ஸ்ரீ ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கர பூஜை


ஸ்ரீ ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கர பூஜை


Image result for shreyansnath bhagwan
வித்யுத் பவம் கண்டி சுசிந்ஹ பாதம்
வித் முஸ்ரீ ப்ராதுர் பவ, கங்கணத்வம்
ஸ்ரேயோ ஜிநேசம் குலிசஞ்ச சாநோ
ஸ்சாயே, சிவாப்தம், வரசிம்ஹ புர்யாம்
வைஷ்ணவீ விஷ்ணு பூபால சூநும் சாமிகர த்யுதிம்
ஸ்ரேயாம்சம் மஹயாம்யத்ர கெளரீ கந்தர்வ நாயகம்ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் பர ப்ரம்மன, அனந்தானந்த ஞானசக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டின் ஜம்பூத்தீப பரத க்ஷேத்ர சிம்மபுர  நகரத்து விஷ்ணு மஹாராஜா நந்தாதேவி உத்பன்ன இக்ஷ்வாகு  வம்ச திலக பொன்  வர்ண 80 சாபோன்னத  பேரண்டம் (காண்டாமிருகம்) லாஞ்சன ஈஸ்வர யக்ஷ கெளரி யக்ஷி  உபய பார்ஸ்வ கத சங்குல கூட சமேத சித்திங் கத ப்ருந்தாரக சந்தோக சமன்வித பரிநிர்வாண கல்யாண சோபித தத் புருஷ நாமபி ராமா துரந்தர துக்க ஸம்ஸார ஸாக ரோத்தரண மஹா குசல காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷண நவ கேவல லப்தி ஸமன் வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா ஜ்ஞானாந்தகாராய ப்ரஸஸ்தானந்த நாம தேய விராஜித ஸகல தர்மோபதேசநகர அஷ்டாதஸ தோஷ ரஹித அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ர நாமதீஸ்வர ஸ்ரீ ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கர பரமஜின தேவா அத்ர அவதர அவதர ஸம் வெளஷட் அத்ர திஷ்ட திஷ்ட ட ட அத்ர ம ம ஸன்னி ஹ்தோ பவ பவ வஷட் ஸ்வாஹா.


அஷ்ட விதார்ச்சனை


ஜலம்

சுராபகாதி திவ்யநவ்ய தீரத்தவாரி தாரயா
பராகசார கந்தசார சோமசீத சாரயா
ஸ்ரேயம்ச நாத மித்ரவந்த்ய மர்ச்சயாம்யஹம்முதா
சுகர்மபாச துக்கராசி ச்சேசதநாய சர்வதா
ஓம் ஹ்ரீம்  ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கரேப்யோ ஜன்ம ஜரா மிருத்யு விநாசநாய திவ்ய ஜலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


கந்தம்

சுசந்தனேன கும்குமேன மிஸ்ரிதேன சாருணா
சுபாவஜேன சீதளேன பூரிதாப ஹாரிணா
ஸ்ரேயம்ச நாத மித்ரவந்த்ய மர்ச்சயாம்யஹம்முதா
சுகர்மபாச துக்கராசி ச்சேசதநாய சர்வதா
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ  ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கரேப்யோ சம்ஸார தாப விநாசநாய திவ்ய கந்தம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


அக்ஷதம்

சுப்க்ஷாசாலி சும்பிதாளி தண்டுலை ரகண்டிதை:
துஷாரஹார குந்தகெளர விப்ரமை சமக்ஷதை:
ஸ்ரேயம்ச நாத மித்ரவந்த்ய மர்ச்சயாம்யஹம்முதா
சுகர்மபாச துக்கராசி ச்சேசதநாய சர்வதா
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கரப்யோ அஷய பத ப்ராப்தயே திவ்ய அக்ஷதம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


புஷ்பம்

பயோஜபூத பாரிஜாத ரம்யரூப சம்பகை
கதம்பகுந்த புஷ்பவ்ரந்த கந்தலுப்த வ்ரத்தகை:
ஸ்ரேயம்ச நாத மித்ரவந்த்ய மர்ச்சயாம்யஹம்முதா
சுகர்மபாச துக்கராசி ச்சேசதநாய சர்வதா
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கரப்யோ காமபான வித்வம் சநாய திவ்ய புஷ்பம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


சரு

பயப்ரசஸ்த சாலியுக்த சர்க்கராதி மிஸ்ரிதை:
ஸாருசோப சாதகும்ப பாஜநஸ்தப் பக்ஷகை
ஸ்ரேயம்ச நாத மித்ரவந்த்ய மர்ச்சயாம்யஹம்முதா
சுகர்மபாச துக்கராசி ச்சேசதநாய சர்வதா
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கரப்யோ க்ஷுதாரோக நிவாரணாய திவ்ய சரும் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


தீபம்

ப்ரபாபிராம தீபதாம ஹேமபாத்ர நிர்மிதை:
பவாந்தகார துக்கப்பார க்காதநாய தீபகை:
ஸ்ரேயம்ச நாத மித்ரவந்த்ய மர்ச்சயாம்யஹம்முதா
சுகர்மபாச துக்கராசி ச்சேசதநாய சர்வதா
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கரேப்யோ மோகாந்தகார விநாசனாய திவ்ய தீபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


தூபம்

சுரேந்த்ரதாரு க்ருஷ்ணதாரு செளரபாபி ராமகை
தசாங்க தூப தூமராசி செளரபாபி ராமகை:
ஸ்ரேயம்ச நாத மித்ரவந்த்ய மர்ச்சயாம்யஹம்முதா
சுகர்மபாச துக்கராசி ச்சேசதநாய சர்வதா
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கரேப்யோ அஷ்டகர்ம தஹநாய திவ்ய தூபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


ஃபலம்

சுமாதுளுங்க பூகசாரு நாளிகேர சத்பலை:
கபித்த சோச சாம்ரரோச தாடிமாதி சத்பலை:
ஸ்ரேயம்ச நாத மித்ரவந்த்ய மர்ச்சயாம்யஹம்முதா
சுகர்மபாச துக்கராசி ச்சேசதநாய சர்வதா
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கரேப்யோ மோக்ஷப் பல ப்ராப்தயே திவ்ய ஃபலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


அர்க்கியம்

சுநீர சந்த நாக்ஷத ப்ரசூந சச்சருப்ரஜை
சாரு ரத்ன தீபதூப சத்ப்பலார்க்ய பூர்வகை
ஸ்ரேயம்ச நாத மித்ரவந்த்ய மர்ச்சயாம்யஹம்முதா
சுகர்மபாச துக்கராசி ச்சேசதநாய சர்வதா
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கரேப்யோ அனர்க்யப்பல ப்ராப்தயே திவ்ய அர்க்கியம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:சாந்திதாராம்

த்தோஜிநேந்த்ர பாதாப்ஜ வாரிதாராம் நிபாதயே
ப்ரங்கார நாளகோத்வாந்த ஜினமல்லோக சாந்தயே
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ  திர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய சர்வ கர்மணாம் சாந்தயே சாந்திதாரம் கரோது.


புஷ்பாஞ்சலி

விபுதசித்த நந்தனம் க்ஷிதிப விஷ்ணுநந்தனம்
குவலகைர்யஜே சதா பவவி நாசகம் ஜினம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ  திர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய புஷ்பாஞ்சலிம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா.


----------------------------------------------- 

மேலும் சிறப்பாக பூஜை செய்ய

இதனுடன் சகஸ்ர நாமாஷ்டகத்தை சேர்த்து (1008) படிக்கலாம்

அல்லது 

சத நாமாஷ்டகத்தையும் சேர்த்து (108) படிக்கலாம்.

----------------------------------------------- 


ஜயமாலை


ஜய பவபயஹரணம் பவஜல தரணம்
ஜய தரணீயதிவர சுககரணம்

ஜய மானவி கஹநம் மாயவி தஹனம்
ஜய சமத மதாப சமய ஹரணம்

ஜய பரம பவித்ரம் த்ரிபுவன நேத்ரம்
ஜய சித்ரம் சரித்ரம் சரண நமோ

ஜய த்ரிபுவன தாசம் தேவசுபாசம்
பவ்யெள பூஜித சரண நமோ

ஜய த்ரிபுவன சந்த்ரம் நிர்ஜித கர்மம்
சந்த்ர சுதர்ம பயோதி நமோ

ஜய க்ஞான சுபாவம் சுரக்ருத காணம்
ஜய யான சுக்ஞானம் தபோநிதி நாமம்

ஜயசுத்த ஸ்வரூபம் க்ஞான ஸ்வரூபம்
பூபசு த்ரிபுவன பவ்ய நமோ
ஜய ஜகதீச த்ரிபுவன ஈச ஜய
ஜய ஈச சயோகி சமூஹ நமோ

ஜய மதன விதண்டஹிமகர துண்ட
கண்டனமோகம் ப்ரகண்ட நமோ

ஜய காதிகர்ம பங்கரஹித களங்கம்
ஜய அகளங்க ஜிநம் ஸ்ரேயாம்ச நமோ

சகல குண சமுத்ரம் கேவல க்ஞான சந்த்ரம்
க்ரத சகலசுபவ்யம் தேவ தேவேந்த்ர வந்தயம்
சகலகுண கணேந்த்ரம் மோக க்ருஷ்ணா கரேந்த்ரம்
நமத பஜத நித்யம் தேவ தேவம் ஜிநேந்தரம்


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ க்லீம் ஐம் அர்ஹம் சம்மேதாக்ய சைலோபரி சங்குல கூடாத் மோக்ஷகத  ஸ்ரீ ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய கேசித் ஆர்யகா ஸ்ராவக ஸ்ராவகி காதயோ பாவநா பாவ யந்தி தேஷாம் கர்மக்ஷய நிமித்தம் ஜன்ம ஜராம்ருத்து வினாசநாய மஹா அர்க்யம் ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம் கரோது திவ்ய புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா

குணைர் ஜநா நந்த கரைர்யுதோ ய:
வித்வஸ்த கோப ப்ரசமைக சித்த:
யோ த்வாதசங்கம் ஸ்ருதமாதி தேவம்
சுஸ்ரேயசம் தம் ப்ரணமாமி நித்யம்
ஸ்ரீ ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கராய நமோஸ்து நமோஸ்து


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கராதி சகல முனி கணேப்யோ அர்க்யம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா

     ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம் ஜம்பூத்வீபத்து பரத க்ஷேத்திரத்து  சிம்மபுர நகரத்து இக்ஷ்வாகு வம்சத்து விஷ்ணு மகாராஜாவிற்கும்  நந்தா தேவிக்கும் உதித்த திருக்குமாரனும் ஒப்பிலா மகா புருடரும், பொன்வண்ணரும் 80 வில் உயரம் உடையவரும் பரம ஔதாரிக தேகத்தை உடையவரும்  84 லட்சம் வருடம் ஆயுள் உடையவரும்  பேரண்டம் (காண்டாமிருகம்) லாஞ்சனத்தை உடையவரும் ஈஸ்வர யக்ஷன் கெளரி யக்ஷியர்களால் சேவிக்கப்பட்டவரும் குந்தராதி முதலிய 77 கணதர பரமேட்டிகளை உடைய வரும் ஒரு மாதம் பிரதிமா யோகம் கொண்டவரும் சம்மேதகிரியில் ஸ்ராவண பெளர்ணமியில் 96 கோடாகோடி 96 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 542  முனிவர்களுடன் சங்குல கூடத்தில் பரிநிர்வாணம் அடைந்தவருமான ஸ்ரீஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கர பரம ஜிநேந்திர சுவாமிக்குத் தூய மனம் மொழி மெய்களால் நமோஸ்து! நமோஸ்து! நமோஸ்து!ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரேயாம்ச தீர்த்தங்கராய பாத சேவித ஈஸ்வர  யக்ஷ கெளரி  யக்ஷியாஸ்ச அன்ய தேவகணா: அஸ்ய யஜமானஸ்ய மன்னார்குடி நாம கிராம சிராவக சிராவகீ ஜனானாம் சர்வ சாந்திம் குருதகுருத ஸ்வாஹா.

--------------------------------------------------


சாந்தி பக்தி


சாந்தி ஜிநம் சஸி நிர்மல வக்த்ரம்
சீல குணவ்ரத ஸம்யம பாத்ரம்
அஷ்ட சதார்சித லக்ஷண காத்ரம்
நெளமி ஜிநோத்தம மம்புஜ நேத்ரம்


பஞ்சம மீப்ஸித சக்ரதராணம்
பூஜித மிந்த்ர நரேந்த்ர கணைஸ்ச
சாந்திகரம் கண ஸாந்தமபீப்ஸு
ஷோடஸ தீர்த்தகர பரணமாமி


திவ்ய தரு: ஸுர புஷ்ப ஸுவ்ருஷ்டி
துந்துபி ராஸந யோஜன கோஷெள
ஆதபவாரண சாமர யுக்மே
யஸ்ய விபாதிச மண்டல தேஜ:


தம் ஜகதர்சித ஸாந்தி ஜிநேந்த்ரம்
சாந்திகரம் சிரஸா ப்ரணமாமி
ஸர்வ கணாயது யச்சது சாந்திம்
மஹ்ய மரம் படதே பரமாம்ச


யோப்யார்சிதா முகுட குண்டல ஹார ரத்நை
சக்ராதிபி: சுரகணை: ஸ்துத பாத பத்மா
தேமேஜிநா: ப்ரவர வம்ஸ ஜகத்ப்ரதீபாஸ்
தீர்த்தங்கரா: ஸதத சாந்திகரா பவந்து


ஸம்பூஜகாநாம் ப்ரதிபாலகாநாம்
யதீந்த்ர ஸாமான்ய தபோத நாநாம்
தேஸஸ்ய ராஷ்ட்ரஸ்ய புரஸ்ய ராக்ஞ:
கரோது சாந்திம் பகவான் ஜிநேந்த்ர:


க்ஷேமம் ஸர்வ ப்ரஜாநாம் ப்ரபவது
பலவான் தார்மிகோ பூமிபால:
காலே காலே ச சம்யக் விகிரது மகவா
வ்யாதயோ வியாந்து நாஸம்


துர்பீக்ஷம் சோரமாரி க்ஷணமபி
ஜகதாம் மாஸ்மபூஜ் ஜீவலோகே
ஜைநேந்த்ரம் தர்ம சக்ரம் ப்ரபவது
ஸததம் ஸர்வ ஸெளக்ய ப்ரதாயி


ப்ரத்வஸ்த காதி கர்மாண
கேவல ஞான பாஸ்கரா:
குர்வந்து ஜகதாம் சாந்திம்
விரஷ பாத்யா ஜினேஸ்வரா:வேண்டுதல்


பிரதமம் கரணம் சரணம் த்ரவ்யம் நம:


சாஸ்த்ராப்யாஸோ ஜிநபதி நுதி ஸங்கதி: ஸர்வதார்யை:

ஸத்வ்ருத்தாநாம் குண கண கதா தோஷ வாதே ச மெளனம்

ஸர்வஸ்யாபி ப்ரிய ஹித வசோ பாவநா சாத்ம தத்வே

ஸம்பத்யந்தாம் மம பவ பவே யாவதே தே பவர்க:

தவபாதெள மம ஹ்ருதயே மம ஹ்ருதயம் தவபாதத்வயே லீநம்

திஷ்டது ஜிநேந்த்ர தாவத் யாவந்நிர்வாண ஸம்ப்ராப்தி:

அக்ர பயத்த ஹீணம் மத்தா ஹீணம் சஜம் மஏ பணியம்

தம் கமஉ ணாணதேவய மஜ்ஜ வி துக்கக்கயம் திந்து.

துக்கக்கவோ கம்மக்கவோ ஸமாஹி மரணம் ச போஹி லா ஹோ ய

மம ஹோ உஜகத பந்தவ தவ ஜிநவர சரண ஸரணேண.

(ஓன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)விஸர்ஜநம்


ஜ்ஞான தோSஜ்ஞானதோ வாபி ஸாஸ்த்ரோக்தம் ந க்ருதம் மயா
தத்ஸர்வம் பூர்ணமே வாஸ்து த்வத் ப்ரஸாதாஜ் ஜிநேஸ்வர.

ஆஹ்வாநம் நைவ ஜாநாமி நைவ ஜாநாமி பூஜனம்
விஸர்ஜனம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஸ்வர

மந்த்ர ஹீனம் க்ரியா ஹீனம் த்ரவிய ஹீனம் ததைசவ
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா.

அன்யதா சரணம் நாஸ்தி: த்வமேவ சரணம் நம:
தஸ்மாத் காருண்ய பாவேனா ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா:

(பஞ்ச முஷ்டியோடு வணங்கி ஒன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)

-----------------------------------------------  -

No comments:

Post a Comment