தீப ஆரதி
தீப ஆரதி
தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
தீபமங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதிஆதிஜிந  பகவருக்கு தீப ஆரதி
அஜிதஜிந தேவருக்கு ஆரதி
ஐம்பதமருள் சம்பவருக்கு தீப ஆரதி
அபிநந்தன நாதருக்கு தீப ஆரதி

தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
தீபமங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதி


அமலகுண சுமதியற்கு தீப ஆரதி
அருளும் பத்மபிரபருக்கு தீப ஆரதி
அகமருள் சுபார்ஸ்வருக்கு தீப ஆரதி
சோதி சந்திரபிரபர்க்கு தீப ஆரதி

தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
தீபமங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதி


புஷ்பதந்த புங்கவருக்கு தீப ஆரதி
நிஷ்களங்க சீதளர்க்கு தீப ஆரதி
ஸ்ரேயம்ஸ தேவருக்கு தீப ஆரதி
ஸ்ரீவாசுபூஜ்ய தேவருக்கு தீப ஆரதி

தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
தீபமங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதி


விமலநாத அமலருக்கு தீப ஆரதி
வீடுசேர் அனந்தருக்கு தீப ஆரதி
தர்மநாத தீர்த்தருக்கு தீப ஆரதி
தக்கசாந்தி தேவருக்கும் தீப ஆரதி

தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
தீபமங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதி


குந்துவென்னும் கோமாற்கு தீப ஆரதி
குலவும் அரதிர்த்தங்கரருக்கு தீப ஆரதி
நல்லறம் சொல் மல்லியற்கு தீப ஆரதி
நம்முனிசுவ்ரதர் தமக்கும் தீப ஆரதி

தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
தீபமங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதி


அமிதஇசை நமியர்க்கு தீப ஆரதி
அரிஷ்டநேமி நாதருக்கு தீப ஆரதி
பச்சை வண்ண பார்ஸ்வருக்கு தீப ஆரதி
பகரும் மஹாவீரருக்கும் தீப ஆரதி

தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
தீபமங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதிNo comments:

Post a Comment