கணதரர் பூஜைகணதரர் பூஜை
அர்ஹத் சக்ர ப்ரசூதம் கணதர ரசிதம்
த்வாதசாங்கம் விசாலம்
சித்ரம் பஹ்வர்த்த ரித்தம் முனிகண வ்ருஷபைர்
தாரிதம் புத்தி மத்பி:


மோக்ஷாக்ர த்வாரபூதம் வ்ரத சரணப்பலம்
க்ஞேய பாவ ப்ரதீபம்
பக்த்யா நித்யம் ப்ரவந்தே ஸ்ருத மஹமகிலம்
சர்வ லோகைக சாரம்


யத் சர்வாத்ம ஹிதந்நவர்ண சஹி தம்
நஸ்பந்தி தோஷ்ட த்வயம்
நோவாஞ்சா கலிதந்த தோஷமமலம்
நத்வா சரூத்த க்ரமம்


சாந்தா மர்ஷ விஷை சமம் பசுகணை:
ஆகர்ணிதம் கர்ணபி:
தஸ்மாத் சர்வவிதம் ப்ரணஷ்டவிபதம்
பாயாத பூர்வம் வச:
ஆநேகாந்த மத ஜ்யோதி ப்ரத்வஸ்த தமசோ முநே
ஸ்ருத கேவலிந: பாதெள பூஜயாமிமஸாமுநே


ஓம் ஹ்ரீம் சம்யக்தர்சன ஞான சாரித்ர
பவித்ரீதரகாத்ர சதுரசீதி லக்ஷகுண
கணதர பரமேஷ்டின் அத்ர அவதர அவதர சம்வெளஷட்அஷ்ட விதார்ச்சனை


ஜலம்

புநாதுந: செளரப லோப லோல:
மது வ்ருதா ஸ்ரேணி க்ருதாநு ஷங்கா:
நதேவ கங்கா யமுநா த்விதீயா
முனீந்தர பாதார்சித வாரிதாராம்
ஓம் ஹ்ரீம்  ஜன்ம ஜரா மிருத்யு விநாசநாய திவ்ய ஜலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:கந்தம்

மிதோ விமிஸ்ரீ க்ருத விஸ்வ கந்த
ப்ரதி ஸ்புரந்நூத நாவாஸ ஹ்ருத்யைர்
தபோதனாதீச பதா நுலேபோ
யசோ மதீயம் விசதீ கரோது
ஓம் ஹ்ரீம் சம்ஸார தாப விநாசநாய திவ்ய கந்தம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:அக்ஷதம்

சசிப்ரபா பீஜ சமாஜ ரோசிர்
விநேய புண்யாங்குர ஜால காந்திர்
க்ஷுஉ தாதி துக்க க்ஷததே முனீந்த்ர:
பாதார்சித ஸ்தண்டுல ராசி ரஸ்து
ஓம் ஹ்ரீம் அஷய பத ப்ராப்தயே திவ்ய அக்ஷதம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:புஷ்பம்

ப்ரகல்ப கந்தா ஹ்ருதஷட் பதாளிர்
விநாக்ருதா ராகஜ கண்ட பாகம்
கரோது யோகீந்தர பதாவகீர்ணோ
மனஸ் சமாதிம் சுமந: சமுஹம்
ஓம் ஹ்ரீம் காமபான வித்வம் சநாய திவ்ய புஷ்பம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:சரு

சீதாம்பு வஹவ்ருதரூப்ய பூப்ரந்
நிபம் மயாயோகி பதார்ச்சி தந்ந:
கரோது த்ருப்திம் பரிணாஹி தந்ந:
ஸுகந்த ச லேய மமந்த்ய மந்த:
ஓம் ஹ்ரீம் க்ஷுதாரோக நிவாரணாய திவ்ய சரும் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:தீபம்

மதுவ்ருதா லம்பித கோடி பாக
ப்ரத்யுந் மிஷஸ்சம்பக கூட்மல ஸ்ரீ
சகஜ் ஜலோ யோகி வரார்க தீபம்
கரோது சேதஸ் திமிராபஹாரம்
ஓம் ஹ்ரீம் மோகாந்தகார விநாசனாய திவ்ய தீபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:தூபம்

மதந்வயா வித்ரும பூமிரோஹ:
தமால நீல: சுரபி: கரோது
விபாஸ்வராங்கா ரவிரூட யஷ்டிர்
கணேஸ்வரா ராதன தூப தூம:
ஓம் ஹ்ரீம் அஷ்டகர்ம தஹநாய திவ்ய தூபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:ஃபலம்

ஹஸ்த த்வயீ சங்குல நீய மூர்த்திர்
கந்தஸ்வடா ஸ்வாந்த நபோந்தராணீ
முநீஸ்வரஸ்ரீ சரணார் சிதாநி
ஸ்வயம் ப்பாலா நிஷ்ட ப்பவாய சந்து
ஓம் ஹ்ரீம் மோக்ஷப் பல ப்ராப்தயே திவ்ய ஃபலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:அர்க்கியம்

வாரிகந்த சதக ப்ரச வாத்யை
ஸ்வேத சர்ஷப முகைஸ்ச சுபார்த்தைர்
ப்பாஜநார்பித மனர்க்க குணாநாம்
அர்பயாமி கணிநா மஹமர்க்யம்
ஓம் ஹ்ரீம் அனர்க்யப்பல ப்ராப்தயே திவ்ய அர்க்கியம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:சாந்திதாராம்

ஜகத்ரயீ சாந்தி விதாய தாம்நோ
முநீஸ்வர ஸ்யாகில ஸ்யாந்தி சிம்ந:
பதத்வய வர்ஜித மூர்த்தி சாந்த
ஸமஸ்த சாந்த்யைர் வரசாந்திதாராம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் சர்வ கர்மணாம் சாந்தயே சாந்திதாரம் கரோது.புஷ்பாஞ்சலி

நிஸப்ர த்யூஹ தபோபலா ஹதநமந்
மாராஸ்ரீ ஜீலாவகா
பாண வ்யூக நிப ஸ்சுபாதி ஜகதாம்
புஷ்பாது புஷ்பாஞ்சலீம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் புஷ்பாஞ்சலிம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா.தேவோ மர்த்யா மரேந்தரை: ப்ரகடித மஹிமா
நிஷ்க்ரம ஸ்ரீசமேதோ
முக்த்வா சங்கம் சமஸ்தம் சஹநரபதிபி:
சம்யம ஸ்ரீப்ரபந்த
கர்த்தும் கைவல்ய லக்ஷ்மீம் சஹபரிணயநம்
ஜாத ரூப ப்ரபாவோ


ஜீயாத் த்ரைலோக்ய வந்த்யா
பரம குணநிதிம் ஜாதரூபாவதாரா:
இத்தம் ஜிநேந்த்ர பரிநிஷ் க்ரமணேய தாவத்
தே சாந்த முஜ்வல த்ருஷா க்ஷண மர்பயந்தி
தேஜாமரேந்தர மநுஜேந்த்ர முநீந்த்ர வத்தயம்
யே சந்தியோக திலகைக ஜிநேந்த்ர லக்ஷ்மீம்.

----------------------------------------------- 

No comments:

Post a Comment