ஸ்ரீ சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கர பூஜை


ஸ்ரீ சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கர பூஜை

வாரணாசி ஜன்மகதம் சுபார்ஸ்வம்
ப்ரபாஸகாத்யக்த சரீரயோகம்
ஹரிப்ரபம் ஸ்வஸ்திக லாஞ்சயுக்தம்
ப்ரதிஷ்ட ப்ரத்வீச மஹம் சமர்ச்சே


ப்ரத்வீ ஷேணா சுப்ரதிஷ்டாக்ரசூனும்
காசீநாதம் புஜயேஹம் சுபார்ஸ்வம்
காளியக்ஷி ரஷ்சிதம் ஸ்வஸ்தி காங்கம்
ப்பக்த்யா நித்யம் மங்கலார்க்யை ரநூநகை:ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் பர ப்ரம்மன, அனந்தானந்த ஞானசக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டின் ஜம்பூத்தீப பரத க்ஷேத்ர வாரணாசி  நகரத்து ஸுப்ரதிஷ்ட மஹாராஜா  வீரதிவீக்ஷேன உத்பன்ன இக்ஷ்வாகு வம்ச திலக பச்சை  வர்ண 200 சாபோன்னத  ஸ்வஸ்திக லாஞ்சன வரநந்தி யக்ஷ காளி  யக்ஷி  உபய பார்ஸ்வ கத  பிரபாச கூட  சமேத சித்திங் கத ப்ருந்தாரக சந்தோக சமன்வித பரிநிர்வாண கல்யாண சோபித தத் புருஷ நாமபி ராமா துரந்தர துக்க ஸம்ஸார ஸாக ரோத்தரண மஹா குசல காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷண நவ கேவல லப்தி ஸமன் வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா ஜ்ஞானாந்தகாரய ப்ரஸஸ்தானந்த நாம தேய விராஜித ஸகல தர்மோபதேசநகர அஷ்டாதஸ தோஷ ரஹித அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ர நாமதீஸ்வர ஸ்ரீ -- சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கர பரமஜின தேவா அத்ர அவதர அவதர ஸம் வெளஷட் அத்ர திஷ்ட திஷ்ட ட ட அத்ர ம ம ஸன்னி ஹ்தோ பவ பவ வஷட் ஸ்வாஹா.


அஷ்ட விதார்ச்சனை


ஜலம்

கமலவாசித தீர்த சமுத் பவை:
விகச பங்கஜ கந்த உதைர் ஜலை:
வரசுபார்ஸ்வ ஜினாங்க்ரி பயோருஹம்
ப்ரவியஜேகில பாப விநாசனம்
ஓம் ஹ்ரீம்  சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கரேப்யோ ஜன்ம ஜரா மிருத்யு விநாசநாய திவ்ய ஜலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


கந்தம்

கனகசார விசோபித சந்தனை
குபவ தாபஹரைர் மலயோத் பவை:
வரசுபார்ஸ்வ ஜினாங்க்ரி பயோருஹம்
ப்ரவியஜேகில பாப விநாசனம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ  சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கரேப்யோ சம்ஸார தாப விநாசநாய திவ்ய கந்தம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


அக்ஷதம்

குமுதசாலிசு சம்பவ தண்டுல:
பரிமளான்வித சஜ்ஜன ரஞ்ஞனை:
வரசுபார்ஸ்வ ஜினாங்க்ரி பயோருஹம்
ப்ரவியஜேகில பாப விநாசனம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கரப்யோ அஷய பத ப்ராப்தயே திவ்ய அக்ஷதம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


புஷ்பம்

விகச ஜாதி சுசம்பக மாலதி
கநக பந்துர பங்கஜ புஷ்பகை:
வரசுபார்ஸ்வ ஜினாங்க்ரி பயோருஹம்
ப்ரவியஜேகில பாப விநாசனம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கரப்யோ காமபான வித்வம் சநாய திவ்ய புஷ்பம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


சரு

வவெளக ஓதன லட்டு சுகாத்யகை:
கடுக திக்த ரசைர்வர மோதகை:
வரசுபார்ஸ்வ ஜினாங்க்ரி பயோருஹம்
ப்ரவியஜேகில பாப விநாசகம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கரப்யோ க்ஷுதாரோக நிவாரணாய திவ்ய சரும் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


தீபம்

ப்ரவர ரத்தன விராஜித தீபகை:
ஜினப்ரபோத சமான ப்ரகாசகை:
வரசுபார்ஸ்வ ஜினாங்க்ரி பயோருஹம்
ப்ரவியஜேகில பாப விநாசனம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கரேப்யோ மோகாந்தகார விநாசனாய திவ்ய தீபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


தூபம்

அகருசந்தன குந்தள தூபகை:
பரிமளாக்ருத ஷட்பத சஞ்சயை:
வரசுபார்ஸ்வ ஜினாங்க்ரி பயோருஹம்
ப்ரவியஜேகில பாப விநாசனம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கரேப்யோ அஷ்டகர்ம தஹநாய திவ்ய தூபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


ஃபலம்

பனசதாடிமமோச சுசோசகை
கமலஜைசுகபித்த ப்பலெளத்கரை:
வரசுபார்ஸ்வ ஜினாங்க்ரி பயோருஹம்
ப்ரவியஜேகில பாப விநாசனம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கரேப்யோ மோக்ஷப் பல ப்ராப்தயே திவ்ய ஃபலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


அர்க்கியம்

நிகிலமங்கல வஸ்து விநிர்மதை:
ப்ரவர திவ்ய மஹார்க்ய கதம்பகை:
வரசுபார்ஸ்வ ஜினாங்க்ரி பயோருஹம்
ப்ரவியஜேகில பாப விநாசனம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கரேப்யோ அனர்க்யப்பல ப்ராப்தயே திவ்ய அர்க்கியம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


சாந்திதாராம்

பவவதா கில தாப விநாசனை:
ப்ரதித நிர்மல சாந்தி சுதாரயா
வரசுபார்ஸ்வ ஜினாங்க்ரி பயோருஹம்
ப்ரவியஜேகில பாப விநாசனம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ  திர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய சர்வ கர்மணாம் சாந்தயே சாந்திதாரம் கரோது.


புஷ்பாஞ்சலி

வரசுபார்ஸ்வ நாமகம் ரஹித காதி கர்மகம்
பபுவயஜே ஹி பாடலை! பவ விநாசகம் ஜினம்.
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ சுபார்ஸ்வ திர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய புஷ்பாஞ்சலிம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா.

----------------------------------------------- 
மேலும் சிறப்பாக பூஜை செய்ய

இதனுடன் சகஸ்ர நாமாஷ்டகத்தை சேர்த்து (1008) படிக்கலாம்

அல்லது 

சத நாமாஷ்டகத்தையும் சேர்த்து (108) படிக்கலாம்.
----------------------------------------------- ஜயமாலை


ஜய சுபார்ஸ்வ ஜிநேஸ்வர மஹிபரமேஸ்வர
பரமத்யான நிச்சல தரணம்
ஜய மதன விகண்டன் பாப விபஞ்ஜன
ரஞ்ஜன சல்யத்ரய ஹரணம்


ஜய தர்ம ப்ரகாசன தேவ நாமோ
ஜய கணதர நிர்மித சேவ நமோ
ஜய பரமத கண்டன வீர நமோ
ஜய க்ஞான சுதாரச தீர நமோஜய தர்ம சரோருக சூர நமோ
ஜய நிர்மல கர்ம விதூர நமோ
ஜய நூதன வ்யந்தர ராஜ நமோ
ஜய சந்த்ர திவாகர ராஜ நமோஜய கணதர முனிவர ஈச நமோ
ஜய நரவர யதிவர ஈச நமோ
ஜய நாசித மோஹ ப்ரசூர நமோ
ஜய பாப திமிரஹர சூர நமோ


ஜய நிர்பய நிர்மல அம்ச நமோ
ஜய ப்ரகடித நிஜவர வம்ச நமோ
ஜய சுப்ர திஷ்ட பதிதாத நமோ
ஜய ப்ரத்விஷேண வரமாத  நமோ


ஜய க்ரோத ரஹித ஜினராஜ நமோ
ஜய மானரஹித பதி பாச நமோ
ஜய கேவல சின்மய பிண்ட நமோ
ஜய மதன விமர்தன தண்ட நமோ


ஜய கேவல போதம் சுத்த விசுத்தம்
வந்தே ஸ்ரீ சுபார்ஸ்வ ஜினம்
ஜய முக்தி நிவாசம் லலித சுகாசம்
சாந்தி தாசயதி பதிமஹிதம்


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ க்லீம் ஐம் அர்ஹம் சம்மேதாக்ய சைலோபரி பிரபாச கூடாத் மோக்ஷகத  ஸ்ரீ சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய கேசித் ஆர்யகா ஸ்ராவக ஸ்ராவகி காதயோ பாவநா பாவ யந்தி தேஷாம் கர்மக்ஷய நிமித்தம் ஜன்ம ஜராம்ருத்து வினாசநாய மஹா அர்க்யம் ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம் கரோது திவ்ய புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா


நரேந்த்ர சர்பை சுரநாக நாதை:
வாணீப்பவந்தம் ஜக்ருஹே ஸ்வசித்தே
யஸ்யாத்ம போதம் ப்ரதிதம் சபாயாம்
அஹம் சுபார்ஸ்வம் சததம் நமாமி.

ஸ்ரீ சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கராய நமோஸ்து நமோஸ்து


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கராதி சகல முனி கணேப்யோ அர்க்யம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா
    
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம் ஜம்பூத்வீபத்து பரத க்ஷேத்திரத்து வாரணாசி  நகரத்து இக்ஷ்வாகு வம்சத்து ஸுப்ரதிஷ்ட  மகாராஜாவிற்கும்  வீரதிவீக்ஷேன தேவிக்கும் உதித்த திருக்குமாரனும் ஒப்பிலா மகா புருடரும்,  பச்சை வண்ணரும் 200 வில் உயரம் உடையவரும் பரம ஔதாரிக தேகத்தை உடையவரும் 20 லட்சம் பூர்வம் ஆயுள் உடையவரும் ஸ்வஸ்திக லாஞ்சனத்தை உடையவரும் வரநந்தி யக்ஷன் காளி யக்ஷியர்களால் சேவிக்கப்பட்டவரும் பவராதி  முதலிய 95  கணதர பரமேட்டிகளை உடைய வரும் ஒரு மாதம் பிரதிமா யோகம் கொண்டவரும் சம்மேதகிரியில் பால்குண  கிரு­ண சப்தமி திதியில் 49 கோடாகோடி 84 கோடி 72  லட்சத்து 7   ஆயிரத்து 742  முனிவர்களுடன் பிரபாச கூடத்தில் பரிநிர்வாணம் அடைந்தவருமான ஸ்ரீ சுபார்ஸ்வ  தீர்த்தங்கர பரம ஜிநேந்திர சுவாமிக்குத் தூய மனம் மொழி மெய்களால் நமோஸ்து! நமோஸ்து! நமோஸ்து!


ஓம் ஹ்ரீம் சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கராய பாதசவித வரநந்தி யக்ஷ காளி யக்ஷியாஸ்ச அன்ய தேவகணா: அஸ்ய யஜமானஸ்ய மன்னார்குடி நாம கிராம சிராவக சிராவகீ ஜனானாம் சர்வ சாந்திம் குருதகுருத ஸ்வாஹா.

----------------------------------------------- 


சாந்தி பக்தி


சாந்தி ஜிநம் சஸி நிர்மல வக்த்ரம்
சீல குணவ்ரத ஸம்யம பாத்ரம்
அஷ்ட சதார்சித லக்ஷண காத்ரம்
நெளமி ஜிநோத்தம மம்புஜ நேத்ரம்


பஞ்சம மீப்ஸித சக்ரதராணம்
பூஜித மிந்த்ர நரேந்த்ர கணைஸ்ச
சாந்திகரம் கண ஸாந்தமபீப்ஸு
ஷோடஸ தீர்த்தகர பரணமாமி


திவ்ய தரு: ஸுர புஷ்ப ஸுவ்ருஷ்டி
துந்துபி ராஸந யோஜன கோஷெள
ஆதபவாரண சாமர யுக்மே
யஸ்ய விபாதிச மண்டல தேஜ:


தம் ஜகதர்சித ஸாந்தி ஜிநேந்த்ரம்
சாந்திகரம் சிரஸா ப்ரணமாமி
ஸர்வ கணாயது யச்சது சாந்திம்
மஹ்ய மரம் படதே பரமாம்ச


யோப்யார்சிதா முகுட குண்டல ஹார ரத்நை
சக்ராதிபி: சுரகணை: ஸ்துத பாத பத்மா
தேமேஜிநா: ப்ரவர வம்ஸ ஜகத்ப்ரதீபாஸ்
தீர்த்தங்கரா: ஸதத சாந்திகரா பவந்து


ஸம்பூஜகாநாம் ப்ரதிபாலகாநாம்
யதீந்த்ர ஸாமான்ய தபோத நாநாம்
தேஸஸ்ய ராஷ்ட்ரஸ்ய புரஸ்ய ராக்ஞ:
கரோது சாந்திம் பகவான் ஜிநேந்த்ர:


க்ஷேமம் ஸர்வ ப்ரஜாநாம் ப்ரபவது
பலவான் தார்மிகோ பூமிபால:
காலே காலே ச சம்யக் விகிரது மகவா
வ்யாதயோ வியாந்து நாஸம்


துர்பீக்ஷம் சோரமாரி க்ஷணமபி
ஜகதாம் மாஸ்மபூஜ் ஜீவலோகே
ஜைநேந்த்ரம் தர்ம சக்ரம் ப்ரபவது
ஸததம் ஸர்வ ஸெளக்ய ப்ரதாயி


ப்ரத்வஸ்த காதி கர்மாண
கேவல ஞான பாஸ்கரா:
குர்வந்து ஜகதாம் சாந்திம்
விரஷ பாத்யா ஜினேஸ்வரா:வேண்டுதல்


பிரதமம் கரணம் சரணம் த்ரவ்யம் நம:


சாஸ்த்ராப்யாஸோ ஜிநபதி நுதி ஸங்கதி: ஸர்வதார்யை:

ஸத்வ்ருத்தாநாம் குண கண கதா தோஷ வாதே ச மெளனம்

ஸர்வஸ்யாபி ப்ரிய ஹித வசோ பாவநா சாத்ம தத்வே

ஸம்பத்யந்தாம் மம பவ பவே யாவதே தே பவர்க:

தவபாதெள மம ஹ்ருதயே மம ஹ்ருதயம் தவபாதத்வயே லீநம்

திஷ்டது ஜிநேந்த்ர தாவத் யாவந்நிர்வாண ஸம்ப்ராப்தி:

அக்ர பயத்த ஹீணம் மத்தா ஹீணம் சஜம் மஏ பணியம்

தம் கமஉ ணாணதேவய மஜ்ஜ வி துக்கக்கயம் திந்து.

துக்கக்கவோ கம்மக்கவோ ஸமாஹி மரணம் ச போஹி லா ஹோ ய

மம ஹோ உஜகத பந்தவ தவ ஜிநவர சரண ஸரணேண.

(ஓன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)விஸர்ஜநம்


ஜ்ஞான தோSஜ்ஞானதோ வாபி ஸாஸ்த்ரோக்தம் ந க்ருதம் மயா
தத்ஸர்வம் பூர்ணமே வாஸ்து த்வத் ப்ரஸாதாஜ் ஜிநேஸ்வர.

ஆஹ்வாநம் நைவ ஜாநாமி நைவ ஜாநாமி பூஜனம்
விஸர்ஜனம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஸ்வர

மந்த்ர ஹீனம் க்ரியா ஹீனம் த்ரவிய ஹீனம் ததைசவ
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா.

அன்யதா சரணம் நாஸ்தி: த்வமேவ சரணம் நம:
தஸ்மாத் காருண்ய பாவேனா ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா:

(பஞ்ச முஷ்டியோடு வணங்கி ஒன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)


-----------------------------------------------  -

No comments:

Post a Comment