ஸ்ரீ தர்மதேவி சதநாமாவளி தோத்திரம், அஷ்டகம், மாலாமந்திரம்.ஸ்ரீ தர்மதேவி சதநாமாவளி தோத்திரம், அஷ்டகம்,  மாலாமந்திரம்.ஸ்ரீ மண்டலபுருஷ உபாத்தியாயர் அவர்கள் சொல்லக் கேட்டு எழுதிய தொகுப்பை பேராசிரியர் திரு.கனக. அஜிததாஸ் அவர்கள் சரிபார்த்து கரந்தை ஜினாலய பஞ்சகல்யாண பெருவிழாவில்  புத்தகமாக வெளியிடப்பட்டது. 


சதாஷ்டக அர்ச்சனை:
ஓம் நமோ பகவதி அம்பே அம்பாளே அம்பிகே ஆம்ர கூஷ்மாண்டி யக்ஷி, மகா யக்ஷி, ஸ்வர்ண யக்ஷி, தேவி ர்யேளம்  லைம்  ஹம் ஜ்வீம் வ்யூம் ஹ்லெளம் ர ர ர ர ர ர ராம் நித்யம் க்லீம் நேமதத் த்ரவே தத நாதுரே ஹ்ரீம் க்ரோம் மம வஸ்யம் குரு குரு ஸ்வாகா.


ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ரெளம் அம்பே அம்பாளே அம்பிகே ஆம்ர கூஷ்மாண்டிநி மம ம்ருத்யஞ்சயம் குரு குரு ஸ்வாஹா.


ஓம் ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம் ஹே ஆம்ர, கூஷ்மாண்டி மகா யக்ஷி அத்ர ஆகச்ச ஆகச்ச அத்ர மம சந்நிஹிதோ பவ பவ வஷட் ஸ்வாஹா


1.சித்வாதி நதி சத்தீர்த்தா நாநீதை விமலைர் ஜலை
ஸ்ரீநேமிநாத யக்ஷிதாம் யஜே ஸ்ரீதர்மதேவதாம்.


2. சந்திர சந்தன காலாதி கந்த திர்வ்யோத்த கந்தகை
ஸ்ரீநேமிநாத யக்ஷிதாம் யஜே ஸ்ரீதர்மதேவதாம்.


3. அட்சதை ரட்சதை ரோகை லக்ஷ்மி லக்ஷ்ன லக்ஷிதை
ஸ்ரீநேமிநாத யக்ஷிதாம் யஜே ஸ்ரீதர்மதேவதாம்.


4. கந்த லுக்வாதி சங்கீதை- ஸ்துங்க பத்மாதி புஷ்பகை
ஸ்ரீநேமிநாத யக்ஷிதாம் யஜே ஸ்ரீதர்மதேவதாம்.


5. ஹெளயை நம்யாம்சு வட்சேய சார துர்காதி சம்யுதை:
ஸ்ரீநேமிநாத யக்ஷிதாம் யஜே ஸ்ரீதர்மதேவதாம்.


6. சத் சோம தீப சந்தோகை ரப வர்க சுஹ ஸ்ரிதை:
ஸ்ரீநேமிநாத யக்ஷிதாம் யஜே ஸ்ரீதர்மதேவதாம்.


7. தூபை ஸ்ரீகண்ட கற்பூர காஸ்மீரா கரு முக்யகை
ஸ்ரீநேமிநாத யக்ஷிதாம் யஜே ஸ்ரீதர்மதேவதாம்.

 
8. ஜம்பு ஜம்பீரகாம்ராம்ப்ர ச்சோச மோசாம்ப்ர ஸத் பலை:
ஸ்ரீநேமிநாத யக்ஷிதாம் யஜே ஸ்ரீதர்மதேவதாம்.


9. அன்ர்க்யை ரணர்க்ய பாத்ரஸ்ச்யை நீர கந்தாதி நிர்மிதை:
ஸ்ரீநேமிநாத யக்ஷிதாம் யஜே ஸ்ரீதர்மதேவதாம்.


சரும், பலிம், பலம், வஸ்திரம், ஆபரணம், மங்கலம், தாம்பூலம், ஸ்வஸ்தீகம், யக்ஞ பாகம் யஜாமஹே பிரதிக்கிரஹிந்தம் பிரதிக்கிரஹிந்தம் இதி ஸ்வாஹா.


சாந்திதாராம் புஷ்பாஞ்சலி.


-------------------------------


சதநாமாவளி
1. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் கலனூபுர நிர்கோஷாயை நம:

2. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் கலஹம் சேந்தர காமின்யை  நம:

3. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் நிம்ன நாபின்யை  நம:

4. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் தனூதர்யை  நம:

5. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சக்ரவாஹஸ்தன்யை  நம:

6. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பத்மாயை  நம:

7. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பத்மஹஸ்தாயை நம:

8. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ருசிர கந்தராயை நம:

9. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பிம்போஷ்ட்யை நம:

10. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் குந்த கனாயை நம:

11. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் கனத் கனக குண்டலாயை நம:

12. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் துங்கராசனாயை நம:

13. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சரோஜாக்ஷ்யை நம:

14. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் நதப்ருவே நம:

15. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் நீல குந்தலாயை நம:

16. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சம்பூர்ண சந்திர வதனாயை நம:

17. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸ்வர்ண மகுடாங்கதாயை நம:

18. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் களதெளத மயாயை நம:

19. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் கல்பாயை நம:

20. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் களதெளத விசேஷிகாயை நம:

21. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் களதெளத மயாவாசாயை நம:

22. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் களதெளத மயாம்பராயை நம:

23. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஆம்ர கூஷ்மாண்டிகாயக்ஷியை நம:

24. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் யக்ஷியை நம:

25. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் த்வாவிம்ச யக்ஷி தேவதாயை நம:

26. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் அரிஷ்டநேமி பட்டார பிரதிமாயை நம:

27. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பிரதிமா ரத்னதாரின்யை நம:

28. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் கூஷ்மாண்டி யக்ஷியை நம:

29. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் கூஷ்மாண்டியை நம:

30. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சண்ட்யை நம:

31. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சத்ரு பயங்கராயை நம:

32. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் தீர்த்த யக்ஷியை நம:

33. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் மஹாயக்ஷியை நம:

34. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸ்வர்ணயக்ஷியை நம:

35. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஜினஸாசன தேவ்யை நம:

36. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சுரோத்தமாயை நம:

37. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பத்ராயை நம:

38. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பகவத்யை நம:

39. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் காந்தாயை நம:

40. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் வ்யந்தராவாச வாசின்யை நம:

41. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் உபவாதோர்பவாயை நம:

42. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பவ்யாயை நம:

43. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் வைக்ரியை நம:

44. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் விக்ரியாத்மகாயை நம:

45. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் நிர்கந்தாராத நாயை நம:

46. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பராயை நம:

47. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பரமாஹம சஞ்சின்யை நம:

48. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் வித்யானுவாச குசலாயை நம:

49. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பரவித்யா பிரபஞ்சனாயை நம:

50. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஆம்ர சாயா தளஸ்தானாயை நம:

51, ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸ்வர்ண ப்ராமணதேவதாயை நம:

52. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் தீர்த்தாதி தேவதாயை நம:

53. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் தேவ்யை நம:

54. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸ்யாமாயை நம:

55. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் மரகதப்ரபாயை நம:

56. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் மாங்கல்யாயை நம:

57. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் மங்கலா யட்சியை நம:

58. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சத்யை நம:

59. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸாத்வின்யை நம:

60. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் மாஹாபாக்யாயை நம:

61. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் புண்யா புண்ய பிரவர்தின்யை நம:

62. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் கல்யாண பாகின்யை நம:

63. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஜைன்யை நம:

64. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பஞ்சகல்யாண சேவின்யை நம:

65. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ம்ரஹேந்திர வாகின்யை நம:

66. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் துர்க்கையை நம:

67. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் குஹ்யாயை நம:

68. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் குஹ்யக தேவதாயை நம:

69. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சம்சாரதுக்க சமன்யை நம:

70. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸர்வ சத்வானு கம்பின்யை நம:

71. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸர்வ சக்தி மத்யை நம:

72. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸர்வ ஸம்மதாயை நம:

73. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸர்வாபரண பூஷிதாயை நம:

74. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸர்வரோக பிரசமின்யை நம:

75. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸர்வதுக்க பிரமர்த்தின்யை நம:

76. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஜினபாதாம் புஜ வாசின்யை நம:

77. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஜினாராதன தத்பராயை நம:

78. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஜினசாசன சந்துஷ்டாயை நம:

79. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் அபீஷ்ட பலதாயை நம:

80. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் செளம்யாயை நம:

81. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் வரதாயை நம:

82. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் வரதாயின்யை நம:

83. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் யக்ஷேந்ர சுந்தர்யை நம:

84. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ராமாயை நம:

85. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சுந்தர்யை நம:

86. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் வரசுந்தர்யை நம:

87. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சம்யக்தர்சன சம்பன்னாயை நம:

88. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சம்யக்ஞான பராயணாயை நம:

89. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சம்யக்சாரித்ர சஹிதாயை நம:

90. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ரத்னத்ரய மகா நித்யை நம:

91. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் புத்ரோ பலாலின்யை நம:

92. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் புத்ரோ வத்சலாயை நம:

93. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் குணவத்சலாயை நம:

94. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் புத்ர ரூபவத்யை நம:

95. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் புத்ர வர்தின்யை நம:

96. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் புத்ர ரக்ஷின்யை நம:

97. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஜைனாதிதேவதாயை நம:

98. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஜைனமாதாயை நம:

99. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஜின சாசன தேவதாயை நம:

100. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஜநன்யை நம:

101. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் மாத்ருகா மாதாயை நம:

102. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் மாத்ரு பர்யாய நாமிகாயை நம:

103. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் யக்ஷிதேவதாயை நம:

104. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் தர்மதேவியை நம:

105. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சர்வாண்ண யக்ஷ பிர்யாயை நம:

106. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் அகளங்க வாத ஜயதான்யை நம:

107. ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சூர்யவத்சலாயை நம:

108 ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் அம்பிகா தேவ்யை நம:


ஓம் ஹ்ரீம் கலநூபுர நிர்கோஷாதி அம்பிகா தேவியந்த்ய அஷ்டோத்ர சத நாமதாரின்யை ஸ்ரீஆம்ர கூஷ்மாண்டி மாஹாயக்ஷி தர்மதேவ்யை திவ்ய மஹாஅர்க்யம் க்ரண்ண க்ரண்ணாய ஸ்வாஹா.


---------------------------------------மந்திராஷ்டகம்:1.ஸ்ரீநேமீஸ்வர சேகரேந்த நயனே ரிஷ்டார்த சம்வாதினி க்ரீடாம் போருக ஸத்த கேர படினே ஸ்ரீபஞ்ச மந்த்ர ஸ்துதி அம்பாளேந்திக அம்ப ஜைன திலகே மந்த்ரஸ்ம்ரதாத்ய ஸ்ஸுகி கூஷ்மாண்டிஆம்ர மஹீருஹ ஸ்தலஹதி மாம் ரக்ஷ யக்ஷேஸ்வரி 


2. ஸ்ரீநேமீஸ்வர சாருபாத யுகளாம் போஜாத திவ்ய பிரபாவ்யாப்த்யா சேஷ திகந்தரால கணுகி மாதங்க த்வி ருத்வாஹினி ஸுதந்நோஹக சோபிதே பசபச ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ரரக்ஷா மஹா வித்யா மந்திர வசிக்ரதே த்ரிபுவனே மாம்ரக்ஷ யக்ஷேஸ்வரி.


3. தத்தாம்னே வரதத்த திவ்ய முனயே பக்த்யா மம: பூர்வகம் ப்ராப்தே யட்ச குலே ஸ்வராக்ர மதுரம் செளந்தர்ய ரூபாந் விதே ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் நத மந்த்ர பூத மகிதே ஹ்ரெளம் ஹ்ர: பவ்த்ரீ க்ரதே ஸ்ரீமத் சேகர ஹ்ரந்த வந்தித பதே மாம்ரக்ஷ யக்ஷேஸ்வரி.


4. லோலாலி ப்ரப குந்தலி ஸ்மித லஸ ஜ்யோத்ஸ்னா முகீந்தோ ஜ்வலி ரம்போன்ய கடிசங்கதாப்ஜ குமுதே தாயே கரே விப்ரதி திவ்யாம்ர ஸ்தபகம் ஸூதா ஸூருசிரம் ஜம் ஜ்ரீம் சதா ஹம் ஸுதா ஸம் வம்ஸ ஸகிதம் மஹா விஷ ஹரே மாம் மாம்ரக்ஷ யக்ஷேஸ்வரி.


5. சோராரீதி பயப்ரனாச குசலே ஹும்பட் படா மந்திரிதே க்ளெளம் க்ஷாம் மம்புலி பந்து விதீஸ்ச த்தே க்ரதா ராதிகி ஹ்ரீம் ஸம் வெளஷட் விரஷந்தபி நுதே தேவஸ்ய லோகேஸ்வரி ஜ்ரெளம் ஜ்ரெளம் பட் ட ட நஷ்ட துஷ்ட ரமரே மாம்ரக்ஷ யக்ஷேஸ்வரி.


6. ஓம் ட்ஷாம் ட்ஷீம் அம்ரதோத்ய தீர்க்க மகனே நத்யாதி துர்கீ ஸதா சர்வத்ர ப்ரியகாருணீ ஹர ஹரே நத்யாதி துர்கீ ஸதா சர்வத்ர ப்யகாருணீ ஹர ஹரே நத்யாதி துர்கீ ஸதா சர்வத்ர ப்ரயகாருணீ ஹ்ரஹ பட் படு சாடனே ஹ்ரூம் பட் பட் தஹசண்டிகேட்சி ட ட த த ஸோஹே சதா மந்திரிதே டம் டஹ: ட்ஷோபித விஸ்வ கேஹர பதே மாம்ரக்ஷ யக்ஷேஸ்வரி.


7. ஓம் ஹ்ரீம் க்ரோம் த்ரித சாலயோர்ஜித மஹாலக்ஷ்மி சமாஹர்ஷனே ர்யாம் க்ளீம் க்ளீம் ஸுக ஸாதனே மம ஸதா ஜ்வீம் ப்ளூம் ஹதனா ஹ்னாத்ரதி சத்ரு சம்பினி சர்வ துக்க சமனே ஹம் ஸாட்சரா ராதிதே வஸ்யா க்ரஷ்ட விமோஹ நாத்ய நுதயே மாம்ரக்ஷ யக்ஷேஸ்வரி.


8. ஸிம்மே நூபுர சாரு கங்கண த்வனத் காஞ்சி துகூலாஞ்சிதே பாராரம்பு ஜ்வலனே விஹார பதஹ க்ரைவேய காலங்க்ரதே முத்ரா கங்கண சோபிதாங்க தலசத் கேயூரதோ மண்டிதே முக்தாஜால க்ரீட கர்ண வலயே மாம்ரக்ஷ யக்ஷேஸ்வரி.


9. சக்ரஸ்ரீ மகிதோர்ஜயந்த சிகரி ஸ்ரீநாத நேமீஸ்வர ஸ்ரீபாதாம்புஜ பக்தி பார வினத் ஸர்வாண்ண யக்ஷ ப்ரியே பக்தானா மபயார்தினாம் சரணதே சம்சார சாரோபதயே ஜ்ரேம்க ச்ரம்க ஸுதர்சனோ த்ரதகரி மாம்ரக்ஷ யக்ஷேஸ்வரி.


10. த்த்தே வாமகடெள ப்ரயங்கர ஸுதம் வாமேகரி மஞ்சரி ஆம்ரஸ்யாந்ய கரே ஸுபங்கர நுஜோ ஹஸ்தம் ப்ரஸஸ்தே ஹரெள ஆஸ்தே பத்து சரே மஹாம்ப்ர விடபி ச்சாயம் ஸ்ரிதா பீஷ்டதா யாஸெள தாம் நுத நேமினாத பதயோ நம்ப்ராமி ஹாம்ராம்யஜே


11. ஆஹாஸே கால ஜங்கே திசிதிசி திசரத் கீர்த்தி காந்த ப்ரசாந்தே பத்ரே நிர்முத்ர முத்ரே ஜினசமய மஹாத்ஸார முத்ரே ஸமுத்ரே தூம் தூம் தூம் தூம பீம ப்ரதி பலய மஹாஸ்போடனே முக்தி தூதேச்சாங்வே சாரப்பிராசாரே மம மனஸிசதா சாந்ததா  திஷ்ட தேவி


12. நம்ரி போத க்ஷிதீச ப்ரசரமணி கணோத் க்ரஷ்ட பாதார விந்தே பத்மாஸ்யை பத்ம நேத்ரே கஜகதி கமனே கம்ஸயானே ப்ரதானே கீர்த்திஸ்ரீ புத்தி லக்ஷ்மி ஜெயவிஜய ஜெயே கெளரி காந்தார யுக்தே த்யாயே த்யாயே சரண்யே மம மனஸி சதா நிர்மல ஞான ரத்னம்


13, வித்யு ஜ்வாலா ப்ரதிப்தாம் ப்ரவர மணிமயா மட்ஷ மாலா கராக்ரே ரம்யாம் ம்ரத்தா தரித்ரிம் ஜினமனு ஸததம் மந்த்ரகம் ஸாரதஞ்ச நாகேந்ரை ரிந்த்ர வந்த்யா ர்மனுஜ முனிஜனை ப்ரஸ்துதாம் க்வாசதேவி கல்யாணம் சாச திவ்யம் திசது மம சதா நிர்மல ஞான ரத்னம்


14. ர்மம் ஜினேந்திர பரிநிஷ்க்ரமனே யதாவா யாஸ்யந்து லோக திலகைக ஜிநேந்த்ர லக்ஷ்மி.


 -----------------------------

ஸ்தோத்திரம்:


1. ஓம் ஸுரபரி வ்ரட நந்தியா பவ்ய சந்தோக நந்தா ஸுக நிஜிண வினூதா சுத்த சத்த்ரஷ்டி மாதா நயன யுகல ரம்யா பாபகாந்தா சுசாந்தா ஜயது ஜகதி தேவி ரட்சதாம் தர்மதேவி.

2. முனிவர வரபாத்ர ஸச்சரித்ரா பவித்ரா குணமனி வரமாலா திவ்ய லீலாஸ்ய ஹாலா விகத சகல தோஷா திவ்ய பூஷா ஸுபாஷா ஜயது ஜகதி தேவி ரட்சதாம் தர்மதேவி.

3.  ரஹித சஹல போதா திவ்ய போதா ஸுஸாதா முனிஜன ஹ்ரதி வந்தியா திவ்ய ரூபாதி நித்யா பதி பர ம்ரஹராஜா நியஸ்த பாதா ஸுபாதா ஜயது ஜகதி தேவி ரட்சதாம் தர்மதேவி.

4. குமத பணி கருத்ரா ஸுஸ்வ ராகாதி வாத்மா மரகத வர்ணா லப்த வர்ணம் ஸுகர்னா ஜின வசன விஹானா திவ்ய ஹாராணு காரா ஜயது ஜகதி தேவி ரட்சதாம் தர்மதேவி.

5. ஜினபத யுக சக்தா யுக்தி யுக்தாநு ரத்னா விமத தலன யுக்தா திவ்ய ரத்னாபி ரத்னா சுர விநமித பாதா திவ்ய பாதானு பாதா ஜயது ஜகதி தேவி ரட்சதாம் தர்மதேவி.

6. கஹன சர விநம்ரா புஷ்பிதா ம்ராசு காம்ரா ப்ரகடித நிஜ மார்க்கா லப்த சொர்க்காதி வாசா ஜினமுனி வரதானா லப்த தேவா க்ரமானா ஜயது ஜகதி தேவி ரட்சதாம் தர்மதேவி.

7. நயன யுகள ஹாஸா ஊர்ஜயந்த விவாசா க்ரமுக தரு ஸுமூலாலம்பி நட்சத்ரமாலா ஜன வதன சுகஸ்தா சூத புஷ்பானு ஹஸ்தா ஜயது ஜகதி தேவி ரட்சதாம் தர்மதேவி.

8. ஹரிகுல ஜயரட்ஷா ப்ராதி காட்ஷாபி லாட்ஷா மகுடஹ ஜினபிம்பா திவ்ய சோபா நிதம்பா ட்ஷமருக சுகரங்கா லிங்கதாம் காதி கங்கா ஜயது ஜகதி தேவி ரட்சதாம் தர்மதேவி.

9. சுரபி குசும கேசா காசதா ராநிகாசா கணக ரஜத பாத்ரா ராத்ரிகா திவ்ய காத்ரா கர குவளய சாரா ராமோதி கநு காரா ஜயது ஜகதி தேவி ரட்சதாம் தர்மதேவி.

10. ரஜத மணிகரண்டோ பாசிதாசி விலாசா விதுதவள விகாலா சத்ர சாதானு சாதா அமர குசும மாலா தாரி காரி குமாரி ஜயது ஜகதி தேவி ரட்சதாம் தர்மதேவி.

11. அசரண ஜினயட்சா பந்த கட்சா விவட்சா விரஹித ஜினபாலா பவ்யநீலா சுசீலா மணிகனக விசித்ரா க்ரூர பீடஸ்த காத்ரா ஜயது ஜகதி தேவி ரட்சதாம் தர்மதேவி.


12. ஸ்ரீமத் பட்டா கலங்கே ந்ரபசதசி மஹா வாதி சிம்மே முனீந்த்ரே பெளத்தே துர்தைர்ஸ்ய வாதம் விதததி வடவா கஞ்ச ஷன்மாச காலம் சாட்சாதா வர்ச்சயஸ்யா சுகத மதமபாக்ரத்ய புத்தம்ஸ ஜீத்வா ஜீ ஜைனம் தர்மமார்கே விகஸ தீஹ பரதே ஸாவதாம் தர்மதேவி.

--------------------

திக்பந்தன மாலா மந்திரம்:ஓம் நமோர்ஹதே பகவதே ஸ்ரீமதே ஸ்ரீநேமி தீர்த்தங்கராய ஸர்வாண்ண யக்ஷ ஆம்ர கூஷ்மாண்டினி ஊர்ஜயந்தகிரி சிகர நிவாசிணி மரகதச் சாயே சர்வாங்க செளந்தரி சர்வாபரண பூஷிதே சர்வஜன மனோகரி ப்ரியா கர்ஷிணி த்ரிலோக வசங்கரி பவ்ய சத்வ ஹிதங்கரி சேதினி பேதினி மோகினி ஸ்தம்பினி ஆம்ர கூஷ்மாண்டினி யக்ஷி மகா யக்ஷி ஸ்வர்ணயக்ஷி சர்வசித்தி காரிணி தேவி ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரெளம் ஹ்ர:


சர்வ துஷ்டக் க்ரஹான் வித்வம் சயஹா ஸர்வ சத்ரு காதய காதய ஸர்வ விக்னான் ச்யெதய ச்யெதய சர்வ அபமிருத்யூம் நாசய நாசய ஸ்ராம் ஸ்ரீம் ஸ்ரூம் ஸ்ரஹ:


கரடத் த்வஜாம் சிகே துவாதச புஜே கேட க்ராபன த்ரிசூல குந்த முத்கர கோதண்ட காண சங்க சக்ர பாசாங்குச பத்மஹஸ்தே ஏஹி ஏஹி ஆகச்ச ஆகச்ச ஸ்ரயே  ராஜ சங்கோ ஸ்போடய ஸ்போடய ராஜ சேவ்யம் ரட்ச ரட்ச கணாஞ்சன சமப்ரபே ரக்த வர்ணே ஏஹி தேவி பூர்வத் த்வாரம் பந்த பந்த ட்ஷாம் ட்ஷீம் ட்ஷூம் ட்ஷெளம் ட்ஷா


அக்னித்துவாரம் பந்த பந்த ஹமலவர்யூம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹூரூம் ஹ்ரெளம் ஹ்ர

தக்ஷிணத் துவாரம் பந்த பந்த பமல வர்யூம் நைரிதி த்வாரம் பந்த பந்த மமல வர்யூம் ப்ராம் ப்ரீம் ப்ரூம் ப்ரெளம் ப்ரா

நைரிதி த்வாரம் பந்த பந்த மமல் வர்யூம் ம்ரம் ம்ரீம் ம்ரூம் ம்ரெளம் ம்ர

பஸ்சிமத் த்வாரம் பந்த பந்த யமல வர்யூம் யாம் யீம் யூம் யெளம் யஹ

வாயுத் த்வாரம் பந்த பந்த ரமலவர்யூம் ராம், ரீம், ரூம் , ரெளம் ரஹ:

உத்தர த்வாரம் பந்த பந்த கமலவர்யூம் க்ராம் க்ரீம் க்ரூம் க்ரெளம் க்ர:

ஈசான த்வாரம் பந்த பந்த ஜமல வர்யூம் ஜ்ராம் ஜ்ரீம் ஜ்ரூம் ஜ்ரெளம் ஜ்ர:

பாதாளத் த்வாரம் பந்த பந்த கமலவர்யூம் க்ராம் க்ரீம் க்ரூம் க்ரெளம் க்ர:

ஊர்த்வத் த்வாரம் பந்த பந்த ச்மல வர்யூம் ச்ராம் ச்ரீம் ச்ரூம் ச்ரெளம் ச்ர:

அந்த ரிச்ச துவாரம் பந்த பந்த லமல வர்யூம் லாம் லீம் லூம் லெளம் லஹ:


லமல வர்யூம் சோரம் பந்த பந்த பிசா சேடிகம் பிரம்ம ராக்ஷசம் க்ஷேத்ர பாலம் ஸர்வம் பந்த பந்த ஸர்வ துஷ்ட பிரதுஷ்டாணாம் க்ரோத முகீ த்ரஷ்டீ ஹ்ரதயம் ஜீஹ்வாம் பெந்த பெந்த டமல வர்யூம் ட்ராம் ட்ரீம் ட்ரூம் ட்ரெளம் ட்ர:


மம வரதாஸு ப்ரசன்ன மூர்த்தயே பூர்ணாம்ருத கும்போத் பண்ணே கூஷ்மாண்டினி விஜயே வமல வர்யூம் வ்ராம் வ்ரீம் வ்ரூம் வ்ரெளம் வ்ர:


அம்ரதே அம்ரதோத்பவே அம்ரத வர்ஷிணி அம்ரதம் ஸ்ராவய ஸ்ராவய ஸம் ஸம் க்லீம் க்லீம் ப்ளூம் ப்ளூம் த்ராம் த்ரீம் த்ராவய த்ராவய இஷ்டார்த்த வசங்கரி சர்வ காரிய சாதனி ஸது சஷ்டி யோகினி சமந்திதே சர்வ க்ரஹ பூத ப்ரயேத பிசாச வ்யந்தர ப்ரம்ம ராக்ஷத வேதாள சாகிநீ தாகிநீ நவக்ரஹ பூதாத் மஹே யக்ஷ யக்ஷி நகர புற பட்டன க்ராம துர்கோத்யான ராஜவன ஸர சரிதம் சரோவர சமுத்திராத்தித சமஸ்தான யக்ஷி தேவி உபதேசினீ


பக்த வத்சலா ப்ரய வக்த்ரீ நவ நவாங்க சகஸ்ர பெந்தே பரமாத்ம ஸ்வரூபிணி ஸ்ரீநீலகண்டி நிவாஸினீ நிதி நிதான நிட்ஸே பதத்த்வினி சர்வ விக்ன ப்ரணாசினி மம ப்ரட்ஷாம் குரு குரு பாத்ர ரட்சாம் குரு குரு க்ஷேத்ர ரட்சாம் குரு குரு லப்தி லாப சந்தேசினி விகுர்வான் ஹன ஹன பச பச சிந்த சிந்த பிந்த பிந்த சண்டோக்ர பயந் நாசினி  பூதப்ரேத பிசாச பயந் நாசினி அர்ஹம் ட்ஷும் ஸ்வாஹா.


------------------ 

No comments:

Post a Comment