ஸ்ரீ நேமி தீர்த்தங்கர பூஜைஸ்ரீ நேமி தீர்த்தங்கர பூஜை
முதிதமதி பலமுராரி ப்ரபூஜிதோ
ஜிதகஷாய ரிபுரத ஜாத:
பரஹதூர்ஜயந்த சிகரே சிகாமணி
த்ரிபுவனஸ்ய நேமிர் பகவான்


சிவதேவி லபனாம் புஜ மதுப சமுத்ராதி
விஜயரோகன ரத்ன த்வாராவதி
நாதத்வாந்த மரிஷ்ட நேமி
மஹயாமி சங்காங்கம்.ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் பர ப்ரம்மன, அனந்தானந்த ஞானசக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டின் ஜம்பூத்தீப பரத க்ஷேத்ர துவாரகாவதி  நகரத்து சமுத்ரவிஜய மஹாராஜா சிவதேவி தேவி உத்பன்ன ஹரி  வம்ச திலக இந்திர நீலம் (கருப்பு)  வர்ண 10 வில் சாபோன்னத  சங்கம் (சங்கு) லாஞ்சன சர்வான்ன யக்ஷ கூஷ்மாண்டி (தர்மதேவி) யக்ஷி  உபய பார்ஸ்வ கத  ஊர்ஜெயந்தகிரி மோக்ஷ கத ப்ருந்தாரக சந்தோக சமன்வித பரிநிர்வாண கல்யாண சோபித தத் புருஷ நாமபி ராமா துரந்தர துக்க ஸம்ஸார ஸாக ரோத்தரண மஹா குசல காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷண நவ கேவல லப்தி ஸமன் வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா ஜ்ஞானாந்தகாராய ப்ரஸஸ்தானந்த நாம தேய விராஜித ஸகல தர்மோபதேசநகர அஷ்டாதஸ தோஷ ரஹித அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ர நாமதீஸ்வர ஸ்ரீ  நேமி தீர்த்தங்கர பரமஜின தேவா அத்ர அவதர அவதர ஸம் வெளஷட் அத்ர திஷ்ட திஷ்ட ட ட அத்ர ம ம ஸன்னி ஹ்தோ பவ பவ வஷட் ஸ்வாஹா.


அஷ்ட விதார்ச்சனை

ஜலம்

தேவாபகாதி வரதீர்த்த நதீ ஜலெளகை:
ஸெளவர்ண பங்கஜ பராங்க சமூக மிஸ்ரை;
ஸ்ரீ ஹ்ரீ த்ரதி த்யுதிப தேவியுத ராஸ்தி சந்தரம்
ஸ்ரீ நேமி சந்த்ர ஜினசந்தர மஹம் யஜாமி
ஓம் ஹ்ரீம்  நேமி தீர்த்தங்கரேப்யோ ஜன்ம ஜரா மிருத்யு விநாசநாய திவ்ய ஜலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:கந்தம்

ஸ்ரீ கந்தசார கனசார விமிஸ்ர கந்தை;
செளரப்ய ஜங்க்ருத மதாதம தூவ்ரநெளகை;
காலோரு நீர தநிபாமல திவ்ய தேஹம்
ஸ்ரீ நேமி சந்த்ர ஜினசந்தர மஹம் யஜாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ  நேமி தீர்த்தங்கரேப்யோ சம்ஸார தாப விநாசநாய திவ்ய கந்தம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:அக்ஷதம்

சாலீயதீர்க தவளாக்ஷத பூத புஞ்ஜை;
சீதாம்சு கண்டந த்ரசைரிவ புண்ய புஞ்ஜை;
ஸ்ரீ யாதவாக்ய வரவம்ச யதாப்பி சந்தரம்
ஸ்ரீ நேமி சந்த்ர ஜினசந்தர மஹம் யஜாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   நேமி தீர்த்தங்கரப்யோ அஷய பத ப்ராப்தயே திவ்ய அக்ஷதம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:புஷ்பம்

ஜாதீகதம்ப சரசீருஹ பாரிஜாத
செளகந்த காதி மதுபாவன திவ்ய புஷ்பை;
நாசாபுடை முபரி சப்தமி பாஞ்ச ஜன்யம்
ஸ்ரீ நேமி சந்த்ர ஜினசந்தர மஹம் யஜாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   நேமி தீர்த்தங்கரப்யோ காமபான வித்வம் சநாய திவ்ய புஷ்பம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:சரு

யோஷாதி ஸம்ஸ்க்ருத சிதோத்தம பக்ஷயுக்தை:
ஸால்யன்ன துக்த ததிமிஸ்ரித சமஸ்த ஹவ்யை:
ஸ்ரீ வாசுதேவ பலநாத பாதாரவிந்தம்
ஸ்ரீ நேமி சந்த்ர ஜினசந்தர மஹம் யஜாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   நேமி தீர்த்தங்கரப்யோ க்ஷுதாரோக நிவாரணாய திவ்ய சரும் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:தீபம்

பாபாந்த கார வரபஞ்சன தக்ஷு சோணி
மாணிக்ய தீப நிகரைர் வரபாஜநஸ்தை:
ராஜீமதீ விரஹி நிஷ்க்ருத தீக்ஷயோக்யை;
ஸ்ரீ நேமி சந்த்ர ஜினசந்தர மஹம் யஜாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   நேமி தீர்த்தங்கரேப்யோ மோகாந்தகார விநாசனாய திவ்ய தீபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:தூபம்

ஆசாவது விசதகேச கலாப சோபை;
காலாகரு ப்ரப்ரதி பந்துர தூப தூமை:
காதி க்ஷயாப்த விமலாமல போதயுக்தம்
ஸ்ரீ நேமி சந்த்ர ஜினசந்தர மஹம் யஜாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   நேமி தீர்த்தங்கரேப்யோ அஷ்டகர்ம தஹநாய திவ்ய தூபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:ஃபலம்

நாரங்க ஜம்பு கதளீ பநசாம்ர பூகை:
கூஷ்மாண்ட சோச ப்பலபூர சுதாடிமாத்யை:
ஆம்ராம் லாகம முநீந்தர சமத் சுரேந்தர;
ஸ்ரீ நேமி சந்த்ர ஜினசந்தர மஹம் யஜாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   நேமி தீர்த்தங்கரேப்யோ மோக்ஷப் பல ப்ராப்தயே திவ்ய ஃபலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


அர்க்கியம்

தேவாங்கநா விரசிதை: வரபாத்ர மத்யே
நந்தயாதி சித்ர மஹநீய மஹார்க்ய வ்ரந்தை
த்வாராவதி பதி சமுத்ர மஹேந்தர சூனும்
ஸ்ரீ நேமி சந்த்ர ஜினசந்தர மஹம் யஜாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   நேமி தீர்த்தங்கரேப்யோ அனர்க்யப்பல ப்ராப்தயே திவ்ய அர்க்கியம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:சாந்திதாராம்

தேவாபகாதி வரதீரத்த ஜலைர் மனோக்ஞை:
ப்ரங்கார நாள விகளத் வரசாந்திதாராம்
ஆபாதயாமி ஹரிவம்ச சீகாமணியம்
ஸ்ரீ நேமி சந்த்ர ஜினசந்தர மஹம் யஜாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ  நேமி தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய சர்வ கர்மணாம் சாந்தயே சாந்திதாரம் கரோது.புஷ்பாஞ்சலி

சசிகரெளக கீர்த்திகம் விசதநேமி நாயகம்
ப்ரவர குந்தகைர் யஜே பவவிநாசகம் ஜினம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ  நேமி தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய புஷ்பாஞ்சலிம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

----------------------------------------------- 
மேலும் சிறப்பாக பூஜை செய்ய
இதனுடன் சகஸ்ர நாமாஷ்டகத்தை சேர்த்து (1008) படிக்கலாம்
அல்லது 
சத நாமாஷ்டகத்தையும் சேர்த்து (108) படிக்கலாம்.

சதநாதாஷ்டகம்

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்
ஸ்ரீ  அரிஷ்ட நேமிநாதாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  லோகேசாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   லோக நாதார்ச்சியாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   லோகா லோக விலோகநாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   லோக விதே நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ   லோக மூர்த்தஸ்தாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   லோக நாதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   லோக தரஸே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   லோக கார்யார்தநே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   லோக ஜ்ஞாய நமஹா

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ   லோகபால காய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   லோகேப்யாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   லோக மாங்கல்யாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   லோகோத்தமாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   லோகராஜே நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ   லோக வக்ஸலாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   லோக லோசநாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வரிஷ்டாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வந்தியாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வநவாஸிநே நமஹா

----------------------------------------------- 


ஓம் ஸ்ரீ   வாக்மிநே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வாகீஸ்வராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வாசஸ்பதயே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வவிதே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விஸ்விநாதார்ச்சியாய நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ   விச்வேப்யாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வபாந்தவாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்சவநாதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வார்ஹாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விஸ்வாத்மணே நமஹா

----------------------------------------------- 


ஓம் ஸ்ரீ   விச்வகாரகாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வேஸே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வபித்ரே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வாதராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வபயங்கராய நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ   விச்வ வ்யாபிநே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வவைசிநே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வத்ரஸே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வபூமிபாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வதியே நமஹா

----------------------------------------------- 


ஓம் ஸ்ரீ   விச்வ கல்யாணாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வக்ரதே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வபாரகாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வ வ்ரத்தாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விச்வ பிரஷகாய நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ   விச்வ போஷகாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விரஜாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விமலாத்மக்ஞாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விமலாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விமலாந்தகாய நமஹா

----------------------------------------------- 


ஓம் ஸ்ரீ   விரதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விரதாதீஸாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விராகாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விபவாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விபவாந்தகாய நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  விசாரக்ரதே  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  விவேகிநே  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  விகதக்ரந்தாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  விச்வாஸிநே  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  விகதாபாதாய நமஹா

----------------------------------------------- 


ஓம் ஸ்ரீ  விசாரக்ஞாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  விஸாரதாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  விவிக்தாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  விஜயிநே  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  விஜிதாரதயே  நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ   விநஷ்டாரயே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வியச்ரிதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விசுத்தாட்யாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விக்ரமிணே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விஜேக்ரே நமஹா

----------------------------------------------- 


ஓம் ஸ்ரீ   விபவே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வித்தியாமயாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வித்யாத்மணே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விதாம்வராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வியத்காமிநே நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ   விஸ்புரதே  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விசிஷ்டாங்காய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விசுத்திதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விரக்ததியே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   விதமத்ஸராய நமஹா

----------------------------------------------- 


ஓம் ஸ்ரீ   வீதராகாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வீராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வ்ரதிநே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வ்ரஷதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வ்ரஷாதீசாய நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ   வ்ரஷேந்தராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வ்ரஷாதாராய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வ்ரஷாஸ்ரயாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வரப்ரதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ   வ்யக்தஸம்ஸ்திதாய நமஹா

----------------------------------------------- 


ஓம் ஸ்ரீ  வ்யக்தாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  வ்யக்தஸாஸநாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  வ்யக்தவாசே  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  வேதாங்காய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  வேதவிதே  நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  வேத்யாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  ஸ்வயம்புத்தாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  ஸ்வஸம்வேத்யாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  ஸ்வாமிநே  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  ஸ்வஸ்தாய  நமஹா

----------------------------------------------- 


ஓம் ஸ்ரீ  ஸ்மிநே நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  ஸரண்யாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  ஸ்க்தாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  ஸக்திப்ரதாய நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  ஸத்ருக்ஞ்யாய   நமஹா

ஓம் ஸ்ரீ  சாந்தயே  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  சாந்தகுணாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  சாந்தேசாய நமோ  நமஹா

----------------------------------------------- 
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் பரம பிரம்மணே அநந்தாநந்த ஞான சக்தயே அர்ஹத் பரமேஷ்டினே நேமிநாதாதி சாந்தேசாந்திய அஷ்டோத்ர சதநாமாதீஸ்வராய சர்வாண்ண யக்ஷ கூஷ்மாண்டி யக்ஷி உபய பார்ஸ்வகத ஸ்ரீ நேமி தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா

சாந்திதாரம் , புஷ்பாபாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா


ஜயமாலை


ஜய ஸ்ரீ நர நாகாமர க்ரத சேவம்
ஜய ஸ்ரீ பதி சம்சேவித மதிதேவம்
ஜய கர்ம களங்க த்ரிபுவ விமானம்
ஜய நெளமி ஜிநேசம் சுகுண நிதானம்


ஜய சர்வ தயாளு பதிநுத பாதம்
ஜய தர்ம சுதுர்யா ஜலதர நாதம்
ஜய வர்ஜித காமம் விகலித மானம்
ஜய நெளமி ஜிநேசம் சுகுண நிதானம்ஜய தர்சித தத்வம் பரிகத வேஷம்
ஜய பாலித ஸ்த்வோத்கர மபகத தோஷம்
ஜய அத்பி கபீரம் சதபய தானம்
ஜய நெளமி ஜிநேசம் சுகுண நிதானம்


ஜய மர்தித துத்யா மததரு கந்தம்
ஜய பக்தஜனா நந்த பத தண்டம்
ஜய ஜன்ம விமேரெள சுரக்ரத தானம்
ஜய நெளமி ஜிநேசம் சுகுண நிதானம்


ஜய புண்ய லதா சேசண க்கணரூபம்
ஜய கோடி மநோபூ விஜய ஸ்வரூபம்
ஜய பவ்ய ஜநாநாம் சுக்ரத நிதானம்
ஜய நெளமி ஜிநேசம் சுகுண நிதானம்ஜய கோடி திநா தீஸ்வர விஜயீபாசம்
ஜய க்கண்டித ம்ருத்யுத் ப்பவப்பய பாசம்
ஜய கேவல போதாம்ருத க்ருத பானம்
ஜய நெளமி ஜிநேசம் சுகுண நிதானம்ஜய நாகித பந்தம் சுரகிரி தீரம்
ஜய மோஹ பயோதர ப்ரபல சமீரம்
ஜய த்ருத்ய சுசுந்தரி க்ருத மிததானம்
ஜய ஜிநேசம் சுகுண நிதானம்


ஜய த்யக்த சுகம் சத்வ சுகுணம் யுக்தம்
ஜய அந்திம நிஷ்டா வரதனு முக்தம்
ஜய பூத்ரய மூர்த்தி ஸ்திதி கம மானம்
ஜய நெளமி ஜிநேசம் சுகுண நிதானம்சம்சார முக்தா ஜினதர்ம ஸந்தரம்
சத்தர்ம கர்த்தா வரதர்ம மூர்த்திம்
தேவேந்தர கீர்த்தி க்ருத தேவ கீர்த்திம்
பயாத ஜஸ்ரம் ஜினநேமி நாதம்ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ க்லீம் ஐம் அர்ஹம் சம்மேதாக்ய சைலோபரி ஊர்ஜயந்தகிரி மோக்ஷகத  ஸ்ரீ நேமி தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய கேசித் ஆர்யகா ஸ்ராவக ஸ்ராவகி காதயோ பாவநா பாவ யந்தி தேஷாம் கர்மக்ஷய நிமித்தம் ஜன்ம ஜராம்ருத்து வினாசநாய மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம் கரோது திவ்ய புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா


ராஜீமதீயா ப்ரவிஹாய மோக்தோ
ஸ்திதிம் சகார புநராக மாயாத்
ஜிவேஷு சர்வேஷு தயாந் ததானம்
தம் நேமி நாதம் ப்ரணயாமி நித்யம்

ஸ்ரீ நேமி தீர்த்தங்கராய நமோஸ்து நமோஸ்து.


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ நேமி தீர்த்தங்கராதி சகல முனி  கணேப்யோ அர்க்யம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா


   ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம் ஜம்பூத்வீபத்து பரத க்ஷேத்திரத்து துவாரகாவதி  நகரத்து ஹரி வம்சத்து  சமுத்திர விஜய மகாராஜாவிற்கும் சிவதேவி தேவிக்கும் உதித்த திருக்குமாரனும் ஒப்பிலா மகா புருடரும், இந்திர நீலம் (கருப்பு) வண்ணரும் 10 வில் உயரம் உடையவரும் பரம ஔதாரிக தேகத்தை உடையவரும் ஓரு ஆயிரம் வருடம் ஆயுள் உடையவரும்  சங்கம் (சங்கு) லாஞ்சனத்தை உடையவரும் சர்வான்ன யக்ஷன் கூஷ்மாண்டி (தர்மதேவி)  யக்ஷியர்களால் சேவிக்கப்பட்டவரும் வரதத்தர்  முதலிய 11  கணதர பரமேட்டிகளை உடைய வரும் ஒரு மாதம் பிரதிமா யோகம் கொண்டவரும் ஊர்ஜெயந்தகிரியில் ஆஷாட  சுக்ல சப்தமியில் 72 கோடி 700    முனிவர்களுடன்  பரிநிர்வாணம் அடைந்தவருமான ஸ்ரீ நேமி தீர்த்தங்கர பரம ஜிநேந்திர சுவாமிக்குத் தூய மனம் மொழி மெய்களால் நமோஸ்து! நமோஸ்து! நமோஸ்து!


ஓம் ஹ்ரீம் நேமி தீர்த்தங்கராய பாத சேவித சர்வான்ன  யக்ஷ கூஷ்மாண்டி (தர்மதேவி)  யக்ஷியாஸ்ச அன்ய தேவகணா: அஸ்ய யஜமானஸ்ய மன்னார்குடி நாம கிராம சிராவக சிராவகீ ஜனானாம் சர்வ சாந்திம் குருத குருத ஸ்வாஹா.-------------------------------


சாந்தி பக்தி


சாந்தி ஜிநம் சஸி நிர்மல வக்த்ரம்
சீல குணவ்ரத ஸம்யம பாத்ரம்
அஷ்ட சதார்சித லக்ஷண காத்ரம்
நெளமி ஜிநோத்தம மம்புஜ நேத்ரம்


பஞ்சம மீப்ஸித சக்ரதராணம்
பூஜித மிந்த்ர நரேந்த்ர கணைஸ்ச
சாந்திகரம் கண ஸாந்தமபீப்ஸு
ஷோடஸ தீர்த்தகர பரணமாமி


திவ்ய தரு: ஸுர புஷ்ப ஸுவ்ருஷ்டி
துந்துபி ராஸந யோஜன கோஷெள
ஆதபவாரண சாமர யுக்மே
யஸ்ய விபாதிச மண்டல தேஜ:


தம் ஜகதர்சித ஸாந்தி ஜிநேந்த்ரம்
சாந்திகரம் சிரஸா ப்ரணமாமி
ஸர்வ கணாயது யச்சது சாந்திம்
மஹ்ய மரம் படதே பரமாம்ச


யோப்யார்சிதா முகுட குண்டல ஹார ரத்நை
சக்ராதிபி: சுரகணை: ஸ்துத பாத பத்மா
தேமேஜிநா: ப்ரவர வம்ஸ ஜகத்ப்ரதீபாஸ்
தீர்த்தங்கரா: ஸதத சாந்திகரா பவந்து


ஸம்பூஜகாநாம் ப்ரதிபாலகாநாம்
யதீந்த்ர ஸாமான்ய தபோத நாநாம்
தேஸஸ்ய ராஷ்ட்ரஸ்ய புரஸ்ய ராக்ஞ:
கரோது சாந்திம் பகவான் ஜிநேந்த்ர:


க்ஷேமம் ஸர்வ ப்ரஜாநாம் ப்ரபவது
பலவான் தார்மிகோ பூமிபால:
காலே காலே ச சம்யக் விகிரது மகவா
வ்யாதயோ வியாந்து நாஸம்


துர்பீக்ஷம் சோரமாரி க்ஷணமபி
ஜகதாம் மாஸ்மபூஜ் ஜீவலோகே
ஜைநேந்த்ரம் தர்ம சக்ரம் ப்ரபவது
ஸததம் ஸர்வ ஸெளக்ய ப்ரதாயி


ப்ரத்வஸ்த காதி கர்மாண
கேவல ஞான பாஸ்கரா:
குர்வந்து ஜகதாம் சாந்திம்
விரஷ பாத்யா ஜினேஸ்வரா:வேண்டுதல்


பிரதமம் கரணம் சரணம் த்ரவ்யம் நம:


சாஸ்த்ராப்யாஸோ ஜிநபதி நுதி ஸங்கதி: ஸர்வதார்யை:

ஸத்வ்ருத்தாநாம் குண கண கதா தோஷ வாதே ச மெளனம்

ஸர்வஸ்யாபி ப்ரிய ஹித வசோ பாவநா சாத்ம தத்வே

ஸம்பத்யந்தாம் மம பவ பவே யாவதே தே பவர்க:

தவபாதெள மம ஹ்ருதயே மம ஹ்ருதயம் தவபாதத்வயே லீநம்

திஷ்டது ஜிநேந்த்ர தாவத் யாவந்நிர்வாண ஸம்ப்ராப்தி:

அக்ர பயத்த ஹீணம் மத்தா ஹீணம் சஜம் மஏ பணியம்

தம் கமஉ ணாணதேவய மஜ்ஜ வி துக்கக்கயம் திந்து.

துக்கக்கவோ கம்மக்கவோ ஸமாஹி மரணம் ச போஹி லா ஹோ ய

மம ஹோ உஜகத பந்தவ தவ ஜிநவர சரண ஸரணேண.

(ஓன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)விஸர்ஜநம்


ஜ்ஞான தோSஜ்ஞானதோ வாபி ஸாஸ்த்ரோக்தம் ந க்ருதம் மயா
தத்ஸர்வம் பூர்ணமே வாஸ்து த்வத் ப்ரஸாதாஜ் ஜிநேஸ்வர.

ஆஹ்வாநம் நைவ ஜாநாமி நைவ ஜாநாமி பூஜனம்
விஸர்ஜனம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஸ்வர

மந்த்ர ஹீனம் க்ரியா ஹீனம் த்ரவிய ஹீனம் ததைசவ
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா.

அன்யதா சரணம் நாஸ்தி: த்வமேவ சரணம் நம:
தஸ்மாத் காருண்ய பாவேனா ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா:

(பஞ்ச முஷ்டியோடு வணங்கி ஒன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)

-----------------------------------------------  -

No comments:

Post a Comment