சாந்தி மந்திரம்
சாந்தி மந்திரம்


 


ஓம் நமோர்ஹதே பகவதே, ஸ்ரீ மதே,

ப்ரக்ஷீணாம் சேஷ தோஷ கல்மஷாய

திவ்யதேஜோ மூர்த்தயே ஓம் நம:

ஸ்ரீ சாந்தி நாதாய, சாந்தீகராய,

ஸர்வ பாப ப்ரனாசனாய

ஸர்வ விக்ன விநாசனாய

ஸர்வ ரோகோபசர்க விநாசனாய

ஸர்வ க்ஷுத்ரோபத்ரவ விநாசனாய

ஸர்வ க்ஷாமடாமர விநாசனாய

ஸர்வ பரக்ரத, பரவித்ய, சேதனகராய

ஸர்வ அப ம்ருத்யு விநாசனாய,

த்ரைளோக்ய நாதாய,

காதிகர்ம விநாசனாய:

ஓம் ஹ்ராம், ஹ்ரீம், ஹ்ரூம், ஹ்ரெளம், ஹ்ரஹ

அ ஸி ஆ உ ஸா மம, சர்வ ரோக,

சாந்திஞ்ச, புஷ்டிஞ்ச துஷ்டிஞ்ச,

ரத்னத்ரய சித்திஞ்ச,

குரு குரு ஹிம் பட்கே, கே ஸ்வாஹா

----------------------------------------------- 

No comments:

Post a Comment