அறுநால்வர் சிறிய புஷ்பாஞ்சலி ஸ்துதி
அறுநால்வர் சிறிய புஷ்பாஞ்சலி ஸ்துதி


த்ரத ஸராஜ பூஜிதம் விருஷப நாதமூர்ஜிதம்
ப்ரவர குந்தகைர்யஜே ப்பவவிநாசகம் ஜினம்

ஸ்ரீ விருஷப தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …அஜிதநாமதேயகம்: புவநஸார ஸெளக்யகம்ந்
விகச சம்பகைர்யஜேர்; பவவிநாஸகம் ஜினம்.

ஸ்ரீ அஜித தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …ஸகலபோதஸம்யுதம்; தமிஹஸம்பவம்யஜே
ஸுரபிஸிந்துவாரகைர்: பவைநாஸகம் ஜினம்

ஸ்ரீ சம்பவ தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …வரகுணெளக்க ஸம்யுதம்: தமபிநந்தநம் யஜே
வகுளமாலயா ஸதார்; பவவிநாஸகம் ஜிநம்ஸ்ரீ அபிநந்தந தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் ….ஸுமதிநாமகம்பரைஸ்; ஸுரபிஷ்ருக்ஷபுஷ்பகை
வரகுணாதி பம்யஜேர்; பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ சுமதி தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …புவநநாவல்லபைர்; விநுத மம்புஜப்ரபம்
நவஸிதாம்புஜைர்ஜேர்;  பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ பத்மப்ரப தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …


புவிஸுபார்ஸ்வநாமகம்;  ரஷிதக் காதிகர்மகம்
பஹுயஜேஹிபாடலைர்;  பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ சுபார்ஸ்வ தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …


விதிதமுக்ய ஸெளரபைஸ் ஸுரபிநாம சம்பகை
வரஸ ஸிப்ர பம்ஜயேர்; பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ சந்த்ரப்ரப தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …ஸகல செளக்ய ஸாரகம்; ஸுஸத பத்ர தாமகை
ஸுவதி நாமகம்யஜேர்;  பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ புஷ்பதந்த தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …ப்ரசுர ப்ருங்க ஸாரகை; விகசநீலகைரவை
ஜகதி ஸீதளம் யஜேர்; பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ சீதள தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …விபுத சித்த நந்தனம்; க்ஷிதிப விஷ்ணு நந்தனம்
குரவ கைர்ய ஜேஸதார்;  பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ ஸ்ரேயாம்ஸ தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …அருணபத்ம காந்திகம்; ஸுகுண வாஸு பூஜ்யகம்
ப்ரவர குந்த கைர்யஜேர்; பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ வாசுபூஜ்ய தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …விமல ஸெளக்ய ஸம்யுதம்; விமல நாமகம் யஜே
நமித மேரு புஷ்பகை; பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ விமல தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …வரிசரித்ர பூஷணம்; நதமநந்த ஸஜ்ஞகம்
கநக பத்மகைர் யஜேர்;  பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ அனந்த தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …நிகில வஸ்து போதகம்;  விதித தர்ம நாயகம்
நவகதம்ப கைர் யஜேர்; பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ தர்ம தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …புவந வர்த்தி கீர்த்திகம்;  பரம சாந்தி நாமகம்
வசகிலைர் யஜே ஸதார்; பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ சாந்தி தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …திலக புஷ்ப தாமகை; ப்ரசுர புண்ய காரகை
ஜகதி குந்து மாயஜேர்; பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ குந்து தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …அரமநங்க வர்ஜிதம்: ஸகலபவ்ய வந்திதம்
குரவகைர் யஜேஸதார்;  பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ அர தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …


தமிஹ மல்லி நாமகம்; த்ரி ஜகதீஸ  நாயகம்
குடஜபுஷ்பகையஜேர்;  பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ மல்லி தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …முணநிதிஞ்ச்ஸுவ்ரதம்;  வரவிநேய ஸுவரதம்
ஸுமசு குந்தகைர்ஜேர்; பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …புவிநமிஸுநாமகம்  பவபயோதிபாரகம்
விமல குப்ஜ கைர்யஜேர்;  பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ நமி தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …


சஸிகரெளக கீர்த்திகம்;  விஸதநேமி நாயகம்
நவகதம்பகையர்யஜேர்;  பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ நேமி தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …ப்ரவர பார்ஸ்வ நாமகம்; ஹரிதவர்ண தேஹகம்
அருண பத்ம கைர்யஜேர்;  பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ பார்ஸ்வ தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …ஸுபஹவர்த்தமாநகம்;  விபுதவர்த்தமாநகம்
க்ஷுரத புஷ்பகைர் யஜேர்;  பவவிநாஸகம் ஜிநம்

ஸ்ரீ வர்த்தமான தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலிம் …


இதி விஸ்வலதாந்த கணேந ஜிநம்;  விசுதாகில தோஷ ஸமூஹ மஹம்
வரமுக்திஸுகாய ஸதாஸூயஜே; பரிஸுத்த ஸரீர வசோமநஸா;

இதி சதுவிம்ஸதி தீர்த்தங்கராய புஷ்பாஞ்சலி.

----------------------------------------------- 
No comments:

Post a Comment