ஸ்ரீ வர்த்தமான தீர்த்தங்கர பூஜைஸ்ரீ வர்த்தமான தீர்த்தங்கர பூஜை


Related image
பாவாபுரவர சரசா மத்யகத
சித்தி வ்ரத்தி தபசா மஹசா
வீரோ நீரத நாதோ பூரிகுண
சாருசெளக்ய மாஸ்பத மஹமத்


ஸ்ரீமத்குண்ட புராதி நாத விலசத்
சித்தார்த்த பூ வல்லப
ப்ரேமாத்ரா பரயகாரிணீ ப்ரீயசுத;
சம்ப்ரா ச்யதே ஸந்மதி;


பஞ்சாஸ்யோ ந்நத கேதன: கனகருக்
மாதங்க சித்தாயினீ
மாணிக்யா பரணாபி ரஞ்சித பத,
ப்ரோத் புல்ல பங்கேருஹ;ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் பர ப்ரம்மன, அனந்தானந்த ஞானசக்தே அர்ஹத் பரமேஷ்டின் ஜம்பூத்தீப பரத க்ஷேத்ர குண்டலபுர  நகரத்து சித்தார்த்த மஹாராஜா ப்ரியகாருணி உத்பன்ன நாத வம்ச திலக பொன்  வர்ண 7 முழம் சாபோன்னத  சிம்ம லாஞ்சன மாதங்க யக்ஷ சித்தாயினி  யக்ஷி  உபய பார்ஸ்வ கத  பாபாபுரி  சரோவர கத ப்ருந்தாரக சந்தோக சமன்வித பரிநிர்வாண கல்யாண சோபித தத் புருஷ நாமபி ராமா துரந்தர துக்க ஸம்ஸார ஸாக ரோத்தரண மஹா குசல காதி அகாதி க்ஷயோத்பூத மஹாகுண விபூஷண நவ கேவல லப்தி ஸமன் வித திவாகர கிரண நிராக்ருத மஹா ஜ்ஞானாந்தகாரய ப்ரஸஸ்தானந்த நாம தேய விராஜித ஸகல தர்மோபதேசநகர அஷ்டாதஸ தோஷ ரஹித அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ர நாமதீஸ்வர ஸ்ரீ -- வர்த்தமான தீர்த்தங்கர பரமஜின தேவா அத்ர அவதர அவதர ஸம் வெளஷட் அத்ர திஷ்ட திஷ்ட ட ட அத்ர ம ம ஸன்னி ஹ்தோ பவ பவ வஷட் ஸ்வாஹா.


அஷ்ட விதார்ச்சனை


ஜலம்

காங்கேய பாத்ராவ த்ருதை ரநல்பை;
கங்காதி ஜாதா மலபுண்ய தீர்த்தை;
சித்தார்த்த ராஜாத்மஜ மிந்தரவந்தயம்
ஸ்ரீவர்த்தமானம் ஜினமர்ச்சயாமி
ஓம் ஹ்ரீம்  வர்த்தமான தீர்த்தங்கரேப்யோ ஜன்ம ஜரா மிருத்யு விநாசநாய திவ்ய ஜலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:கந்தம்

கர்பூர காஸ்மீர முகப்ர சித்த
ஸத்கந்த சாராஸ்ரித கந்த பங்கை;
சித்தார்த்த ராஜாத்மஜ மிந்தரவந்தயம்
ஸ்ரீவர்த்தமானம் ஜினமர்ச்சயாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ  வர்த்தமான தீர்த்தங்கரேப்யோ சம்ஸார தாப விநாசநாய திவ்ய கந்தம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


அக்ஷதம்

அகண்டிதை சுப்ர தரைர் விசுத்தை
சால்ய க்ஷதை ரீக்ஷண கோமலாங்கை;
சித்தார்த்த ராஜாத்மஜ மிந்தரவந்தயம்
ஸ்ரீவர்த்தமானம் ஜினமர்ச்சயாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   வர்த்தமான தீர்த்தங்கரப்யோ அஷய பத ப்ராப்தயே திவ்ய அக்ஷதம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:புஷ்பம்

கந்தர்வ மத்ப்ருங்க நிகாய ஜன்யை
ஜ்ஜங்கார ரம்மைர் வரபுஷ்ப ஜாலை
சித்தார்த்த ராஜாத்மஜ மிந்தரவந்தயம்
ஸ்ரீவர்த்தமானம் ஜினமர்ச்சயாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   வர்த்தமான தீர்த்தங்கரப்யோ காமபான வித்வம் சநாய திவ்ய புஷ்பம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:சரு

நாநா விதைர் நவ்ய க்ருதோத் பவோத்க
பக்ஷைர் மநோக்ஞை ஸ்சருபிர் சுபக்வை;
சித்தார்த்த ராஜாத்மஜ மிந்தரவந்தயம்
ஸ்ரீவர்த்தமானம் ஜினமர்ச்சயாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   வர்த்தமான தீர்த்தங்கரப்யோ க்ஷுதாரோக நிவாரணாய திவ்ய சரும் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:தீபம்

கர்பூர ஜாதைர் விமலை: ப்ரபெளக
தூரீக்ருத த்வார்ந்த கணை ப்ரதீபை;
சித்தார்த்த ராஜாத்மஜ மிந்தரவந்தயம்
ஸ்ரீவர்த்தமானம் ஜினமர்ச்சயாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   வர்த்தமான தீர்த்தங்கரேப்யோ மோகாந்தகார விநாசனாய திவ்ய தீபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:தூபம்

திவ்பை; சுகாலாகரு முக்ய தூபை
யோகப்ர முக்தாமல தூப தூம்ரை:
சித்தார்த்த ராஜாத்மஜ மிந்தரவந்தயம்
ஸ்ரீவர்த்தமானம் ஜினமர்ச்சயாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   வர்த்தமான தீர்த்தங்கரேப்யோ அஷ்டகர்ம தஹநாய திவ்ய தூபம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:


ஃபலம்

ப்பலைர் வரைர் தாடிம நாளிகேர
கபித்த ரம்பாம்ர சுபீஜ பூரை:
சித்தார்த்த ராஜாத்மஜ மிந்தரவந்தயம்
ஸ்ரீவர்த்தமானம் ஜினமர்ச்சயாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   வர்த்தமான தீர்த்தங்கரேப்யோ மோக்ஷப் பல ப்ராப்தயே திவ்ய ஃபலம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:அர்க்கியம்

அர்க்யை ரநர்க்யை ப்பல கந்த புஷ்ப
சால்யக்ஷதா த்யான்வித பாத்ர சமஸ்தை;
சித்தார்த்த ராஜாத்மஜ மிந்தரவந்தயம்
ஸ்ரீவர்த்தமானம் ஜினமர்ச்சயாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ   வர்த்தமான தீர்த்தங்கரேப்யோ அனர்க்யப்பல ப்ராப்தயே திவ்ய அர்க்கியம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா:சாந்திதாராம்

சாந்த்யை: சுதாந்தயை; பயசாம் மனோக்ஞ
தாராபி ராராத்ய மஹீந்தர வந்தயம்
சித்தார்த்த ராஜாத்மஜ மிந்தரவந்தயம்
ஸ்ரீவர்த்தமானம் ஜினமர்ச்சயாமி
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ  வர்த்தமான தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய சர்வ கர்மணாம் சாந்தயே சாந்திதாரம் கரோது.புஷ்பாஞ்சலி

சுபகவர்த்த மானகம் விபுத வர்த்தமானகம்
சுரபிபுஷபகைர் யஜே பவவிநாசகம் ஜினம்
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் ஸ்ரீ  வர்த்தமான தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய புஷ்பாஞ்சலிம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா.

----------------------------------------------- 
மேலும் சிறப்பாக பூஜை செய்ய

இதனுடன் சகஸ்ர நாமாஷ்டகத்தை சேர்த்து (1008) படிக்கலாம்
அல்லது  சத நாமாஷ்டகத்தையும் சேர்ந்தோ (108) படிக்கலாம்.

1008 ஸ்ரீ வர்த்தமான மகாவீர சதநாமாஷ்டகம்

ஓம் ஸ்ரீ வீரநாதாய  நமஹா
ஓம் ஸ்ரீ  நிரதீசராய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிர்மோஹாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிருபத்ரவாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிர்விகாராய நம:

ஓம் ஸ்ரீ  நிராதாராய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிரீஹாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிர்மலாங்கபாஜே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிர்ஜராய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிரஜஷ்காய நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  நிராஸாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிர்விஸேஷவிதே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிர்தமேஷாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிராகாராய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிரதாய நம:

ஓம் ஸ்ரீ  நிரதிக்ரமாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிர்வேதாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிகஷாயத்மநே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிர்பந்தாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிஸ்ரஹாக்ரஹாய நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  நிராஸ்ரவாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிக்ரந்தாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிச்சங்காய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிபரிக்ரஹாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிரூத்தராய நம:

ஓம் ஸ்ரீ  நிஷ்டிப்த கந கச்சாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிஷ்கிஞ்சநாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிராலம்பாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிபுணாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிபுணாஸ்ரீதாய நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  நிர்ம்மாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிர்ஹங்காராய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிர்விக்நாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  நிருத்ஸுகாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரமாத்மநே நம:

ஓம் ஸ்ரீ  பராத்மஜ்ஞாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரஜ்யோதயே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரார்தக்ரதே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரப்ரம்மனே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரதராய நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  பராய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரமேஸ்வராய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரேஜ்யார்ஹாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரார்தநே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரகார்யக்ரதே நம:

ஓம் ஸ்ரீ  பரஸ்வாமிநே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரஜ்ஞாநிநே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பராதீசாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரேஹகாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பதயே நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  பரப்ரம்ம ரூபாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பத்மாஸநாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பத்மயாநாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பவித்ராய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரார்தபாஜே நம:

ஓம் ஸ்ரீ  பஞ்ச கல்யாணாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பாடகாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பித்ரே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பிதாமஹாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புருஷோத்தமாய நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  புராணாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புருஷாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புஷ்டிதாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புஷ்டாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புண்யதாய நம:

ஓம் ஸ்ரீ  புண்யஹேத்வாத்மநே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புண்யவதே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புண்ய கர்மக்ரதே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புண்ய மூர்த்தயே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புண்யவாசே நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  புண்யஸாஸநாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புண்ய போக்த்ரே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புண்யசாலிநே  நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பூஜ்யாய  நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பூதஸர்வாங்காய நம:

ஓம் ஸ்ரீ  பூதவாசே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பூத சாஸநாய  நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பூத கர்மணே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புருஷாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பூர்வபுராணாய நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  பூஜார்ஹாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரஸித்தாத்மநே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரவிஷ்டாத்மநே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரஜா பதயே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரபவே  நம:

ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரசாந்தாத்மநே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரதாபிநே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரபலாபூர்ணாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரதர்கியாத்மநே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரபாஸ்வராய நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரசாஸ்ரே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரஜாபந்தவே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரஜாகராய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரஜாஹிதாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பரரூபகாய நம:

ஓம் ஸ்ரீ  ப்ராக்ரதாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ராஞ்ஜாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரியாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரோக்த்ரே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரஷ்டக்ஷராய நம:

----------------------------------------------- 

ஓம் ஸ்ரீ  ப்ரஷ்டவாசே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  ஸ்புரத்யுதயே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பந்த மோக்ஷ ஜஞாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பந்தக்நாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  பந்ததூரகாய  நம:

ஓம் ஸ்ரீ  புத்தாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புத்திமதே நம:
ஓம் ஸ்ரீ  புத்தி சாதநாய நமோ நமஹா

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஐம் அர்ஹம் பரம பிரம்மணே அநந்தாநந்த ஞான சக்தயே அர்ஹத் பரமேஷ்டினே வீரநாதாபி புத்தி சாதனாந்திய அஷ்டோத்ர சதநாமாதீஸ்வராய மாதங்க யக்ஷ சித்தாயனி யக்ஷி உபய பார்ஸ்வகத ஸ்ரீ வர்த்தமான தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா

சாந்திதாரம் , புஷ்பாபாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா

----------------------------------------------- 

ஜயமாலைசதாநந்த தானம் குணாநாம் நிதாநம்
விதானம் சுதர்மா ஸுசம்முக்த மானம்
க்ரதாநேக கீர்வாண ஸத்கீர்த்தி கானம்
ஜிநாதீஸ்வரம் நெளமி லக்ஷ்மீ நிதானம்சுசாந்தம் தானம் சதாசாரு ரூபம்
சுசீலம் சுசீலம் சதாநம்ர பூபம்
சுபோதம் விரோதாதிகம் திவ்யமானம்
ஜிநாதீஸ்வரம் நெளமி லக்ஷ்மீ நிதானம்விரோஷம் விதோஷம் ஸதாமுக்த போகம்
வியோகம் சுயோகம் தராம் த்யக்த ரோகம்
குணைர் மண்டிதம் பண்டிதா நந்த தானம்
ஜிநாதீஸ்வரம் நெளமி லக்ஷ்மீ நிதானம்விமுக்தம் சுமுக்தம் ஸமாசக்த சித்தம்
மூழுக்ஷு வ்ரஜைர் வந்திதம் சிந்நிமித்தம்
சதாசேவிதம் தேவதேவை ரமாநம்
ஜிநாதீஸ்வரம் நெளமி லக்ஷ்மீ நிதானம்விகர்வம் விமோகம், சுசர்வ ப்ரகாசம்
விவர்ணம் விகந்தம் க்ரதாக ப்ரநாசம்
சதாசேவிதம் பவ்ய லோகைக மானம்
ஜிநாதீஸ்வரம் நெளமி லக்ஷ்மீ நிதானம்விகாத்ரம் சுபாத்ரம் குமித்யாத்வ தாத்ரம்
லசத் பத்ம நேத்ரம் பவித்ரம் விசித்ரம்
சுபூர் நேந்து வக்த்ரம் சமக்ஷீர பாநம்
ஜிநாதீஸ்வரம் நெளமி லக்ஷ்மீ நிதானம்விலோபம் விசோபம் விதம்பம் விதானம்
விமாரம் விகாராதிகம் த்யக்த ஹாரம்
ஹரம் சங்கரம் ப்ரம்ம ரூபம் ஹரீசம்
ஜிநாதீஸ்வரம் நெளமி லக்ஷ்மீ நிதானம்


சுதீரம் சுவீரம் பவ: ப்ராப்தி தீரம்
கதாசம் விநாசம் குதுக்காக்னி நீரம்
சுமூர்த்திம் சுகீர்த்திம் ஜகத் ப்ராப்த மாநம்
ஜிநாதீஸ்வரம் நெளமி லக்ஷ்மீ நிதானம்


இத்தம் ஸ்துதோ ஜிநவரோ ஜகதார்திஹர்தா
சஞ்சத் பவ்யாப்திஷு ந்ருணாம் பததாம் சுபாத்ரா
ஸ்ரீ வீரநாத இஹதர்ம சுபூஷணாட்யோ
தேவேந்தர கீர்த்தி தயச; சுகதாம் விதத்ரம்ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ க்லீம் ஐம் அர்ஹம் சம்மேதாக்ய சைலோபரி பாபாபுரி வனப்ரதேச கத சரோவர மத்யசித சிலாதலாத்  மோக்ஷகத  ஸ்ரீ வர்த்தமான தீர்த்தங்கர பரம ஜின தேவாய கேசித் ஆர்யகா ஸ்ராவக ஸ்ராவகி காதயோ பாவநா பாவ யந்தி தேஷாம் கர்மக்ஷய நிமித்தம் ஜன்ம ஜராம்ருத்து வினாசநாய மஹா அர்க்யம் நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா.

சாந்திதாராம் கரோது திவ்ய புஷ்பாஞ்சலி நிர்வபாமி இதி ஸ்வாஹா


பவார்ண வேஜந்து சமூஹமேன
மாகர்ஷயாமா சசிதர்ம போதாத்
மாஜ்ஜந்த முக்தி ஸ்ரிய யேநசோபி
தம் வீர நாதம் ப்ரணமாமி நித்யம்

ஸ்ரீ வர்த்தமான தீர்த்தங்கராய நமோஸ்து நமோஸ்து.
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ மஹாவீர தீர்த்தங்கராதி சகல முனி கணேப்யோ
அர்க்யம் நிர்வபாமி ஸ்வாஹா

ஓம் ஹ்ரீம் அர்ஹம் ஜம்பூத்வீபத்து பரத க்ஷேத்திரத்து குண்டலபுர நகரத்து நாத வம்சத்து சித்தார்த்த மஹாராஜாவிற்கும், பிர்யகாருணி மஹாதேவிக்கும் உதித்த திருக்குமாரனும் ஒப்பிலா மஹா புருடரும்,  பொன் வண்ணரும் 7 முழம் உயரம் உடையவரும் பரம ஔதாரிக தேகத்தை உடையவரும் 72 வருடம் ஆயுள் உடையவரும், சிம்ம லாஞ்சனத்தை உடையவரும், மாதங்க யக்ஷ்ன், சித்தாயினி யக்ஷியர்களால் சேவிக்கப்பட்டவரும் கௌதமர் முதலிய 11 கணதர பரமேட்டிகளை உடையவரும் 2 நட்கள் ப்ரதிமா யோகம் கொண்டவரும் பாபாபுரி சரோவர மத்தியில் கார்த்திகை கிருஷ்ண சதுர்தசி திதியில் 26 முனிவர்களுடன் பரிநிர்வாணம் அடைந்த வருமான ஸ்ரீவர்த்தமான தீர்த்தங்கர பரம ஜிநேந்திர சுவாமிக்குத் தூய மனம் மொழி மெய்களால் நமோஸ்து! நமோஸ்து! நமோஸ்து!


ஓம் ஹ்ரீம் வர்த்தமான தீர்த்தங்கராய பாத சேவித மாதங்க   யக்ஷ சித்தாயினி  யக்ஷியாஸ்ச அன்ய தேவகணா: அஸ்ய யஜமானஸ்ய மன்னார்குடி நாம கிராம சிராவக சிராவகீ ஜனானாம் சர்வ சாந்திம் குருத குருத ஸ்வாஹா.


----------------------------------------------

சாந்தி பக்தி


சாந்தி ஜிநம் சஸி நிர்மல வக்த்ரம்
சீல குணவ்ரத ஸம்யம பாத்ரம்
அஷ்ட சதார்சித லக்ஷண காத்ரம்
நெளமி ஜிநோத்தம மம்புஜ நேத்ரம்


பஞ்சம மீப்ஸித சக்ரதராணம்
பூஜித மிந்த்ர நரேந்த்ர கணைஸ்ச
சாந்திகரம் கண ஸாந்தமபீப்ஸு
ஷோடஸ தீர்த்தகர பரணமாமி


திவ்ய தரு: ஸுர புஷ்ப ஸுவ்ருஷ்டி
துந்துபி ராஸந யோஜன கோஷெள
ஆதபவாரண சாமர யுக்மே
யஸ்ய விபாதிச மண்டல தேஜ:


தம் ஜகதர்சித ஸாந்தி ஜிநேந்த்ரம்
சாந்திகரம் சிரஸா ப்ரணமாமி
ஸர்வ கணாயது யச்சது சாந்திம்
மஹ்ய மரம் படதே பரமாம்ச


யோப்யார்சிதா முகுட குண்டல ஹார ரத்நை
சக்ராதிபி: சுரகணை: ஸ்துத பாத பத்மா
தேமேஜிநா: ப்ரவர வம்ஸ ஜகத்ப்ரதீபாஸ்
தீர்த்தங்கரா: ஸதத சாந்திகரா பவந்து


ஸம்பூஜகாநாம் ப்ரதிபாலகாநாம்
யதீந்த்ர ஸாமான்ய தபோத நாநாம்
தேஸஸ்ய ராஷ்ட்ரஸ்ய புரஸ்ய ராக்ஞ:
கரோது சாந்திம் பகவான் ஜிநேந்த்ர:


க்ஷேமம் ஸர்வ ப்ரஜாநாம் ப்ரபவது
பலவான் தார்மிகோ பூமிபால:
காலே காலே ச சம்யக் விகிரது மகவா
வ்யாதயோ வியாந்து நாஸம்


துர்பீக்ஷம் சோரமாரி க்ஷணமபி
ஜகதாம் மாஸ்மபூஜ் ஜீவலோகே
ஜைநேந்த்ரம் தர்ம சக்ரம் ப்ரபவது
ஸததம் ஸர்வ ஸெளக்ய ப்ரதாயி


ப்ரத்வஸ்த காதி கர்மாண
கேவல ஞான பாஸ்கரா:
குர்வந்து ஜகதாம் சாந்திம்
விரஷ பாத்யா ஜினேஸ்வரா:வேண்டுதல்


பிரதமம் கரணம் சரணம் த்ரவ்யம் நம:


சாஸ்த்ராப்யாஸோ ஜிநபதி நுதி ஸங்கதி: ஸர்வதார்யை:

ஸத்வ்ருத்தாநாம் குண கண கதா தோஷ வாதே ச மெளனம்

ஸர்வஸ்யாபி ப்ரிய ஹித வசோ பாவநா சாத்ம தத்வே

ஸம்பத்யந்தாம் மம பவ பவே யாவதே தே பவர்க:

தவபாதெள மம ஹ்ருதயே மம ஹ்ருதயம் தவபாதத்வயே லீநம்

திஷ்டது ஜிநேந்த்ர தாவத் யாவந்நிர்வாண ஸம்ப்ராப்தி:

அக்ர பயத்த ஹீணம் மத்தா ஹீணம் சஜம் மஏ பணியம்

தம் கமஉ ணாணதேவய மஜ்ஜ வி துக்கக்கயம் திந்து.

துக்கக்கவோ கம்மக்கவோ ஸமாஹி மரணம் ச போஹி லா ஹோ ய

மம ஹோ உஜகத பந்தவ தவ ஜிநவர சரண ஸரணேண.

(ஓன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)விஸர்ஜநம்


ஜ்ஞான தோSஜ்ஞானதோ வாபி ஸாஸ்த்ரோக்தம் ந க்ருதம் மயா
தத்ஸர்வம் பூர்ணமே வாஸ்து த்வத் ப்ரஸாதாஜ் ஜிநேஸ்வர.

ஆஹ்வாநம் நைவ ஜாநாமி நைவ ஜாநாமி பூஜனம்
விஸர்ஜனம் ந ஜாநாமி க்ஷமஸ்வ பரமேஸ்வர

மந்த்ர ஹீனம் க்ரியா ஹீனம் த்ரவிய ஹீனம் ததைசவ
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா.

அன்யதா சரணம் நாஸ்தி: த்வமேவ சரணம் நம:
தஸ்மாத் காருண்ய பாவேனா ரக்ஷ ரக்ஷ ஜிநேஸ்வரா:

(பஞ்ச முஷ்டியோடு வணங்கி ஒன்பது முறை நமோகார மந்திரம் ஜபிக்கவும்)


-----------------------------------------------  -1 comment:

  1. அருமை வளர்க ஜினவரம்

    ReplyDelete