ஸ்ரீ ஜ்வாலாமாலினி தேவி மந்திரங்கள்ஸ்ரீ ஜ்வாலாமாலினி தேவி மந்திரங்கள்       ஸ்ரீ ஜ்வாலாமாலினி தேவி மூல / மாலா மந்திரம் Click here

       ஸ்ரீ ஜ்வாலாமாலினி தேவி சோடஸ உபச்சாரம்  click here

      ஸ்ரீஜ்வாலாமாலினி  அஷ்டோத்ர சத நாம பீஜாட்சர மந்திரங்கள் click here        ஸ்ரீ ஜ்வாலாமாலினி  திருவிருத்தம்  click here       ஸ்ரீ ஜ்வாலாமாலினி திருஅகவல் click here
1 comment: