ஸ்ரீ ஜின சஹஸ்ர நாமம்ஸ்ரீ ஜின சஹஸ்ர நாமார்ச்சனை
மாமுனிவர் ஜினசேனாச்சாரியர் அருளீயது.

அஷ்டவிதார்ச்சனை


1.ஸ்ரீ நாபேய ஜிநம் மஹா கவிநுதம்   வாச்சாஹ்வயா மீஸ்வரம்
ரம்யா நந்தசுகம் மஹோதயயுதம்  ஸம்ஸ்தாப யாமி ப்ரஸும்
நாநாநூந குணாஸ்பதம் ஜிநபதிம்   லக்ஷ்மீகரம் தீகரம்
குர்வே ஸந்நிஹிதம் ஜகத்ரய குரும்   மோக்ஷாப்ஜிநீ நாயகம்


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் பரம பிரம்மன் அநந்தாநந்த க்ஞான சக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டின் துரந்தர துக்க சம்சார சாக ரோத்தரண மஹாகுசல காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷன நவ கேவல லப்தி சமன்வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா க்ஞானாந்தகார ப்ரசஸ்தாநந்த நாமதேய விராஜித சகல தர்மோபதேச நகராய அஷ்டாதச தோஷரஹித அஷ்டோத்தர சகஸ்ர நாமாதீஸ்வர ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கர அத்ர அவதர அவதர சம்வெளஷட் ஆஹ்வானம். அத்ர திஷ்டத திஷ்டத   ட : ட: ஸ்தாபனம். அத்ர மம சந்நிஹிதோ பவத பவத வஷட் ஸந்நிதி கரணம்.
ஜலம்

2. ஸ்ரீமன் மாணிக்க மாலா கசிதகநக ப்ரங்கார நாளாக்ரசோபி
ஸ்ரீமத் கங்காதி தீர்த்தா மலசுர பிபயோ தாரயா க்ருஷ்டப்ருங்கியா
ஸ்ரீமத் தேவேந்திர வந்த்யா ருணபத கமல த்வந்தவ மாராதயாமி
ஸ்ரீமத் ப்ரம்மாண மஷ்டோத்ர விமல ஸஹஸ்ரேண நாம்நாப்ரபூஜ்யம்

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீவிரஷப தீர்த்தங்கரேப்யோ ஜன்ம ஜரா மிருத்யு விநாசநாய திவ்ய ஜலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:கந்தம்

ஸ்ரீமத் கர்ப்பூர தூளி விமலசதமல ஜாதீ ஃபலாதி ப்ரமோதை:
ஸ்ரீமத் ப்ருங்கெளக ஜ்ஜங்கா ரவயுதஸும நோஹாரி பிர் கந்தசாரை
ஸ்ரீமத் தேவேந்திர வந்த்யா ருணபதகமல த்வந்நவ மாராதயாமி
ஸ்ரீமத் ப்ரம்மாண மஷ்டோத்தர விமல ஸஹஸ்ரேண நாம்நாப்ர பூஜ்யம்

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கரேப்யோ சம்ஸார தாப விநாசநாய திவ்ய கந்தம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:அக்ஷதம்

முக்திஸ்ரீ கண்டமுக்தா ஃபலவிஸததரைர் தேவ காந்தா மனோக்ஷை:
க்ராணை ராதேய ரூபைர் விமல பரம சால்யக்ஷதை ரக்ஷதாங்கை:
ஸ்ரீமத் தேவேந்திர வந்த்யா ருணபதகமல் த்வந்நவ மாராதயாமி
ஸ்ரீமத் ப்ரம்மாண மஷ்டோத்தர விமல ஸஹஸ்ரேண நாம்நாப்ர பூஜ்யம்


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கரப்யோ அஷய பத ப்ராப்தயே திவ்ய அக்ஷதம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:புஷ்பம்

புஷ்பை ராமோதலீலா மருகர க்ருத் ஜங்கார கர்பைஸ் ஸுகந்தை
ஸ்ரீமத் த்ரைளோக்ய நாதம் ஜிநபதி மிஹஸம் ஸ்தோதுகாமை ரநூநை:
ஸ்ரீமத் தேவேந்திர வந்த்யா ருணபதகமல த்வந்நவ மாராதயாமி
ஸ்ரீமத் ப்ரம்மாண மஷ்டோத்தர விமல ஸஹஸ்ரேண நாம்நாப்ர பூஜ்யம்

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கரப்யோ காமபான வித்வம் சநாய திவ்ய புஷ்பம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:சரு

ஸ்ரீமத் பிர் கந்தசாலி ப்ரபல சருவரை: புண்ய ராஸீ ஸத்ருக்ஷை:
ப்ராஜ்ய க்ஷீராஜ்ய ஸம்மி ஸ்ரிதகுட சுக்ருதை: பக்வபூதைஸ் ஸுஸாரை:
ஸ்ரீமத் தேவேந்திர வந்த்யா ருணபதகமல த்வந்நவ மாராதயாமி
ஸ்ரீமத் ப்ரம்மாண மஷ்டோத்தர விமல ஸஹஸ்ரேண நாம்நாப்ர பூஜ்யம்


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கரப்யோ க்ஷுதாரோக நிவாரணாய திவ்ய சரும் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:தீபம்

ஸ்ரீமத் தேவேந்த்ர லோக ஸ்புர தமலமணி ஜ்யோதிஷா ஸ்பர்த மாநை:
தீபைர் மித்யாத்வ மோகைர் விரசித விலஸத் தித்ரகைர் தீப்யமாநை:
ஸ்ரீமத் தேவேந்திர வந்த்யா ருணபதகமல த்வந்நவ மாராதயாமி
ஸ்ரீமத் ப்ரம்மாண மஷ்டோத்தர விமல ஸஹஸ்ரேண நாம்நாப்ர பூஜ்யம்


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கரேப்யோ மோகாந்தகார விநாசனாய திவ்ய தீபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:தூபம்

தூபை ராதிர்ய கூர்த்வா யதவிஸதயசஸ் தத்ஸதா பாஸமாநை:
ப்ரோத்யத் தூமைர் தசாங்க ப்ரவிமல ஸுரபி த்ரவ்ய ஸஞ்ஜாத மோதை:
ஸ்ரீமத் தேவேந்திர வந்த்யா ருணபதகமல த்வந்நவ மாராதயாமி
ஸ்ரீமத் ப்ரம்மாண மஷ்டோத்தர விமல ஸஹஸ்ரேண நாம்நாப்ர பூஜ்யம்


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கரேப்யோ அஷ்டகர்ம தஹநாய திவ்ய தூபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:
கனிகள்

கூஷ்மாண்டைர் வர்ணகந்தை ப்ரவிமலபநஸை ஸ்சோச மோசாம்ர ஜம்பூ
ஜம்பீரைர் பீஜபூரை: க்ரமுக ஃபலசதைர் மங்கலை ரேபி ரந்யை
ஸ்ரீமத் தேவேந்திர வந்த்யா ருணபதகமல த்வந்நவ மாராதயாமி
ஸ்ரீமத் ப்ரம்மாண மஷ்டோத்தர விமல ஸஹஸ்ரேண நாம்நாப்ர பூஜ்யம்


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கரேப்யோ மோக்ஷப் பல ப்ராப்தயே திவ்ய ஃபலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:அர்க்கியம்

வார்கந்தை ரக்ஷதாங்கை ப்ரவிமல ஸதகைர் திவ்ய புஷ்பை ரநூநை:
நைவேத்யைர் தீபதூபைர் விமல ஃபல ஸதைர் மங்கலை ரேபிரந்யை
சந்தர்பை ஸ்வஸ்திகாத்யைர் கநததிசித சித்தார்த்த புண்ட்ரே க்ஷுதண்டை:
தூர்வாத்யைர் பர்மபாத்ரே விரசித பரமார்க் யேண ஸம்பூஜயாமி

ஸ்ரீமத் தேவேந்திர வந்த்யா ருணபதகமல த்வந்நவ மாராதயாமி
ஸ்ரீமத் ப்ரம்மாண மஷ்டோத்தர விமல ஸஹஸ்ரேண நாம்நாப்ர பூஜ்யம்


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கரேப்யோ அனர்க்யப்பல ப்ராப்தயே திவ்ய அர்க்கியம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:
சாந்தி தாராம்

ஸ்ரீரம்யாம் சாந்திதாராம் பரிமல கலிதாம் ஜன்மதாபாப ஹந்தாம்
கங்கா சிந்த்வாதி தீர்த்தோதக ததி ஜனிதாம் சாந்திதாராம் யசைத்யாம்
ஸ்ரீமத் தேவேந்த்ர வந்த்யா மலஜிநபதகஞ் ஜஸ்யநூதாம் சமீபே
பவ்யாநாம் பூரிசாந்தியை க்ருத பரமமுதா பாதயாமி ப்ரபூதாம்


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கரேப்யோ சர்வ கர்மணாம் சாந்தயே சாந்திதாராம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:
புஷ்பாஞ்சலி

முக்திஸ்ரீ குசகும்ப சங்கஜநித ஸ்ரீ செளக்ய பாஜஸ்ஸத:
சர்வஜ்ஞ்ஸ்ய ஜிநஸ்ய பாதயுகலே தேவேந்த்ர ப்ருதார்ச்சித
ஜாதீ சம்பக புண்டரீக வகுளா மோதேல்லசத் மல்லிகா
குந்தேந்தீவர ரத்ன பத்ம சுமனோப்ருந்தாஞ் சலிம் பாதயேஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கரேப்யோ சம்சுக ப்ராப்தயே திவ்ய புஷ்பாஞ்சலிம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:
ஆசீர்வாதம்

ஸ்ரீ நாபேய ஜிநஸ் ஸதாம் வரகுருஸ் சர்வக்ஞ லக்ஷ்மிபதி:
காவ்யாராம வஸந்தத: கவிஜந: ஸ்துத்யோரு கீர்த்தீஸ்வர:
நாநா நூந மஹாகுணாம்புதிரயம் சன்மார்க்க சத்போதக:
பாயாத் பவ்யவராந் மஹா குணயுதான் ஸத் த்ருஷ்டி லக்ஷ்மிபதின்ஸ்ரீ ஜிந சகஹ்ரநாமம்.
ஒன்றாம் சதம்


ப்ரசித்தாஷ்ட சகஸ்ரேத்த லக்ஷணம் த்வாம் கிராம்பதிம் நாம்நாமஷ்ட சகஸ்ரேண தோஷ்டுமோ பீஷ்ட சித்தயே


** துவக்கத்தில் செய்யப்பட்ட அஷ்டவிதார்ச்சனை, சாந்திதாரம், புஷ்பாஞ்சலி போன்றவற்றை  விருப்பமாயின் மீண்டும் ஒருமுறை செய்து கொள்ளலாம்.


ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்ரீமதே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்வபயம்புவே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  விருஷபாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  சம்பவாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சம்பவே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஆத்மபுவே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்வயம் ப்ரபாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரபவே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   போக்த்ரே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வபுவே நம:  -  20

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அபுநர்பவாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வாத்மநே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வ லோகேசாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வதஸ் சக்ஷுஷே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அக்ஷராய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வவிதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வவித்யேசாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    விஸ்வயோநயே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    அநஸ்வராய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    விஸ்வ த்ருஸ்வநே நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    விபவே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    தாத்ரே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    விஸ்வேசாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    விஸ்வலோகநாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    விஸ்வ வியாபிநே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    விதயே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    வேதஸே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    சாஸ்வதாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    விஸ்வ தோமுகாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    விஸ்வகர்மணே நம:  -  40

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜக ஜ்ஜேஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வமூர்த்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிநேஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வ த்ருஷே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வ பூதேசாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வ ஜ்யோதிஷே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநீஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிஷ்ணவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமேயாத்மனே  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வரீஸாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகத்பதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அனந்த ஜிதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அசிந்த்யாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பவ்ய பந்தவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அபந்தநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யுகாதி புருஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பிரம்மணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பஞ்ச பிரம்ம மயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சிவாய  நம:   

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரஸ்மை  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரதராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுக்ஷ்மாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரமேஷ்டிநே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸநாதநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்வயம் ஜோதிஷே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அஜாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அஜந்மநே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பிரம்மயோநயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அயோநிஜாய  நம:  -   60

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மோஹாரி விஜயிநே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜேத்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்ம சக்ரிணே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தயா த்வஜாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரசாந்தாரயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அனந்தாத்மநே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யோகிநே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யோகீஸ்வரார்ச்சிதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பிரம்மவிதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பிரம்ம தத்வக்ஞாய  நம:  

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பிரம்மோத்யாவிதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யதீஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுத்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புத்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரபுத்தாத்மனே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சித்தார்த்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸித்த சாஸநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸித்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸித்தாந்தவிதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்யேயாய  நம:   -  80

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சித்தசாத்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகத்ஹிதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸஹிஷ்ணவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அச்யுதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநந்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரப விஷ்ணவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பவோத்பவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரபூஷ்ணவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அஜராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அஜர்யாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ராஜிஷ்ணவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தீஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அவ்யயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விபாவஸவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அஸம்பூஷ்ணவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்வயம் பூஷ்ணவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புராதநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரமாத்மநே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரஞ்ஜோதிஷே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்ரிஜகத் பரமேஸ்வராய  நம: - 100

----------------------------------------------- சுமேரு கந்தாக்ஷத சாருபுஷ்பை
நைவேத்திய சத்தீப ஸுதூபவர்க்கை
ஃபலைர் மஹார்க்யைர் ஜிநபந்து பக்த்யா
ஸ்ரீமத் சதம்தம் பரிபூஜயாமி.


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் இஅம் அர்ஹம் பரம பிரம்மன் அநந்தாநந்த க்ஞான சக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டினே துரந்தர துக்க சம்சார சாக ரோத்தரண மஹாகுசலாய காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷாணய நவ கேவல லப்தி சமன்வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா க்ஞானந்தகாரய! ப்ரசஸ்தாநந்த நாமதேய விராஜிதாய சகல தர்மோபதேச நகராய அஷ்டாதச தோஷரஹிதாய !
ஸ்ரீமதாதி – திரிஜகத் பரமேஸ்வராந்திய சத நாமாதீஸ்வராய ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கராய அநர்க்யபல ப்ராப்தயே மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.


சாந்திதாராம், புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

(முதல் சதம் முற்றிற்று.)


***********************************************************************************************

இரண்டாம் சதம்** துவக்கத்தில் செய்யப்பட்ட அஷ்டவிதார்ச்சனை, சாந்திதாரம், புஷ்பாஞ்சலி போன்றவற்றை  விருப்பமாயின் மீண்டும் ஒருமுறை செய்து கொள்ளலாம்.
சில புத்தகத்தில் அவ்வாறும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அல்லது…
 
அடுத்த சதத்தை தொடரலாம்.


ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   திவ்ய பாஷாபதவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   திவ்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பூதவாசே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பூத சாஸநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பூதாத்மநே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரம ஜ்யோதிஷே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்மாத்யக்ஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்மேஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்ரீ பதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பகவதே  நம:  - 110

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அர்ஹதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அரஜஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விரஜஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுசயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தீர்த்த க்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கேவலிநே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஈசநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பூஜார்ஹாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்நாதகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமலாய  நம: - 120

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அனந்த தீப்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஞானாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்வயம் புத்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரஜாபதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   முக்தாயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சக்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிராபாதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிஷ்கலாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புவனேஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிரஞ்ஜநாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகஜ்யோதிஷே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிருக்தோக்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிராமயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அசலஸ்திதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அக்ஷோப்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கூடஸ்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்தாணவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அக்ஷயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அக்ரண்யை  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ராமண்யை நம: -  140

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நேத்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரணேத்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ந்யாய சாஸ்த்ர க்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சாஸ்த்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்ம பதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்ம்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்மாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்ம தீர்த்த க்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வ்ருஷ த்வஜாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வ்ருஷராதீசாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வ்ருஷகேதவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வ்ருஷாயதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வ்ருஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வ்ருஷபதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பர்த்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வ்ருஷ பாங்காய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வ்ருஷோத் பவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஹ்ரண்ய நாபயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பூதாத்மணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பூதப்ருதே  நம:  - 160 

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பூதபாவநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரபவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விபவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பாஸ்வதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பாவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பவாந்தகாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஹிரண்ய கர்ப்பாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்ரீ கர்ப்பாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  ப்ரபூத விபாவாய   நம:  

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  அபவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  ஸ்வயம் பிரபாய   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரபூதாத்மனே   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பூதநாதாய   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகத் பதயே   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸர்வாதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸர்வத்ருசே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸார்வாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸர்வ க்ஞாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸர்வ தர்சனாய  நம:  -  180

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸர்வாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸர்வ லோகாசய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸர்வ விதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸர்வ லோகஜிதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுகதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுஸ்ருதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுஸ்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுவாசே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுரயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பகுச்ருதாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விச்ருதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வத பாதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வ சீர்ஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கசிச்ரவஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸகஸ்ர ஸீர்ஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸகஸ்ராக்ஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ஷேத்ரஞ்ஞாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸகஸ்ரபாதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பூத பவ்ய பவத்பத்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வ வித்யா மஹேஸ்வராய  நம:  - 200

----------------------------------------------- 


 விம ஜல சுகந்தை ரக்ஷதை திவ்ய புஷ்யை
வரஸு சருக தீபைர் தூபநா நாஃபலெளகை
விமலகனக பாத்ரே ஸ்தாபி தார்கைர் யஜாமோ
ஜிநபதி வரதிவ்யம் பாரதீ பத்யநாம:

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் இஅம் அர்ஹம் பரம பிரம்மன் அநந்தாநந்த க்ஞான சக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டினே துரந்தர துக்க சம்சார சாக ரோத்தரண மஹாகுசலாய காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷாணய நவ கேவல லப்தி சமன்வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா க்ஞானந்தகாரய! ப்ரசஸ்தாநந்த நாமதேய விராஜிதாய சகல தர்மோபதேச நகராய அஷ்டாதச தோஷரஹிதாய !

திவ்ய பாஷாபத்யாதி – விஸ்வ வித்யா மஹேஸ்வராந்திய  சத நாமாதீஸ்வராய ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கராய அநர்க்யபல ப்ராப்தயே மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம், புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

இரண்டாம் சதம் முற்றிற்று.

*********************************************************************************************** மூன்றாம் சதம்
** துவக்கத்தில் செய்யப்பட்ட அவதரணை, அஷ்டவிதார்ச்சனை, சாந்திதாரம், புஷ்பாஞ்சலி போன்றவற்றை  விருப்பமாயின் மீண்டும் ஒருமுறை செய்து கொள்ளலாம்.

சில புத்தகத்தில் அவ்வாறும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அல்லது அடுத்த சதம் தொடரலாம்.


ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  ஸ்தவிஷ்டாய   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  ஸ்தவிராய   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜ்யேஷ்டாய   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரஷ்டாய   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரேஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வரிஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்தேஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கரிஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பம்ஹிஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சிரேஷ்டாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநிஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கரிஷ்டகிரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வபுதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வஸ்ருஜே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வேசே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வ புஜே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வநாயகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வாசிஷே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வ ரூபாத்மநே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வ ஜிதே  நம:   -   220

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஜிதாந்தகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விபவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விபயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வீராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விசோகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஜராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அஜரதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விராகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விரதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அஸங்காய   நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விவிக்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வீதமத்ஸராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விநேய ஜனதாபந்தவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விலீநாசேஷ கல்மஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வியோகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யோக விதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விதுஷே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விதாத்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுவிதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுதியே  நம:    -   240

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ஷாந்திபாஜே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ருத்வி மூர்த்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சாந்தி பாஜே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸலிலாத்மகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வாயு மூர்த்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அஸங்காத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வந்ஹி மூர்த்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அதர்மதஹே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுயஜ்வநே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யஜமாநாத்மனே  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுத்வநே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுத்ராம பூஜிதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ருத்விஜே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யக்ஞ பதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யக்ஞாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யக்ஞாங்காய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அம்ருதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஹவிஷே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வ்யோம மூர்த்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமூர்தாத்மனே  நம:   -   260

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிர்லோபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிர்மலாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அசலாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸோம மூர்த்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுஸெளம் யாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சூர்ய மூர்த்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா ப்ரபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மந்த்ர விதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மந்த்ர க்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மந்த்திணே  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மந்த்ர மூர்த்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநந்தகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்வதந்த்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தந்த்ர க்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்வந்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ருதாந்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ருதாந்த க்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ருதினே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ருதார்த்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸத்க்ருத்யாய  நம:   -  280

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ருத க்ருத்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ருத க்ரதவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நித்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அம்ருத்யவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அம்ருதாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அம்ருதோத்பவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரம்ம நிஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரப்ரம்மணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரம்மாத்மனே  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரம்ச சம்பவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாப்ரம்ம பதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரம்மேஜே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா ப்ரம்ம பதேஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுப்ரஸந்நாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரஸந்நாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜ்ஞான தர்மணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தம ப்ரபவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரசமாத்மணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரசாந் தாத்மணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புராணபுருஷோத்தமாய  நம: - 300

 ----------------------------------------------- வார்கந்த தண்டுல லதாந்த கர்பூர தீபைர்
தூபை: பலைர் வரஸுரார்க்ய மிதம் க்ருதம்தை:
ஸம்பூஜயே வரஸ்தவிஷ்ட ஸதம்ஸுநாம:
தேவாதி தேவ ஜிநபம் அமரேந்திர வந்தியம்.

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் இஅம் அர்ஹம் பரம பிரம்மன் அநந்தாநந்த க்ஞான சக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டினே துரந்தர துக்க சம்சார சாக ரோத்தரண மஹாகுசலாய காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷாணய நவ கேவல லப்தி சமன்வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா க்ஞானந்தகாரய! ப்ரசஸ்தாநந்த நாமதேய விராஜிதாய சகல தர்மோபதேச நகராய அஷ்டாதச தோஷரஹிதாய !

ஸ்தவிஷ்டாதி - புராண புருஷோத்தமாந்திய   சத நாமாதீஸ்வராய ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கராய அநர்க்யபல ப்ராப்தயே மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம், புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.


மூன்றாம் சதம் முற்றிற்று.

*********************************************************************************************** 


நான்காம் சதம்

** துவக்கத்தில் செய்யப்பட்ட அவதரணை, அஷ்டவிதார்ச்சனை, சாந்திதாரம், புஷ்பாஞ்சலி போன்றவற்றை  விருப்பமாயின் மீண்டும் ஒருமுறை செய்து கொள்ளலாம்.

சில புத்தகத்தில் அவ்வாறும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அல்லது
அடுத்த சதம் தொடரலாம்.


ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாசோக த்வஜாய   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அசோகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   காய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸரஷ்ட்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பத்மவிஷ்டராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பத்மேசாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பத்மசம்புதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பத்மநாபயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஆனுத்தராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பத்ம யோநயே  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகத்யோநயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   இத்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்துத்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்துதீஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்தவநார்ஹாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்ருஷிகேசாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிதஜேயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ருத க்ரியாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கணாதிபாய   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  கணஜ்ஜேஷ்டாய   நம: - 320

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கண்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புண்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கணக்ரண்யை  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   குணாகராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   குணாம்போதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   குணக்ஞாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   குணநாயகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   குணாதரிணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   குணோச்சேதிநே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிர்குணாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புண்யகிரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   குணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சரண்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புண்யவாசே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பூதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வரேண்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புண்ய நாயகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அகண்யாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புண்யதியே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   குண்யாய  நம:  -  340

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புண்யக்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புண்யசாஸநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்மாராமாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   குணக்ராமாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புண்யா புண்ய நிரோதகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பாபாபேதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விபாபாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விபாப்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வீதகல்மஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிர்த்வந்த்வாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிர்மதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சாந்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிர்மோஹாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிருபத்ரவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிர்நிமேஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிராஹாராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிஷ்கிரியாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிருபப்லவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிஷ்கலங்காய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிரஸ்தைநஸே  நம:  -  360

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிர்தூதாகஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிராஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விசாலாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விபுல ஜ்யோதிஷே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அதுலாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அசிந்த்ய வைபவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுஸம்வ்ருதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சுகுப்தாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சுபுதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சுநயதத்வவிதே  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஏகவித்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா வித்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   முநயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரிவ்ருடாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தீசாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வித்யா நிதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸாக்ஷிணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விநேத்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஹதாந்தகாய  நம:  - 380

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பித்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பிதாமஹாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பாத்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பவித்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பாவநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அசுதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்ராத்ரே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பிஷக்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வர்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வரதாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரமாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பும்சே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கவயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புராண புருஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வர்ஷீயஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ருஷபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புரவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரதிஷ்டா ப்ரஸவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஹேதவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புவநைக பிதாமஹாய  நம: - 400

----------------------------------------------- 


கநஸ மனஜசாலி தண்டுலை ஸ்வுல்ல வ்ருந்தைர்
விபுலசுசரு பாஸ்வத் தீபதூபை பலெளகை
ஜிநபதி சத மஹாசோக த்வாஜார்க்ய நாமா
நமித நரசுரேந்த்ரை பூஜயேஹம் த்ரிசுத்யா:


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் இஅம் அர்ஹம் பரம பிரம்மன் அநந்தாநந்த க்ஞான சக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டினே துரந்தர துக்க சம்சார சாக ரோத்தரண மஹாகுசலாய காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷாணய நவ கேவல லப்தி சமன்வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா க்ஞானந்தகாரய! ப்ரசஸ்தாநந்த நாமதேய விராஜிதாய சகல தர்மோபதேச நகராய அஷ்டாதச தோஷரஹிதாய !

மஹாசோகத்வஜாதி - புவநைக பிதாமஹாந்திய   சத நாமாதீஸ்வராய ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கராய அநர்க்யபல ப்ராப்தயே மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.


சாந்திதாராம், புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.


நான்காம் சதம் முற்றிற்று

***********************************************************************************************ஐந்தாம் சதம்** துவக்கத்தில் செய்யப்பட்ட அவதரணை, அஷ்டவிதார்ச்சனை, சாந்திதாரம், புஷ்பாஞ்சலி போன்றவற்றை  விருப்பமாயின் மீண்டும் ஒருமுறை செய்து கொள்ளலாம்.
சில புத்தகத்தில் அவ்வாறும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அல்லது
அடுத்த சதம் தொடரலாம்.


ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்ரீ விருஷ லக்ஷணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்லக்ஷணாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சுபலக்ஷணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிரக்ஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புண்டரீகாக்ஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புஷ்கலாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புஷ்கரேக்ஷணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸித்திதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸித்த ஸங்கல்பாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸித்தாத்மனே  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸித்தசாதனாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புத்ய போத்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா போதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வர்த்தமாநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹர்த்திகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வேதாங்காய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வேதவிதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வேத்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜாதரூபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விதாம்வராய  நம: - 420

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வேதவேத்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸவஸம்வேத்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விவேதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வததாம்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநாதி நிதநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வ்யக்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வ்யக்தவாசே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வ்யக்த சாஸநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யுகாதி க்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யுகாதாராய  நம:
----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யுகாதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகதாதிஜாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அதீந்த்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அதீந்த்ரியாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தீந்த்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹேந்த்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அதீந்த்தியார்த்த த்ருஷே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநிந்திரியாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அஹமிந்த்ராசார்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹேந்த்ர மஹிதாய   நம: -  440

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹத  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   உத்பவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   காரணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கர்த்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பாரகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பவதாரகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அகாஹ்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கஹநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   குஹ்நாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரார்த்யாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரமேஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அனந்தர்த்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமேயர்த்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஆசிந்த்யர்த்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸமக்ரதியே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ராக்ரியாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ராக்ரஹராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அப்யக்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரத்யக்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அக்ரியாய  நம:  -  460

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அக்ரிமாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அக்ரஜாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாதபஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா தேஜசே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹோதர்க்காய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹோதயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா யசஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா தாம்னே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா சத்வாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா த்ரதயே நம: 

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா தைர்யாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா வீர்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா ஸம்பதெ  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா பலாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா சக்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா ஜ்யோதிஷே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா பூதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா த்யுதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா மதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா நீதயே  நம: -  480

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா க்ஷாந்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா தயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா பரஜ்ஞாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா நந்தாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா பாகாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா கவயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா மஹஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா கீர்த்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா காந்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா வபுஷே  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா தானாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா ஜ்ஞானாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா யோகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா விபயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா குணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா மஹபதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ராப்த மஹாகல்யாண பஞ்சகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா ப்ரபவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா ப்ராதிஹார்யாதீசாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹேஸ்வராய  நம:   -  500

----------------------------------------------- சாருநீர கந்தசாலி தண்டுவலப்ரபுல்லசச்
சாருஸ்பார தீபதூப சத்ஃபலைர் மஹார்க்யகை
தேவதேவ வீதராக ஸ்ரீ வ்ருக்ஷலக்ஷண
சதமர்ச்சாயாமி பாபதாப நாசகம் ஜிநம் யஜே.


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் இஅம் அர்ஹம் பரம பிரம்மன் அநந்தாநந்த க்ஞான சக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டினே துரந்தர துக்க சம்சார சாக ரோத்தரண மஹாகுசலாய காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷாணய நவ கேவல லப்தி சமன்வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா க்ஞானந்தகாரய! ப்ரசஸ்தாநந்த நாமதேய விராஜிதாய சகல தர்மோபதேச நகராய அஷ்டாதச தோஷரஹிதாய !

ஸ்ரீவ்ருக்ஷ லக்ஷணாதி - மஹேஸ்வராந்திய   சத நாமாதீஸ்வராய ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கராய அநர்க்யபல ப்ராப்தயே மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.


சாந்திதாராம், புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

ஐந்தாம் சதம் முற்றிற்று

***********************************************************************************************

ஆறாம் சதம்** துவக்கத்தில் செய்யப்பட்ட அவதரணை, அஷ்டவிதார்ச்சனை, சாந்திதாரம், புஷ்பாஞ்சலி போன்றவற்றை  விருப்பமாயின் மீண்டும் ஒருமுறை செய்து கொள்ளலாம்.
சில புத்தகத்தில் அவ்வாறும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அல்லது
அடுத்த சதம் தொடரலாம்.


ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாமுநயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா மெளனினே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாத்யானாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாதமாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாக்ஷமாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாசீலாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா யக்ஞாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா மகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா வ்ரதபதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹ் யாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாகாந்திதராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அதிபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாமைத்ரயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாமேயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹோபாயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹோமயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா காருணிகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மந்த்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா மந்த்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாயதயே  நம:  -  520

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாநாதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாகோஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹேஜ்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹஸாம்பதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா த்வரதராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   துர்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹெளதார்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹிஷ்டவாசே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹஸாம்தாம்னே  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹர்ஷயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹிதோதயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாக்லேசாங்குசாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சூராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹாபூதபதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   குரவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா பராக்ரமாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அனந்தாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா க்ரோதரிபவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வசினே  நம:  -  540

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா பவாப்திஸந்தாரிணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா மோகாத்ரிசூதநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா குணாகராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ஷாந்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா யோகீஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சமினே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா தியான பதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்யாத்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா தர்மணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா வ்ரதாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா கர்மாரிஹாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஆத்ம ஜ்ஞாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹா தேவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹே சித்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சர்வ கிலேசாபஹாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸாதவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸர்வ தோஷ ஹராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஹராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அஸங்க்யேயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அப்ரமேயாத்மனே  நம: -  560

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சமாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரசமாகராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸர்வ யோகீஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஆஸிந்த்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்ருதாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஷ்டரஸ்ரவஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தாந்தாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தமதீர்த்தேசாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யோகாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஞான சர்வகாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரதான மாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரக்ருதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரமாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரமோதயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரக்ஷீண பந்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   காமாரயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ஷேம க்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ஷேம சாஸநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரணவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரணதாய  நம: - 580

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ராணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரணிதாயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரண தேஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரமாணய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரணிதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தக்ஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தக்ஷிணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அத்வர்யவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அத்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஆநந்தாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நந்ததாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நந்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வந்த்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநித்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அபிநந்தநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   காமக்னே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   காமதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   காம்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   காமதேனவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அரிஞ்ஜயாய  நம:  -  600

----------------------------------------------- 

நீரைர் நீரஜவாஸிதை: ப்ரவிமலைர் கந்தை: சுகந்தைர் வரை
ரக்ஷுணை களமாக்ஷதை: பரிமளை: புஷ்பைர் விசித்ரைஸ்
சருதீபைர் தஸ்பலைர் வரார்க்ய விமலைர் தேவம் யஜா
மோவயம் நாம்நாதம் சததம் மஹாமுனி சதம் சம்ஸார துக்காபஹம்

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் இஅம் அர்ஹம் பரம பிரம்மன் அநந்தாநந்த க்ஞான சக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டினே துரந்தர துக்க சம்சார சாக ரோத்தரண மஹாகுசலாய காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷாணய நவ கேவல லப்தி சமன்வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா க்ஞானந்தகாரய! ப்ரசஸ்தாநந்த நாமதேய விராஜிதாய சகல தர்மோபதேச நகராய அஷ்டாதச தோஷரஹிதாய !

மஹாமுன்யாதி - அரிஞ்ஜயாந்த்ய   சத நாமாதீஸ்வராய ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கராய அநர்க்யபல ப்ராப்தயே மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம், புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

ஆறாம் சதம் முற்றிற்று

***********************************************************************************************


ஏழாம் சதம்


** துவக்கத்தில் செய்யப்பட்ட அவதரணை, அஷ்டவிதார்ச்சனை, சாந்திதாரம், புஷ்பாஞ்சலி போன்றவற்றை  விருப்பமாயின் மீண்டும் ஒருமுறை செய்து கொள்ளலாம்.
சில புத்தகத்தில் அவ்வாறும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அல்லது
அடுத்த சதம் தொடரலாம்.


ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அஸம்ஸ்க்ருதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுஸம்ஸ்காராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ராக்ருதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வைக்ருதாந்தக்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அந்தக்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   காந்தகவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   காந்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சிந்தாமணயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அபிஷ்டதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அஜிதாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிதகாமாரயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமிதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமித சாஸநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிதக்ரோதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிதாமித்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிதக்லோசாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிதாந்தகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிநேந்த்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரமாநந்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   முநீந்திராய நம:  -  620 

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   துந்துபி ஸ்வநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மஹேந்த்ர வந்தியாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யோகீந்த்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யதீந்த்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நாபிநந்தநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நாபேயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நாபிஜாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அஜாதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுவ்ரதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மநவே  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   உத்தமாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அபேத்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநத்யயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநாஸ்வதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அதிகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அதிகுரவே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுகிரே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுமேதஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விக்ரமிணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்வாமினே  நம:  -  640

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   துராதர்ஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிருத்ஸுகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விசிஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சிஷ்டபுஜே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சிஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரத்யயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சுமநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ஷேமினே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ஷேமங்கராய  நம:  

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அக்ஷய்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ஷேம தர்ம பதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ஷமிணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அக்ராஹ்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜ்ஞான நிக்ராஹயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தியான கம்யாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிருத்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுக்ருதினே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தாதவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   இஜ்யார்ஹாய  நம:  -  660

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுநயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சதுரானநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்ரீநிவாசாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சதுர்வக்த்ராய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சதுராஸ்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சதுர்முகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸத்யாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸத்ய விஜ்ஞாநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸத்ய வாசே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸத்ய ஸாஸனாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸத்யாசிக்ஷே   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸத்ய ஸந்தானாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸத்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸத்ய பராயணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்தேயஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்தவியஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நேதீயஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தவியஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தூர தர்சனாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அனோரணியஸே  நம:   -  680

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநணவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கரீய ஸமாத்ய குரவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸதாயோகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸதா போகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸதா த்ருப்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸதா சிவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சதாகதயே   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சதா செளக்யாய   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சதா வித்யாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சதோ தயாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுகோஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுமுகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   செளம்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுகதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுகித ஸுஸ்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுகுப்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   குப்திப்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கோப்த்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   லோகாத்யக்ஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தமீஸ்வராய  நம:  -   700

----------------------------------------------- கநஜ மநஜ சாலீய தண்டுல புல்லான் தீபதூப
ஃபல நிவஹை நமித நராமராதிபம
ஸம்ஸ்க்ருதநாம சதம் பூஜயாம்யஹம் பக்த்யா


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் இஅம் அர்ஹம் பரம பிரம்மன் அநந்தாநந்த க்ஞான சக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டினே துரந்தர துக்க சம்சார சாக ரோத்தரண மஹாகுசலாய காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷாணய நவ கேவல லப்தி சமன்வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா க்ஞானந்தகாரய! ப்ரசஸ்தாநந்த நாமதேய விராஜிதாய சகல தர்மோபதேச நகராய அஷ்டாதச தோஷரஹிதாய !

அஸம்ஸ்க்ருதாதி – தமீஸ் வராந்தி   சத நாமாதீஸ்வராய ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கராய அநர்க்யபல ப்ராப்தயே மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம், புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

ஏழாம் சதம் முற்றிற்று


***********************************************************************************************

எட்டாம் சதம்


** துவக்கத்தில் செய்யப்பட்ட அவதரணை, அஷ்டவிதார்ச்சனை, சாந்திதாரம், புஷ்பாஞ்சலி போன்றவற்றை  விருப்பமாயின் மீண்டும் ஒருமுறை செய்து கொள்ளலாம்.
சில புத்தகத்தில் அவ்வாறும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அல்லது
அடுத்த சதம் தொடரலாம்.


ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ருஹதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பருஹஸ்பதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வாக்மினே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வாஸஸ்பதியே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   உதாரதியே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மநீக்ஷிணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தீஷணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தீமதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சேமுஷீசாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்    கிராம்பதயே நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நைகரூபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நயோத்துங்காய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நைகாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நைகதர்மக்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அவிக்ஞேயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அப்ரதர்க்யாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ருத ஜ்ஞாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ருத லக்ஷணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜ்ஞான கர்ப்பாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தயா கர்ப்பாய  நம:   720

----------------------------------------------- 


ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ரத்ன கர்பாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரபாஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பத்ம கர்பாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகத் கர்பாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஹேம கர்ப்பாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சுகர்சனாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   லக்ஷ்மீவதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்ரித ஸாத்யக்ஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்ரீடியசே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   இநாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஈஸித்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மனோ ஹராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மனோ ஜ்ஞாங்காய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தீராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கம்பீர சாஸநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்ம யூபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தயா யாகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்ம நேமயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   முநீஸ்வராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்ம சக்ராயுதாய  நம:  -  740

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தேவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கர்மக்னே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்ம கோஷணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமோகவாசே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமேகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிர்மலாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமோக சாஸநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுருபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுபகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்யாகிநே  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸம்யக்ஞாய   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸமாஹிதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுஸ்திதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்யாஸ்த்யபாஜே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்வஸ்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிரஜஸ்காய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிருத்தவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அலேபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிஷ்கலங்காத்மதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வீதராகாய  நம:    -  760

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கதஸ்ப்ருஹாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வஸ்யேந் த்ரியாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விமுக்தாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிஸ்ஸபத்நாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிதேந்த்ரியாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரசாந்தாயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அனந்த தாமர்ஷயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மங்கலாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மலக்னே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநகாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநீத்ருகுபமா பூதாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   திஷ்டயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தைவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அகோசராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமூர்த்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மூர்த்திமதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஏகஸ்மை  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நைகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நாநைக தத்வத்ருசே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அத்யாத்ம கம்யாய  நம:  - 780

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கம்யாத்மனே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யோகவிதே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யோகிவந்திதாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸர்வத்ரகாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸதாபாவிநே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்ரிகால விஷயார்த்தத்ருஸே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சங்கராய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சம்வதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தமினே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தாந்தாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ஷாந்தி பராயநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அதிபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரமா நந்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பரமாத்மஜ்ஞாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பராபராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்ரிஜகத் வல்லபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அப்யர்ச்சாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்ரிஜகந் மங்கலோதயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்ரிஜகத் பூஜாங்க்ரியே   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்ரிலோகாக்ர சிகாமணயே  நம: - 800

----------------------------------------------- 


அம்பை: சுகந்தை: சததைர்மனோக்ஞை
புஷ்பைர் ஹவிர்பக்ஷ விசித்ர தீபை
தூபைஸ் சுதூம்ரைர் வரசத்ப லெளகை
தேவம் பிரஹந் நாமசதம் யஜேஹம்.

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் இஅம் அர்ஹம் பரம பிரம்மன் அநந்தாநந்த க்ஞான சக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டினே துரந்தர துக்க சம்சார சாக ரோத்தரண மஹாகுசலாய காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷாணய நவ கேவல லப்தி சமன்வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா க்ஞானந்தகாரய! ப்ரசஸ்தாநந்த நாமதேய விராஜிதாய சகல தர்மோபதேச நகராய அஷ்டாதச தோஷரஹிதாய !

ப்ரஹதாதி - த்ரிலோகாக்ர சிகாமண்யாந்த்ய   சத நாமாதீஸ்வராய ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கராய அநர்க்யபல ப்ராப்தயே மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம், புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

எட்டாம் சதம் முற்றிற்று

***********************************************************************************************ஒன்பதாம் சதம்** துவக்கத்தில் செய்யப்பட்ட அவதரணை, அஷ்டவிதார்ச்சனை, சாந்திதாரம், புஷ்பாஞ்சலி போன்றவற்றை  விருப்பமாயின் மீண்டும் ஒருமுறை செய்து கொள்ளலாம்.
சில புத்தகத்தில் அவ்வாறும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அல்லது
அடுத்த சதம் தொடரலாம்.


ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்ரிகால தர்சினே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   லோகேசாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   லோகதாத்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்ருட வ்ரதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சர்வ லோகாதிகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பூஜ்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சர்வ லோகைக சாரதியே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புராண புருஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பூர்வாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ருத பூர்வாங்க விஸ்தராய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஆதி தேவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புராணாத்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புருதேவாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அதி தேவதாயை  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யுக முக்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யுக ஜ்யேஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யுகாதி ஸ்திதிதேசகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கல்யாண வர்ணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கல்யாணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கல்யாய  நம:  -  820

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கல்யாண லக்ஷணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கல்யாண ப்ருக்ருதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தீப்ராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கல்யாணாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விகல்மஷாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விகலங்காய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கலாதீதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கலிலக்னாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கலாதராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தேவதேவாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகன்னாதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகத் பந்தவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகத் விபவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகத் தீதைஷிணே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   லோக ஜ்ஞாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சர்வ காய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகத் கர்ஜாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சராசர குரவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கோப்யாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கூடாத்மனே நம:  -  840

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கூடகோசராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சத்யோஜாதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரசகாசாத்மனே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜ்வலஜ்வலச சத்ப்ரபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஆதித்ய வர்ணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பர்மாபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுப்ரபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கனக ப்ரபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கவர்ண வர்ணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ருக்மாபாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சூர்யகோடி ஸமப்ரபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தபநீயநிபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   துங்காய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பாலார்க்காபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமல ப்ரபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சந்த்யா ப்ரப ப்ரபவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஹேமாபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தப்தசாமி கரச்சவயே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிஷ்டப்தகனகச்சாயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கனத்காஞ்சன ஸந்நிபாய  நம: - 860

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஹிரண்ய வர்ணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்வர்ணாபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சாதகும்ப நிபப்ரபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்யும்ன பாஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜாதரூபாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தப்த ஜாம்பூநத த்யுதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சுதெளதகல தெளதஸ்ரீயை  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரதிப்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஹாடகத்யுதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சிஷ்டேஷ்டாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புஷ்டிதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்பஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்பஷ்டாக்ஷராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ஷமாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சத்ருக்நாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அப்ரதிகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமோகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரசாஸ்த்ரே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சாஸித்ரே  நம:  -  880

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்வபுவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சாந்தி நிஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   முனி ஜ்யேஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சிவ தாதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சிவ ப்ரதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சாந்தி தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சாந்த க்ருதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சாந்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சாந்தி மதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   காமித ப்ரதாய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்ரேயா நிதயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அதிஷ்டாநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அப்ரதிஷ்டாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரதிஷ்டிதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சுஸ்திதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்தாவராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்தாஸ்நவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரதீயஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரதிதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ருதவே  நம:   -  900

----------------------------------------------- 

நீரை: சுகந்தை களமாக்ஷ தெளகை
புஷ்பைச் சருச்சாரு ஹலி ப்ரதீபைர்
துபைர் தசாங்கை: சுபலைர்ம நோக்ஞைர்
யஜே சதம் நாம த்ரிகால தர்சிநம்:

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் இஅம் அர்ஹம் பரம பிரம்மன் அநந்தாநந்த க்ஞான சக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டினே துரந்தர துக்க சம்சார சாக ரோத்தரண மஹாகுசலாய காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷாணய நவ கேவல லப்தி சமன்வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா க்ஞானந்தகாரய! ப்ரசஸ்தாநந்த நாமதேய விராஜிதாய சகல தர்மோபதேச நகராய அஷ்டாதச தோஷரஹிதாய !

த்ரிகால தர்சியாதி - ப்ருத்வந்திய  சத நாமாதீஸ்வராய ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கராய அநர்க்யபல ப்ராப்தயே மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

சாந்திதாரம், புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

ஒன்பதாம் சதம் முற்றிற்று

***********************************************************************************************பத்தாம் சதம்ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   திக் வாசஸே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வாதரசனாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிர்க்ரந்தேசாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிரம்பராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிஷ்கிஞ்சனாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிராசம்சாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜ்ஞான சக்ஷுஷே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமோமுஹாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தேஜோ ராஸயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அனந்தெளஜஸெ  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜ்ஞானாப்தயே   நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சீல சாகராய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தேஜோ மயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அமித ஜ்யோதிஷே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜ்யோதி மூர்த்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தமோ பஹாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகத் சூடாமணயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தீப்தாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சம்வதே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விக்ன விநாயகாய  நம: - 920

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கலிக்நாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கர்ம சத்ருக்னாயக நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   லோகாலோக ப்ரகாசகாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அநித்ராலவே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அதந்த்ராலவே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜாகரூகாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரமாமயாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   லக்ஷ்மீ பதயே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜகஜ் ஜோதிக்ஷே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்மராஜாய நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரஜாஹிதாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   முமுக்ஷவே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பந்த மோக்ஷ ஜ்ஞாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிதாக்ஷாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிதமன்மதாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரசாந்த ரஸசைலூஷாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பவ்யபேட கநாயகாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மூலகர்த்ரே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அகில ஜ்யோதிஷே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மலக்நாய நம:  -  940

----------------------------------------------- 
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மூலகாரணாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஆப்தாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வாகீஸ்வராய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்ரேயசே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்ரேய ஸோக்தய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிருக்தவாசே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரவக்த்ரே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வசஸாமீசாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   மாரஜிதே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விஸ்வ பாவவிதே நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுதநவே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தனுநிர்முக்தாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சுகதாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஹத்துர்னயாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்ரீசாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸ்ரீஸ்ரீதபா தாப்ஜாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   விதபீயே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அபயங்கராய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   உத்ஸந்நதோஷாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிர்விக்நாய நம:   -  960

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நிஸ்சலாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   லோகவத்ஸலாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   லோககோத்தராய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   லோகபதயே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   லோக சக்ஷுஷே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   அபாரதியே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தீரதியே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   புத்த சன்மார்க்காய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சுத்தாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சுந்ருத பூதவாசே நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரஜ்ஞா பாரமிதாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ப்ரஜ்ஞாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   யதயே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   நியமிதேந்திரியாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பதந்தாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பத்ரக்ருதே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   பத்ராய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கல்பவிருஷாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   வரப்ராதாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸமுன் மூலித கர்மாரயே நம: - 980

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  கர்ம காஷ்டா சுகக்ஷணயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  கர்மண்யாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  கர்மடாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  ப்ராம்சவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  ஹேயாதேய விசக்ஷணாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  அனந்த சக்தயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  அச்சேத்யாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  த்ரிபுராரயே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  த்ரிலோசநாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  த்ரிணேத்ராய  நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்ரயம் பகாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   த்ரயக்ஷாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   கேவல ஜ்ஞான வீக்ஷணாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சமந்த பத்ராய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   சாந்தாரயே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தர்மாசார்யாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   தயாநிதயே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஸுக்ஷ்ம தர்சினே நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   ஜிதாநங்காய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்   க்ருபாலவே நம: -  1000

----------------------------------------------- 

விமல ஜல ஸுகந்தைர் திவ்ய புஷ்பைர்
வ்ரஸசரு ஸுதீபைர் தூப நாநாபலெளகை
விமல கநக பாத்ரே ஸ்தாபிதார்க்கைர்ய
ஜாமோ ஜிநபதிவரதிவ்யம் பாரதீபத்பத்மநாம!

ஓம் ஹ்ரீம் திப்வாஸாதி க்ருபாலவந்திய சத நாமாதீஸ்வராய ஸ்ரீ விருஷப தீர்த்தங்கராய அநர்க்ய பலப்ராப்தயே மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  தர்மதேஸகாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  சுபம்யவே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  சுகஸாத் பூதாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  புண்யராசயே  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  அநாமயாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  தர்மபாலாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  ஜகத் பாலாய  நம:
ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம்  தர்ம சாம்ராஜ்ய நாயகாய  நம: - 1008
----------------------------------------------- 

பாநீய சந்தன லஸாக்ஷத சாரு புஷ்பைர் நைவேத்யதீப வரதூபஃபைலர் விசித்ரை ஸம்ஸ்தாபிதம் கநகநிர்மித சாருபாத்ரே ஸ்ரீதர்மதேஸக ஸுபாஷ்டக நாமபூஜ்யம்.

ஓம் ஹ்ரீம் தர்மதேச காதி தர்மஸாம்ராஜ்ய நாய காந்திய அஷ்ட நாமாதீஸ்வராய ஸ்ரீவிரஷப தீர்த்தங்கராய திவ்ய மஹார்க்யம் நிர்பபாமி இதி ஸ்வாஹா.

அஷ்டாதி கோத்தர சகஸ்ர ஸுநாமபாஜ தீர்தேசிந: சதமகை: சதஸேவியமான இத்யார்ச்ச தாதிவசு த்ரவ்ய யுதார்க்கிய சங்கஸ்ய சந்து சததம் வர மங்கலாய


ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் இஅம் அர்ஹம் பரம பிரம்மன் அநந்தாநந்த க்ஞான சக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டினே துரந்தர துக்க சம்சார சாக ரோத்தரண மஹாகுசலாய காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷாணய நவ கேவல லப்தி சமன்வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா க்ஞானந்தகாரய! ப்ரசஸ்தாநந்த நாமதேய விராஜிதாய சகல தர்மோபதேச நகராய அஷ்டாதச தோஷரஹிதாய !

ஸ்ரீமதாதி தர்மசாம்ராஜ்ய நாயகாந்திய அஷ்டோத்தர சகஸ்ர நாமாதீஸ்வராய ஸ்ரீ விரஷப தீர்த்தங்கர பரமஜினதேவாய அநர்க்யபல ப்ராப்தயே மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.


சாந்திதாராம், புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.
தாம்நாம் பதே தவாமுநி !

நாமாந்யாகம கோவிதை !

ஸ்முச்சிதான்ய நுத்யாயன் !

புமான் பூதஸ்மருதிர் பவேத் !

கோசரோபி கிராமாஸாம் !

த்வமவாக் கோசரோ மத !

ஸ்தோதாததா பிந்திக்தம் !

த்வத்தோ பீஷ்ட பலம் பவேத் !

த்வம தோஸி ஜகத் பந்து !

த்வம தோஸி ஜகத்ஹித !

த்வமேகம் ஜகதாம், ஜ்யோதி !

த்வம் த்விருபோப யோகபாக் !

த்வம் த்ரிருபைக மூர்த்யங்க !

ஸ்தோதாநந்த சதுஷ்டய !

த்வம் பஞ்சப்ரம்ம தத்வாத்மா !

பஞ்ச கல்யாண நாயக !

ஷட்பேத பாவதத்வக்ஞ !

த்வம் ஸப்த நய ஸங்க்ரஹ !

திவ்யாஷ்ட குண மூர்த்திஸ்த்வம் !

நவ கேவலபி லப்திக !

தசாவதார நிர்தார்ய !

மாம் பாஹி பரமேஸ்வர !

யஷ்மந் நாமாவலி த்ருப்த !

விலஸத் ஸ்தோத்ர மாலயா !

பவந்தம் வரிவஸ்யாம !

ப்ரஸீதாநு க்ரஹாணந !

இதம் ஸ்தோத்ர மதுஸ்ம்ருத்ய !

பூதோ பவதி பாத்தித !

ய: ஸ்பாடம் படத்யேனம் !

ஸ்: ஸ்யாத் கல்யாண பாஜநம் !

ததஸ்ஸதேதம் புண்யார்த்தி !

புமான் படதி புண்யதீ !

பெளருஹூதிம் ஸ்ரியம் ப்ராப்தும் !

பரமா மபிலாஷுக !

ஸ்துத்வேதி மகவே தேவம் !

சராசர ஜகத்குரும் !

ததஸ்தீர்த்த விஹாரஸ்ய !

வ்யாதாத் ப்ரஸ்தாவநா மிமாம் !

ஸ்துதி புண்ய குணோத் கீர்த்தி !

ஸ்தோதா பவ்ய ப்ரஸன்னதீ !

நிஷ்டிதார்த்தோ பஸ்துத்யவான் !

பலம் நைஸ்ரேயஸம் பஸ்துத்யவான் !

ய: ஸ்துத்யோ ஜகதாம் த்ரயஸ்ய நபுந !

ஸ்தோதா ஸ்வயம் கஸ்யசித் !

த்யேயோ யோகி ஜநஸ்ய யஸ்ச நிதராம் !

த்யாதாஸ்வயம் கஸ்யசித் !

யோ நேத்ரூந் நயதே நமஸ்க்ருதி மலம் !

நந்த வ்ய பபேக்ஷண !

ஸ: ஸ்ரீமாந் ஜகதாம் த்ரயஸ்யச குருதேவ: புருபாவந !

தம் தேவம் த்ரிதசாதி பார்ஜித பதம் !

காதிக்ஷயா, நந்தரம் !

ப்ரோக்தானந்த, சதுஷ்டயம் ஜிநமிநம் !

பவ்யாப்ஜிந் நாமிநம் !

மானஸ்தம்ப விலோகனா நதஜகன் !

மான்யம் த்ரிலோககீ7பதிம் !

பராப்தா சிந்திய பஹிர் விபூதி மநகம் !


பக்த்யா ப்ரவந்த்யா மஹே !!மஹா அர்க்யம்

ஓம் ஹ்ரீம் பாவபூஜா பாவ வந்தனா திரிகால பூஜா திரிகால வந்தனா கரைகராவை பாவனாபாவை ஸ்ரீ அரஹந்தஜி, சித்தஜி, ஆசார்யஜி, உபாத்யாயஜி, ஸர்வ சாதுஜி, பஞ்சபரமேஷ்டிப்யோ நம:
பிரதமானு யோக, கரணானு யோக, சரணானு யோக, திரவ்யானு யோகேப்யோ நம:
தர்சன விசுக்தியாதி ஷோடஸ காரணேப்யோ நம:
ஊத்தம க்ஷமாதி தஸலாக்ஷண தர்மேப்யோ நம:
ஸம்யக் தர்சன, ஸம்யக் ஞான, ஸம்யக் சாரித்ரேப்யோ நம:
ஜல விஷை, தல விஷை, ஆகாஸ விஷை, குபாவிஷை, பஹாடு விஷை, நகர நகரீ விஷை, ஊர்த்துவலோக, மத்ய லோக, பாதாள லோக விஷை, விராஜமான கிருத்திம அக்ருத்திம ஜின சைத்யாலய ஜின பிம்பேப்யோ நம:
நந்தீஸ்வர த்வீப ஸம்பந்தி பாவன ஜின சைத்யாலயேப்யோ நம:
விதேக க்ஷேத்ர வித்யாமான பீஸ் தீர்த்தங்கரேப்யோ நம:
பஞ்ச பரத, பஞ்ச ஐராவத, தஸ க்ஷேத்ர ஸம்பந்தி தீஸ் செளபீஸீ கே சாத் செளபீஸ் ஜினாலயேப்யோ நம:
நந்தீஸ்வர த்வீப ஸம்பந்தி அஸ்ஸீ ஜின சைத்யாலயேப்யோ நம:
பஞ்ச மேரு ஸம்பந்தி அஸ்ஸீ ஜின சைத்யாலயேப்யோ நம:
ஸம்மேத சிகர், கைலாஷ் கிரி, சம்பாபுர, பாவாபுர, கிர்நார், சோனாகிரி, ராஜகிரி, மதுரா ஆதி சித்தக்ஷேத்ரேப்யோ நம:
ஜைனபத்ரீ, மூடுபத்ரீ, ஹஸ்திநாபுர, சந்தேரி, பாபைரோ, அயோத்யா, சத்ருஞ்ஜய, தாரங்கா, சமத்தார்ளஜி, மஹாவீர்ஜி, பத்மபுரி, திஜாரா ஆதி அதிசய க்ஷேத்ரேப்யோ நம:
ஸ்ரீ சாரண ரிதிதாரி, சப்த பரம ரிஷிப்யோ நம:
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ மந்தம், பகவந்தம், கிரிபால சந்தம், ஸ்ரீ விரஷபாதி மகாவீர் பர்யந்தம் சதுர்விம்சதி தீர்த்தங்கர பரம தேவம் ஆத்யானாம் ஆத்யே ஜம்பூத்வீபே பரதக்ஷேத்ரே ஆர்யகண்டே தமிழ்நாடு பிராந்தே (ஊர்) நகர (கிராமம்) …….  மாஸாநா முத்தமே ……. சுப பக்ஷே ….. திதி ….. வாசரே முனி ஆர்யிகாநாம், ஸ்ராவக, ஸ்ராவகீ நாம் ஸகல கர்ம க்ஷயார்த்தம் அநேக பத ப்ராப்தயே சம்பூர்ணார்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

----------------------------------------------- 

ஜெயமாலை.

ஜய ப்ரதம ஜிநேஸ்வர மஹிபரமேஸ்வர
குணகண மஹித சதனம் ஜய
ஜய நமித சுராசுர சகல சுகாசுர
ஜய ஜனதா மர்ண ஹர்ண ஜய

ஜய ஆதி ஜிநேந்ர விசாலரூப ஜய
ஜய பூஜித சுந்தர சுரேந்த்ர பூப ஜய
ஜய நாபி நரேஸ்வர புத்ர தீர ஜய
ஜய மருதேவி சுத தர்மாகார ஜய

ஜய ஆதிதர்ம ப்ரகாச வீர ஜய
ஜய ப்ரதம யதீஸ்வர ப்ரதம தீர ஜய
ஜய வந்தித வ்யந்தர ராஜ ராஜ ஜய
ஜய நமிதா சுரபாநு ராஜ ஜய

ஜய க்ஞான ரூப ஜய சர்ம ரூப ஜய
ஜய சந்த்ர வதன அகளங்க பூப ஜய
ஜய பவ்ய தயாகர பவ்ய ஹம்ச ஜய
ஜய ப்ரகடித சுபகர சாரு வம்ச ஜய

ஜய ப்ரதம ப்ரஜாபதி ஆதி ஈச ஜய
ஜய ப்ரதம யதீஸ்வர ப்ரதம தீச ஜய
ஜய கணதர யதி நுதி சேவ்ய பாத ஜய
ஜய கக சக்ராதிப சேவ்ய பாத ஜய

ஜய பாப திமிரஹர பூர்ண ஸ்ந்த்ர ஜய
ஜய தோஷ நிவாரண புருஜிநேந்த்ர ஜய
ஜய ப்ரதம தீர்த்தக்ருத ப்ரதம தேவ ஜய
ஜய பரம புருஷ க்ருத விபுத சேவ ஜய

----------------------------------------------- தீப ஆரதி

தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
தீப மங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதி !!

ஆதிஜிந பகவருக்கு தீப ஆரதி
அஜிதஜிந தேவருக்கு தீப ஆரதி
ஐம்பதமருள் சம்பவர்க்கு தீப ஆரதி
அபிநந்தன நாதருக்கு தீப ஆரதி

    தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
     தீப மங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதி !!

அமலகுண சுமதியற்கு தீப ஆரதி
அருளும் பத்மபிரபர்தமக்கு தீப ஆரதி
அகமருள் சுபார்ஸ்வருக்கு தீப ஆரதி
சோதி சந்திரபிரபர் தமக்கு தீப ஆரதி

    தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
     தீப மங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதி !!

புஷ்பதந்த புங்கவருக்கு தீப ஆரதி
நிஷ்களங்க சீதளர்க்கு தீப ஆரதி
ஸ்ரேயாம்ச தேவருக்கு தீப ஆரதி
ஸ்ரீ வாசுபூஜ்ய தேவருக்கு தீப ஆரதி

    தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
     தீப மங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதி !!

விமலநாத அமலருக்கு தீப ஆரதி
வீடுசேர் அனந்தருக்கு தீப ஆரதி
தர்மநாத தீர்த்தருக்கு தீப ஆரதி
தக்கசாந்தி தேவருக்கும் தீப ஆரதி

    தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
     தீப மங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதி !!

குந்து வென்னும் கோமாற்கு தீப ஆரதி
குலவும் அர தீர்த்தங்கரர்க்கு தீப ஆரதி
நல்லறம் சொல் மல்லியற்கு தீப ஆரதி
நம்முனிசுவிரதர் தமக்கும் தீப ஆரதி

    தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
     தீப மங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதி !!

அமிதஇசை நமியர்க்கு தீப ஆரதி
அரிஷ்டநேமி நாதருக்கு தீப ஆரதி
பச்சை வண்ண பார்ஸ்வருக்கு தீப ஆரதி
பகரும் மஹாவீரருக்கும் தீப ஆரதி

    தீப ஆரதி ! ஜெயதீப ஆரதி !
     தீப மங்கள தீபமங்கள தீப ஆரதி !!

-----------------------------------------------  
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே

சோதி வானவர் வணங்க காதியாம் வினைகடிந்த
ஆதிநாதன் பதம்நினைந்து அறைகுவோம் பல்லாண்டு வாழி

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !

நிஜமுரைத் (து) அனித்ய வாழ்வின் நிலையுரைத்து கதிதுரக்கும்
விஜயதேவி அன்னை தந்த வீதராக அஜித நாத

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


பாச கம்பமா கதக் களிற்றை கட்டி வைத்து மதமடக்கி
ஞான தம்பமா தடத்திலார்த்த சம்பவா நின் தாள்கள் வாழ்க

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !

கபித்வஜச் சிலாதலத்தின் கர்த்தனாய் பொலிந்திருந்த
அபிநந்தனா உன்னடிகள் பற்றி அறைகுவோம் பல்லாண்டு வாழி

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !

நல்லறப் பயிர் தழைப்ப நாடிவந்து கருணை கூர்ந்த
சொல்லறம் துறந்திலாத சுமதிநாதர் பதம் நினைந்து

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


தத்துவப் பொருள் உரைத்து இத்தலத்தில் இனிதுயர்ந்த
பத்துமப் ப்ரபர்தம் பாதம் பாடுவோம் பல்லாண்டு வாழி

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


அஸ்திநாஸ்தி வாதனைக்கு அந்தமாய் முளைத்தெழுந்து
ஸ்வஸ்திகச் சிலாதலத்தில் சுகித்தமர் சுபார்ஸ்வநாத

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


சந்த்ரகாந்தி திவ்ய தேஹ! இந்திரர் தொழும் விலாச
சந்திரா புரீநிவாஸ சந்த்ரநாத சரணமைய

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


நிஷ்பலம் கொடுத்தலில்லா நிர்மலச் சுவிதி என்னும்
புஷ்பதந்த புங்கவா எம் புன்மை தீர நன்மை சேர

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


மீதளாவும் மணம் நிறைந்த மேலுலாவும் பதம் நினைந்து
சீதளாஉன் சீர்மைபோற்றிச் சேவிப்போம் பல்லாண்டு வாழ்க

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !

காதியாம் வினைகள் வென்று நாதனாய் உயர்ந்து நின்ற
சேதியா ஸ்ரேயாம்ஸ நாதர் சேவடிப் பணிந்து நின்று

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !

ஆசிலா அணுவிரதங்கள் அவனியில் அளித்துயர்ந்த
தேசுலாவும் ஞான மூர்த்தி வாசுபூஜ்ய வாழி வாழி

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !

விண்முகத் தியங்குகின்ற சண்முக வியக்கன்போற்றும்
பொன்முகத்தின் தேசுலாவும் புன்மைதீர்த்த விமலநாத

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


எண்ணிலாப் பவங் கடந்து இன்னல்சேர் வினைகடந்து
அண்ணலாய் அறமுரைத்த அன்புசேர் அனந்தநாத

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


கருமவல் வினைகடந்து காலமூன்றொருங் குணர்ந்து
தரும சக்ர படைதரித்த தரும நாத தருமநாத

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


காந்தி வீசும் ஸ்வர்ணதேஹ கணதரர் தொழும் விலாச
சாந்தி மந்த்ர சுத்ரதார சாந்தி நாதா சரணமையா

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


ஈரம்சேர் குணத்ரயத்தை ஈண்டு வந்து புவியில் வைத்த
சூரசேனன் என்னும் வீரன் சுதலையாம் எம் குந்துநாத

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


சிரம் வணங்கி சென்று தாழ சீதளக் கமலம் சூட
அறநெருங்கி அமரர் சூழும் அரப் பெயர் அசோக வாழி

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !

ஆசையென்னும் வலையறுத்து ஆன்ம இன்ப சுகமளித்து
மாசறுத்துயர்ந்த சோதி மல்லிநாத அடிகள் போற்றி

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !

அணிகளைந்து பணிகளைந்து ஆணவப் பொருள்களைந்த
முனிவுதீர் திகம்பரா முனி சூவ்ரதா நின் நாமம் போற்றி

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


நாகரும் வணங்கும் தெய்வ நமியென்னும் பெயர் தரித்த
சோகம் தீர சோகமர்ந்த ஏகநாத ஏத்தி நின்று

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


துவாரகா பதியுதித்து தேவரால் புகழ் புரிந்த
கேவலாவதி மணந்த நேமிநாதர் அருளமர்ந்து

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !

இச்சை தீர்ந்த இக்கணத்தே இன்ப வாழ்வு எய்துமென்ற
பச்சை வண்ண திவ்ய தேஹ பார்ஸ்வநாதர் பாதம் போற்றி

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


மண்டலாதிபர் வணங்கும் குண்டலபுரத்தில் வாழும்
வண்டுலாவும் அலங்கல் தாழும் வர்த்தமான சரணம் சரணம்

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !

ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !
ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே ! - ஜெய ஜெயா! நமோஸ்துதே !


----------------------------------------------- 

No comments:

Post a Comment