ஸ்ரீ விமல தீர்த்தங்கர பூஜைஸ்ரீ விமல தீர்த்தங்கர பூஜைவர்மசூநும் விமலம் ஹிமாபம்
கிடிகாகபாந்தம் க்ரதபூ சுஸாநோ
கபிலாநகர்யாம் சிததேஹ பாசம்
ரம்யாம் சவித்ரீக மஹம் சமர்ச்சே


க்ரதவர்ம ஜயஸ்யாமா தோக கோகத்வஜான்வித:
ப்ராச்யதே விமலேசோத்ர வைரோடி ஷண்முகாதிப:ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் பர ப்ரம்மன, அனந்தானந்த ஞானசக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டின் ஜம்பூத்தீப பரத க்ஷேத்ர காம்பில்ய  நகரத்து கிருதவர்ம மஹாராஜா ஜெயஸ்யாமா உத்பன்ன இக்ஷுவாகு வம்ச திலக பொன்  வர்ண 60 சாபோன்னத  சூகரம் (பன்றி) லாஞ்சன ஷண்முக யக்ஷ வைரோடி யக்ஷி  உபய பார்ஸ்வ கத  ஸங்குலி கூட  சமேத சித்திங் கத ப்ருந்தாரக சந்தோக சமன்வித பரிநிர்வாண கல்யாண சோபித தத் புருஷ நாமபி ராமா துரந்தர துக்க ஸம்ஸார ஸாக ரோத்தரண மஹா குசல காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷண நவ கேவல லப்தி ஸமன் வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா ஜ்ஞானாந்தகாராய ப்ரஸஸ்தானந்த நாம தேய விராஜித ஸகல தர்மோபதேசநகர அஷ்டாதஸ தோஷ ரஹித அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ர நாமதீஸ்வர ஸ்ரீ  விமல தீர்த்தங்கர பரமஜின தேவா அத்ர அவதர அவதர ஸம் வெளஷட் அத்ர திஷ்ட திஷ்ட ட ட அத்ர ம ம ஸன்னி ஹ்தோ பவ பவ வஷட் ஸ்வாஹா.


அஷ்ட விதார்ச்சனைஜலம்

அம்பராப காதிதிவ்ய தீர்தபாவ நோதகை:
சந்தநேந்து குங்குமாதி செளரபாபி ராமகை:
மந்தராத்ரி மஸ்தகே சுராசுரெளக பூஜிதம்
பந்துரங்க மர்ச்சயாமி விமலநாத மச்சுதம்
ஓம் ஹ்ரீம்  விமல தீர்த்தங்கரேப்யோ ஜன்ம ஜரா மிருத்யு விநாசநாய திவ்ய ஜலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


கந்தம்

கந்தலுப்த பன்னகாதி வேஷ்டிதஸ்ய கர்தமை
சந்தநார்ச்சரோத்க வஸ்ய சந்த்ரபாத சீதளை:
ஸந்தனஸ்ய சந்த்ர சூர்ய கோடிதேஜசம் ஜிநம்
குந்ததார ஹாரஹெளர கிர்த்தி மர்சயாமஹம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ  விமல தீர்த்தங்கரேப்யோ சம்ஸார தாப விநாசநாய திவ்ய கந்தம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


அக்ஷதம்

மண்டிதப்ரசண்டபாகு தண்டபுஷ்பதன் வனம்
பண்டி தோத்தமோத்த மாங்க மண்டணஸ்ய பாண்டுரை:
கண்டி தோக்ர கர்மசத்கரு மண்டணஸ்ய பாதபூ
மண்டலம் ப்ரசண்டயாமி தண்டுலை ரகண்டிதை:
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   விமல தீர்த்தங்கரப்யோ அஷய பத ப்ராப்தயே திவ்ய அக்ஷதம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:புஷ்பம்

ஸிந்துவாரபந்து ஜீவகோத்க சம்பகோத் கமை:
குந்தபாரிஜாத மல்லிகாதி புஷ்ப சம்ஸ்துலை:
நந்ததேவ ஜீவரக்ஷபாலயேதி நிர்ஜரை:
நந்தகோடி யுக்தயுப்ப வ்ருஷ்டி காயயே ஜிநம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   விமல தீர்த்தங்கரப்யோ காமபான வித்வம் சநாய திவ்ய புஷ்பம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:சரு

க்ஷீரசர்கராஜ்யயுக்த ஸாலிபாய சோதனை:
பூருகாதி சாருபுஷ்ப சம்பகாதி சம்ஸ்துதை:
ஸ்பார ராஜ ஹேம பாத்ர பூரிதை ரதேந்த்ரியம்
சாரசெளக்ய மாப்த மக்ஷயம் யஜே ஜிநம்முதா
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   விமல தீர்த்தங்கரப்யோ க்ஷுதாரோக நிவாரணாய திவ்ய சரும் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:தீபம்

தாரகாங்கணைரிவாதி ஸஞ்சரீக சஞ்சயை:
மாரசாரதாந்தகார ப்ரந்தகை: நிரந்தகை:
ஸூர்யமண்டலாதி சாதி தேஹதீப்த மண்டனம்
மாரமல்லமர்தகம் யஜே ஜிநம் ப்ரதீபகை:
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   விமல தீர்த்தங்கரேப்யோ மோகாந்தகார விநாசனாய திவ்ய தீபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:தூபம்

யாவனேஷு ஜோங்ககேஷு கில்லிகேஷு பிண்டகை
பாவகாதி சந்தநாதி ப்ரோத் பவஸ்ய ஸங்குலை;
தேவதானவாரிசித்த ஹாரிதேஹ செளரபம்
தேவதேவ மர்ச்சயாமி காமதம் சுதூபகை:
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ  விமல தீர்த்தங்கரேப்யோ அஷ்டகர்ம தஹநாய திவ்ய தூபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:ஃபலம்

சோச சூத பீஜபூர ப்ரத்திகா சுகர்கடீ
மோசபூர ஜம்பு நிம்ப தாடி மாதிபிப்பலை:
யார்ச்சிதார்த்த சம்வ்ரதப்ர யச்சதஸ் சுபாதயோ:
ப்ரார்ச்சயாமி பாசிகம் குணாம்புதேரநேகதா
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ  விமல தீர்த்தங்கரேப்யோ மோக்ஷப் பல ப்ராப்தயே திவ்ய ஃபலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:

அர்க்கியம்

வாரிகந்த ரக்ஷதை ப்ரசூநசஸ் சருச்சரு
சாருதீப தூப சத்பலெளக தர்ப்ப பூர்வகை:
ஸ்பார ஹேம பாத்ர ஸார லுப்தமர்க்ய பாதயோ:
பூரி தோஷ தோக்ர தோர்ஹ தோவதார யாம்யகம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   விமல தீர்த்தங்கரேப்யோ அனர்க்யப்பல ப்ராப்தயே திவ்ய அர்க்கியம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


சாந்திதாராம்

ததோஜிநேந்தர் பாதாப்ஜ வாரிதாரா ஜகத்ரயே
ப்ரங்கார நாளகோப்ராந்த ஜிநமல்லோக சாந்தயே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ விமல தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய சர்வ கர்மணாம் சாந்தயே சாந்திதாரம் கரோது.


புஷ்பாஞ்சலி

விமல செளக்ய சம்யுதம் விமல நாம கம்யஜே
நமிந மேரு புஷ்பகை; பவவி நாஸகம் ஜிநம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ விமல தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய புஷ்பாஞ்சலிம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா.

----------------------------------------------- 

மேலும் சிறப்பாக பூஜை செய்ய

இதனுடன் சகஸ்ர நாமாஷ்டகத்தை சேர்த்து (1008) படிக்கலாம்

அல்லது 

சத நாமாஷ்டகத்தையும் சேர்த்து (108) படிக்கலாம்.

----------------------------------------------- ஜயமாலை


ஜய ஜய விமல வரமுக கமல
அமல சுதரிசன க்ஞான சாரித்ர ஜய
ஜய க்ஞான சுசந்த்ர நமித நரேந்த்ர ஜய
பத்ரம் குரூ பவ்யா நந்த கார ஜய


ஜய முனிவர கணதர சர்ம கார ஜய
ஜய சமவ சரண வர பவ்யதார ஜய
ஜய சகல சோபாசோபித ஜிநேந்த்ர ஜய
ஜய ப்ரதமே கமலே சோபித கணேந்த்ர ஜய


ஜய த்விதிய கமலே ஸ்வர்க தேவ ஜய
ஜய த்ரிதிய கமலே ஆர்யகீ ஜய
ஜய சதுர்த்தே கமலே ஜோதிஷ்க நாரி ஜய
ஜய பஞ்சமேபங்கஜே பெளம நாரி ஜயஜய சஷ்டே கமலே நாக்நாரி ஜய
ஜய சப்தமே கமலே ஸ்வர்கநாரி ஜய
ஜய அஷ்டமே கமலே ஜோதிர்தேவ ஜய
ஜய நவமே கமலே பெளமதேவ ஜயஜய தசமே கமலே நாகராஜ ஜய
ஜய ஏகாதச கமலே மானுஷா பார ஜய
ஜய த்வாதச கமலே பசு சிம்ஹபார ஜய
ஜய மத்யமே கமலே பவ்ய தார ஜய


ஜய சாமர ச்சத்ர சுபுஷ்பவ்ருஷ்டி ஜய
ஜய துந்துபிராசன தர்மவ்ருஷ்டி ஜய
ஜய பாமண்டல வரதிவ்ய வாணி ஜய
ஜய வ்ரக்ஷ அசோக சுசர்ம கார ஜயஜய விமல ஜிநேந்த்ரோ பாபநிகர்தோ
நயநா நந்தோ பவ்ய ஜநந்தோ
ஜயமுனி கண சஹிதோ யதிபதி மஹிதோ
சாந்திதாச ப்ரம்ம யதிபதி மஹிதம்ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ க்லீம் ஐம் அர்ஹம் சம்மேதாக்ய சைலோபரி சங்குலி கூட மோக்ஷகத  ஸ்ரீ விமல தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய கேசித் ஆர்யகா ஸ்ராவக ஸ்ராவகி காதயோ பாவநா பாவ யந்தி தேஷாம் கர்மக்ஷய நிமித்தம் ஜன்ம ஜராம்ருத்து வினாசநாய மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம் கரோது திவ்ய புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி ஸ்வாஹாஞானீ விவேகி பரமஸ்வரூபி,
த்யானி ப்ரதிப்ராணி ஹிதோப தேசி
மித்யாத்வ க்காதி சிவசெளக்ய போஜி
பபூவ ஹஸ்தம் விமலம் நமாமி

ஸ்ரீ விமல தீர்த்தங்கராய நமோஸ்து நமோஸ்து


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீவிமல நாத தீர்த்தங்கராதி சகல முனி கணேப்யோ அர்க்யம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா


     ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம் ஜம்பூத்வீபத்து பரத க்ஷேத்திரத்து காம்பில்ய  நகரத்து இக்ஷ்வாகு வம்சத்து   கிரதவர்ம மகாராஜாவிற்கும் ஜெயஸ்யாமா தேவிக்கும் உதித்த திருக்குமாரனும் ஒப்பிலா மகா புருடரும், பொன் வண்ணரும் 60  வில் உயரம் உடையவரும் பரம ஔதாரிக தேகத்தை உடையவரும் 60 லட்சம் பூர்வம் ஆயுள் உடையவரும் சூகரம்  (பன்றி) லாஞ்சனத்தை உடையவரும் ஷண்முக யக்ஷன் வைரோடி  யக்ஷியர்களால் சேவிக்கப்பட்டவரும் மந்தராதி முதலிய 55 கணதர பரமேட்டிகளை உடைய வரும் ஒரு மாதம் பிரதிமா யோகம் கொண்டவரும் சம்மேதகிரியில் ஆஷாட கிருஷ்ண  அஷ்டமியில் 70 கோடாகோடி 60லட்சத்து   6 ஆயிரத்து 742 முனிவர்களுடன் சங்குலி கூடத்தில் பரிநிர்வாணம் அடைந்தவருமான ஸ்ரீவிமல தீர்த்தங்கர பரம ஜிநேந்திர சுவாமிக்குத் தூய மனம் மொழி மெய்களால் நமோஸ்து! நமோஸ்து! நமோஸ்து!


ஓம் ஹ்ரீம் விமல தீர்த்தங்கராய பாத சேவித  ஷண்முக யக்ஷ  வைரோடி  யக்ஷியாஸ்ச அன்ய தேவகணா: அஸ்ய யஜமானஸ்ய மன்னார்குடி நாம கிராம சிராவக சிராவகீ ஜனானாம் சர்வ சாந்திம் குருத குருத ஸ்வாஹா.--------------------------------------


சாந்தி பக்தி


சாந்தி ஜிநம் சஸி நிர்மல வக்த்ரம்
சீல குணவ்ரத ஸம்யம பாத்ரம்
அஷ்ட சதார்சித லக்ஷண காத்ரம்
நெளமி ஜிநோத்தம மம்புஜ நேத்ரம்


பஞ்சம மீப்ஸித சக்ரதராணம்
பூஜித மிந்த்ர நரேந்த்ர கணைஸ்ச
சாந்திகரம் கண ஸாந்தமபீப்ஸு
ஷோடஸ தீர்த்தகர பரணமாமி


திவ்ய தரு: ஸுர புஷ்ப ஸுவ்ருஷ்டி
துந்துபி ராஸந யோஜன கோஷெள
ஆதபவாரண சாமர யுக்மே
யஸ்ய விபாதிச மண்டல தேஜ:


தம் ஜகதர்சித ஸாந்தி ஜிநேந்த்ரம்
சாந்திகரம் சிரஸா ப்ரணமாமி
ஸர்வ கணாயது யச்சது சாந்திம்
மஹ்ய மரம் படதே பரமாம்ச


யோப்யார்சிதா முகுட குண்டல ஹார ரத்நை
சக்ராதிபி: சுரகணை: ஸ்துத பாத பத்மா
தேமேஜிநா: ப்ரவர வம்ஸ ஜகத்ப்ரதீபாஸ்
தீர்த்தங்கரா: ஸதத சாந்திகரா பவந்து


ஸம்பூஜகாநாம் ப்ரதிபாலகாநாம்
யதீந்த்ர ஸாமான்ய தபோத நாநாம்
தேஸஸ்ய ராஷ்ட்ரஸ்ய புரஸ்ய ராக்ஞ:
கரோது சாந்திம் பகவான் ஜிநேந்த்ர:


க்ஷேமம் ஸர்வ ப்ரஜாநாம் ப்ரபவது
பலவான் தார்மிகோ பூமிபால:
காலே காலே ச சம்யக் விகிரது மகவா
வ்யாதயோ வியாந்து நாஸம்


துர்பீக்ஷம் சோரமாரி க்ஷணமபி
ஜகதாம் மாஸ்மபூஜ் ஜீவலோகே
ஜைநேந்த்ரம் தர்ம சக்ரம் ப்ரபவது
ஸததம் ஸர்வ ஸெளக்ய ப்ரதாயி


ப்ரத்வஸ்த காதி கர்மாண
கேவல ஞான பாஸ்கரா:
குர்வந்து ஜகதாம் சாந்திம்
விரஷ பாத்யா ஜினேஸ்வரா:வேண்டுதல்


பிரதமம் கரணம் சரணம் த்ரவ்யம் நம:


சாஸ்த்ராப்யாஸோ ஜிநபதி நுதி ஸங்கதி: ஸர்வதார்யை:

ஸத்வ்ருத்தாநாம் குண கண கதா தோஷ வாதே ச மெளனம்

ஸர்வஸ்யாபி ப்ரிய ஹித வசோ பாவநா சாத்ம தத்வே

ஸம்பத்யந்தாம் மம பவ பவே யாவதே தே பவர்க:

தவபாதெள மம ஹ்ருதயே மம ஹ்ருதயம் தவபாதத்வயே லீநம்

திஷ்டது ஜிநேந்த்ர தாவத் யாவந்நிர்வாண ஸம்ப்ராப்தி:

அக்ர பயத்த ஹீணம் மத்தா ஹீணம் சஜம் மஏ பணியம்

தம் கமஉ ணாணதேவய மஜ்ஜ வி துக்கக்கயம் திந்து.

துக்கக்கவோ கம்மக்கவோ ஸமாஹி மரணம் ச போஹி லா ஹோ ய

மம ஹோ உஜகத பந்தவ தவ ஜிநவர சரண ஸரணேண.

(ஓன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)விஸர்ஜநம்


ஜ்ஞான தோSஜ்ஞானதோ வாபி ஸாஸ்த்ரோக்தம் ந க்ருதம் மயா
தத்ஸர்வம் பூர்ணமே வாஸ்து த்வத் ப்ரஸாதாஜ் ஜிநேஸ்வர.

ஆஹ்வாநம் நைவ ஜாநாமி நைவ ஜாநாமி பூஜனம்
விஸர்ஜனம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஸ்வர

மந்த்ர ஹீனம் க்ரியா ஹீனம் த்ரவிய ஹீனம் ததைசவ
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா.

அன்யதா சரணம் நாஸ்தி: த்வமேவ சரணம் நம:
தஸ்மாத் காருண்ய பாவேனா ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா:

(பஞ்ச முஷ்டியோடு வணங்கி ஒன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)

-----------------------------------------------  -

No comments:

Post a Comment