமி ஜிநேசம்


ஜய பஞ்ச ஜவம் ஜய பீதி விநாசம்
ஜய பஞ்சம போத தரங்க விநாசம்
ஜய பஞ்சம சத்கதி தம்சுகுணேசம்
ஜய வாஞ்சித தம்வரி நெளமி ஜிநேசம்ஜய சம்யக நந்த சதுஷ்டய ரூபம்
ஜய சந்நுதநாகி ப்பணே ஸ்வர் பூபம்
ஜய இந்த்ர நரேந்த்ர ப்பணீந்த்ர சுபூபம்
ஜய வாஞ்சித தம்வரி நெளமி ஜிநேசம்


இதி ஸ்துதோ பூத்ரி தயைக பூஷண:
ஸுதர்ம சந்த்ர ஸ்ரித தர்மபூஷண:
முநீந்த்ர தேவேந்த்ர யச: ப்ரரூபக:
ஸநோ ஜிந: பாது சுசெளம்ய கூபக:


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ க்லீம் ஐம் அர்ஹம் சம்மேதாக்ய சைலோபரி சுப்ரபாச கூடாத் மோக்ஷகத  ஸ்ரீ சாந்தி தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய கேசித் ஆர்யகா ஸ்ராவக ஸ்ராவகி காதயோ பாவநா பாவ யந்தி தேஷாம் கர்மக்ஷய நிமித்தம் ஜன்ம ஜராம்ருத்து வினாசநாய மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம் கரோது திவ்ய புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹாயத் சக்ரவர்த்தி புவிபஞ்ச மோபூத்
ஸ்ரீ நந்தநோ த்வாதசமோ குனாநாம்
நிதி: ப்ரபூ: ஷோடசமோ ஜிநேந்த்ர:
தம்சாந்திநாதம் ப்ரணமாமி நித்யம்.
ஸ்ரீ சாந்தி தீர்த்தங்கராய நமோஸ்து நமோஸ்து


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ சாந்திநாத தீர்த்தங்கராதி சகல முனி கணேப்யோ
அர்க்யம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா


ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம் ஜம்பூத்வீபத்து பரத க்ஷேத்திரத்து ஹஸ்திநாபுர நகரத்து குரு வம்சத்து விஸ்வசேன மஹாராஜாவிற்கும், ஜரா மஹாதேவிக்கும் உதித்த திருக்குமாரனும் ஒப்பிலா மஹா புருடரும், பொன் வண்ணரும் 40 வில் உயரம் உடையவரும் பரம ஔதாரிக தேகத்தை உடையவரும் ஒரு லக்ஷம் வருடம் ஆயுள் உடையவரும், ஹரினம் (மான்) லாஞ்சனத்தை உடையவரும், கருட யக்ஷ்ன், மஹாமானசி யக்ஷியர்களால் சேவிக்கப்பட்டவரும் சக்ராயுதராதி முதலிய 36 கணதர பரமேட்டிகளை உடையவரும் ஒரு மாதம் ப்ரதிமா யோகம் கொண்டவரும் சம்மேத கிரியில் ஜேஷ்ட க்ருஷ்ண சப்தமி திதியில் 9 கோடா கோடி 9 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 999 முனிவர்களுடன் சுப்ரபாச கூடத்தில் பரிநிர்வாணம் அடைந்தவருமான ஸ்ரீசாந்தி தீர்த்தங்கர பரம ஜிநேந்திர சுவாமிக்குத் தூய மனம் மொழி மெய்களால் நமோஸ்து! நமோஸ்து! நமோஸ்து!


ஓம் ஹ்ரீம் சாந்தி தீர்த்தங்கராய பாத சேவித கருட  யக்ஷ மஹாமாநசி  யக்ஷியாஸ்ச அன்ய தேவகணா: அஸ்ய யஜமானஸ்ய மன்னார்குடி நாம கிராம சிராவக சிராவகீ ஜனானாம் சர்வ சாந்திம் குருத குருத ஸ்வாஹா.


-----------------------------------------------


சாந்தி பக்தி


சாந்தி ஜிநம் சஸி நிர்மல வக்த்ரம்
சீல குணவ்ரத ஸம்யம பாத்ரம்
அஷ்ட சதார்சித லக்ஷண காத்ரம்
நெளமி ஜிநோத்தம மம்புஜ நேத்ரம்


பஞ்சம மீப்ஸித சக்ரதராணம்
பூஜித மிந்த்ர நரேந்த்ர கணைஸ்ச
சாந்திகரம் கண ஸாந்தமபீப்ஸு
ஷோடஸ தீர்த்தகர பரணமாமி


திவ்ய தரு: ஸுர புஷ்ப ஸுவ்ருஷ்டி
துந்துபி ராஸந யோஜன கோஷெள
ஆதபவாரண சாமர யுக்மே
யஸ்ய விபாதிச மண்டல தேஜ:


தம் ஜகதர்சித ஸாந்தி ஜிநேந்த்ரம்
சாந்திகரம் சிரஸா ப்ரணமாமி
ஸர்வ கணாயது யச்சது சாந்திம்
மஹ்ய மரம் படதே பரமாம்ச


யோப்யார்சிதா முகுட குண்டல ஹார ரத்நை
சக்ராதிபி: சுரகணை: ஸ்துத பாத பத்மா
தேமேஜிநா: ப்ரவர வம்ஸ ஜகத்ப்ரதீபாஸ்
தீர்த்தங்கரா: ஸதத சாந்திகரா பவந்து


ஸம்பூஜகாநாம் ப்ரதிபாலகாநாம்
யதீந்த்ர ஸாமான்ய தபோத நாநாம்
தேஸஸ்ய ராஷ்ட்ரஸ்ய புரஸ்ய ராக்ஞ:
கரோது சாந்திம் பகவான் ஜிநேந்த்ர:


க்ஷேமம் ஸர்வ ப்ரஜாநாம் ப்ரபவது
பலவான் தார்மிகோ பூமிபால:
காலே காலே ச சம்யக் விகிரது மகவா
வ்யாதயோ வியாந்து நாஸம்


துர்பீக்ஷம் சோரமாரி க்ஷணமபி
ஜகதாம் மாஸ்மபூஜ் ஜீவலோகே
ஜைநேந்த்ரம் தர்ம சக்ரம் ப்ரபவது
ஸததம் ஸர்வ ஸெளக்ய ப்ரதாயி


ப்ரத்வஸ்த காதி கர்மாண
கேவல ஞான பாஸ்கரா:
குர்வந்து ஜகதாம் சாந்திம்
விரஷ பாத்யா ஜினேஸ்வரா:வேண்டுதல்


பிரதமம் கரணம் சரணம் த்ரவ்யம் நம:


சாஸ்த்ராப்யாஸோ ஜிநபதி நுதி ஸங்கதி: ஸர்வதார்யை:

ஸத்வ்ருத்தாநாம் குண கண கதா தோஷ வாதே ச மெளனம்

ஸர்வஸ்யாபி ப்ரிய ஹித வசோ பாவநா சாத்ம தத்வே

ஸம்பத்யந்தாம் மம பவ பவே யாவதே தே பவர்க:

தவபாதெள மம ஹ்ருதயே மம ஹ்ருதயம் தவபாதத்வயே லீநம்

திஷ்டது ஜிநேந்த்ர தாவத் யாவந்நிர்வாண ஸம்ப்ராப்தி:

அக்ர பயத்த ஹீணம் மத்தா ஹீணம் சஜம் மஏ பணியம்

தம் கமஉ ணாணதேவய மஜ்ஜ வி துக்கக்கயம் திந்து.

துக்கக்கவோ கம்மக்கவோ ஸமாஹி மரணம் ச போஹி லா ஹோ ய

மம ஹோ உஜகத பந்தவ தவ ஜிநவர சரண ஸரணேண.

(ஓன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)விஸர்ஜநம்


ஜ்ஞான தோSஜ்ஞானதோ வாபி ஸாஸ்த்ரோக்தம் ந க்ருதம் மயா
தத்ஸர்வம் பூர்ணமே வாஸ்து த்வத் ப்ரஸாதாஜ் ஜிநேஸ்வர.

ஆஹ்வாநம் நைவ ஜாநாமி நைவ ஜாநாமி பூஜனம்
விஸர்ஜனம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஸ்வர

மந்த்ர ஹீனம் க்ரியா ஹீனம் த்ரவிய ஹீனம் ததைசவ
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா.

அன்யதா சரணம் நாஸ்தி: த்வமேவ சரணம் நம:
தஸ்மாத் காருண்ய பாவேனா ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா:

(பஞ்ச முஷ்டியோடு வணங்கி ஒன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)

-----------------------------------------------  -

No comments:

Post a Comment