சதுர்விம்சதி தீர்த்தங்கரர்கள் அஷ்டகம்
     சதுர்விம்சதி தீர்த்தங்கரர்கள்  அஷ்டகம்

   


     ஸ்ரீ விருஷபநாதாஷ்டக ஸ்துதி Click here 
     ஸ்ரீ அஜிதநாதாஷ்டக ஸ்துதி  Click here 

     ஸ்ரீ சம்பவ நாதாஷ்டகம்  Click here

     ஸ்ரீ அபிநந்தன நாதாஷ்டகம்  click here

     ஸ்ரீ சுமதி நாதாஷ்டகம். click here

    ஸ்ரீ பத்மபிரப நாதாஷ்டகம் click here
    ஸ்ரீ சுபார்ஸ்வ நாதாஷ்டக ஸ்துதி  click here
    ஸ்ரீசந்திரப்ரப் நாதாஷ்டக ஸ்துதி click here
    ஸ்ரீ புஷ்பதந்த நாதாஷ்டகம்  click here    ஸ்ரீ ஸீதள நாதாஷ்டகம் click here


    ஸ்ரீ ஸ்ரேயாம்ஸ நாதாஷ்டகம் click here


    ஸ்ரீ வாசுபூஜ்ய நாதாஷ்டகம்  click here


     ஸ்ரீ விமல நாதாஷ்டகம் click here


     ஸ்ரீ அனந்த நாதாஷ்டகம்  Click here


      ஸ்ரீ தர்மநாதாஷ்டக ஸ்துதி  click here


  
      ஸ்ரீ சாந்திநாத அஷ்டக ஸ்துதி  click here      

      ஸ்ரீ குந்து நாதாஷ்டகம்   click here  


     

      ஸ்ரீ அர நாதாஷ்டகம்  click here


     ஸ்ரீ மல்லி நாதாஷ்டகம்  click here     ஸ்ரீமுனிசூவ்ரத நாதாஷ்டகம்  click here 
     ஸ்ரீ நமி நாதாஷ்டகம்  click here
     ஸ்ரீ நேமி நாதாஷ்டகம்  click here
     ஸ்ரீ பார்ஸ்வ நாதாஷ்டகம்  click here

    ஸ்ரீ வர்த்தமான நாதாஷ்டகம் click here

No comments:

Post a Comment