க்ஷேத்ர பாலகர் மந்திரங்கள்


க்ஷேத்ர பாலகர் மந்திரங்கள்க்ஷேத்ர பாலகர் அஷ்டகம்:


யம் யம் யம் யக்ஷ ரூபம் தச திகி திசிதம்
பூமி கம்பாய மாநம்
சம் சம் சம்  ஹார மூர்த்திம் சிர மகுட ஜடா
சேகரம் சந்திர பிம்பம்
தம் தம் தம் தீர்கய காயம் விக்ருத நகமும்
உத்வ ரோமம் கராளம்
பம் பம் பம் பவநாசம் பிரமித சதசம்
பைரவம் க்ஷேத்ர பாலம்.

ரம் ரம் ரம் ரத்த வர்ணம் கிரி கிரி ததனும்
தீஷ்ண தம்ஸ்தரம் கராளம்
கம் கம் கம் கம் சுகோஷம் கக கக கடிதம்
கக்ர ரராவ நாதம்
கம் கம் கம் பாள தாராங்க கக கக கிதம்
ஜ்வாளி தாங்கம் ததேகம்
தம் தம் தம் திவ்ய தேகம் பிரணமித சததம்
பைரவம் க்ஷேத்ர பாலம்

வம் வம் வம் பலம்பம் லள லள லள லலிதம்
தீர்க்க ஜிஹ்வா கராளம்
வம் வம் வம் தூம்ர வர்ணம் ஸ்புட விக்ருத முகம்
பாசுரம் பீம ரூபம்
ரூம் ரூம் ரூம் ருண்டய மாலம்
ருதிர மய மயம் தாம்ர நேத்ரம் கராளம்
நம்நம் நம் நக்ன ரூபம் பிரண மித சததம்
பைரவம் க்ஷேத்ர பாலம்

வம் வம் வம் வாயு வேகம் பிரளய பிரணமிதம்
பிரம்ஹ ரூபம் ஸ்வரூபம்
கம் கம் கம் கட்க ஹஸ்தம் திரிபுர மய மயம்
காளரூபம் ப்ரதர்ஸம்
ஜம் ஜம் ஜம் சஞ்ச கர்வம் ஜள ஜள ஜள ஜலிதம்
பாளிதம் ப்பூத பிரந்தம்
மம் மம்  மம் மாய ரூபம் பிரணமித சததம்
பைரவம் க்ஷேத்ர பாலம்

சம்  சம் சம் சங்க ஹஸ்தம் சசிகர தவளம்
யக்ஷ வர்ணம் சதேஜம்
மம் மம் மம் மாய ரூபம் குள மகுள குளம்
மந்தர மூர்த்தித்வ நித்யம்
தம் தம்  தம் பூத நாதம் கிளி கிளி தரவம்
க்ரண்ஹ க்ரண்ஹாளு வந்தம்
அம் அம்  அம் அந்த ரக்ஷம் பிரணமித சததம்
பைரவம் க்ஷேத்ர பாலம்

க்கம் க்கம் க்கம் கட்க பேதம் விஷ மம்ரத கரம்
காள காளாந்த ராளம்
க்ஷம் க்ஷம் க்ஷம் க்ஷிப்ர வேகம் தக தக தகநம்
நேத்ர சந்தீர்க்க மாநம்
ஹும் ஹும் ஹும் கார நாதம் ஹரிஹர ஜிநஹம்
ஏஹி ஏஹி ப்ரசண்டம்
மம் மம்  மம் மந்தர சித்திம் ப்ரணமித சததம்
பைரவம் க்ஷேத்ர பாலம்

ஜம் ஜம் ஜம் சாத்ய யோம் சகல குண மஹா
தேவ தேவ ப்ரசந்ணம்
பம் பம் பம் பத்ம நாபம் ஹரிஹர புவநாஞ்ச
சூர்யாதி நாதம்
ஏ ஏ ஏ ஜிஹ்வ நாதம் சகல சுர கணா
சித்த கந்தர்வ நாதம்
ரூம் ரூம் ரூம் ருத்ர ரூபம் ப்ரணமித சததம்
பைரவம் க்ஷேத்ர பாலம்

ஹம் ஹம் ஹம்ச ஹம்சம் சித குக ஹுஹா முக்தி யோகாத்ரு ஹாசம்
யம் யம் யம் யக்ஷ ரூபம் சிர கபில ஜடா
பந்த பந்தாந்த ஹஸ்தம்
ரம் ரம் ரம் ரங்க ரூபம் பிரஹபித வதனம் 
பிங்க கேசா கராளம்
ஜம் ஜம் ஜம் சாக்ஷநாதம் ப்ரணமித சததம்
பைரவம் க்ஷேத்ரபாலம்

பைரவாஷ்ட கமிதம் புண்யம்
சர்வ காலே படேத் நர:
சர்வ வியாதி விநாசாய
நிஷ்கி தார்த்த மஹா முநே:

-------------------

பைரவ க்ஷேத்ர பாலகர் ஸ்தோத்திரம்


ஏகம் கடவாங்க ஹஸ்தம் புநரவி புஜகம்
பாச மேகம் த்ரி சூலம்.
காபாலம்  கட்வ  ஹஸ்தம் டமருக சகிதம்
வாம ஹஸ்தேபி நாகிம்.
சந்ரார்கம் கேது மாலா விக்ரத நபிசுரா
சர்ப்ப யக்ஞோப வீதம்
காளம் காளாந்த காரம் மம ஹரது பயம்
பைரவம் க்ஷேத்ரபாலம்.

நீலாஞ்சே ம்ரத்யு வர்ணம் சகல சசி மயம்
சர்வரூபம் ப்ரசந்தம்
ரெளத்ரம் ரெளத்ராவதாரம் ஜ்வலதி
சிகி சிகம் நெளத்ர தேஜம் சுதம் ஷ்டம்
பீமம் கம்பீர நாதம் கள களிதரவம்
வந்ய சதெள த்ரிளோக்யம்
ஜ்வாலா மாலா கராளம் மமஹரது பயம்
பைரவம் க்ஷேத்ர பாலம்.

கைலாஸே மேரு ப்ரங்கெ தசதிசி ககநே
திவ்யலாஸே விலாஸே
பாதாளே ம்ரத்ய லோகே  ஜலநிதி  புளிநெ
காநநெ சர்வ தீர்த்தே சோமே  சூர்ய  திவாசே
க்ரக கண நிலயே த்வீப த்வீ பாந்த ரக்ஷே.
சர்வே ஸ்தாநேஷீ பூஜ்யா மமஹரது பயம்
ரைவம் க்ஷேத்ரபாலம்.

சித்தாந்தே கால மார்கே ப்ரதிகளி கமநே
மந்ரதந்ரம் சமஸ்தே.
தேவ ப்ரம்மாவதர்ரே ஜலநிதி ஸஹிதே
சர்வ சாஸ்ரே ப்ரஸித்தே.
கட்கம் பாதாள சூலம் சரண நக ஹிதம்
பாச கட்காங்க ஹஸ்தம்.
த்ராம் த்ரீம் த்ரோம்  மோகரூபம்
மம ஹரது பயம் பைரவம் க்ஷேத்ர பாலம்.


கங்காளம் காளரூபம் கிளகிள சகிதம்
பூத பேதாளம நாசம்
க்ராம் கிரீம் க்ரூம் முக்தி மந்தம் கஹ கஹ
கடிதம் ஹோர மந்ராதி மந்ரை.
த்ராம் த்ரிம் த்ரோம் மோக ரூபம்
மம ஹரது பயம் பைரவம் க்ஷேத்ரபாலம்.


ஹூம்காரை கோரநாதை ஸ்சல நிவ சுமதி
சாதரம் மேரு ச்ரங்கே
ப்ரம்மாண்டம் ப்ரம்ம கட்கம் ஸ்புடத கஹ கஹா
ராவ ரெளத்ராதி ஹஸ்தம்
கட்கம் பாதாள சூலம் வர ஸர கடகம் மஜ்ஜநம் பாதலம்பம்
சர்வம் தத்ரம் சமர்த்தம் மம ஹரது பயம்
பைரவம் க்ஷேத்ரபாலம்.

க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ராப பீடே ஜல நிதி புளிநே
தீப்தி சண்டே பிரசண்டே
சாமூண்டே விக்ன ஹஸ்தே திரிகுண பதிம்
பூத பிரேதம் பிரசித்யை
ராஜா வஸ்யம் சமஸ்தரண சகல மயம்
மந்த்ர தந்த்ரரை சமஸ்தே
ஸர்வம் கல்யாண ரூபம் மமஹரது பயம்
பைரவம் க்ஷேத்ர பாலம்.

சர்வ பாப ஹரம் ஸ்தோத்ரம் ஸதோத்ரவ்யம் பைரவாஷ்டகம்
பிரம்ம ராக்ஷச நாசோயம் வ்யாதி
பஸ்மக நாசநம்
அபுத்ரோல பதே புத்ரான்
அதநோத நவான் பவேத்
ப்யாதிதொ முஸா ரோஹான்
பட்ய மாநோஹி நித்ய சா
திரிசந்ய படதோ நித்யம்
சர்வ சித்தி மவாஞ்சயேத்
காளேரி சித்ர கூடே திரிபுவன கிரிவர
காந்தி ஜலாந்த காரே
செளராஷ்டே சிந்து தேசே மகத புரவரே
கூப்ஜ கர்ணிஸ்திதொப
தெநர்வே ரூபம் மமஹரது பயம்
பைரவம் க்ஷேத்ர பாலம்.


க்ஷேத்ர பாலகர் நாமாவளி

1.   ஓம் ஹ்ரீம் பைரவ க்ஷேத்ரபாலகாய நம:
2.   ஓம் ஹ்ரீம் விஜய பத்ராய நம:
3.   ஓம் ஹ்ரீம் வீரபத்ராய நம:
4.   ஓம் ஹ்ரீம் மானபத்ராய நம:
5.   ஓம் ஹ்ரீம் அபராஜிதாய நம:
6.   ஓம் ஹ்ரீம் சித்ப்ரசித்தாய நம:
7.   ஓம் ஹ்ரீம் ஜகதேய வீராய நம:
8.   ஓம் ஹ்ரீம் ஹரிகர விதசராயை நம:
9.   ஓம் ஹ்ரீம் அனவாத கம்ப்ராயை நம:
10.    ஓம் ஹ்ரீம் அனந்த பரசித்தாயை நம:
11.    ஓம் ஹ்ரீம் அங்குச வாச சாஸ்தாயே நம:
12.    ஓம் ஹ்ரீம் அஸ்வ ரூடாய நம:
13.    ஓம் ஹ்ரீம் ஜிநாலய பரிபாலாயை நம:
14.    ஓம் ஹ்ரீம் அனந்த கேகாய நம:
15.    ஓம் ஹ்ரீம் ரி´கண சேவகாய நம:
16.    ஓம் ஹ்ரீம் யாகரூபாய நம:
17.    ஓம் ஹ்ரீம் விமலாந்த ராய நம:
18.    ஓம் ஹ்ரீம் விராகாய நம:
19.    ஓம் ஹ்ரீம் வித்சராயை நம:
20.    ஓம் ஹ்ரீம் வினஸ்ட்ராய நம:
21.    ஓம் ஹ்ரீம் மகாவீராய நம:
22.    ஓம் ஹ்ரீம் மஹாசொரூபாய நம:
23.    ஓம் ஹ்ரீம் மஹா பாரயை நம:
24.    ஓம் ஹ்ரீம் சர்வ ஜிநாலய காவலரே நம:
25.    ஓம் ஹ்ரீம் சர்வாயை நம:
26.    ஓம் ஹ்ரீம் சர்வகாதி சித்தியை நம:
27.    ஓம் ஹ்ரீம் சமவசரண பரிபாலகாய நம:
28.    ஓம் ஹ்ரீம் விஸ்வவித்யை நம:
29.    ஓம் ஹ்ரீம் மனோகராயை நம:
30.    ஓம் ஹ்ரீம் க்ஷேத்ர பாலகாய நம:
31.    ஓம் ஹ்ரீம் வாதீஸ்வராயை நம:
32.    ஓம் ஹ்ரீம் அதிதேவாய நம:
33.    ஓம் ஹ்ரீம் சுதிதாயை நம:
34.    ஓம் ஹ்ரீம் அஜிதாயை நம:
35.    ஓம் ஹ்ரீம் ஆனந்தாயை நம:
36.    ஓம் ஹ்ரீம் ஆனந்தாயை நம:
37.    ஓம் ஹ்ரீம் அசோக பத்ராயை நம:
38.    ஓம் ஹ்ரீம் மஹாதேஜஸ்யை நம:
39.    ஓம் ஹ்ரீம் மணிமாயை நம:
40.    ஓம் ஹ்ரீம் மகிமாயை நம:
41.    ஓம் ஹ்ரீம் ஏகருபாயை நம:
42.    ஓம் ஹ்ரீம் தைரியாயை நம:
43.    ஓம் ஹ்ரீம் ஆபரண ரக்ஷி நம:
44.    ஓம் ஹ்ரீம் இக் கோதண்டரா ராயை நம:
45.    ஓம் ஹ்ரீம் இக் கோதாண்ட வராயை நம:
46.    ஓம் ஹ்ரீம் புத்த மந்த நிவாரணாயை நம:
47.    ஓம் ஹ்ரீம் ஊர்த்துவ கேசாய நம:
48.    ஓம் ஹ்ரீம் ரி´ யக்ஞ பரிகாலகாயை நம:
49.    ஓம் ஹ்ரீம் பக்த சொரூபாயை நம:
50.    ஓம் ஹ்ரீம் ஜெய துஷ்ட நிக்ரஹாயை நம:
51.    ஓம் ஹ்ரீம் ஜெய சிஷ்ட பரிபாலகாயை நம:
52.    ஓம் ஹ்ரீம் அணிமாயை நம:
53.    ஓம் ஹ்ரீம் மகிமாயை நம:
54.    ஓம் ஹ்ரீம் லகிமாயை நம:
55.    ஓம் ஹ்ரீம் அஷ்டமாசித்தியாயை நம:
56.    ஓம் ஹ்ரீம் ஹரிஹர குமராயை நம:
57.    ஓம் ஹ்ரீம் பல புஷ்ப அலங்கராயை நம:
58.    ஓம் ஹ்ரீம் ஜகன் மாத்ரையை நம:
59.    ஓம் ஹ்ரீம் தானபவான் வித்யை நம:
60.    ஓம் ஹ்ரீம் கீர்த்தி வர்னேயை நம:
61.    ஓம் ஹ்ரீம் ஆனந்தாயை நம:
62.    ஓம் ஹ்ரீம் விஸ்வகாரேயை நம:
63.    ஓம் ஹ்ரீம் விஸ்வதாயை நம:
64.    ஓம் ஹ்ரீம் வித்வம் சன்யை நம:
65.    ஓம் ஹ்ரீம் ஜகத் சேவகாயை நம:
66.    ஓம் ஹ்ரீம் ஜகத் நிகாயை நம:
67.    ஓம் ஹ்ரீம் ஜகத் காந்தாயை நம:
68.    ஓம் ஹ்ரீம் ஜகத் வீராயை நம:
69.    ஓம் ஹ்ரீம் மகாதேவயை நம:
70.    ஓம் ஹ்ரீம் மகாசூராயை நம:
71.    ஓம் ஹ்ரீம் மகாநாதாயை நம:
72.    ஓம் ஹ்ரீம் மகாதீராயை நம:
73.    ஓம் ஹ்ரீம் மகாபாராயை நம:
74.    ஓம் ஹ்ரீம் மகாபரமேஸாயை நம:
75.    ஓம் ஹ்ரீம் நிக்கர்மனே நம:
76.    ஓம் ஹ்ரீம் அகோபாத்ராயை நம:
77.    ஓம் ஹ்ரீம் அனந்த கோல ஹலாயை நம:
78.    ஓம் ஹ்ரீம் உக்ர ரூபாயை நம:
79.    ஓம் ஹ்ரீம் தண்ட பிரசண்டாயை நம:
80.    ஓம் ஹ்ரீம் ரித்தி விநாயகாயை நம:
81.    ஓம் ஹ்ரீம் ஏக ரூபாயை நம:
82.    ஓம் ஹ்ரீம் க்ஷேத்ர பாலகாயை நம:
83.    ஓம் ஹ்ரீம் விஜயாயை நம:
84.    ஓம் ஹ்ரீம் விமலாயை நம:
85.    ஓம் ஹ்ரீம் பைரவனே நம:
86.    ஓம் ஹ்ரீம் பூஜாயை நம:
87.    ஓம் ஹ்ரீம் ஊர்ஜிதாயை நம:
88.    ஓம் ஹ்ரீம் அனந்த குண க்ஷேத்ரபாலகாயை நம:
89.    ஓம் ஹ்ரீம் சர்வலோக பிரியை நம:
90.    ஓம் ஹ்ரீம் அலங்கார ரூபனே நம:
91.    ஓம் ஹ்ரீம் செந்தூர பிரியாயை நம:
92.    ஓம் ஹ்ரீம் புஷ்பாலங்கார பிரியை நம:
93.    ஓம் ஹ்ரீம் இஷ்டகாரியை சித்தி காயை நம:
94.    ஓம் ஹ்ரீம் ரூத்ர மூர்த்தியை நம:
95.    ஓம் ஹ்ரீம் இஷ்சு தண்ட பிரியை நம:
96.    ஓம் ஹ்ரீம் ரூகார நிவாரகாயை நம:
97.    ஓம் ஹ்ரீம் ரித்தி பிரசித்தாயை நம:
98.    ஓம் ஹ்ரீம் ஏக ரூபாயை நம:
99.    ஓம் ஹ்ரீம் அவ்தும்பர பாசதாயை நம:
100. ஓம் ஹ்ரீம் அபிஷேக பிரியை நம:
101. ஓம் ஹ்ரீம் விஜய பத்ராயை நம:
102. ஓம் ஹ்ரீம் வீரபத்ராயை நம:
103. ஓம் ஹ்ரீம் அணிமாயை நம:
104. ஓம் ஹ்ரீம் வித்யை க்ஷேத்ரபாலகாயை நம:
105. ஓம் ஹ்ரீம் ஹஸ்தயை நம:
106. ஓம் ஹ்ரீம் ஏக தஸ்யாயை நம:
107. ஓம் ஹ்ரீம் செந்தூர பூஜிதாயை நம:
108. ஓம் ஹ்ரீம் க்ஷேத்ரபாலகாயை நமோ நம:க்ஷேத்ரபாலகர் ஜய மாலை
லக்ஷ்மீதா மகரம் ஜகத் சுக கரம் சூதீர்க்ய காயம் பரம்
ராத்ரீ ஜாகரவாஹநம் சுரவரம் கல்பாப பாணித்வயம்
நிர்விக்நம் கிரஹ நாசநம் பயகரம் பூதாதித் ராசோத்கரம்
வந்தே ஸ்ரீஜிந சேவகம் ஹரிஹரம் ஸ்ரீக்ஷேத்ர பாலம்சதா

சுராசுர கேசர பூஜித பாதக
குணாகர சுந்தர கூம் க்ரதநாத:
மணோஹர பந்நக கண்ட விமாலா
சுதா மஹோதய க்ஷேத்ரசு பாலா.

சுடாகிணி சாகிணி பூதசு வீரா
சுபாகிணி ராகிணி ப்ரசன்ன சுதீரா
அநுபம மஸ்தக சோபித  மாலா
சதாசு மஹோதய  க்ஷேத்ரசுபாலா.

சுலாகிநி சாகிநி பன்னக த்ராசா
சூலுதி மஸ்தர  தர்பய நாதா
நிசாகர சேகர பண்டித பாலா
நிசாகர சேகர பண்டித பாலா

சமுத்கல சாதுல சூகர ப்ரந்த
சராக்ஷச போம்கச துர்பயக்ரந்த
சுதாமல கேவல அங்கவிலாசா
சதாசு மஹோதய க்ஷேத்ரசுபாலா

சுசித்ரக குஞ்சர சாகர பார
சுதர்ஜந சேசந சத்ருசம்ஹார
சுகம்பித கிந்நர பூத பிசாச
சதாசு மஹோதய க்ஷேத்ரசுபாலா

சுவ்ரத்தி சம்ரத்தி சுதாயக சார
சுபுத்ரக மித்ர களதரசுபூர
சுரஞ்சித ந்ரசுரா காமிநி பாலா
சதாசு மஹோதய க்ஷேத்ரசுபாலா


சுகேயுர குண்டல ஹாரசு காத்யா
சசேகர சுவ்வர கிபகிணிநாதா
பயங்கர பீஷண பாசுர காள
சதாசு மஹோதய  க்ஷேத்ரசுபாலா

சுகாமிணி கேநல திவ்யசரீர
சுவாஹ நவாஹந மோதகதீர
சுபாஷண ரஞ்சிதி விலாச சதாசு
சதாசு மஹோதய க்ஷேத்ரசுபாலா

சுஸ்தாபித நிர்பூவண ஜநசு வநக்ஷா
நிகண்டித துகாண்டித முர்மத துர்மத சாக்ய
ப்ராகாசித சாசந ஜைநரசால
சதாசு மஹோதய க்ஷேத்ரசுபாலா

சுபாவித ஸ்ரீயாம்ஸ பவ்ய சுவம்ஸ
மஹோதய ஜைந சரோவர ஹம்ஸ
மஹா சுக சுமகர கேளிவிலாஸா
சதாசு மஹோதய க்ஷேத்ரசுபாலா

அசமய சுகசாரம் தீஷ்ண த்ரம்ஷ்டாம் கராளம்
ஸ்வர க்ரத ஜடிலம்ஹி தீர்க்க ஜிஹ்வா  சராளம்
ஸீகட விக்ரத சக்ரே சாதந்திதா சர்வ சஸ்யாம்
பஜத நமது ஜைநம் பைரவம் க்ஷேத்ரபாலம் மஹார்க்யம்.


    ஜபம்:

ஓம் ஹ்ரீம் க்ஷேத்ரபாலகாய சர்வ பவ்ய ஜன ஹிதங்கராய சகல
ஜனவரதாய சர்வ கார்ய சித்திம் குருகுரு ஹும்பட் ஹேஹே ஸ்வாஹாNo comments:

Post a Comment