ஸ்ரீ சீதள தீர்த்தங்கரர் பூஜைஸ்ரீ சீதள தீர்த்தங்கரர் பூஜை


Related image
ஸ்ரீ விருக்ஷ லக்ஷணம் புரிபத்ர லாயாம்
ஜாம்பூ நதாபம் ஹுதகர்ம தாகம் நந்தாசவம் வித்யுதபாக கூடாத்
ஸ்ரீ சீதளம் த்ரட ரதம் யஜேஹம்
ஸ்ரீ ராஜ பத்ர த்ரடரத ராக்ஞ: சுநந்தாயா:
சூனும் சீதள நாதம் யஜாமஹே சாதகும்பஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் பர ப்ரம்மன, அனந்தானந்த ஞானசக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டின் ஜம்பூத்தீப பரத க்ஷேத்ர பத்திரலபுர  நகரத்து திரடரதன் மஹாராஜா சுனந்தா உத்பன்ன இக்ஷுவாகு  வம்ச திலக பொன்  வர்ண 90 சாபோன்னத  கல்ப விருக்ஷம் லாஞ்சன பிரம்ம யக்ஷ மானவி யக்ஷி  உபய பார்ஸ்வ கத  வித்யுத்வர கூட  சமேத சித்திங் கத ப்ருந்தாரக சந்தோக சமன்வித பரிநிர்வாண கல்யாண சோபித தத் புருஷ நாமபி ராமா துரந்தர துக்க ஸம்ஸார ஸாக ரோத்தரண மஹா குசல காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷண நவ கேவல லப்தி ஸமன் வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா ஜ்ஞானாந்தகாராய ப்ரஸஸ்தானந்த நாம தேய விராஜித ஸகல தர்மோபதேசநகர அஷ்டாதஸ தோஷ ரஹித அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ர நாமதீஸ்வர ஸ்ரீ சீதள தீர்த்தங்கர பரமஜின தேவா அத்ர அவதர அவதர ஸம் வெளஷட் அத்ர திஷ்ட திஷ்ட ட ட அத்ர ம ம ஸன்னி ஹ்தோ பவ பவ வஷட் ஸ்வாஹா.அஷ்ட விதார்ச்சனை


ஜலம்

ஸ்வர்து நீ ஸமுத்பவேன சீதளேன வாரிணா
சாரு சந்த்ர மிஸ்ரிதேன பாபதாப ஹாரிணா
ஸ்வர்த்தி சித்தி வர்த்தநாய பூஜயாமி வாரிகம்
சுத்த புத்தி தாயகம் சம்ருத்தி சீதளேஸ்வரம்
ஓம் ஹ்ரீம்  சீதள தீர்த்தங்கரேப்யோ ஜன்ம ஜரா மிருத்யு விநாசநாய திவ்ய ஜலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:கந்தம்

கந்தசார சத்ரசேன சீதரஸ்மி ஸாலிநா
கும்குமாதி செளரபாதிலீன ஷண்டதாளிநா
ஸ்வர்த்தி சித்தி வர்த்தநாய பூஜயாமி கந்தகம்
சுத்த புத்தி தாயகம் சம்ருத்தி சீதளேஸ்வரம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ  சீதள தீர்த்தங்கரேப்யோ சம்ஸார தாப விநாசநாய திவ்ய கந்தம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


அக்ஷதம்

சாரசுப்ர மெளத்தி கெளகராசிபி: சமுஜ்வலை:
புண்ய புஞ்சலை: சுகந்த சாலி தண்டுலை:
ஸ்வர்த்தி சித்தி வர்த்தநாய பூஜயாமி அக்ஷதம்
சுத்த புத்தி தாயகம் சம்ருத்தி சீதளேஸ்வரம்

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சீதள தீர்த்தங்கரப்யோ அஷய பத ப்ராப்தயே திவ்ய அக்ஷதம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


புஷ்பம்

சருசம்ப காதி புஷ்பராசிபிர் நிரந்தரம்
பூதபத்ம பாரிஜாத கேதகீ சுபந்துரை:
ஸ்வர்த்தி சித்தி வர்த்தநாய பூஜயாமி புஷ்பகம்
சுத்த புத்தி தாயகம் சம்ருத்தி சீதளேஸ்வரம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சீதள தீர்த்தங்கரப்யோ காமபான வித்வம் சநாய திவ்ய புஷ்பம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


சரு

துக்கஹாரி செளக்ய தாயி பூரிபேத பக்ஷகை:
வ்யஞ்சனைஸ்து ரஞ்ஜனை சுதாஸநாதி லக்ஷிதை:
ஸ்வர்த்தி சித்தி வர்த்தநாய பூஜயாமி சாருவரம்
சுத்த புத்தி தாயகம் சம்ருத்தி சீதளேஸ்வரம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சீதள தீர்த்தங்கரப்யோ க்ஷுதாரோக நிவாரணாய திவ்ய சரும் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


தீபம்

சுத்த ரத்ன சந்த்ரி காதி நிர்மிதை சுதீபகை:
மோக நீய கர்ம க்கர்ம பர்மபார நாசகை:
ஸ்வர்த்தி சித்தி வர்த்தநாய பூஜயாமி தீபகம்
சுத்த புத்தி தாயகம் சம்ருத்தி சீதளேஸ்வரம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சீதள தீர்த்தங்கரேப்யோ மோகாந்தகார விநாசனாய திவ்ய தீபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


தூபம்

சந்த்ர நாகருப்ரஜாத தூபதூம்ர ராசிநா
சாரகந்த பூரிபாவ சர்வதிக் விபாசி நா
ஸ்வர்த்தி சித்தி வர்த்தநாய பூஜயாமி தூபகம்
சுத்த புத்தி தாயகம் சம்ருத்தி சீதளேஸ்வரம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சீதள தீர்த்தங்கரேப்யோ அஷ்டகர்ம தஹநாய திவ்ய தூபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


ஃபலம்

திவ்யகல்ப வ்ரக்ஷலக்ஷ சம்பவை ப்பலோத்கரை:
பூரிம்ருஷ்டதா பரேண சத்ரசேன சுந்தரை:
ஸ்வர்த்தி சித்தி வர்த்தநாய பூஜயாமி சத்ப்பலை
சுத்த புத்தி தாயகம் சம்ருத்தி சீதளேஸ்வரம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சீதள தீர்த்தங்கரேப்யோ மோக்ஷப் பல ப்ராப்தயே திவ்ய ஃபலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:

அர்க்கியம்

ஸ்வேத சர்வ பாதி திவ்ய மங்கலேந வஸ்துநா
சந்து தேன ப்பாசமான அர்க்ய ரத்ன பாலிநா
ஸ்வர்த்தி சித்தி வர்த்தநாய பூஜயாமி அர்க்யகை:
சுத்த புத்தி தாயகம் சம்ருத்தி சீதளேஸ்வரம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சீதள தீர்த்தங்கரேப்யோ அனர்க்யப்பல ப்ராப்தயே திவ்ய அர்க்கியம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


சாந்திதாராம்

திவ்ய தீர்த்த தாரயா சுபவ்யதாப சாந்தயே
சுரத்ன கசித காகநாள நிர்கதாதி சுப்ரயா
ஸ்வர்த்தி சித்தி வர்த்தநாய பூஜயாமி வாரிதாரயா
சுத்த புத்தி தாயகம் சம்ருத்தி சீதளேஸ்வரம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அக்ஹம் ஸ்ரீ  திர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய சர்வ கர்மணாம் சாந்தயே சாந்திதாரம் கரோது.


புஷ்பாஞ்சலி

ப்ரசுர ப்ரங்க சாரகை: விகச தீலகைரவை:
ஜகதி சீதளம் யஜே பவவிநாசகம் ஜினம்.
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அக்ஹம் ஸ்ரீ  திர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய புஷ்பாஞ்சலிம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

----------------------------------------------- 

மேலும் சிறப்பாக பூஜை செய்ய

இதனுடன் சகஸ்ர நாமாஷ்டகத்தை சேர்த்து (1008) படிக்கலாம்
அல்லது 

சத நாமாஷ்டகத்தையும் சேர்த்து (108) படிக்கலாம்.

----------------------------------------------- 

ஜயமாலை


ஜய சீதள தேவ சுர க்ருத சேவ
ஜய பவ்யோ பார்ஜித பாத ஜய
ஜய சுத புரவாச கேவலப்பாவ
ப்பாவஜ விஜய பவஹரண ஜய

நிராமய நிர்பய நிர்மல ஹம்ஸ
சதாமல கேவல சின்மய ஹம்ஸ
சுரெளக க்ரதானக திவ்ய சுசேவ
பாலய ப்பவ் யான் சீதள தேவ

ந மெளனந மாய ந லோபந கோப
ந ராக நபீருன சிந்தன மோக
ந லோபன க்ஷேபன கேவல ஹேம
பாலய ப்பவ் யான் சீதள தேவ


நதேச நவேஷ ந ராகன கேத
நரோதன மோதன மித்ரன கேத
நக்ரீடன கேலன காமன சேவ
பாலய ப்பவ் யான் சீதள தேவ


நபந்தன கர்வட கேடன க்ராம
நபுத்ர நமித்ர ந மாதன ராம
நகேகன க்ரகந க்ஷேத்ர ந க்ஷேம
பாலய ப்பவ்யான் சீதள தேவ


நதாசன கட்க திகம்பரரூப
நபோகன ரோகன சுக்ஞான ஸ்வரூப
நஜன்ம ஜராமய கால விஷாத
பாலய ப்பவ்யான் சீதள தேவ


பஜ சீதள சந்த்ரம் ஞான சுசந்தரம்
சந்த்ரம் சந்த்ரார்ச்சித கரணம்
பஜ த்ரிபுன நாதம் யோகிக நாதம்
தேவ நாக நர பூஜித சரணம்


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ க்லீம் ஐம் அர்ஹம் சம்மேதாக்ய சைலோபரி வித்யூத்வர கூடத் மோக்ஷகத  ஸ்ரீ சீதள தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய கேசித் ஆர்யகா ஸ்ராவக ஸ்ராவகி காதயோ பாவநா பாவ யந்தி தேஷாம் கர்மக்ஷய நிமித்தம் ஜன்ம ஜராம்ருத்து வினாசநாய மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம் கரோது திவ்ய புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா


ப்ரம்மெள வ்ரதாந்தோ ஜிநநாயகேநோ
தமிக்ஷ மாதிர் கததாபி தர்ம:
யேனப்ரயுத்தோ நது பந்து புத்யா
தம் சீதளம் தீர்த்தகரம் நமாமி
ஸ்ரீ சீதள தீர்த்தங்கராய நமோஸ்து நமோஸ்து


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ சீதள தீர்த்தங்கராதி சகல முனி கணேப்யோ அர்க்யம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா


     ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம் ஜம்பூத்வீபத்து பரத க்ஷேத்திரத்து பத்திரலபுர நகரத்து இக்ஷ்வாகு வம்சத்து  திரடரதன் மகாராஜாவிற்கும் சுனந்தா தேவிக்கும் உதித்த திருக்குமாரனும் ஒப்பிலா மகா புருடரும், பொன்வண்ணரும்  90 வில் உயரம் உடையவரும் பரம ஔதாரிக தேகத்தை உடையவரும்  ஒரு லட்சம் பூர்வம்  ஆயுள் உடையவரும்  கல்ப விருக்ஷம் லாஞ்சனத்தை உடையவரும் பிரம்ம யக்ஷன் மானவி யக்ஷியர்களால் சேவிக்கப்பட்டவரும்  அநகாரராதி முதலிய 81 கணதர பரமேட்டிகளை உடைய வரும் ஒரு மாதம் பிரதிமா யோகம் கொண்டவரும் சம்மேதகிரியில் ஆஸ்வயுஜ மாதத்து சுக்ல பட்ச அஷ்டமியில் 18 கோடாகோடி 42 கோடி 32 லட்சத்து 42 ஆயிரத்து  905 முனிவர்களுடன் வித்யுத்வர கூடத்தில் பரிநிர்வாணம் அடைந்தவருமான ஸ்ரீ சீதளநாத தீர்த்தங்கர பரம ஜிநேந்திர சுவாமிக்குத் தூய மனம் மொழி மெய்களால் நமோஸ்து! நமோஸ்து! நமோஸ்து!


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீதள தீர்த்தங்கராய பாத சேவித பிரம்ம  யக்ஷ மானவி  யக்ஷியாஸ்ச அன்ய தேவகணா: அஸ்ய யஜமானஸ்ய மன்னார்குடி நாம கிராம சிராவக சிராவகீ ஜனானாம் சர்வ சாந்திம் குருத குருத ஸ்வாஹா.


-------------------------------------------


சாந்தி பக்தி


சாந்தி ஜிநம் சஸி நிர்மல வக்த்ரம்
சீல குணவ்ரத ஸம்யம பாத்ரம்
அஷ்ட சதார்சித லக்ஷண காத்ரம்
நெளமி ஜிநோத்தம மம்புஜ நேத்ரம்


பஞ்சம மீப்ஸித சக்ரதராணம்
பூஜித மிந்த்ர நரேந்த்ர கணைஸ்ச
சாந்திகரம் கண ஸாந்தமபீப்ஸு
ஷோடஸ தீர்த்தகர பரணமாமி


திவ்ய தரு: ஸுர புஷ்ப ஸுவ்ருஷ்டி
துந்துபி ராஸந யோஜன கோஷெள
ஆதபவாரண சாமர யுக்மே
யஸ்ய விபாதிச மண்டல தேஜ:


தம் ஜகதர்சித ஸாந்தி ஜிநேந்த்ரம்
சாந்திகரம் சிரஸா ப்ரணமாமி
ஸர்வ கணாயது யச்சது சாந்திம்
மஹ்ய மரம் படதே பரமாம்ச


யோப்யார்சிதா முகுட குண்டல ஹார ரத்நை
சக்ராதிபி: சுரகணை: ஸ்துத பாத பத்மா
தேமேஜிநா: ப்ரவர வம்ஸ ஜகத்ப்ரதீபாஸ்
தீர்த்தங்கரா: ஸதத சாந்திகரா பவந்து


ஸம்பூஜகாநாம் ப்ரதிபாலகாநாம்
யதீந்த்ர ஸாமான்ய தபோத நாநாம்
தேஸஸ்ய ராஷ்ட்ரஸ்ய புரஸ்ய ராக்ஞ:
கரோது சாந்திம் பகவான் ஜிநேந்த்ர:


க்ஷேமம் ஸர்வ ப்ரஜாநாம் ப்ரபவது
பலவான் தார்மிகோ பூமிபால:
காலே காலே ச சம்யக் விகிரது மகவா
வ்யாதயோ வியாந்து நாஸம்


துர்பீக்ஷம் சோரமாரி க்ஷணமபி
ஜகதாம் மாஸ்மபூஜ் ஜீவலோகே
ஜைநேந்த்ரம் தர்ம சக்ரம் ப்ரபவது
ஸததம் ஸர்வ ஸெளக்ய ப்ரதாயி


ப்ரத்வஸ்த காதி கர்மாண
கேவல ஞான பாஸ்கரா:
குர்வந்து ஜகதாம் சாந்திம்
விரஷ பாத்யா ஜினேஸ்வரா:வேண்டுதல்


பிரதமம் கரணம் சரணம் த்ரவ்யம் நம:


சாஸ்த்ராப்யாஸோ ஜிநபதி நுதி ஸங்கதி: ஸர்வதார்யை:

ஸத்வ்ருத்தாநாம் குண கண கதா தோஷ வாதே ச மெளனம்

ஸர்வஸ்யாபி ப்ரிய ஹித வசோ பாவநா சாத்ம தத்வே

ஸம்பத்யந்தாம் மம பவ பவே யாவதே தே பவர்க:

தவபாதெள மம ஹ்ருதயே மம ஹ்ருதயம் தவபாதத்வயே லீநம்

திஷ்டது ஜிநேந்த்ர தாவத் யாவந்நிர்வாண ஸம்ப்ராப்தி:

அக்ர பயத்த ஹீணம் மத்தா ஹீணம் சஜம் மஏ பணியம்

தம் கமஉ ணாணதேவய மஜ்ஜ வி துக்கக்கயம் திந்து.

துக்கக்கவோ கம்மக்கவோ ஸமாஹி மரணம் ச போஹி லா ஹோ ய

மம ஹோ உஜகத பந்தவ தவ ஜிநவர சரண ஸரணேண.

(ஓன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)விஸர்ஜநம்


ஜ்ஞான தோSஜ்ஞானதோ வாபி ஸாஸ்த்ரோக்தம் ந க்ருதம் மயா
தத்ஸர்வம் பூர்ணமே வாஸ்து த்வத் ப்ரஸாதாஜ் ஜிநேஸ்வர.

ஆஹ்வாநம் நைவ ஜாநாமி நைவ ஜாநாமி பூஜனம்
விஸர்ஜனம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஸ்வர

மந்த்ர ஹீனம் க்ரியா ஹீனம் த்ரவிய ஹீனம் ததைசவ
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா.

அன்யதா சரணம் நாஸ்தி: த்வமேவ சரணம் நம:
தஸ்மாத் காருண்ய பாவேனா ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா:

(பஞ்ச முஷ்டியோடு வணங்கி ஒன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)

-----------------------------------------------  -

No comments:

Post a Comment