ஸ்ரீ ஜ்வாலாமாலினி தேவி மந்திரம்சிம்மனஹத்தேஸ்ரீ ஜ்வாலாமாலினி தேவி மூல மந்திரம்


ஓம் ராம் ரீம் ரூம் ரெளம் ரஹ ஹா ஹாம் ஆம் க்ரோம் ஷிம் ஹிரியம் கிரியம் ப்லூம் த்ராம் த்ரீம் ஜ்வாலாமாலினி மஹாயக்ஷி தேவி சர்வ க்ரஹா நுச்சாடாய உச்சாடாய தஹ தஹ ஹன  ஹன சீக்ரம் சீக்ரம் ராம் பட் ஹே ஸ்வாஹா..


******************************* 

ஸ்ரீ ஜ்வாலாமாலினி மாலா மந்திரம்ஓம் நமோ அர்ஹதே பகவதே ஸ்ரீமதே சந்திரப்ரப ஜிநேந்த்ராய ஸஸாங்க சங்க கோஷித ஹரதாவல காத்ராய காதி  கர்ம நிர்மூல நகராய ஜாதி ஜராமரண விநாசநாய சம்சார தரு நிர்மூல நகராய அஜிந்தபாகுல பராக்ரமாய அப்ரதி விரத ஸசனாய த்ரைலோக்ய நாதாய தேவாதி தேவாய தேவ வித்யா பரமேஸ்வராய அப்ரதி விரத சாஸனாய த்ரையோக்யமஹிதே இர்ஹமல வர்யும் ஜ்வாலாமாலினி அஷ்ட புஜாங்க பாக த்ரிசூல ஜெய்ஷ சக்ர சராசன பாண மாதுளங்க பளவ்ரப்ராதன ஷராஜ மானே ஸோடசார்த்த புஜ கேட்டக குபான ஹஸ்தே ஏஹி ஏஹி ஜ்வாலாமாலினி ஓஹி ஓஹி.


ஓம் அர்ஹமல வர்யும் ஜ்வாலாமாலினி ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரெளம் ஹ்ரஹா மம நாம தேயஸ்ய
தேவக் ரெஹா நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
நாகக் ரெஹா நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
யக்ஷக் ரெஹா நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
பூதக் ரெஹா நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
பிரேதக் ரெஹா நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
பிசாசக் ரெஹா நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
பவந்த்ரக் ரெஹா நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
ஜல பிசாசக் ரெஹா நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
நிதானக் ரெஹா நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
ஹமலவர்யம் ஜ்வாலாமாலினி சதகோடி
தேவராஜ நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
சகஸ்ரகோடி பிசாச நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
நவகோடி கந்தர்வ நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
அஷ்டகோடி கந்தர்வ ராஜா நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
நவகோடி நாகராஜா நாகருஷ்ய ஆகர்ஷயே
ஓம் ர்ஹமல வர்யும் ஜ்வாலாமாலினி ர ர ர ர ர  ராம் ரக்த ஜ்வாலாமாலினி சிரசும் சாலய சாலய பாஹீம் சாலய சாலய நேத்ரம் சாலய சாலய கர்ணாம் சாலய சாலய சர்வம் சாலய  சாலய லோலய லோலய துண துண கம்ப கம்ப சீக்ரம் சீக்ரம் அணிலேஸாய யமல  வர்யும் ஜ்வாலாமாலினி ஏஹி ஏஹி
த்ருஷ்டக் ரெஹன் தஹ தஹ ராஜக் ரெஹன் தஹ தஹ
கந்தர்வ ரெஹன் தஹ தஹ கருட ரெஹன் தஹ தஹ
சோரக் ரெஹன் தஹ தஹ
கருட கந்தர்வ யக்ஷ ராக்ஷச நாக பூத ப்ரேத பிஸாச சர்வக் ரெஹன் தஹ தஹ
மமலவர்யும் ஜ்வாலாமாலினி சந்திரஹாஸேன சக்ஸ்ர ஜிருவேந ஹன ஹன தஹ தஹ பஞ்ச பஞ்ச க்ரெண்ண க்ரெண்ண ஹும்பட் ஹே ஹே ஸ்வாஹா …

-----------------------------------------------  No comments:

Post a Comment