ஜின சுப்ரபாதம்
ஜின சுப்ரபாதம்யத் ஸ்வர்க்கா Sவத ரோத்ஸவே யதபவத் ஜந்மாபிஷேகோத்ஸவே

யத்தீக்ஷா க்ரஹணோத்ஸவே யதகில ஜ்ஞாநப்ரகா சோத்ஸவே,

யந்நிர்வாணகமோத்ஸவே ஜிநபதே: பூஜாத்புதம் தத்பவை:

ஸங்கீத ஸ்துதி மங்கலை: ப்ரஸரதாம் மே ஸுப்ரபாதோத்ஸவ:ஸ்ரீமந்! நதாSமர கிரீட மணிப்ரபாபி:

ஆலீட பாதயுக! துர்த்தர கர்மதூர !

ஸ்ரீ நாபிநந்தந! ஜிநாSஜித! சம்பவாக்ய

த்வத் த்யாநதோSஸ்து ஸததம் மம ஸுப்ரபாதம்.  - 2சத்ரத்ரய ப்ரசல சாமர வீஜ்ய மாந!

தேவபி நந்தந! முநே! ஸுமதே ஜிநேந்த்ர!

பத்ம ப்ரபாSருணமணி த்யுதி பாஸுராங்க!

த்வத் த்யாநதோSஸ்து ஸததம் மம ஸுப்ரபாதம்.  - 3அர்ஹந் ஸுபார்ச்வ்! கதலீ தளரவர்ண காத்ர

  ப்ராலேய தாரகிரி மெளக்திக வர்ண கெளர

சந்தர்ப்ரப! ஸ்படிக பாண்டுர புஷ்பதந்த

  த்வத் த்யாநதோSஸ்து ஸததம் மம ஸுப்ரபாதம். - 4


                                                                                                                                      
ஸந்தப்த காஞ்சநருசே ஜிந சீதளாக்ய

  ச்ரேயந்! விநஷ்ட துரிதாஷ்ட களங்க பங்க

பந்தூக பந்துரருசே ஜிந வாஸுபூஜ்ய

  த்வத் த்யாநதோSஸ்து ஸததம் மம ஸுப்ரபாதம்.  -  5உத்தண்ட தர்ப்பக ரிபோ விமலாமலாங்க!

  ஸ்தேமந்! நநந்த ஜிதநந்த! ஸுகாSம்புராஸே

துஷ்கர்ம கல்மஷ விவர்ஜ்ஜித தர்ம நாத!

  த்வத் த்யாநதோSஸ்து ஸததம் மம ஸுப்ரபாதம்.  - 6
தேவாம்ரீ குஸுமஸந்நிப சாந்திநாத

  குந்தோ! தயா குணவிபூஷண பூஷிதாங்க

தேவாதிதேவ பகவந்! நர க்தீர்த்தநாத!

  த்வத் த்யாநதோSஸ்து ஸததம் மம ஸுப்ரபாதம். -  7யந்மோஹ மல்ல மதபஞ்ஜந மல்லிநாத!

  க்ஷேமங்கராவிதத சாஸந ஸுவ்ரதாக்ய!

ஸத்ஸம்பதா ப்ரசமிதா நமிநாமதேய

  த்வத் த்யாநதோSஸ்து ஸததம் மம ஸுப்ரபாதம். -  8தாபிச்ச குச்ச ருசிரோஜ்வல நேமிநாத!

  கோரோபஸர்க்கக விஜயிந் ஜிந பார்ச்வநாத!

ஸ்யாத்வாத ஸுக்தி மணிதர்ப்பண வர்த்தமாந!

  த்வத் த்யாநதோSஸ்து ஸததம் மம ஸுப்ரபாதம்.ப்ராலேய நீல ஹரிதாSருண பீதபாஸம்

  யந்முக்தி மவ்யய ஸுகாவஸதம் முநீந்த்ரா:

த்யாயந்தி ஸப்ததி சதம் ஜிந வல்லபாநாம்

  த்வத் த்யாநதோSஸ்து ஸததம் மம ஸுப்ரபாதம். – 10ஸுப்ரபாதம் ஸுநக்ஷத்ரம் மாங்கல்யம் பரிகீர்த்திதம்

  சதுர்விம்சதி தீர்த்தேசாம் ஸுப்ரபாதம் திநே திநே.  -  11ஸுப்ரபாதம் ஸுநக்ஷத்ரம் ச்ரேய ப்ரத்யபிநந்திதம்

  தேவதா: ரிஷய: ஸித்தா: ஸுப்ரபாதம் திநே திநே. – 12ஸுப்ரபாதம் தவைகஸ்ய  விருஷபஸ்ய மஹாத்மந:

  யேந ப்ரவர்த்திதம் தீர்த்தம் பவ்ய ஸத்வ ஸுகாவஹம்.  – 13ஸுப்ரபாதம் ஜிநேந்த்ராணாம் ஜ்ஞாநோந்மீலித சக்ஷுஷாம்

  அஜ்ஞாந திர்ராந்தாநாம் நித்யமஸ்தமிதோ ரவி:  - 14ஸுப்ரபாதம் ஜிநேந்த்ர ஸ்யாத் வீர: கமல லோசந:

  யேந கர்மாடவீ தக்தா சுக்ல த்யாநோக்ரவஹ்நிநா -  15ஸுப்ரபாதம் ஸுநக்ஷத்ரம் ஸுகல்யாணம் ஸுமங்கலம்

  த்ரைளோக்ய ஹித கர்த்ரூணாம் ஜிநாநாமேவ சாஸநம்.  – 16ஸ்தோத்ரம் முற்றும்.

----------------------------------------------- 


No comments:

Post a Comment