Bhaktamar - பக்தாமரம்


BHAKTAMAR -  பக்தாமரம்

(பக்திமாலை)


Special Features  -  சிறப்பு அம்சங்கள் - clickஆச்சார்ய ஸ்ரீ மானதுங்கரின் வரலாறு 

 Biographical story of the life of Acharya Shri Manatunga  -  click
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
1

கடவுள் வாழ்த்து


பக்தாமர-ப்ரணத-மெளலி-மணி-ப்ரபாணா
முத்யோதகம் தளித-பாப-தமோ-விதாநம்
ஸம்யக்-ப்ரணம்ய ஜிநபாதயுகம் யுகாதா-
வாலம்பநம் பவஜலே பததாம் ஜநாநாம்   1

--------------------------------

 நான்காம் காலத்தில் தோன்றிய முதல் தீர்த்தங்கரராகிய விருஷப சுவாமிகள் திருவடியை வணங்கியதால் பக்தர்களாகிய தேவர்களின் மகுட மணியின் ஒளியானது அதிகரித்துள்ளது. இந்த ஜின பகவானின் பிறவிக்கடலில் முழுகி இருக்கும் மக்கள் கரை ஏறத் துணையாக உள்ளார். அவர்தம் திருவடியை வணங்குகிறேன்.

भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा।
मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम्
सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा।
वालंबनं भवजले पततां जनानाम् - ॥१॥

-----------------
झुके हुए भक्त देवो के मुकुट जड़ित मणियों की प्रथा को प्रकाशित करने वाले,
पाप रुपी अंधकार के समुह को नष्ट करने वाले,
कर्मयुग के प्रारम्भ में संसार समुन्द्र में डूबते हुए प्राणियों के लिये
आलम्बन भूत जिनेन्द्रदेव के चरण युगल को मन वचन कार्य से
प्रणाम करके (मैं मुनि मानतुंग उनकी स्तुति करुँगा)|

================== 

bhaktamara-pranata-maulimani-prabhana -
mudyotakam dalita-papa-tamovitanam |
samyak pranamya jina padayugam yugada-
valambanam bhavajale patatam jananam -  || 1||

-----------------

   Having bowed down to duel feet duly of first Lord ,
Which brighten gems in crowns of prostrating Devas,
Destroying darkness of sins helping fallen,
In mundane ocean at the first of this creation

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


Stanza 
2


: ஸம்ஸ்துத: ஸகல்-வாங்மய தத்வ போதா-
துத்பூத-புத்தி-படுபி: ஸுரலோக-நாதை:
ஸ்தோத்ரைர்-ஜகத்த்ரிதய- சித்தஹரை- ருதாரை:
ஸ்தோஷ்யே கிலாஹமபி தம் ப்ருதமம் ஜினேந்திரம்    

--------------------------------

 அதிக பக்தியுடைய தேவேந்திர்களும் மூன்று உலகத்திலும் உள்ள மக்களின் மனதைக் கவரும் வண்ணம் கம்பீரமாகிய தோத்திரங்களால் பாராட்டித் துதிக்கின்றனர். அத்தகு பகவானாகிய விருஷப தீர்த்தங்கரரை நானும் துதிக்கிறேன்.

************************यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा।
द् उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः 
स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदरैः।
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् - ॥२॥

--------------

सम्पूर्णश्रुतज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि की कुशलता से
इन्द्रों के द्वारा तीन लोक के मन को हरने वाले,
गंभीर स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है
उन आदिनाथ जिनेन्द्र की निश्चय ही मैं (मानतुंगभी स्तुति करुँगा|

=======================

yah sanstutah sakala-vangaya- tatva-bodha-
d -ud bhuta- buddhipatubhih suralokanathaih|
stotrairjagattritaya chitta-harairudaraih
stoshye kilahamapi tam prathamam jinendram || 2||
---------------- 

    Prayer I do of that Lord who has been praised by
Lord of celestials with complete knowledge of
All principles and meritorious mind wonderful
Fantastic hymns which attract hearts of the three words.


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
3

தன்னடக்கம்

புத்ய விநாபி விபுதார்ச்சித-பாதபீட!
ஸ்தோதும் ஸ்முத்யத-மதிர் விகத-த்ரபோஹம்
பாலம் விஹாய ஜலஸம்ஸ்த்தித-மிந்துபிம்ப-
மந்ய: இச்சதி ஜந: ஸஹஸா க்ரஹீதும்    3

--------------------------------

தேவர்களால் பூஜிக்கப்பட்ட திருவடிகளை  உடைய சுவாமியே! தண்ணீரில் காட்சியளிக்கின்ற சந்திர பிம்பத்தை அறிவு வளர்ச்சியற்ற ஒரு குழந்தை தான் எடுத்துக் கொள்ள விரும்பும். அதேபோல் அறிவாளிகளான தேவர்கள் போற்றுகின்ற தங்களை, அறிவிலியான நான் வெட்கமின்றி துதிக்க முற்படுகிறேன்.

**********************************बुद्ध्या विनाऽपि विबुधार्चित पादपीठ।
स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम्
बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दु बिम्ब।
मन्यः इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्॥३॥
------------ 

देवों के द्वारा पूजित हैं सिंहासन जिनका, ऐसे हे जिनेन्द्र मैं बुद्धि
रहित होते हुए भी निर्लज्ज होकर स्तुति करने के लिये
तत्पर हुआ हूँ क्योंकि जल में स्थित चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को बालक
को छोड़कर दूसरा कौन मनुष्य सहसा पकड़ने की इच्छा करेगा? अर्थात् कोई नहीं|

=========================

buddhya vinaapi vibudharchita padapitha
stotum samudyata matirvigatatrapoaham |
balam vihaya jalasansthitamindu bimba -
manyah ka ichchhati janah sahasa grahitum || 3 ||

----------------------- 

    Thy throne has been adored by angles Almighty
Myself without knowledge shameless try to do this
Expect the boy who else tries to catch the moon in water
Only because he doesn’t know the sky as the Moon place.


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
4

 தன்னடக்கம்

வக்தும் குணாந் குணஸமுத்ர! சசாங்க காந்தான்
கஸ்தே க்ஷம: ஸுரகுரு- ப்ரதிமோபி புத்த்யா
கல்பாந்த கால-பவநோத்தத-நகர- சக்ரம்
கோ வா தரீது- மல- மம்புநிதிம் புஜாப்யாம்

--------------------------------

4. எல்லாக் குணங்களும் நிறைந்த, அனந்த ஞான கடல் போன்ற கம்பீரமான ஜினேஸ்வரனே! சந்திரன் போல் தன்பால்  ஈர்க்கின்ற எல்லையில்லா உன் குணங்களை, தேவகுருவான பிரகஸ்பதிக்கு இணையான அறிவுத்திறன் படைத்தவனாலும்  வருணிக்க இயலாது. அதேபோல் பொங்கி எழுகின்ற ஊழிக்காலத்துக் கடலைத் தன் தோள்களால் நீந்தி எவனாவது கடக்க முடியுமா?முடியாது.

****************************वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्क्कान्तान्।
कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या
कल्पान्त काल् पवनोद्धत नक्रचक्रं।
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्॥४॥

--------------
हे गुणों के भंडार! आपके चन्द्रमा के समान सुन्दर गुणों को कहने
लिये ब्रहस्पति के सद्रश भी कौन पुरुष समर्थ है? अर्थात् कोई नहीं|
अथवा प्रलयकाल की वायु के द्वारा प्रचण्ड है मगरमच्छों का समूह
जिसमें ऐसे समुद्र को भुजाओं के द्वारा तैरने के लिए कौन समर्थ है अर्थात् कोई नहीं|

*************************


vaktum gunan gunasamudra shashankkantan
kaste kshamah suragurupratimoapi buddhya |
kalpanta - kal - pavanoddhata - nakrachakram
ko va taritumalamambunidhim bhujabhyam -  || 4 ||

-----------------

4)   Bright like the Moon Thy features can’t be explained there
Even by angle preceptor with wide good knowledge
How can a man swim off sea vomiting the crocodiles
At the time of world destruction really impossible


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
5

பக்தியால் துதி செய்ய முயல்கிறேன்

ஸோஹம் ததாபி தவ பக்தி-வசாந் முநீச!
கர்த்தும் ஸ்தவம் விகத- 'க்திரபி ப்ரவ்ருத்த:
ப்ரீத்யாத்ம வீர்ய-மவிசார்ய ம்ருகீ ம்ருகேந்த்ரம்
நாப்யேதி கிம் நிஜசி'சோ': பரிபாலநார்த்தம்  5

--------------------------------


சிங்கத்திடமிருந்து தன் குட்டியை காப்பதற்கான, அதனை எதிர்க்கும்  திறன் தன்னிடத்தில் இல்லை என்று தெரிந்தும்குட்டியின் மீதுள்ள அன்பினால் எதர்க்கத் துணியும். அதுபோல், துதிசெய்ய ஆற்றல் இல்லாது போனாலும், உங்கள் மீதுள்ள பக்தியினால் நான் உங்கள் குணங்களைத் துதி செய்ய துணிந்துள்ளேன்.

*****************************सोऽहं तथापि तव भक्ति वशान्मुनीश।
कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः
प्रीत्यऽऽत्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं।
नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्  -  ॥५॥

-------------------
हे मुनीश! तथापि-शक्ति रहित होता हुआ भी, मैं- अल्पज्ञ,
भक्तिवश, आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ| हरिणि, अपनी
शक्ति का विचार कर, प्रीतिवश अपने शिशु की रक्षा के लिये,
क्या सिंह के सामने नहीं जाती? अर्थात जाती हैं|

=========================

soaham tathapi tava bhakti vashanmunisha
kartum stavam vigatashaktirapi pravrittah |
prityaaatmaviryamavicharya mrigo mrigendram
nabhyeti kim nijashishoh paripalanartham -  || 5 ||

-------------------

5)    Still I do the hymn of Thou Lord of saints ! Really
Shameless incapable just like that of deer which
Faces the Lion to protect child only of love there
This is the gift of Mature for Thy devotees


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
6

பக்தியே துதிக்கத் தூண்டுகிறது

அல்பச்'ருதம் ச்ருதவதாம் பரிஹாஸதாம
த்வத்-பக்திரேவ முகரீகுருதே பலாந்மாம்
யத் கோகில: கில மதௌ மதுரம் விரௌதி
தச்சாரு- சூத-கலிகா-நிகரைக-ஹேது:

------------------------------

6. கூவுகின்ற ஆற்றலை பெற்றிருந்தும், வசந்த காலத்தில் ஒரு குயில் இனிமையாக கூவுவதற்கு காரணம் அது மாமர மொட்டுக்களை ருசித்தமைதான். அதுபோல், அறிவிலியும், அறிவாளிகளின் ஏளனத்திற்கு இலக்கானவனுமான நான் உம்மைத் துதிக்கின்றேனென்றால், அதற்கு உம்மீது எனக்குள்ள பக்திதான் காரணம்.

*************************************


अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम्।
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति।
तच्चारुचूत कलिकानिकरैकहेतु॥६॥
------------

विद्वानों की हँसी के पात्र, मुझ अल्पज्ञानी को आपकी भक्ति ही
बोलने को विवश करती हैं| बसन्त ऋतु में कोयल जो मधुर शब्द
करती है उसमें निश्चय से आम्र कलिका ही एक मात्र कारण हैं|

====================

alpashrutam shrutavatam parihasadham
tvad bhaktireva mukharikurute balanmam |
yatkokilah kila madhau madhuram virauti
tachcharuchuta - kalikanikaraikahetu -  || 6 ||
-----------------
6)    Though ignorant I am Lord Laughed at by scholars
But by devotion only Thy hymn is spoken off
Just like the Nightingale sounds very sweet in spring there
Seeing the bunches of buds of that fine mango-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
7


உமது துதியின் மகிமை

த்வத் ஸம்ஸ்தவேந பவ-ஸந்ததி-ஸந்நிபந்தம்
பாபம் க்ஷணாத் க்ஷயமுபைதி சரீரபாஜாம்
ஆக்ராந்த லோக-மளிநீல-மசே'ஷமாசு'
ஸுர்யாம்சு'-பிந்நமிவ சா'ர்வர-மந்தகாரம்   7

--------------------------------

 வண்டுகளின் நிறமொத்த கரிய இருளானது சூரிய ஒளி வந்தவுடனே நீங்குகின்றது. அதேபோல் உங்களை துதிப்பதாலும், நற்குணங்களைப்பற்றி சிந்திப்பதாலும் பலப் பிறவிகளில் சேகரிக்கப்பட்ட மக்களுடைய பாப வினையானது கண நேரத்தில் விலகுகிறது.

***********************************त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धं।
पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम्
आक्रान्त लोकमलिनीलमशेषमाशु।
सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्॥७॥
----------------

आपकी स्तुति से, प्राणियों के, अनेक जन्मों में बाँधे गये
पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं जैसे सम्पूर्ण लोक
में व्याप्त रात्री का अंधकार सूर्य की किरणों
से क्षणभर में छिन्न भिन्न हो जाता है|

***************************


tvatsanstavena bhavasantati - sannibaddham
papam kshanat kshayamupaiti sharira bhajam |
akranta - lokamalinilamasheshamashu
suryanshubhinnamiva sharvaramandhakaram -  || 7||

--------------------

  As the darkness of the night is destroyed by Sunrays
Sins acquired in the many births vanish by prayer
Immediately of Thou Oh! Lord completely
So I compose this Thy hymn for freedom early.
  

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
8

நின் அருளால் துதிக்கின்றேன்

மத்வேதி நாத தவ ஸம்ஸ்தவநம் மயேத-
மாரப்யதே தநுதியாபி தவ ப்ரஸாதாத்
சேதோ ஹரிஷ்யதி ஸதாம் நளிநீ-தளேஷு
முக்தாபல-த்யுதி-முபைதி-நநூத-பிந்து:   8

--------------------------------

சுவாமியே, தாமரை இலை மீதுள்ள நீர்த்துளியானது முத்தைப் போல் காட்சியளிக்குமல்லவா அது போன்று என்னைப் போன்ற அர்ப்ப புத்தியுள்ளவனால்தொடங்கப்பட்ட இந்த ஸ்தோத்திரமானது நல்லோருடைய மனதைக் கவரும் அவர்களை  மகிழ்விக்கும்.

***********************मत्वेति नाथ्! तव् संस्तवनं मयेद।
मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्
चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु।
मुक्ताफल द्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः॥८॥

----------------------

हे स्वामिन्! ऐसा मानकर मुझ मन्दबुद्धि के द्वारा भी आपका यह
स्तवन प्रारम्भ किया जाता है, जो आपके प्रभाव से सज्जनों
के चित्त को हरेगा| निश्चय से पानी की बूँद
कमलिनी के पत्तों पर मोती के समान शोभा को प्राप्त करती हैं|

************************


matveti nath! tav sanstavanam mayeda -
marabhyate tanudhiyapi tava prabhavat |
cheto harishyati satam nalinidaleshu
muktaphala - dyutimupaiti nanudabinduh -  || 8 ||

-------------------

    Drop of water on lotus leaf looks like the pearl there
People enjoy the beauty in the absence of the pearl
So this Thy hymn because of Thy greatness only
Cherishes the hearts of devotees even though I am small


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
9


உம்மைப் பற்றிய துதி எதற்கு? பேச்சே போதுமே!

ஆஸ்தாம் தவ ஸ்தவந-மஸ்த-ஸமஸ்த-தோஷம்
த்வத்-ஸங்கதாபி ஜகதாம் துரிதாநி ஹந்தி
தூரே ஸஹஸ்ர-கிரண: குருதே ப்ரபைவ
பத்மாகரேஷு ஜலஜாநி விகாஸ-பாஞ்ஜி  9

--------------------------------
 வெகுதொலைவிலுள்ள கதிரவன் தன் கிரணங்களால் குளத்திலுள்ள தாமரை மலர்களை மலரச்செய்கின்றது. அதுபோன்று குற்றமற்றவனான உம்மைப் பற்றிய ஸ்தோத்திரம் ஒருபுறம் இருக்கட்டும், உம்முடைய பெயரை சொல்வது மாத்திரமே உலக மக்களுடைய பாவங்களை போக்க வல்லதாய் உள்ளது. உனது குணங்களின் அற்புத சக்தியை பற்றி என்ன கூறுவது!

*************************** 
आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्त दोषं।
त्वत्संकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति
दूरे सहस्त्रकिरणः कुरुते प्रभैव।
पद्माकरेषु जलजानि विकाशभांजि -  ॥९॥

---------------------
सम्पूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर,
आपकी पवित्र कथा भी प्राणियों के पापों का नाश कर देती है|
जैसे, सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा ही
सरोवर में कमलों को विकसित कर देती है|

************************

astam tava stavanamastasamasta - dosham
tvatsankathaapi jagatam duritani hanti |
dure sahastrakiranah kurute prabhaiva
padmakareshu jalajani vikashabhanji -  || 9||

---------------------

Thou are devoid of all those eighteen defects Lord !
Only Thy name is enough for destroying sins Lord !
Just Like the Sun who very far away from the lotii
Blossoms them in the lakes by only the bright rays


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
10


குணங்களைக் கொண்டாடுவதன் பயன்

நாத்யத்புதம் புவந பூஷண! பூதநாத!
பூதைர் குணைர் புவி பவந்த மபிஷ்டுவந்த:
துல்யா பவந்தி பவதோ நநு தேந கிம் வா?
பூத்யாச்'ரிதம் இஹ நாத்மஸமம் கரோதி  10

--------------------------------

மூவுலகிற்கு அணிகலன் போன்றவரே  செல்வந்தன் தன்னை நாடி வந்தவரை தனக்கு நிகராக செய்வதில்லையோ, அதேபோல் உம்மை குறித்து பக்தியுடன்  துதி செய்பவர்கள் உம்மைப் போன்று ஆகின்றனர் என்பதில் வியப்பென்ன!.

*********************************नात्यद् भूतं भुवन भुषण भूतनाथ।
भूतैर् गुणैर् भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा।
भूत्याश्रितं इह नात्मसमं करोति॥१०॥

---------------------

हे जगत् के भूषण! हे प्राणियों के नाथ! सत्यगुणों के द्वारा आपकी
स्तुति करने वाले पुरुष पृथ्वी पर यदि आपके समान हो जाते हैं
तो इसमें अधिक आश्चर्य नहीं है| क्योंकि उस स्वामी से क्या प्रयोजन,
जो इस लोक में अपने अधीन पुरुष को सम्पत्ति के द्वारा अपने समान नहीं कर लेता |

==================== 

natyad -bhutam bhuvana-bhushana bhutanatha
bhutaira gunair -bhuvi bhavantamabhishtuvantah
tulya bhavanti bhavato nanu tena kim va
bhutyashritam ya iha natmasamam karoti -  || 10 ||

-------------

10)  Thou ornaments of universe ! Lord of all Living ones,
What wonder is there Oh ! Lord if you make like thou
What sis the use of that rich who can’t make sheltered one
Equal to him in wealth soon this is Thy greatness Lord.


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
11


உம்மைக் கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினைக் காணாவே

த்ருஷ்ட்வா பவந்த-மநிமேஷ விலோகநீயம்
நாந்யத்ர தோஷமுபயாதி ஜநஸ்ய சக்ஷு:
பீத்வா பய: 'சி'கரத்யுதி துக்த ஸிந்தோ:
க்ஷாரம் ஜலம் ஜலநிதே-ரஸிதும் இச்சேத்  11

--------------------------------

பகவானே, நிலா ஒளிபோன்று வெண்மையான உள்ள அமரருலக பாற்கடல் நீரைக் குடித்தவன், இவ்வுலகக் கடலின் உப்பு நீரை குடிக்க விரும்புவானா, அதே போன்று இமை கொட்டாமல் பார்க்கத்தக்கவரான உங்களை தரிசித்தபின், மனிதனுடைய கண்ணானது வேறு ஒரு இடத்தில் மகிழ்ச்சியை பெறுவதில்லை.

****************************


दृष्टवा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं।
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः
पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिन्धोः।
क्षारं जलं जलनिधेरसितुं इच्छेत् ॥११॥

---------------------

हे अभिमेष दर्शनीय प्रभो! आपके दर्शन के पश्चात्
मनुष्यों के नेत्र अन्यत्र सन्तोष को प्राप्त नहीं होते|
चन्द्रकीर्ति के समान निर्मल क्षीरसमुद्र के जल को पीकर
कौन पुरुष समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा? अर्थात् कोई नहीं |

*************************

drishtava bhavantamanimesha-vilokaniyam
nanyatra toshamupayati janasya chakshuh |
pitva payah shashikaradyuti dugdha sindhoh
ksharam jalam jalanidherasitum ka ichchhet || 11 ||

------------

11)  One who sees once Thy beauty never goes to another
No satisfaction for eyes elsewhere expect Thou
Drinking the sweet water of Milk Ocean who likes
Sipping of the salt water of Atlantic Ocean

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
12

பகவானின் திருமேனிப் பாங்கு

யை: சா'ந்த ராகருசிபி: பரமாணுபிஸ் த்வம்
நிர்மாபிதஸ் த்ரிபுவநைக -லலாம்பூத!
தாவந்த ஏவ கலு தேப்யணவ: ப்ருதிவ்யாம்
யத்தே ஸமாந-மபரம் ஹி ரூபமஸ்தி           12

--------------------------------

12. மூன்று லோகத்திலும் அணிகலன போன்ற திருமேனியை கொண்டவரே. உமது மேனி பற்றின்மையை நிரம்பிய பரமாணுக்களைக் கொண்டது. இனி இவ்வுலகில் அத்த்கைய அணுக்கள் மீதம் இல்லை. அப்படி யிருந்திருந்தால் உங்களுக்குச் சமமாக மற்றோர் உருவம் இருந்திருக்குமே!

**********************************यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्तवं।
निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां।
यत्ते समानमपरं हि रूपमस्ति ॥१२॥

--------------------

हे त्रिभुवन के एकमात्र आभुषण जिनेन्द्रदेव! जिन रागरहित
सुन्दर परमाणुओं के द्वारा आपकी रचना हुई वे परमाणु
पृथ्वी पर निश्चय से उतने ही थे क्योंकि आपके समान दूसरा रूप नहीं है |

***********************

yaih shantaragaruchibhih paramanubhistavam
nirmapitastribhuvanaika lalama-bhuta|
tavanta eva khalu teapyanavah prithivyam
yatte samanamaparam na hi rupamasti -  || 12 ||

----------- 

12)    Atoms by which Thou were made quite beautiful ones
Only so much not more there in the world exist then
So parallel no man was there for Thou Oh ! Lord !
Thou art the Beauty of the three universe in total

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
13

திருமுகத்தின் அழகு


வக்த்ரம் க்வ தே ஸுரநரோரக-நேத்ரஹாரி
நிச்'சே'-நிர்ஜிதகத்-த்ரிதயோபமாநம்
பிம்பம் கலங்க-மலிநம் கவ நிசா'கரஸ்ய
யத்வாஸரே பவதி பாண்டு பலாச'-கல்பம்   13

---------------------------------

13. தேவர்களையும், மனிதர்களையும், நரகர்களையும், தேவேந்திரர்களையும் கவருகின்ற உன் திருமுகத்திற்கு ஒப்பாக எதுவும் இல்லை. உன் முக அழகிற்கு ஒப்பாக சந்திரனைக் கூறுவதனால் சரியாகாது. ஏனெனில் சந்திரனில் களங்கம் உள்ளது. மற்றும் பகலில் உலர்ந்த இலை போன்று ஒளி இல்லாது மங்கலாகத் தோன்றுகின்றது. ஆதலால் அவருடைய திருமுகத்தின் அழகுக்கு ஈடில்லை.
*****************************वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारि।
निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम्
बिम्बं कलङ्क मलिनं क्व निशाकरस्य।
यद्वासरे भवति पांडुपलाशकल्पम्॥१३॥

------------------

हे प्रभो! सम्पूर्ण रुप से तीनों जगत् की उपमाओं का विजेता,
देव मनुष्य तथा धरणेन्द्र के नेत्रों को हरने वाला कहां आपका मुख?
और कलंक से मलिन, चन्द्रमा का वह मण्डल कहां?
जो दिन में पलाश (ढाक) के पत्ते के समान फीका पड़ जाता |

****************************
vaktram kva te suranaroraganetrahari
 nihshesha - nirjita-jagat tritayopamanam |
bimbam kalanka-malinam kva nishakarasya
yad vasare bhavati pandupalashakalpam -  || 13 ||

------------------

13)  Where Thy face which attract men heaven beings angles
Where that of Moon with many spots Which fades in the  day Light
Thou art the Lord un parallel in the all three universe
He who compares Thy self with any one is not right


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
14

திருமுகத்தின் அழகு

ஸம்பூர்ணமண்டல 'சா'ங்க கலாகலாப-
சு'ப்ரா குணாஸ் த்ரிபுவநம் தவ லங்கயந்தி
யே ஸம்ச்ரிதாஸ் த்ரிஜகதீச்வர-நாதமேகம்
கஸ்தாந் நிவாரயதி ஸஞ்சரதோ யதேஷ்டம்  14

--------------------------------

14. நிறைமதி ஒளி போல மிக தெள்ளியதாக உள்ளது உனது குணங்கள். மூவுலகிற்கும் ஒரே சுவாமியாகிய  உம்மைச் சார்ந்துள்ள குணங்கள் எல்லா இடங்களிலும் பரவுவதை யார்தான் தடுக்க முடியும்? அவை மூன்றுலங்களிலும் பரவி உம்முடைய பெருமையை எடுத்துரைக்கின்றன.

*************************************
सम्पूर्णमण्ङल शशाङ्ककलाकलाप्।
शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति
ये संश्रितास् त्रिजगदीश्वर नाथमेकं।
कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्॥१४॥

----------------

पूर्ण चन्द्र की कलाओं के समान उज्ज्वल आपके गुण,
तीनों लोको में व्याप्त हैं क्योंकि जो अद्वितीय
त्रिजगत् के भी नाथ के आश्रित हैं उन्हें
इच्छानुसार घुमते हुए कौन रोक सकता हैं? कोई नहीं |

************************

sampurnamannala - shashankakalakalap
shubhra gunastribhuvanam tava langhayanti |
ye sanshritas -trijagadishvara nathamekam
kastan -nivarayati sancharato yatheshtam -  || 14 ||

----------

  Thy  fine and beautiful attributes even cross the three worlds
Who comes and shelter Thou Lord becomes free completely
None restrict him form going any where in universe
Just like the Moon rays move free in the Sky and else where


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
15

  
தேவமாதரும் கவரமுடியாத சீர்மை

சித்ரம் கிமத்ர யதி தே த்ரிதசா'ங்கநாபி:
நீதம் மநாகபி மநோ விகார மார்க்கம்
கல்பாந்த-கால-மருதா சலிதாசலேந
கிம் மந்தராத்ரி- சிகரம் சலிதம் கதாசித்  15

-------------------------------- 

பிரளமென்னும் ஊழிக்காலத்தில் தோன்றும் காற்றானது மலைகளையும் அசைக்கவல்லது. ஆனால் கம்பீரமான பொன்னிற மேருமலையை அதனால் அசைக்க முடியவில்லை. அமரலோகத்து தேவியர் மிக அழகானவர்கள். அத்தேவ மாதரைக் கண்டு எல்லோருடைய மனமும் கிளர்ச்சியுறும். ஆனால் உங்களது மனமோ அவர்களைக் கண்டு உணர்ச்சி வசப்படுவதில்லை. காரணம், அது  மேருமலையைப் போன்று அசைக்க முடியாத உறுதியுடன் இருப்பதால்.

********************** चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्।
नीतं मनागपि मनो  विकार मार्गम् 
कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन।
किं मन्दराद्रिशिखिरं चलितं कदाचित् –  ॥१५॥

------------------

यदि आपका मन देवागंनाओं के द्वारा किंचित् भी
विक्रति को प्राप्त नहीं कराया जा सकातो इस विषय में आश्चर्य ही क्या है?
पर्वतों को हिला देने वाली प्रलयकाल की पवन के द्वारा
क्या कभी मेरु का शिखर हिल सका है?  नहीं |

**************************

chitram kimatra yadi te tridashanganabhir -
nitam managapi mano na vikara - margam |
kalpantakalamaruta chalitachalena
kim mandaradrishikhiram chalitam kadachit -  || 15 ||

------------

 Thy heart is so strong even Heavenly Beauties couldn’t
Shake off at all no Wonder Does Great Mountain shake
Even by strong wind at the worlds destruction time there
Where small hillocks are powered Really Thou art Great !

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
16

ஒரு விசித்திர தீப ஒளியானவர் நீர்

நிர்த்தூம வர்த்தி-ரபவர்ஜித-தைலபூர:
க்ருத்ஸ்நம் ஜகத்-த்ரயமிதம் ப்ரகடீகரோஷி
கம்யோ ஜாது மருதாம் சலிதாசலாநாம்
தீபோபரஸ் த்வமஸி நாத! ஜகத்ப்ரகாச':  16

--------------------------------

சாதாரண விளக்கில் புகையும், கரியும், திரியும் உண்டு, நிரப்பிய எண்ணெய் உண்டு. தான் இருந்த இடத்தில் மட்டும் பிரகாசிக்கிறது. காற்றில் அனைந்தும் விடுகிறது. ஆனால் நீங்கள் இவ்விளக்கு போல் இல்லை. அதாவது புகை போன்ற துவேஷமும், திரிபோன்ற ஆசையும், எண்ணெய் போன்ற பற்றும் தங்களிடம் இல்லை. ஆசை போன்ற தீயவைகளை வென்று விட்டீர். நீங்கள் பெற்ற கேவலஞானம் என்கின்ற ஒளியினை மலைகளையும் அசைக்கின்ற காற்றினாலும் அணைக்க முடியாது. நீங்கள் ஒப்பற்ற ஒளி விளக்கு ஆவீர்.

********************************निर्धूमवर्तिपवर्जित तैलपूरः।
कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटी करोषि
गम्यो जातु मरुतां चलिताचलानां।
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ् जगत्प्रकाशः॥१६॥

---------------

हे स्वामिन्! आप धूम तथा बाती से रहित, तेल के प्रवाह के बिना भी
इस सम्पूर्ण लोक को प्रकट करने वाले अपूर्व जगत्
प्रकाशक दीपक हैं जिसे पर्वतों को हिला देने
वाली वायु भी कभी बुझा नहीं सकती |

*************************

nirdhumavartipavarjita - tailapurah
kritsnam jagattrayamidam prakati-karoshi |
gamyo na jatu marutam chalitachalanam
dipoaparastvamasi nath jagatprakashah -  || 16 ||

-----------

Thou art the Great Light with no fume filament oil
Still Thou lighten the Three Worlds completely Oh Lord !
Even the wind which shaken Mountains also there
Can’t harm Thy light meritorious universal

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
17


சூரியனும் உமக்கு நிகராகான்

நாஸ்தம் கதாசி-துபயாஸி ராஹுகம்ய:
ஸ்பஷ்டீ-கரோஷி ஸஹஸா யுகபஜ்ஜகந்தி
நாம்போதரோதர நிருத்த-மஹாப்ரபாவ:
ஸுர்யாதிசாயி-மஹிமாஸி முநீந்தர லோகே  17

--------------------------------

17. முழுதுணர் ஞான சூரியனே! நீர் சூரியனைக் காட்டிலும் உயர்ந்த மகிமை கொண்டவர். அவனுக்குள்ள சில குறைபாடுகள் உம்மிடமில்லை. சூரியன் மாலையில் மறைகிறான்ஆனால் உங்கள் ஒளி எந்தேரத்திலும் கிடைக்கின்றன.. கிரஹணத்தில் ராகுவினால் மறைக்கப்படுகிறான். நல்வினை, திவினை எனும் ராகுவினால் தங்களை மறைக்க இயலாது. உலகம் முழுவதையும் ஒரே நேரத்தில் ஒளிக்கச் செய்வதில்லை. நீங்களோ முக்காலத்திலும் ஒளி கொடுக்கக் கூடியவர். மேகங்களால் மறைக்க கூடியது சூரியன். தங்கள் மூவுலகத்திலுமுள்ள அனைத்து பொருட்கள் மீதும் பிரகாசிக்கக் கூடியவர். ஞான  குணத்தை  எவராலும் மறைக்க இயலாது. நீங்கள் அக்குறைபாடுகள் இன்றி விளங்குகிறீர்.

******************************नास्तं कादाचिदुपयासि राहुगम्यः।
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति
नाम्भोधरोदर निरुद्धमहाप्रभावः।
सूर्यातिशायिमहिमासि मुनीन्द्र! लोके ॥१७॥

----------------------

हे मुनीन्द्र! आप तो कभी अस्त होते हैं ही राहु के द्वारा ग्रसे जाते हैं
और आपका महान तेज मेघ से तिरोहित होता है
आप एक साथ तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित कर देते हैं
अतः आप सूर्य से भी अधिक महिमावन्त हैं |

*********************************

nastam kadachidupayasi na rahugamyah
spashtikaroshi sahasa yugapajjaganti |
nambhodharodara - niruddhamahaprabhavah
suryatishayimahimasi munindra! loke || 17 ||

------------

Thou art The Great Sun never set Not caught by Rahu
Brightness the Three Worlds at a time rightly completely
Neither Clouds can come in Thy path nor can disturb you
Thou Excellent Sun ever shine blossom all of us Lord !


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
18

ந்திரனும் நின் திருமுகத்துக்கு நிகரில்லை

நித்யோதயம் தளித-மோஹ மஹாந்தகாரம்
கம்யம் ராஹுவதநஸ்ய வாரிதாநாம்
விப்ராஜதே தவ முகாப்ஜ-மநல்பகாந்தி
வித்யோதயஜ்-ஜகதபூர்வ- 'சா'ங்க பிம்பம்  18

-------------------------------- 

பகவானே உங்கள் திருமுகம் என்னும் சந்திரன் அல்லும் பகலும் ஒளிர்கிறது. ஆனால் சந்திரனோ இரவில் மட்டுமே மின்னுகிறது. சந்திரனை கிரகணத்தில் ராகு கிரகமும், மேகமும் மறைக்கிறது. ஆனால் தங்கள் ஞான ஒளியை மறைக்க வல்ல சக்தி உண்டோ! அது வளர்பிறை வளர்ந்தும், பின்னர் தேய்ந்தும் காணப்படுகிறது. உங்கள் சந்திர முகமோ எல்லாக் காலங்களிலும் பிரகாசித்துக் கொண்டே உள்ளது. சந்திரன் இரண்டறைத் த்வீபத்தில் தேய்ந்து, வளர்வதுமாக ஓளி தருகிறது. ஆனால் உங்கள் வதனோ உலக முழுவதும் பிரகாசிக்கிறது.
**********************************
नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं।
गम्यं राहुवदनस्य वारिदानाम्
विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्प कान्ति।
विद्योतयज्जगदपूर्व शशाङ्कबिम्बम्॥१८॥
--------------

हमेशा उदित रहने वाला, मोहरुपी अंधकार को नष्ट करने वाला
जिसे तो राहु ग्रस सकता है, ही मेघ आच्छादित कर सकते हैं,
अत्यधिक कान्तिमान, जगत को प्रकाशित करने वाला
आपका मुखकमल रुप अपूर्व चन्द्रमण्डल शोभित होता है |

***************************

nityodayam dalitamohamahandhakaram
gamyam na rahuvadanasya na varidanam |
vibhrajate tava mukhabjamanalpa kanti
vidyotayajjagadapurva - shashankabimbam -  || 18 ||

-------------

18)  Thou art the Moon destroying delusion darkness
Neither disturbed by Clouds nor by Rahu any time
Thy Face louts is glittering with Great Light Oh ! Lord !
plendid Moon in The universe ever rising shining.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
19

நின் திருமுகமிருக்க, ரவியும் மதியும் ஏன்?

கிம் 'ர்வரீஷு 'சிநாஹ்நி விவஸ்வதா வா
யுஷ்மந் முகேந்து தளிதேஷு தமஸ்ஸு நாத
நிஷ்பந்ந- சா'லிவந- சா'லிநி ஜீவலோகே
கார்யம் கியஜ்ஜலதரைர் ஜலபார-நம்ரை:     19

--------------------------------

ஏற்கனவே விளைந்து முற்றிய நெல்பயிருக்கு நீர் கொண்ட கார்மேகங்களால் பயன்  ஏதுமில்லை. அதுபோல பகவான் சந்திர வதன ஒளியினால் அஞ்ஞானமென்னும் இருளும் பாப வினைகளும் பறந்தோடிப் போகின்றன. அந்நிலையில்  வானத்தில் பிரகாசிக்கும் சூரிய, சந்திர ஓளி பகல், இரவில் என்ன வேலை. இரு ஒளியைக் காட்டிலும் ஜின பகவான் மகிகை அளவு கடந்தது.

********************** किं शर्वरीषु शशिनाऽह्नि विवस्वता वा।
युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ
निष्मन्न शालिवनशालिनि जीव लोके।
कार्यं कियज्जलधरैर् जलभार नम्रैः ॥१९॥

-------------------

हे स्वामिन्! जब अंधकार आपके मुख रुपी चन्द्रमा के द्वारा
नष्ट हो जाता है तो रात्रि में चन्द्रमा से एवं दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन?
पके हुए धान्य के खेतों से शोभायमान धरती तल पर
पानी के भार से झुके हुए मेघों से फिर क्या प्रयोजन |

******************************

kim sharvarishu shashinaahni vivasvata va
yushmanmukhendu - daliteshu tamassu natha
nishmanna shalivanashalini jiva loke
karyam kiyajjaladharair - jalabhara namraih -  || 19 ||

---------------

 Why Moon in night ? Why Sun in day? When Thou art there?
Thy feet distruct the sins Lord!  When grains are ripen
What is the use of Clouds filled with water in the field
No need of anything is there where Almighty is.


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
20

உமது ஞானம் மற்றோர்க்குண்டோ?

ஜ்ஞாநம் யதா த்வயி விபாதி க்ருதாவகாசம்
நைவம் ததா ஹரிஹராதிஷுநாயகேஷு
தேஜோ மஹாமணிஷு யாதி யதா மஹத்வம்
நைவம் து காச- 'கலே கிரணாகுலேபி               20

--------------------------------

உங்களுடைய ஞானம் சம்யக் ஞானமாகும்இத்தகு ஞானம் ஹரி, சிவன், நான்முகன், புத்தர் முதலானோரிடம் இல்லை. அவை மித்யாஞானம், முன்பின் முரண்பட்ட ஞானம். இது கருணை குணத்தை புறக்கணிக்கும் ஒழுங்கீன சிந்தாந்தமாகும். வினைகளுக்கு தகுந்த பலனை ஈஸ்வரன் அளிக்கிறான் என்றும், வெவ்வேறு ஜீவன்களில் உள்ள உயிர்கள் ஒன்று என்றுகூறும் தத்துவமாகும். இதனால்  அவர்களது ஞானம் முழுமை பெற்றதல்ல. கண்ணாடி துண்டுகளில் உள்ள ஒளி, வைரம், வைடூரியம், புஷ்பராகம் போன்ற இரத்தினங்களின் பிரகாசத்திற்கு ஈடாகுமா?
**********************************ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं।
नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु
तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं।
नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि॥२०॥

-------------------

अवकाश को प्राप्त ज्ञान जिस प्रकार आप में शोभित होता है
वैसा विष्णु महेश आदि देवों में नहीं | कान्तिमान मणियों में,
तेज जैसे महत्व को प्राप्त होता है वैसे
किरणों से व्याप्त भी काँच के टुकड़े में नहीं होता |

***********************


gyanam yatha tvayi vibhati kritavakasham
naivam tatha hariharadishu nayakeshu
tejah sphuranmanishu yati yatha mahatvam
naivam tu kacha - shakale kiranakuleapi -  || 20 ||

-----------------------

20)  As knowledge exist in Thou Infinite Oh! Lord !
So not in Brahma Hari  Har exist there Oh! Lord !
Greatness of luster of Gems is not there in Glass
Though fine it looks with many rays attractive only


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
21


நிந்தாஸ்துதி

மந்யே வரம் ஹரிஹராதய ஏவ த்ருஷ்டா:
த்ருஷ்டேஷு யேஷு ஹ்ருதயம் த்வயி தோஷுமேதி
கிம் வீக்ஷிதேந பவதா புவி யேந நாந்ய:
கச்'சிந் மநோ ஹரதி நாத! பவாந்தரேபி     21

--------------------------------

 பகவானே ராக துவேஷங்கள் அதாவது ஆசை,வெகுளி, மயக்கங்களுடன் கூடிய விஷ்ணு, சிவன் போன்ற தேவர்களை பார்ப்பதால் மனம் மகிழ்வதில்லை. அமைதியும் கிடைப்பதில்லை. வீதராகி, முழுதுணர்ஞானி,  ஹிதோபதேசி, சாந்தஸ்வரூபி யான உங்களைக் கண்ட நினைவு, அடுத்த பிறவிகளிலும் கூட என்னை விட்டு விலகாது.

************************मन्ये वरं हरि हरादय एव दृष्टा।
दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति
किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः।
कश्चिन्मनो हरति नाथ! भवान्तरेऽपि॥२१॥

-----------------------

हे स्वामिन्| देखे गये विष्णु महादेव ही मैं उत्तम मानता हूँ,
जिन्हें देख लेने पर मन आपमें सन्तोष को प्राप्त करता है|
किन्तु आपको देखने से क्या लाभ? जिससे कि प्रथ्वी पर
कोई दूसरा देव जन्मान्तर में भी चित्त को नहीं हर पाता |

*************************

manye varam hari-haradaya eva drishta
drishteshu yeshu hridayam tvayi toshameti |
kim vikshitena bhavata bhuvi yena nanyah
kashchinmano harati natha! bhavantareapi -  || 21 ||

----------------------

People get satisfied only after getting Thou
But not with other Gods who have attachment aversion
When once one sees Thou Oh  Lord ! in this existence
Will not be attached by any else in future


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
22

உம்மைப் பெற்ற தாய் என்னோற்றாளோ?

ஸ்த்ரீணாம் 'தாநி 'தசோ' ஜநயந்தி புத்ராந்
நாந்யா ஸுதம் த்வநுபமம் ஜநநீ ப்ரஸுதா
ஸர்வா திசோ' தததி பாநி ஸஹஸ்ரரச்'மிம்
ப்ராச்யேவ திக்ஜநயதி ஸ்ப்புர-தம்சு'ஜாலம்   22

---------------------------------

 நூற்றுக்கணக்கான பெண்மணிகள் பிள்ளைகளைப் பெறுகின்றார்கள், ஆனால் யாரும் உம்முடைய தாயினை போன்றவரில்லை. எல்லா திசைகளிலும் எண்ணிலடங்கா கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள் இருப்பினும், கிழக்கு திசை மட்டுமே சூரியனை உதிக்கச் செய்வது போல, உம்மை பெற்றெடுக்கும் பாக்கியம் உன் தாயாருக்கே (மருதேவிக்கு) மட்டுமே வாய்த்தது.

*****************************स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्।
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्त्ररश्मिं।
प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालं॥२२॥

------------------

सैकड़ों स्त्रियाँ सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परन्तु आप जैसे
पुत्र को दूसरी माँ उत्पन्न नहीं कर सकी| नक्षत्रों को सभी दिशायें
धारण करती हैं परन्तु कान्तिमान् किरण समूह से
युक्त सूर्य को पूर्व दिशा ही जन्म देती हैं |

************************


strinam shatani shatasho janayanti putran
nanya sutam tvadupamam janani prasuta|
sarva disho dadhati bhani sahastrarashmim
prachyeva dig janayati sphuradanshujalam -  || 22 ||

----------------

Hundreds of Ladies give birth for hundred Sons there
But no other Mother has , given birth for great Son ,
Equal to Thou only East gives birth for Bright Sun
Other directions give birth for many Stars and Planets


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
23

பரம புருஷன் நீயேயன்றோ!

த்வா-மாமநந்தி: பரமம் பவித்ர-
மாதித்ய-வர்ண-மமலம் தமஸ: பரஸ்தாத்
த்வாமேவ ஸம்யகுபலப்ய ஜயந்தி ம்ருத்யும்
நாந்ய: சி': சி'வபதஸ்ய முநீந்த்ர! பந்தா    23

--------------------------------

பகவானே! நீங்கள் ஆசை, வெகுளி, மயக்கம் எனும் மும்மலங்களிலிருந்து விடுபட்டதால், நிர்மலன் என்றும், மோக வினையான  இருளை கடந்ததினால் சூரியனை போன்ற ஒளிமயமானவர் என்றும், பரம புருஷர் என்றும் முனிவர்கள் கருதுகின்றனர். உங்களை சரணடைந்து முக்திபாதையை அடைகின்றனர். ஆகவே உயிர்களுக்கு நின் சரணல்லாது வேறு சரண் இல்லை.


****************************** 
त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस।
मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्
त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयंति मृत्युं।
नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र! पन्थाः॥२३॥

-----------------------

हे मुनीन्द्र! तपस्वीजन आपको सूर्य की तरह तेजस्वी निर्मल
और मोहान्धकार से परे रहने वाले परम पुरुष मानते हैं |
वे आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त कर म्रत्यु को जीतते हैं |
इसके सिवाय मोक्षपद का दूसरा अच्छा रास्ता नहीं है|

*************************


tvamamananti munayah paramam pumansa-
madityavarnamamalam tamasah parastat |
tvameva samyagupalabhya jayanti mrityum
nanyah shivah shivapadasya munindra! panthah -  || 23 ||

--------------------

Thou Extreme Masculine Bright Spotless and Darkless
Saints offer Salutation Victor over death
After attaining Thy self this only is the Path
For Salvation from mundane worries. Lord of all the Saints


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
24

நீரே எல்லாத் தேவர்களுமானவர்

த்வா-மவ்யயம் விபு-மசிந்த்ய-மஸங்க்ய-மாத்யம்
ப்ரஹ்மாண-மீச்'வர-மநந்த-மநங்க-கேதும்
யோகீச்'வரம் விதித-யோக-மநேக-மேகம்
ஜ்ஞாந-ஸ்வரூப-மமலம் ப்ரவதந்தி ஸந்த   24

--------------------------------

 சுவாமீ சாதுக்கள் அழியா ஞானத்தை பெற்றவர், அழிவில்லாதவர், பரம குணங்களை உடையவர், எங்கும் பரவியவர், விளக்கமுடியா தன்மையர், பிரம்மா, ஈஸ்வரன், யோகத்தை அறிந்தவன், மகாயோகி, ஒன்றும் பலவுமான ஞான சொரூபி, தூயவர் எனப் பலவாறு போற்றி துதிக்கின்றனர்.

  
***********************************
त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं।
ब्रह्माणमीश्वरम् अनंतमनंगकेतुम्
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं।
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥२४॥

----------------------

सज्जन पुरुष आपको शाश्वत, विभु, अचिन्त्य, असंख्य, आद्य,
ब्रह्मा, ईश्वर, अनन्त, अनंगकेतु, योगीश्वर, विदितयोग,
अनेक, एक ज्ञानस्वरुप और अमल कहते हैं |

***************************

tvamavyayam vibhumachintyamasankhyamadyam
brahmanamishvaramanantamanangaketum
yogishvaram viditayogamanekamekam
gyanasvarupamamalam pravadanti santah || 24 ||

--------------

 Thou In destructible ! Might ! In conceives Lord !
Un- countable the first, One , Supreme the Able
External ! Cupid-victor Thou ! Ascetic Master One !
Also many Knowledge-nature stainless Saints say

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
25

மும் மூர்த்திகளும் புத்தரும் நீரே

புத்தஸ்-த்வமேவ விபுதார்ச்சித-புத்திபோதாத்
த்வம் 'ங்கரோஸி புவநத்ரய- சங்கரத்வாத்
தாதாஸி தீர! சி'வமார்க-விதேர் விதாநாத்
வ்யக்தம் த்வமேவ பகவந்! புருஷோத்தமோஸி     25

--------------------------------

 பகவானே நீங்கள் முழுதுணர்ஞானம் பெற்ற மஹான் அதனால் தேவர்களும், கணதரர்களும், மனிதர்களும் பூஜிப்பதனால் புத்தன் என்று அழைக்கின்றனர். புருஷர்களில் சிறந்தவரானதால் புருஷோத்தமன், விஷ்ணுவும் ஆவீர். உத்தம மோட்ச மார்க்கத்தைக் காட்சியதால் பிரம்மா என்றும் அழைக்கின்றனர்மூவுலகத்திலுள்ள ஜிவன்களுக்கும் நல்லுரை வழங்கி, ஆன்ம சுகம் பெறும் வழியை வகுத்தமையால் சங்கரரும் நீவீரே. (சம்- சுகம்; கரம்கொடுப்பது; சிவ சிவமோட்சம்)

************************************

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्।
त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्
धाताऽसि धीर! शिवमार्ग विधेर्विधानात्।
व्यक्तं त्वमेव भगवन्! पुरुषोत्तमोऽसि ॥२५॥

---------------------

देव अथवा विद्वानों के द्वारा पूजित ज्ञान वाले होने से आप ही बुद्ध हैं|
तीनों लोकों में शान्ति करने के कारण आप ही शंकर हैं|
हे धीर! मोक्षमार्ग की विधि के करने वाले होने से आप ही ब्रह्मा हैं|
और हे स्वामिन्! आप ही स्पष्ट रुप से मनुष्यों में उत्तम अथवा नारायण हैं |

******************************


buddhastvameva vibudharchita buddhi bodhat ,
tvam shankaroasi bhuvanatraya shankaratvat |
dhataasi dhira ! shivamarga-vidhervidhanat ,
vyaktam tvameva bhagavan ! purushottamoasi || 25 ||

--------------

As Thou profess the Heavenly Thou are the Buddha
As Thou make all the three worlds Happy Thou Shankar !
Thou art the Bramha creating Path of Salvation
Thou art Jinendra Purushottama in this Universe.


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
26

ஜினபகவானே! வணக்கம்

துப்யம் நமஸ் த்ரிபுவநார்த்தி-ஹராய நாத'
துப்யம் நம: க்ஷிதி-தலாமல-பூஷணாய !
துப்யம் நமஸ் த்ரிஜகத: பரமேச்'வராய
துப்யம் நமோ ஜிந! பவோததி- சோ'ஷணாய                26

--------------------------------

ஸுவாமி, நீங்கள் மூன்று உலகத்திலுமுள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் நல்லுபதேசம் செய்து அவர்களுடைய துன்பங்களைப் போக்க வல்லவர். அதனால் பூவுலகிற்கு தூயஅணிகலன் போன்றவர். மூவுலகிற்கும் பரமதேவனாக விளங்குகின்ற உமக்கு வணக்கம். சம்சாரமெனும் மாபெரும் கடலைத் தவ வலிமையால் வற்றச் செய்தவரே உமக்கு வணக்கம்.**********************************

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। 
तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। 
तुभ्यं नमो जिन! भवोदधि शोषणाय ॥२६॥

--------------------------------

हे स्वामिन्! तीनों लोकों के दुःख को हरने वाले आपको नमस्कार हो,
प्रथ्वीतल के निर्मल आभुषण स्वरुप आपको नमस्कार हो,
तीनों जगत् के परमेश्वर आपको नमस्कार हो और
संसार समुन्द्र को सुखा देने वाले आपको नमस्कार हो|


******************************

tubhyam namastribhuvanartiharaya natha |
tubhyam namah kshititalamalabhushanaya |
tubhyam namastrijagatah parameshvaraya,
tubhyam namo jina ! bhavodadhi shoshanaya -  || 26 ||

------------

26) Blowing for Thou who wash off worries of the Three Worlds
Blowing for Ornaments of this Beautiful Earth
Blowing for Lord of all these Three Universe now
Blowing for Great Lord who dries-off Mundane Ocean


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
27

குற்றமேயில்லாத குணக்கடல் நீ

கோ விஸ்மயோத்ர யதி நாமகுணை-ரசே'ஷை:
த்வம் ஸம்ச்'ரிதோ நிரவகாச'தயா முநீச'!
தோஷைருபாத்த-விபுதாச்'ரய ஜாதகர்வை:
ஸ்வப்நாந்தரேபி கதாசி-தபீக்ஷிதோஸி        27

--------------------------------


மண்ணுலகில் உள்ள அனைத்து நற்குணங்களும் அதிக அளவில் உங்களிடமே அடைக்கலம் புகுந்துள்ளன என்பது, அவற்றிற்கு  வேறேங்கும் புகலிடம் கிடைக்கவில்லை. தீயகுணங்களும்குற்றங்களும் உங்களிடம்  இல்லை என்பதில் வியப்பென்ன! அவகுணங்களுக்கு புகலிடம் வெவ்வேறு தேவர்களிடம் கிடைத்து விடும். அவை மறந்தும் தங்களை நாடி வராது.


*********************************
को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्।
त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश
दोषैरूपात्त विविधाश्रय जातगर्वैः।

स्वप्नान्तरेऽपि  कदाचिदपीक्षितोऽसि -  ॥२७॥

---------------------------

हे मुनीश! अन्यत्र स्थान मिलने के कारण समस्त गुणों ने
यदि आपका आश्रय लिया हो तो तथा अन्यत्र अनेक आधारों को
प्राप्त होने से अहंकार को प्राप्त दोषों ने कभी स्वप्न में
भी आपको देखा हो तो इसमें क्या आश्चर्य?

**************************


ko vismayoatra yadi nama gunairasheshais -
tvam sanshrito niravakashataya munisha!
doshairupatta vividhashraya jatagarvaih,
svapnantareapi na kadachidapikshitoasi -  || 27 ||

------------

27)  What wonder is there when All Attributes have taken
Shelter in Thou only Lord ! Else where they are not
Even-in dream defects don’t appear near Thou
Ass all other give place and welcome errors Lord !


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
28


அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள் 1. 


அசோகத்தருவின் அடியில் விளங்குகிறீர்
உச்சை-ரசோ'கதரு-ஸம்ச்! ரித-முந்மயூக-
மாபாதி ரூப-மமலம் பவதோ நிதாந்தம்
ஸ்பஷ்டோல்லஸத்-கிரன மஸ்த தமோ-விதாநம்
பிம்பம் ரவேரிவ பயோதர-பார்ச்'வவர்த்தி  28

--------------------------

கருமேகங்களுக்கு நடுவில் சூரியன் தனது கிரணங்களை வீசிக்கொண்டு விளங்குவது போல, சமவசரணத்தில் அசோகமரத்தின் கீழ் பகவானுடைய பவித்ரமான, ஒளிமயமான சரீரம் கூட தன்னுடைய ஒளிமயமான கிரணங்களை அள்ளி வீசக் கொண்டு அழகாகக் காட்சியளிக்கிறது. (தீர்த்தங்கரரின் எண் சிறப்பில் ஒன்றான அசோகமரத்தின் குறியீடு)

**********************************
उच्चैरशोक तरुसंश्रितमुन्मयूख।
माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त तमोवितानं।
बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ति॥२८॥

-----------------

ऊँचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, उन्नत किरणों वाला,
आपका उज्ज्वल रुप जो स्पष्ट रुप से शोभायमान किरणों से युक्त है,
अंधकार समूह के नाशक, मेघों के निकट स्थित सूर्य
बिम्ब की तरह अत्यन्त शोभित होता है |

*************************


uchchairashoka-tarusanshritamunmayukha-
mabhati rupamamalam bhavato nitantam |
spashtollasatkiranamasta-tamovitanam
bimbam raveriva payodhara parshvavarti -  || 28 ||

-----------------

28)  Just like the Sun who looks Fine in the midst of blue clouds
Expanding rays of bright Light Thy body Beautiful
In the midst of tree Ashoka shines there ever Lord !
Granduer of Samavasarana is Pratiharya


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
29

அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள் 2. 

சிங்காதனத்தில் திருமேனிச் சிறப்பு
ஸிம்ஹாஸநே மணிமயூக சி'கா-விசித்ரே
விப்ராஜதே தவ வபு: கநகாவதாதம்
பிம்பம் வியத்-விலஸ-தம்சு-லதாவிதாநம்
துங்கோதயாத்ரிஸி'ரஸீவ ஸஹஸ்ர-ரச்'மே:  29

--------------------------------

உதயாச்சல பர்வத்தின் உச்சியில் ஒளிர்கிற சூரியன் தன்னுடைய ஆயிரக்கணக்கான கதிர்களை வீசும் அழகினைப் போன்று, ரத்தின மணிகள் பொருத்தப்பட்ட சிங்காதனத்தின் மீதுள்ள உம்முடைய திருவுருவம் எழில் மிக்கதாகவும் ஒளிவீசுவதாகவும் உள்ளது.

****************************************
सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे।
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्
बिम्बं वियद्विलसदंशुलता वितानं।
तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्त्ररश्मेः॥२९॥

----------------

मणियों की किरण-ज्योति से सुशोभित सिंहासन पर,
आपका सुवर्ण कि तरह उज्ज्वल शरीर, उदयाचल के उच्च शिखर पर
आकाश में शोभित, किरण रुप लताओं के समूह वाले
सूर्य मण्डल की तरह शोभायमान हो रहा है|

************************

simhasane manimayukhashikhavichitre,
vibhrajate tava vapuh kanakavadatam |
bimbam viyadvilasadanshulata - vitanam,
tungodayadri - shirasiva sahastrarashmeh -  || 29 ||

--------------

29)  Thy Golden body oh ! Lord ! glitters in the Throne there
This Pratiharya Simhasana wonderful there
With beautiful gem rays bright just like the Sun Great
Rising over the of Udayachal Mountain.


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
30

அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள் 3. 

சாமரங்களால் விளங்கும் திருமேனி
குந்தாவதாத- சலசாமர- சாருசோ'பம்
விப்ராஜதே தவ வபு: கலதெளத-காந்தம்
உத்யச்சாங்க- சுசி-நிர்ஜர-வாரிதார-
முச்சைஸ்தடம் ஸுரகிரேரிவ சா'தகௌம்பம்          30

--------------------------------

சுமேரு மலைமீதிருந்து விழுகின்ற வெண்மையான அருவி நீர் போன்றும், அதில் பிரதிபலிக்கின்ற உதயகால சந்திர  ஒளி போன்று, சமவசரணத்தில் 64 தேவர்களால் விசும்  சாமரைகள் நடுவே பகவானின் திருமேனி மல்லிகை மலர் போன்று வெண்மையாக ஒளியுடன் காட்சியளிக்கிறது.

*******************************
कुन्दावदात चलचामर चारुशोभं।
विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् 
उद्यच्छशांक शुचिनिर्झर वारिधार।
मुच्चैस्तटं सुर गिरेरिव शातकौम्भम् ॥३०॥

---------------------

कुन्द के पुष्प के समान धवल चँवरों के द्वारा सुन्दर है शोभा जिसकी,
ऐसा आपका स्वर्ण के समान सुन्दर शरीरसुमेरुपर्वत,
जिस पर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल झरने के जल की धारा बह रही है,
के स्वर्ण निर्मित ऊँचे तट की तरह शोभायमान हो रहा है|

**********************

kundavadata - chalachamara - charushobham,
vibhrajate tava vapuh kaladhautakantam |
udyachchhashanka - shuchinirjhara - varidhara-,
muchchaistatam sura gireriva shatakaumbham -  || 30 ||

-------------

White and beautiful Chamaras on the both side of Thy
Golden body which move up and down charmingly
Look like the water falls on both sides of Golden
Summit of the Meru Mountain with Moon Bright water.-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
31


அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள் 4

முக்குடையின் சிறப்பு
சத்ர-த்ரயம் தவ விபாதி 'சா'ங்க-காந்த-
முச்சை: ஸ்திதம் ஸ்தகித-பாநுகர-ப்ரதாபம்
முக்தாபல ப்ரகரஜால-விவ்ருத்த சோ'பம்
ப்ரக்யாபயத் த்ரிஜகத: பரமேச்வரத்வம்  31

-------------------------------- 

பகவானே! தங்களின் திருமுடிக்கு மேலாக ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக வைக்கப்பட்ட  முக்குடையானது சந்திர ஒளி போன்று அழகாயுள்ளது. அக்குடையில் சுற்றி தொங்குகின்ற முத்துச் சரங்கள் அதன் அழகை மேம்படுத்துகின்றன. அதிலிருந்து வீசும் ஒளியானது கதிரவனின் தாபத்தை தடுத்து நிறுத்துகிறது. இவை எல்லாம் நீங்களே மூவுலகிற்கும் நாயகன் என்பதை அறிவிக்கின்றன.

----------------


छत्रत्रयं तव विभाति शशांककान्त।
मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् 
मुक्ताफल प्रकरजाल विवृद्धशोभं।
प्रख्यापयत्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥३१॥

--------------------

चन्द्रमा के समान सुन्दरसूर्य की किरणों के सन्ताप को रोकने वाले,
तथा मोतियों के समूहों से बढ़ती हुई शोभा को धारण करने वाले,
आपके ऊपर स्थित तीन छत्रमानो आपके
तीन लोक के स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभित हो रहे हैं|

************************ 


chhatratrayam tava vibhati shashankakanta-
muchchaih sthitam sthagita bhanukara - pratapam |
muktaphala - prakarajala - vivriddhashobham,
prakhyapayattrijagatah parameshvaratvam -  || 31 ||

-------------

31)  Just like the Moon trio Thy parasoltrio  with
Charming pearl group there brighter than Great Sun show that
Thou art the Lord ! of all these lower and higher
Also the middle Three Universe Bowings we do now


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
32


அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள் 5. 


துந்துபி பரப்பும் நின் புகழ்
கம்பீர-தாரரவ-பூரித-திக்விபாகஸ்-
த்ரைலோக்ய-லோக- சு'-ஸங்கம பூதிதக்ஷ:
ஸ்த்தர்மராஜ ஜயகோஷண கோஷக: ஸந்
கே துந்துபிர் த்வநதி தே யச': ப்ரவாதீ    32

--------------------------------

சமவ சரணத்தில் ஆகாயத்திலிருந்து ஒலிக்கின்ற, அனைவரையும் கவரக்கூடிய தேவவாத்தியாமான துந்துபி, மக்களுக்கு நன்மையை விளைவிப்பதாகவும், ஜினதர்மத்தின் மேன்மையையும், அதன் நாயனாகிய அருகதேவரின் கீர்த்தியை முழக்கமிடுவது போன்றுளது.
गम्भीरतारवपूरित दिग्विभागस्।
त्रैलोक्यलोक शुभसंगम भूतिदक्षः 
सद्धर्मराजजयघोषण घोषकः सन्।
खे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी ॥३२॥

--------------------

गम्भीर और उच्च शब्द से दिशाओं को गुञ्जायमान करने वाला,
तीन लोक के जीवों को शुभ विभूति प्राप्त कराने में समर्थ
और समीचीन जैन धर्म के स्वामी की जय घोषणा करने वाला
दुन्दुभि वाद्य आपके यश का गान करता हुआ आकाश में शब्द करता है|

******************************


gambhirataravapurita - digvibhagas -
trailokyaloka - shubhasangama bhutidakshah |
saddharmarajajayaghoshana - ghoshakah san ,
khe dundubhirdhvanati te yashasah pravadi -  || 32 ||

-------------

32)  Wonder sounds of different Trumpets and Drums there
Produce in sky which indicate cheer for the Three words
Those Victors Sounds which Wringle Narrate Thy Great Fame there
This Pratiharya Dundubhi of Thou Almighty 


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
33

அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள்


6. மந்தாரம் முதலிய தேவ விருக்ஷங்கள்
மந்தார-ஸுந்தர நமேரு-ஸுபாரிஜாத
ஸந்தாநகாதி-குஸுமோத்கர-வ்ருஷ்டிருத்தா
கந்தோத-பிந்துஸு'-மந்த-மருத்-ப்ரபாதா
திவ்யா திவ: பததி தே வசஸாம் ததிர் வா   33

--------------------------------

தேவலோகத்து விருக்ஷங்களான மந்தாரம், பாரிஜாதம், கல்ப விருக்ஷ மலர்கள் நறுமணமுள்ள நீரினால் கழுவப்பட்டு, குளிர்ந்த காற்றுடன் வரிசையாக, சமவசரணத்தில் இடைவிடாது சொரிந்து  கொண்டே இருப்பது, உங்களுடைய உபதேச மொழிகள் சொர்க்கத்திலிருந்து இங்கு விழுவது போன்றுளது.

******************** मन्दार सुन्दरनमेरू सुपारिजात।
सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा 
गन्धोदबिन्दु शुभमन्द मरुत्प्रपाता।
दिव्या दिवः पतित ते वचसां ततिर्वा -  ॥३३॥

-----------------

सुगंधित जल बिन्दुओं और मन्द सुगन्धित वायु के साथ गिरने वाले
श्रेष्ठ मनोहर मन्दारसुन्दरनमेरुपारिजातसन्तानक आदि
कल्पवृक्षों के पुष्पों की वर्षा आपके वचनों की
पंक्तियों की तरह आकाश से होती है|


*****************************


mandara - sundaranameru - suparijata
santanakadikusumotkara-vrishtiruddha |
gandhodabindu - shubhamanda - marutprapata,
divya divah patati te vachasam tatirva -  || 33 ||

----------------------

Rose Lotus Jasmine Coral many kinds of flowers were
Showered there in Samavasarana reverse facing up Lord !
Perfumed drops of water with Fine Breeze Heavenly
Just like the Shower of Thy Words Fine and Diving there


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
34

அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள் 7. 


திருமேனியைச் சுற்றிலும் பிரபையொளி
சு'ம்பத்-ப்ரபா வலய-பூரி-விபா விபோஸ் தே
லோகத்ரயே த்யுதிமதாம் த்யுதி-மாக்ஷிபந்தீ
ப்ரோத்யத்-திவாகர-நிரந்தர-பூரிஸங்க்யா-
தீப்த்யா ஜயத்யபி நிசா'மபி ஸோமஸௌம்யாம்   34

--------------------------------


பிரபுவே! அறவுரை மண்டபத்தில் தங்களின் பின்புறம் உள்ள ஒளி மண்டலம்(பிரபா மண்டலம்) அனேக சூரியனின் ஒளியினைப் போன்று ஒளிர்கிறது. ஆனால் வெப்பத்தை தருவதில்லை, குளிர்ச்சியை தந்தாலும் சந்திர ஒளியையும் வென்று விடுகிறது, அதனால் இதற்கு ஒப்பான ஒளி உலகில் ஏதுமில்லை.


*****************************
शुम्भत्प्रभावलय भूरिविभा विभोस्ते।
लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती 
प्रोद्यद् दिवाकर निरन्तर भूरिसंख्या।
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम् -  ॥३४॥

-------------------

हे प्रभोतीनों लोकों के कान्तिमान पदार्थों की प्रभा को
तिरस्कृत करती हुई आपके मनोहर भामण्डल की विशाल कान्ति
एक साथ उगते हुए अनेक सूर्यों की कान्ति से युक्त होकर भी
चन्द्रमा से शोभित रात्रि को भी जीत रही है|

*******************************

shumbhatprabhavalaya - bhurivibha vibhoste,
lokatraye dyutimatam dyutimakshipanti |
prodyad -divakara - nirantara bhurisankhya
diptya jayatyapi nishamapi soma-saumyam || 34 ||

---------------

Winning over the all Bright things in the Universe Thy
Bhamandal with the Light of the Suns Many shining Splendour
But cold also like Moon there exist behind Thou
So neither nights nor darkness Ever Light Delight there

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
35


அஷ்ட மஹாப் பிராதிஹார்யங்கள் 8. 

உமது குரலின் பெருமை
ஸ்வர்கா-பவர்க-கம மார்க-விமார்கணேஷ்ட:
ஸத்தர்ம-தத்வ-கதநைக-படுஸ்-த்ரிலோக்யா:
திவ்ய-த்வநிர் பவதி தே விச'தார்த்த-ஸர்வ
பாஷா-ஸ்வபாவ-பரிணாம-குண-ப்ரயோஜ்ய

--------------------------------

சுவாமீ! சமவசரணத்தில் அமர்ந்து தாங்கள் அருளும் த்வியத்தொனியானது அனைத்து மொழிகளிலும் பொருள் விளங்குமாறு திகழ்கிறது. நல்லறப் பாதையைக் காட்டி சுவர்க்க, மோட்ச மார்க்கங்களை அளிக்கவல்லது. அம்மொழியைக் கேட்கும் எல்லா உயிரினங்களும் தம்தம் மொழிகளில் புரிந்து புரிந்து கொள்ளும் சிறப்பு மிக்க அம்சமாக உள்ளது.

 ****************************************स्वर्गापवर्गगममार्ग विमार्गणेष्टः।
सद्धर्मतत्वकथनैक पटुस्त्रिलोक्याः 
दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसत्व।
भाषास्वभाव परिणामगुणैः प्रयोज्यः -  ॥३५॥

--------------------

आपकी दिव्यध्वनि स्वर्ग और मोक्षमार्ग की खोज में साधक,
तीन लोक के जीवों को समीचीन धर्म का कथन करने में समर्थ,
स्पष्ट अर्थ वालीसमस्त भाषाओं में परिवर्तित
करने वाले स्वाभाविक गुण से सहित होती है|

******************************


svargapavargagamamarga - vimarganeshtah,
saddharmatatvakathanaika - patustrilokyah |
divyadhvanirbhavati te vishadarthasatva
bhashasvabhava - parinamagunaih prayojyah || 35 ||

---------------

Thou art the only Expert in the Three Worlds Oh ! Lord !
For explaining the Principles of the exact real Path
Thy voice Divine which emerges show us the path of
Heaven and Salvation for all in their all Languages


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
36

திருவடி யடிதோறும் தாமரைமலர்

உந்நித்ர-ஹேம-நவ-பங்கஜ-புஞ்ஜ-காந்தி-
பர்யுல்லஸந்-நகமயூக- சி'காபிராமௌ
பாதௌ பதாநி தவ யத்ர ஜிநேந்த்ர! தத்த:
பத்மாநி தத்ர விபுதா: பரிகல்பயந்தி      36

--------------------------------

 பகவானே! உங்களது திருவடி நகங்கள் மலர்ந்த பொற்றாமரையை போன்று நான்கு திசைகளிலும் ஒளிக்கதிர்கள் வீசுகின்றன. தாங்கள் அறவுரை ஆற்றச் செல்லும்  போதெல்லாம் தேவர்கள் தங்கள் திருவடியின் கீழ் தெய்வீகத் தாமரை மலர்கள் வைக்கின்றனர். (தீர்த்தங்கர நாம வினை உதயத்தின் பயனால் நிகழும் அதிசயங்களில்  இதுவும் ஒன்று)

*******************************
उन्निद्रहेम नवपंकज पुंजकान्ती।
पर्युल्लसन्नखमयूख शिखाभिरामौ 
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रधत्तः।
पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति -  ॥३६॥

---------------------

पुष्पित नव स्वर्ण कमलों के समान शोभायमान नखों की
किरण प्रभा से सुन्दर आपके चरण जहाँ पड़ते हैं
वहाँ देव गण स्वर्ण कमल रच देते हैं|

*******************************


unnidrahema - navapankaja - punjakanti,
paryullasannakhamayukha-shikhabhiramau |
padau padani tava yatra jinendra ! dhattah
padmani tatra vibudhah parikalpayanti -  || 36 ||

--------------

Where ever Thou keep Thy Feet Lord ! there those Celestials
Form the Golden lotii charming with bright rays
Still Thou art not attached with this Grandeur Oh ! Lord !
But this devotion is of those Heavenly beings


*-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
37


உமது பெருமையின் சிறப்பு


இத்தம் யதா தவ விபூதி-ரபூஜ்-ஜிநேந்த்ர
தர்மோபதேச'-விதௌ ததா பரஸ்ய
யாத்ருக் ப்ரபா திநக்ருத: ப்ரஹதாந்தகாரா
தாத்ருக் குதோ க்ரஹகணஸ்ய விகாஸிநோபி 37

--------------------------------

 ஜின பகவானே! சமவசரணத்தில் தாங்கள் அமர்ந்து உபதேசம் செய்யும் போது உமக்கிருக்கும் மகிமை வேறு எவருக்கும் இல்லை. இருளைப் போக்கும் கதிரவனிடம் இருப்பது போன்ற ஒளி நட்சத்திரங்களிடம் இல்லை அல்லவா?


************************


इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र।
धर्मोपदेशनविधौ  तथा परस्य 
यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा।
तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि -  ॥३७॥

--------------------

हे जिनेन्द्रइस प्रकार धर्मोपदेश के कार्य में जैसा आपका
ऐश्वर्य था वैसा अन्य किसी का नही हुआअंधकार को नष्ट करने
वाली जैसी प्रभा सूर्य की होती है वैसी अन्य
प्रकाशमान भी ग्रहों की कैसे हो सकती है?

*******************************


ittham yatha tava vibhutirabhujjinendra,
dharmopadeshanavidhau na tatha parasya |
yadrik prabha dinakritah prahatandhakara,
tadrik -kuto grahaganasya vikashinoapi -  | 37 ||

--------------

 As Thy splender Glory Lord in the Samavasarana
At the time of Discourse Divine no other have this Grandeur
As Sun can destroy darkness with powerful rays there
Even the group of many Stars Planets can’t do this deed


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
38

பக்தாமர ஸ்தோத்ரம்

எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்  1. 

மதயானையைக் கண்டு அஞ்சோம்
ச்'ச்யோதந்-மதாவில-விலோல-கபோலமூல-
மத்தப்ரமத்-ப்ரமரநாத-விவ்ருத்த கோபம்
ஐராவதாப-மிப-முத்தத-மாபதந்தம்
த்ருஷ்ட்வா பயம் பவதி நோ பவதாச்'ரிதாநாம் 38

--------------------------------

 அச்சத்தை போக்க வல்லவரே! கன்னங்களிலிருந்து வழிந்து வரும் மதஜலத்தை நுகர்வதற்காக ஓசையை எழுப்பிக் கொண்டு வரும் வண்டுகளையுடைய பயங்கரமான ஐராவதம் போன்ற யானை எதிரில் வந்த போதும், தங்களை சரணடைந்த மக்களுக்கு பயம் ஏற்படுவதில்லை.

**************


श्च्योतन्मदाविलविलोल कपोलमूल।
मत्तभ्रमद् भ्रमरनाद विवृद्धकोपम् 
ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं।
दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् -  ॥३८॥

--------------------

आपके आश्रित मनुष्यों कोझरते हुए मद जल से जिसके
गण्डस्थल मलीनकलुषित तथा चंचल हो रहे है और उन पर
उन्मत्त होकर मंडराते हुए काले रंग के भौरे अपने गुजंन से क्रोध बढा़ रहे हों
ऐसे ऐरावत की तरह उद्दण्डसामने आते हुए हाथी को देखकर भी भय नहीं होता|

***************************


shchyotanmadavilavilola-kapolamula
mattabhramad -bhramaranada - vivriddhakopam |
airavatabhamibhamuddhatamapatantan
drisht va bhayam bhavati no bhavadashritanam || 38 ||

------------

He who has taken shelter in Thy feet Oh ! My Lord !
Will not be terrored with Elephant intoxicated
With temples swelling run out on which bees are roaming there
Coming up in front with anger paused by the bees there


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
39


எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல் 2. 

சிங்கத்திற்கு பயப்படோம்


பிந்நேப-கும்ப-களதுஜ்ஜ்வல- சோ'ணிதாக்த-
முக்தாபல-ப்ரகர-பூஷித-பூமிபாக:
பத்தக்ரம: க்ரமகதம் ஹரிணாதிபோபி
நாக்ராமதி க்ரம-யுகாசல ஸம்ச்'ரிதம் தே  39

--------------------------------

யானையை கண்ட சிங்கம் அதன் தலையைப் பிளக்கும். அதனால் விழுகின்ற குருதி கலந்த முத்துக்களை சிதறச் செய்யும் பயங்கரமான விலங்குகளும் மலைபோன்ற தங்களது திருவடிகளை  அடைந்தவரை யாதும் செய்யாது சாதுவாகிவிடும். (சிங்கத்தின் குரூர குணத்தை மாற்றக் கூடிய சக்தி பகவத் பக்தியில் கிடைக்கும்)
भिन्नेभ कुम्भ गलदुज्जवल शोणिताक्त।
मुक्ताफल प्रकर भूषित भुमिभागः 
बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि।
नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते -  ॥३९॥

------------------------

सिंहजिसने हाथी का गण्डस्थल विदीर्ण कर,
गिरते हुए उज्ज्वल तथा रक्तमिश्रित गजमुक्ताओं से पृथ्वी तल को
विभूषित कर दिया है तथा जो छलांग मारने के लिये तैयार है
वह भी अपने पैरों के पास आये हुए ऐसे पुरुष पर आक्रमण नहीं करता
जिसने आपके चरण युगल रुप पर्वत का आश्रय ले रखा है|

************************** bhinnebha - kumbha - galadujjavala - shonitakta,
muktaphala prakara - bhushita bhumibhagah |
baddhakramah kramagatam harinadhipoapi,
nakramati kramayugachalasanshritam te || 39 ||

-------------

39)  He who has strong faith in Thy Feet firm like the mountain
Will not be attacked by even Cruel King Lion there
Which is breaking temples of that Elephant with blood swell?
With the pearl on earth sprayed there will
  


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
40


எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல் 3.

தீ என்ன செய்யும்


கல்பாந்த-கால-பவநோத்தத-வஹ்நி-கல்பம்
தாவாநலம் ஜ்வலித- முஜ்ஜ்வல-முத்ஸ்ப்புலிங்கம்
விச்'வம் ஜிகத்ஸுமிவ ஸம்முக மாபதந்தம்
த்வந்நாம கீர்த்தந-ஜலம் 'மயத்யசேஷம்  40

--------------------------------

பிரளய காலத்துப் பயங்கரமான புயல் போன்று நெருப்புப் பொறிகளை கொண்டு எழுகின்ற காட்டுத்தீயும் உன்னுடைய துதி என்னும் நீரினால் முழுதளவும் அணைக்கப்பட்டு  விடுகிறது. (அதாவது தோத்திரத்தினால் காட்டுத்தீ போன்ற சம்சார தாபம் அணைக்கப்பட்டு விடுகிறது.)

*********************************कल्पांतकाल पवनोद्धत वह्निकल्पं।
दावानलं ज्वलितमुज्जवलमुत्स्फुलिंगम् 
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं।
त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् ॥४०॥

----------------------

आपके नाम यशोगानरुपी जलप्रलयकाल की वायु से उद्धत,
प्रचण्ड अग्नि के समान प्रज्वलितउज्ज्वल चिनगारियों से युक्त,
संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सामने आती हुई
वन की अग्नि को पूर्ण रुप से बुझा देता है|

*******************


kalpantakala - pavanoddhata - vahnikalpam,
davanalam jvalitamujjavalamutsphulingam |
vishvam jighatsumiva sammukhamapatantam,
tvannamakirtanajalam shamayatyashesham -  || 40 ||

-----------------

 Even The Terrible Fire with increasing flame Lord!
By the air blowing highly in destruction time there
Burning and swallowing all things in the Universe
Will be put out by Thy Name Water completely


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-பாடல் 
Stanza 
41

எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல் 4
   
சர்ப்ப பயமும் இல்லை


ரக்தேக்ஷணம் ஸமத கோகில கண்ட-நீலம்
க்ரோதோத்ததம் பணிந-முத்பண-மாபதந்தம்
ஆக்ராமதி க்ரமயுகேந நிரஸ்தஸ'ங்கஸ்
த்வந்நாம நாக-தமநீ ஹ்ரிதி யஸ்ய பும்ஸ:   41

--------------------------------

பகவானே, உங்களது திருநாமத்தை மனத்தில் நிறுத்தியவன், குயிலின் கழுத்தைப் போன்ற கழுத்தையுடைய கருநாகமும் சினத்தினால் தீண்ட வந்த போதிலும், அச்சமில்லாமல் கடந்து செல்வான். உங்களது திருநாமத்தில் நாக தமனை என்னும் பச்சிலை இருக்கின்றதோ?


************************
रक्तेक्षणं समदकोकिल कण्ठनीलं।
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् 
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशंकस्।
त्वन्नाम नागदमनी हृदि यस्य पुंसः -  ॥४१॥

---------------------

जिस पुरुष के ह्रदय में नामरुपी-नागदौन नामक औषध मौजूद है,
वह पुरुष लाल लाल आँखो वालेमदयुक्त कोयल के कण्ठ की तरह काले,
क्रोध से उद्धत और ऊपर को फण उठाये हुए,
सामने आते हुए सर्प को निश्शंक होकर दोनों पैरो से लाँघ जाता है|

************************ 


raktekshanam samadakokila - kanthanilam,
krodhoddhatam phaninamutphanamapatantam |
akramati kramayugena nirastashankas -
tvannama nagadamani hridi yasya punsah -   || 41 ||

----------
41)  One who has Thy name in heart can cross the Serpent
Neck of which is blue like that of Nightingale there
Even with Hood standing eyes red with anger Lord!
Lust of the Snake gets destroyed by Thy Name Medicine


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
42


எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல் 5.1

போர் பயமுமில்லை

வல்கத்-துரங்க-கஜ கர்ஜித-பீம-நாத-
மாஜௌ பலம் பலவதாமபி பூபதீநாம்
உத்யத்-திவாகர-மயூகஸிகாபவித்தம்
த்வத்கீர்த்தநாத் தம இவாசு' பிதாமுபைதி   42

-------------------------------- 

போரில் கனைக்கின்ற குதிரை, பிளிறுகின்ற யானை போன்ற பயங்கர ஓசைகளுடன் பலசாலியான அரசனுடைய சேனைகளைக் கண்ட மனிதனின் பயம் பகவானுடைய குணங்களைப் பாடி மந்திரத்தை ஜெபித்தால் சூரிய கதிர்கள் பட்டவுடன் மறையும் காரிருள் போன்று நீங்கிவிடும்.

*****************************वल्गत्तुरंग गजगर्जित भीमनाद।
माजौ बलं बलवतामपि भूपतिनाम्
उद्यद्दिवाकर मयूख शिखापविद्धं।
त्वत्कीर्तनात् तम इवाशु भिदामुपैति -  ॥४२॥

---------------------

आपके यशोगान से युद्धक्षेत्र में उछलते हुए घोडे़ और हाथियों की गर्जना से
उत्पन भयंकर कोलाहल से युक्त पराक्रमी राजाओं की भी सेना,
उगते हुए सूर्य किरणों की शिखा से वेधे गये
अंधकार की तरह शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाती है|

***********************

valgatturanga gajagarjita - bhimanada-
majau balam balavatamapi bhupatinam !
udyaddivakara mayukha - shikhapaviddham,
tvat -kirtanat tama ivashu bhidamupaiti -  || 42 ||

--------------------

Just like the Darkness is destroyed by the Sun rays
Thy Hymn destroys the Strongest Army in which there
Horses are jumping Elephant are roaring with terroring
Noise of Soldier shouting weapons sounding harshly.


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
43

எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல் 5.2 

போரில் வெற்றி கொள்வர்

குந்தாக்ர-பிந்ந-கஜஸோ'ணித-வாரிவாஹ-
வேகாவதார-தரணாதுர-யோத-பீமே
யுத்தே ஜயம் விஜித-துர்ஜய-ஜேய-பக்ஷாஸ்
த்வத்பாத-பங்கஜ-வநாச்'ரயிணோ லபந்தே  43

--------------------------------

சுவாமி! தங்களுடைய திருவடிகளை தழுவிய பக்தன், கூர்மையான ஈட்டியால் குத்தப்பட்ட யானையின் குருதி வெள்ளம் பெருகி ஓடும் போர்க்களத்தில் சிக்கிக் கொண்ட போதிலும் அவர்களை மிக எளிதில் வெல்லுவான். (உம்முடைய திருவடியை நாடிய ஒருவன்  எல்லா இன்னல்களையும் வெல்லும் ஆற்றலைப் பெறுகிறான்.)

************************** कुन्ताग्रभिन्नगज शोणितवारिवाह।
वेगावतार तरणातुरयोध भीमे 
युद्धे जयं विजितदुर्जयजेयपक्षास्।
त्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते -  ॥४३॥

------------------------

हे भगवन् आपके चरण कमलरुप वन का सहारा लेने वाले पुरुष,
भालों की नोकों से छेद गये हाथियों के रक्त रुप जल प्रवाह में पडे़ हुए,
तथा उसे तैरने के लिये आतुर हुए योद्धाओं से भयानक युद्ध में,
दुर्जय शत्रु पक्ष को भी जीत लेते हैं|

**********************

kuntagrabhinnagaja - shonitavarivaha
vegavatara - taranaturayodha - bhime |
yuddhe jayam vijitadurjayajeyapakshas -
tvatpada pankajavanashrayino labhante || 43 ||

----------------

43)  One who attains Thy scared feet-duels Oh! My Lord !
Will Victor over the battle however Greater be
With blood flowing like water by goad piercing
Soldiers on Elephant fighting on Horses speedily


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

பாடல் 
Stanza 
44

எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்  6. 

கடலினின்றும் பயமில்லை

அம்போநிதௌ க்ஷுபித-பீஷண-நக்ரசக்ர-
பாடீந-பீட-பயதோல்பண-வாடவாக்நௌ
ரங்கத்-தரங்க- சி'கரஸ்த்தித-யாந பாத்ராஸ்
த்ராஸம் விஹாய பவத: ஸ்மரணாத் வ்ரஜந்தி         44

--------------------------------

எண்ணிலடங்கா முதலைகளும், கொடிய மீன்வகைகளையும், திமிங்கலங்களையும் கொண்ட கடலின் அடிப்பகுதியில் பயங்கரமான வடவாக்னியும் உள்ளது. அலையில் ஓடம் மேலும் கீழுமாக குதித்தெழும் சமுத்திரத்தில் படகில் செல்லும் மக்கள் உங்கள் திருநாமத்தை நினைத்து எவ்வித  இன்னல்களுக்கும் ஆளாகாமல் சுகமாக  கரை ஏறுகின்றனர்.

****************************** अम्भौनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्र।
पाठीन पीठभयदोल्बणवाडवाग्नौ 
रंगत्तरंग शिखरस्थित यानपात्रास्।
त्रासं विहाय भवतःस्मरणाद् व्रजन्ति -  ॥४४॥

-----------------

क्षोभ को प्राप्त भयंकर मगरमच्छों के समूह और मछलियों के द्वारा
भयभीत करने वाले दावानल से युक्त समुद्र में विकराल लहरों के
शिखर पर स्थित है जहाज जिनकाऐसे मनुष्य,
आपके स्मरण मात्र से भय छोड़कर पार हो जाते हैं|

*********************

ambhaunidhau kshubhitabhishananakrachakra-
pathina pithabhayadolbanavadavagnau
rangattaranga - shikharasthita - yanapatras -
trasam vihaya bhavatahsmaranad vrajanti || 44 ||

-----------------

44)  One who always remembers Thinks of Thou only
Sitting in the boats to cross the Sea where in crocodiles are
Coming up in anger along with Whales wavering waves
Will reach the bank with very ease even through the water fire


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
45

எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல் 7. 

ரோக பயமும் கிடையாது

உத்பூத-பீஷண-ஜலோதர-பார-புக்நா:
சோ'ச்யாம் தசா'-முபகதாச்'- ச்யுத-ஜீவிதாசா':
த்வ்த்பாத-பங்கஜ-ரஜோம்ருத-திக்த-தேஹா:
மர்த்யா பவந்தி மகரத்வஜ-துல்யரூபா:            45

--------------------------------

 இடுப்பு வளைந்து துன்புறும் ஜலோதார என்னும் பிணியினால் பீடிக்கப்பட்டவரும், இனி பிழைக்க மாட்டோம் என்று மனம் வருந்தியவரும், தங்களது திருவடிப்பொடிகளை தமது உடல் மீது பூசினால், தம் நோய்களனைத்தும் நீங்கப் பெற்று, மன்மதன் போல் அழகானவர்களாகின்றனர்.

*****************************************उद्भूतभीषणजलोदर भारभुग्नाः।
शोच्यां दशामुपगताश्च्युतजीविताशाः 
त्वत्पादपंकज रजोऽमृतदिग्धदेहा।
मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः -  ॥४५॥

-----------------------

उत्पन्न हुए भीषण जलोदर रोग के भार से झुके हुए,
शोभनीय अवस्था को प्राप्त और नहीं रही है जीवन की आशा जिनके,
ऐसे मनुष्य आपके चरण कमलों की रज रुप अम्रत से लिप्त
शरीर होते हुए कामदेव के समान रुप वाले हो जाते हैं|

**************************

ud bhutabhishanajalodara - bharabhugnah
shochyam dashamupagatashchyutajivitashah |
tvatpadapankaja-rajoamritadigdhadeha,
martya bhavanti makaradhvajatulyarupah -  || 45 ||

---------------

Pearson who applies Dust of Thy Feet Lotii Lord !
If at all he is attacked by severs Disease which
Liking to make man die will soon become there
Pain Free and Beautiful Lord! Thy Miracle Great this

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
46

எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல் 8. 

சிறைவாச பயமும் இல்லை

ஆபாத-கண்ட-முருச்'ருங்கல வேஷ்டிதாங்கா
காடம் ப்ருஹந்நிகட-கோடி-நிக்ருஷ்ட-ஜங்கா:
த்வந்நாம மந்த்ர மநிச'ம் மநுஜா: ஸ்மரந்த:
ஸத்ய: ஸ்வயம் விகத-பந்த-பயா பவந்தி    46

--------------------------------

பாதம் முதல் கழுத்து வரை பெரிய சங்கிலியால் உறுதியாகக் கட்டப்பட்டவரும் சங்கிலி உராய்வினால் ஏற்பட்ட கொப்புளங்கள் ஏற்பட்டு அவதியுறும் சிறைக் கைதிகளூம் உங்களுடைய  திருநாம  மந்திரத்தை இடைவிடாது உச்சரித்து வருவார்களானால் உடனே அத்தகைய கட்டுகளிலிருந்து விடுபடுவர்.

  
*****************************


 आपाद कण्ठमुरूश्रृंखल वेष्टितांगा।
गाढं बृहन्निगडकोटिनिघृष्टजंघाः 
त्वन्नाममंत्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः।
सद्यः स्वयं विगत बन्धभया भवन्ति -  ॥४६॥

----------------------

जिनका शरीर पैर से लेकर कण्ठ पर्यन्त बडी़-बडी़ सांकलों से जकडा़ हुआ है
और विकट सघन बेड़ियों से जिनकी जंघायें अत्यन्त छिल गईं हैं
ऐसे मनुष्य निरन्तर आपके नाममंत्र को स्मरण
करते हुए शीघ्र ही बन्धन मुक्त हो जाते है|

**************************

apada - kanthamurushrrinkhala - veshtitanga,
gadham brihannigadakotinighrishtajanghah |
tvannamamantramanisham manujah smarantah,
sadyah svayam vigata-bandhabhaya bhavanti -  || 46 ||

-------------------

He who remember s always Thy Name Divine Lord !
Will get freedom by strong chain Bondage over him
Starting from feet to neck which crush the complete body
As Manatungasooree was freed in Dhara there


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
47

எண்வகை அச்சங்கள் நீங்குதல்

எண்வகை அச்சங்களும் நீங்கும்

மத்த-த்விபேந்த்ர-ம்ருகராஜ-தவாநலாஹி
ஸங்க்ராம-வாரிதி-மஹோதர-பந்தநோத்தம்
தஸ்யாசு' நாச்' முபயாதி பயம் பியேவ
யஸ்தாவகம் ஸ்தவ மிமம் மதிமாநதீதே   47

--------------------------------

 உங்களுடைய திருநாமத்தை பக்தி, சிரத்தையுடன் நினைத்து ஜபம் செய்பவர்கள், தங்களுக்கு யானை, சிங்கம்காட்டுத்தீ, அரவம், போர், சமுத்திரம், மஹோதரம் என்னும் நோய், சிறைவாசம் முதலியனவைகளால் ஏற்படும் பயம் விரைவில் விலகும். (வீதராக பகவானை வணங்குவதால்  முக்தியைப் பெறலாம் என்பதை தெரிவிக்கிறார்)

************************************


 मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि।
संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थम् 
तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव।
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते -  ॥४७॥

----------------

जो बुद्धिमान मनुष्य आपके इस स्तवन को पढ़ता है
उसका मत्त हाथीसिंहदवानलयुद्धसमुद्र
जलोदर रोग और बन्धन आदि से उत्पन्न भय मानो
डरकर शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है|

************************

mattadvipendra - mrigaraja - davanalahi
sangrama - varidhi - mahodara-bandhanottham |
tasyashu nashamupayati bhayam bhiyeva,
yastavakam stavamimam matimanadhite || 47 ||

--------------

That man or women who reads this Divine Hymn of Great Lord !
Will be away from Fears of Elephant Line Fire
Serpent Battle Sea Illness Bondage all these Eight
With purity of heart and full Concentration


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


பாடல் 
Stanza 
48


துதியின் பெரும் பயன்

ஸ்தோத்ர ஸ்ரஜம் தவ ஜிநேந்த்ர! குணைர் நிபத்தாம்
பக்த்யா மயா ருசிவர்ண-விசித்ர-புஷ்பாம்
தத்தே ஜநோ இஹ கண்டகதா-மஜஸ்ரம்
தம் மாநதுங்க-மவசா' ஸமுபைதி லக்ஷ்மீ:   48

--------------

சுவாமீ! இந்த ஸ்தோத்திரம் என்னும் பக்தி மாலையை உங்களது சிறந்த குணங்களை கொண்டுதான் இயற்றினேன்இது  அழகான அக்ஷரங்களைக் கொண்டு புனையப்பட்டது. இதை எவர் தினந்தோறும்  மனப்பாடம் செய்வாரோ அவரை  செல்வம்சுவர்க்கம் போன்ற வைபவம் வந்தடையும் மற்றும் மோக்ஷ லட்சுமியும் வந்தடைவாள். ஆன்மத்தூய்மை அடைவான்.

-*********************************स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र! गुणैर्निबद्धां।
भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पाम्
धत्ते जनो इह कंठगतामजस्रं।
तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः॥४८॥

----------------

हे जिनेन्द्र देव! इस जगत् में जो लोग मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक (ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि)
गुणों से रची गई नाना अक्षर रुप, रंग बिरंगे फूलों से युक्त आपकी
स्तुति रुप माला को कंठाग्र करता है उस उन्नत सम्मान वाले पुरुष को
अथवा आचार्य मानतुंग को स्वर्ग मोक्षादि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है|

****************************** 

stotrastrajam tava jinendra ! gunairnibaddham,
bhaktya maya vividhavarnavichitrapushpam |
dhatte jano ya iha kanthagatamajasram,
tam manatungamavasha samupaiti lakshmih || 48 ||

----------------

This Garland of Thy attributes Oh ! Lord ! Jinendra
Made of Flowers of Different colours Scented Beautiful
Has been composed by “MANOGNA” for sin destruction
Which makes the man who reads Rich Wise Gay Divine Fine?


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


முற்றிற்று.

No comments:

Post a Comment